Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-20 11:47

                                                                               Obrowo, dnia 13.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia ofert na wykonanie zamówienia

na „Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo.”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Robota budowlana
 • Termin realizacji zamówienia: do 18.02.2022 r.  
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewiertów sterowanych horyzontalnych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo gm. Obrowo wzdłuż ul. Osiedlowej od studni SR do punktu T2 zgodnie z załączoną dokumentacją stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie ofertowe”).
 • Oferty należy składać do dnia 20.01.2021r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 20.01.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo),
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Artur Słomkowski – 56 678 60 22 wew. 183

 

Załączniki:

 1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-13 13:44
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 13:51

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-13 13:40

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - dowóz uczniów do czterech szkół z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - dowóz uczniów do czterech szkół z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-14 08:23

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łęg-Osiek

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łęg-Osiek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zielińska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-14 08:20

    Obrowo, 08.12.2021 r.

 ROiS.4464.2.2021.JZ

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo

zaprasza do złożenia oferty na usługę dowozu i odwozu uczniów:

 • Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz oraz odwozy dodatkowe w ciągu dnia – od 2 do 4 kursów dodatkowych), w dni nauki szkolnej, w roku 2022 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2022).

        Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 500 km.

 • Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Smogorzewiec 13A gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz), w dni nauki szkolnej, w roku 2022 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2022).

Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 250 km.

Wykonawca zapewnia pojazd sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi i innymi.

Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu i odwozu.

Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu.

Wykonawca posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż  9+1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.

Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.

Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2022 r.
 2. Okres gwarancji: n/d

Miejsce i termin złożenia oferty od 10.12.2021 do 16.12.2021 r. do 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena: 100 %.
 1. Termin otwarcia ofert: 12.2021 godz. 7.30
 2. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:

edukacja@obrowo.pl.

 

/Joanna Zielińska/
Kierownik referatu oświaty i sportu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-09 15:01

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łążyn II

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łążyn II)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-14 08:21

    Obrowo, 08.12.2021 r.

ROiS.4464.3.2021.JZ

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo

zaprasza do złożenia oferty na:

Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów.

Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów zgodnie, z rozkładem lekcji uczniów od godz. 7.00 do 16.00, w dni nauki szkolnej, w roku 2021 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec-sierpień 2021). Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.

Wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za wykonane kursy.

Odwołanie kursu następować będzie telefonicznie, elektronicznie, bez ograniczenia czasowego, zgodnie z aktualną sytuacją w szkole.

Wynajmujący pojazd zapewnia sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany pojazd. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi.

Koszty paliwa, napraw, związane z eksploatacją pojazdu i inne ponosi wykonawca.

Wynajmujący posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 28 + 1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.

Wynajmujący zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.

Wynajmujący z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2022 r.
 2. Okres gwarancji: n/d

Miejsce i termin złożenia oferty od 10.12.2021 do 16.12.2021 r. do godz. 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:

edukacja@obrowo.pl.

 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena: 100%.
 1. Termin otwarcia ofert: 12.2021 godz. 7.30
 2. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:

edukacja@obrowo.pl.

/Joanna Zielińska/
Kierownik referatu oświaty i sportu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-09 14:56
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-09 15:01

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-06 14:44

VNURWELe2ulE8FRnQIVQa9bmKiMgXQGFSRETkLGOMwQMcA2FgiCLawmSxCjORxx3nERl810NERORUKUyKiIicgYrHcPi+32H31CiK8H0fH3CBJCsWQ6RPh5nIKIo6BkoDRF23z4qIiPyxFCZFRETOYMVA2XmG0QYs4lxoIA6Qlk+Ud8GN+1iNMdgEWMbHJcAnSv6JiIicKoVJERGRM9CJAiTEAdEYgwVkiQiLYbK4brK48U6Bh8HD4BPhExEQ4Efaz1VERE6dwqSIiIiIiIicNIVJEREREREROWkKkyIiIiIiInLSFCZFRERERETkpClMioiIiIiIyElTmBQREREREZGT9v9FpiVdkfeZ4gAAAABJRU5ErkJggg==

Obrowo, dnia 28.09.2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo


Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia
na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo”
Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:
- Usługa.
- Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2022 r.
- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności: osobę lub osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo” (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie ofertowe”).
- Oferty należy składać do dnia 06.10.2021r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 06.10.2021 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo),
- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163
Załączniki:
1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-28 14:01

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-28 14:02

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 223559
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-20 11:47