Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, dnia 25.11.2022 r.

RIiFZ.271.XV.2022.KRDG

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu pn.

„Dostawa skanera, drukarek etykiet i kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Pytanie: Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: Tekst i obrazy: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (plik tekstowy). TXT jest plikiem tekstowym nie obrazowym. Czy jesteście Państwo w stanie zrezygnować z tego pliku TXT?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza skaner bez formatu pliku TXT.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-25 12:33

Obrowo, dnia 23.11.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza do złożenia ofert na
„Dostawa skanera, drukarek etykiet i kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2022 r. 
 • Przedmiot zamówienia jest dostawa skanera dla formatów A3, 2 drukarek etykiet i kodów kreskowych, 4 czytników kodów kreskowych oraz 2 bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 • Oferty należy składać do dnia 29.11.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 29.11.2022r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Przemysław Cąbrowski –       tel. 56 678 60 22 wew. 166

Załączniki:

 1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-23 09:48

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-23 09:48

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - "Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo"

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-11-22 12:05

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - "Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo")

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-22 12:05

Zapytanie ofertowe "Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo")

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-16 13:22

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-09-20 15:40

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-20 15:40

RIiFZ.271.XI.2022.KRDG

Obrowo, dnia 28.09.2022 r.

Informacja o sprostowaniu

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo”,  Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w nazwie postępowania ( załączniki nr 1-3)
było: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola w miejscowości Obrowo”
winno być: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo”

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-28 12:10

Obrowo, dnia 12.09.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia ofert na

 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-        Usługa

-        Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023 r.  

-        Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo” wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 31 marca 2023 roku. Lokalizacja projektowanego budynku  działka nr 153/11 i 153/27 obręb ewidencyjny 0011 Obrowo Gmina Obrowo.

-        Oferty należy składać do dnia 19.09.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 19.09.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)

-        Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki, Kamila Ryłowicz – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:

1.      „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-12 13:40

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-12 13:40

 

Informacja o wyniku postępowania „Usunięcie usterek w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w miejscowości Sąsieczno”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-09-16 11:39

drukuj (Informacja o wyniku postępowania „Usunięcie usterek w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w miejscowości Sąsieczno”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-16 11:39

Zapytanie ofertowe na usunięcie usterek w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w miejscowości Sąsieczno

drukuj (Zapytanie ofertowe na usunięcie usterek w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w miejscowości Sąsieczno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-09 13:31

 

Informacja o wyniku postępowania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: ”Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-08-22 13:07

drukuj (Informacja o wyniku postępowania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: ”Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-22 13:07

Obrowo, dnia 16.08.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia ofert na

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą:Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-        Usługa

-        Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2023 r. 

-        Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji zadania pn. : „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” w zakresie wszystkich wymaganych specjalności przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

-        Oferty należy składać do dnia 22.08.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 22.08.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)

-        Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki, p. Kamila Ryłowicz – tel. 56 678 60 22 wew. 163

 

Załączniki:

1.      „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-16 13:40

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-03 12:48

Obrowo, dnia 26.07.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza do złożenia ofert na

 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2024 r.
 • Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji zadania pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą” w zakresie wszystkich wymaganych specjalności przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
 • Oferty należy składać do dnia 02.08.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 02.08.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:

 1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-07-26 12:35

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-07-26 12:35

 

Informacja o wyniku postępowania pn. „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych ma terenie Gminy Obrowo”

drukuj (Informacja o wyniku postępowania pn. „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych ma terenie Gminy Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-07-05 15:19

Obrowo, dnia 27.06.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza do złożenia ofert na

 „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2022 r.
 • Przedmiotem umowy jest bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych o długości 20 680 mb na terenie Gminy Obrowo. Zakres zamówienia obejmuje:
  • koszenie poboczy oraz usuwania chwastów,
  • karczowanie krzaków,
  • uprzątnięcie z drogi rowerowej oraz punktów odpoczynkowych śmieci, liści i kamieni,
   • usługa będzie wykonana dwukrotnie w miesiącach: lipiec, wrzesień
  • Oferty należy składać do dnia 01.07.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 01.07.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
  • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:

„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-27 14:24

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-27 14:25

 

Informacja o złożonych ofertach "Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Obrowo w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-06-17 12:29

drukuj (Informacja o złożonych ofertach "Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Obrowo w ramach projektu Cyfrowa Gmina")

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-17 12:29

Obrowo, dnia 09.06.2022 r.

RIiFZ.271.VI.2022.KRDG

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu pn.

„Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Obrowo w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Pytanie: Czy diagnoza będzie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego i czy ma być wykonana osobiście przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone imiennym certyfikatem?

Odpowiedź: Zgodnie § 4 ust 6 projektu umowy „Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa) będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji usługi za pomocą środków zdalnej komunikacji”. Zamawiający wymaga, aby audyt został przeprowadzony osobiście przez osobę posiadającą certyfikat, o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-09 12:46

Obrowo, dnia 08.06.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza do złożenia ofert na

 „Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Obrowo w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2022 r.
 • Przedmiot zamówienia jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 • Oferty należy składać do dnia 15.06.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 15.06.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki –tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:

„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-08 15:11

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-08 15:12

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Ryłowicz
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-22 14:22

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych z dnia 21.02.2022 r.

drukuj (Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych z dnia 21.02.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Ryłowicz
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-21 08:19

Obrowo, 16.02.2022 r.

RIiFZ.271.III.2022.KRDG

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu pn.
"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

Pytanie:

 1. Jaka będzie średnioroczna ilości wykonywanych przelewów?

Odpowiedź: Średnioroczna ilość wykonywanych przelewów – 60.000 szt.

 1. Jaka będzie średnioroczna ilości operacji masowych?

Odpowiedź: Średnioroczna ilość przelewów masowych – 38.000 szt.

 1. Jaka będzie roczna kwota wypłaty zasiłków z GOPS?

Odpowiedź: Planowana roczna kwota wypłat zasiłków z GOPS – 370.000 zł.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Ryłowicz
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-16 09:44

Obrowo, dnia 15.02.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia

na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
 • Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Osoba do kontaktu - Joanna Faleńska, tel. (56) 678 60 22 wew.154

Termin i miejsce składania ofert:

 • 22.02.2022 r. godz. 10:00,
 • sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 • przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

 1. w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 22.02.2022 r. do godz. 10:15.
 2. e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-15 14:20

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-01 13:06

Obrowo, dnia 28.01.2022 r.

RIiFZ.271.II.2022.KRDG

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

w postępowaniu pn. „Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo.”

 1. Kto wykona komory przewiertowe?

Odpowiedź: Wykona Wykonawca.

 1. Kto zagospodaruje płuczkę wiertniczą?

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy.

 1. W jakim miejscu na planie pomiędzy miejscami oznaczonymi  jako SR i T2 znajduje się przecisk ? Zgodnie z planem pomiędzy tymi punktami jest przewiert 125 mm.,

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym punkt 6.1:

Odcinki, gdzie  kanalizacja przechodzi przez drogę poprzecznie należy wykonać przeciskiem w rurze osłonowej PE100 RC SDR 17 DZ=315x18,7mm, dotyczy odcinków Odcinek S6 - S7  oraz  S4 - S3, rys S1 i S10

 1. Czy zamawiający udostępni miejsce do poboru wody na cele sporządzenia płuczki wiertniczej.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępni miejsce poboru wody na cele sporządzenia płuczki wiertniczej.

 1. W umowie zapisano, że w zakresie prac wykonawcy jest posadowienie studni i ich połączenie, natomiast w ogłoszeniu o postępowaniu taki zapis nie  uwzględnia zakresu prac. Proszę o wyjaśnienie o jakie studnie chodzi i czy w ogóle odnosi się ten zapis do przedmiotu postępowania? czy to błąd?

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek posadowienia studni występujących na odcinku przewiertu, zgodnie z projektem.

 1. Rura osłonowa 315 uwidoczniona pomiędzy studniami S6 I S7 wg projektu jest przedstawiona z spadkiem 0,5 % co jest wartością nie przeznaczoną dla wykonywania przewiertem sterowanym HDD jak i przeciskiem ze względu na specyfikę technologii, dla przewodów grawitacyjnych. Pytanie brzmi czy w  zakresie wykonania jest również ten odcinek? a jeśli tak to jak zostanie rozwiązany problem w przypadku niepowodzenia podczas próby wykonania z należytym spadkiem, ze względu na brak wiedzy odnośnie geologicznych uwarunkowań terenu, oraz specyfikę technologii HDD.

Odpowiedź: Odcinek S6 - S7  oraz  S4 - S3 należy wykonać w sposób nie uszkadzający nawierzchni drogowej metodą  umożliwiającą wykonanie zgodnie z projektem. 

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-28 09:36

Obrowo, dnia 27.01.2022 r.

RIiFZ.271.II.2022.KRDG

Dotyczy Postępowania: pn. „Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo.” 

Zamawiający w związku zadanymi pytaniami przez Wykonawców, zmienia termin składania ofert w postępowaniu z dnia 28.01.2022 r.  godz. 10:00  na 01.02.2022 r. godz. 10:00.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-27 15:08

Obrowo, dnia 25.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia ofert na

 „Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo.” 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Robota budowlana
 • Termin realizacji zamówienia: do 25.02.2022 r.
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewiertów sterowanych horyzontalnych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo Gmina Obrowo wzdłuż ul. Osiedlowej od studni SR do punktu T2 zgodnie z załączoną dokumentacją stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie ofertowe”).
 • Oferty należy składać do dnia 28.01.2022r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 28.01.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Artur Słomkowski –tel. 56 678 60 22 wew. 183

Załączniki:

 1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-25 09:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-25 09:30

 

Obrowo, dnia 24.01.2022 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania: ”Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizacje tłoczną w m. Szembekowo”

Zamawiający z powodu wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym unieważnia postępowanie oraz wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. ”Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizacje tłoczną w m. Szembekowo”.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie opisał w sposób precyzyjny przedmiotu zamówienia, co spowodowało nie ujęcie całego zakresu prac w ramach niniejszego postępowania. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał, iż Wykonawca będzie musiał oprócz przewiertów wykonać przecisk oraz zgrzewanie rur. Brak tego zapisu mógł wprowadzić w błąd Wykonawców składających oferty, którzy mogli nie ująć tego zakresu prac w wycenie.
Mając na uwadze racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu o terminie wszczęcia kolejnego postępowania.


Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-24 08:51

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Głowacki
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-20 11:47

                                                                               Obrowo, dnia 13.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia ofert na wykonanie zamówienia

na „Wykonanie przewiertów sterowanych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo.”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Robota budowlana
 • Termin realizacji zamówienia: do 18.02.2022 r.  
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewiertów sterowanych horyzontalnych pod kanalizację tłoczną w m. Szembekowo gm. Obrowo wzdłuż ul. Osiedlowej od studni SR do punktu T2 zgodnie z załączoną dokumentacją stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie ofertowe”).
 • Oferty należy składać do dnia 20.01.2021r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 20.01.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo),
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Artur Słomkowski – 56 678 60 22 wew. 183

 

Załączniki:

 1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-13 13:44
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 13:51

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-13 13:40

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - dowóz uczniów do czterech szkół z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - dowóz uczniów do czterech szkół z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-14 08:23

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łęg-Osiek

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łęg-Osiek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zielińska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-14 08:20

    Obrowo, 08.12.2021 r.

 ROiS.4464.2.2021.JZ

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo

zaprasza do złożenia oferty na usługę dowozu i odwozu uczniów:

 • Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz oraz odwozy dodatkowe w ciągu dnia – od 2 do 4 kursów dodatkowych), w dni nauki szkolnej, w roku 2022 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2022).

        Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 500 km.

 • Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Smogorzewiec 13A gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz), w dni nauki szkolnej, w roku 2022 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2022).

Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 250 km.

Wykonawca zapewnia pojazd sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi i innymi.

Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu i odwozu.

Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu.

Wykonawca posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż  9+1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.

Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.

Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2022 r.
 2. Okres gwarancji: n/d

Miejsce i termin złożenia oferty od 10.12.2021 do 16.12.2021 r. do 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena: 100 %.
 1. Termin otwarcia ofert: 12.2021 godz. 7.30
 2. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:

edukacja@obrowo.pl.

 

/Joanna Zielińska/
Kierownik referatu oświaty i sportu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-09 15:01

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łążyn II

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Łążyn II)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-14 08:21

    Obrowo, 08.12.2021 r.

ROiS.4464.3.2021.JZ

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo

zaprasza do złożenia oferty na:

Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów.

Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów zgodnie, z rozkładem lekcji uczniów od godz. 7.00 do 16.00, w dni nauki szkolnej, w roku 2021 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec-sierpień 2021). Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.

Wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za wykonane kursy.

Odwołanie kursu następować będzie telefonicznie, elektronicznie, bez ograniczenia czasowego, zgodnie z aktualną sytuacją w szkole.

Wynajmujący pojazd zapewnia sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany pojazd. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi.

Koszty paliwa, napraw, związane z eksploatacją pojazdu i inne ponosi wykonawca.

Wynajmujący posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 28 + 1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.

Wynajmujący zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.

Wynajmujący z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2022 r.
 2. Okres gwarancji: n/d

Miejsce i termin złożenia oferty od 10.12.2021 do 16.12.2021 r. do godz. 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:

edukacja@obrowo.pl.

 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena: 100%.
 1. Termin otwarcia ofert: 12.2021 godz. 7.30
 2. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:

edukacja@obrowo.pl.

/Joanna Zielińska/
Kierownik referatu oświaty i sportu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-09 14:56
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-09 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 233010
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-25 12:33:41