Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-22 13:03

Obrowo, 19.02.2021r.

RRG.271.I.2.2021.IMM

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

 1. Prosimy o podanie informacji dotyczących wpłat dokonywanych w Oddziałach/Placówkach/Filiach Banku przez osoby trzecie dokonujące wpłat na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych,:
  a) średnia ilości sztuk miesięcznie,
  b) średnia kwoty wpłaty,

Prowadzony system bankowości elektronicznej banku prowadzącego obsługę rachunku Gminy nie posiada funkcji generowania zestawień dotyczących wpłat gotówkowych. Pozwala jedynie wyodrębnić uznania i obciążenia rachunku. Dane takie możemy wyczytać z treści wyciągu bankowego. Wpłaty gotówkowe to przede wszystkim wpłaty inkasentów opłat lokalnych oraz mieszkańców z tytułu opłaty skarbowej, podatków, opłat za wodę jak również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średnia miesięczna ilość wpłat oscyluje w granicach 900szt. Średnia kwota wpłaty – 65zł.

 1. Prosimy o podanie informacji dotyczących wypłat dokonywanych w Oddziałach/Placówkach/Filiach Banku na rzecz osób trzecich z rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych:
  a) średnia ilości sztuk miesięcznie,
  b) średnia kwoty wpłaty,

Średniomiesięcznie dokonywanych jest 50 wypłat. Średnia kwota wypłaty – 500zł.

 1. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego i jego Jednostki organizacyjne wpłat gotówkowych własnych?

Wpłaty gotówkowe to przede wszystkim wpłaty inkasentów opłat za wodę oraz wpłaty sołtysów – podatki lokalne. Średniomiesięcznie jest to 10 wpłat. Wartość tych wpłat jest trudna do oszacowania.

 1. Jaka jest średniomiesięczna ilość (szt.) i wartość dokonywanych przez Zamawiającego i jego Jednostki organizacyjne wypłat gotówkowych własnych

Wypłaty gotówkowe własne nie były realizowane w roku 2020. 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi wpłat gotówkowych w placówkach pocztowych? Dane najbliższej placówki pocztowej FUP Dobrzejewice: Nazwa: FUP Dobrzejewice, Adres: ul. Aleja Lipowa 16, Miejscowość: Obrowo, Kod pocztowy: 87-123

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie pod warunkiem dokonywania na bieżąco księgowań wpłat i wypłat gotówkowych i uwidacznianie ich w elektronicznym systemie bankowym.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wypłaty własne gotówki na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych były realizowane za pośrednictwem firmy konwojującej a docelowo (po wprowadzeniu tego rozwiązania) w placówkach Poczty Polskiej?

Wypłaty własne gotówki na rzecz Zamawiającego na dzień dzisiejszy nie są realizowane.

 1. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów krajowych realizowanych w  systemach bankowości elektronicznej Zamawiającego i jego Jednostek organizacyjnych.

Średniomiesięczna liczba przelewów – 6.800szt. 

 1. Prosimy o podanie ilości przelewów zagranicznych wychodzących z podziałem na SWIFT i SEPA Zamawiającego i jego Jednostek organizacyjnych

Średnioroczna ilość przelewów zagranicznych SWIFT – 10szt.

 1. Prosimy o podanie informacji o średnim saldzie środków na lokatach terminowych Zamawiającego i jego Jednostek organizacyjnych

W roku 2020 Zamawiający oraz jednostki organizacyjne nie lokowały środków na lokatach terminowych. 

 1. Prosimy o podanie informacji o średniomiesięcznego salda środków na rachunkach Zamawiającego i jego Jednostek organizacyjnych

Średniomiesięczne saldo na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych oscyluje w granicach 8 mln zł. 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie standardowych wzorów umów stosowanych w Banku Wykonawcy

Zamawiający wyraża zgodę  na zastosowanie standardowych wzorów umów stosowanych w Banku z zastrzeżeniem, iż wzorce te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi mogą być tylko w formie elektronicznej

Wyciągi bankowe mogą być tylko w formie elektronicznej. 

 1. Prosimy o podanie ilości kart oraz wolumenu transakcji bezgotówkowych realizowanych kartami oraz ilości wypłat gotówki z bankomatów.

W roku 2020 nie były dokonywane powyższe transakcje. 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby z uwagi na trwający okres pandemiczny Oferta została złożona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą e-mail na adres: skarbnik@obrowo.pl, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

Poniższych odpowiedzi udziela się na podstawie roku 2020:

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-19 11:47

Obrowo, 18.02.2021r.

RRG.271.I.2021.IMM

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

 1. Określenie średniorocznej ilości wykonywanych przelewów?
  Średnioroczna ilość wykonywanych przelewów – 82.000 sztuk.
 1. Określenie średniorocznej ilości operacji masowych?
  Średnioroczna ilość przelewów masowych – 36.000szt.
 1. Jaka będzie roczna kwota wypłat zasiłków z GOPS?
  Planowana kwota wypłat zasiłków z GOPS – 300.000zł.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-18 13:14

Obrowo, dnia 15.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia

na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa.

(rodzaj – dostawa, usługa, robota budowlana)

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.   (termin realizacji zamówienia) 

- Przedmiotem zamówienia: jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

(krótki opis przedmiotu zamówienia)

-  Joanna Faleńska    tel. (56) 678 60 22 wew.154. (osoba do kontaktu),

- 22.02.2021 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 (termin i miejsce składania ofert). 

Ofertę należy złożyć*:

 1. w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 22.02.2021 r. do godz. 10:10.
 2. faksem na numer …………………………………………,
 3. e – mailem na adres: ………………………………………

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia
o wynikach postępowania.  

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-15 14:50

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - miejscowości Stajenczynki, Łęg-Osiek

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - miejscowości Stajenczynki, Łęg-Osiek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zielińska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-25 10:08

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 zł

Gmina Obrowo
Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
NIP: 879 266 82 60

Znak sprawy: ROO.4464.1.2021.JZ

                   Obrowo, 13.01.2021 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo

zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz oraz odwozy dodatkowe w ciągu dnia – od 2 do 4 kursów dodatkowych), w dni nauki szkolnej, w roku 2021 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec-sierpień 2021). Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 500 km.

Wynajmujący pojazd zapewnia sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany pojazd. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem oc, aktualnymi przeglądami technicznymi i innymi.

Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu i odwozu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym uczniom i dzieciom kierowca sprawuje rolę opiekuna, do której zostanie odpowiednio przeszkolony przez dyrektora szkoły i podpisze stosowne oświadczenie.

Wykonawca posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż  9+1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.

Wynajmujacy zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.

Wynajmujący z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2021 r.
 2. Okres gwarancji: n/d
 3. Miejsce i termin złożenia oferty od 13.01.2021 do 20.01.2021 r. sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena: 100 %.
 1. Termin otwarcia ofert: 21.01.2021 godz. 7.30
 2. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl

            / Joanna Zielińska/
Inspektor ds. oświaty i sportu

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-13 11:58

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - miejscowość Łążyn

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - miejscowość Łążyn)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zielińska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-25 10:09

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 zł

Gmina Obrowo
Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
NIP: 879 266 82 60

Znak sprawy: ROO.4464.2.2021.JZ

                   Obrowo, 13.01.2021 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo

zaprasza do złożenia oferty na:

Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów.

Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów zgodnie, z rozkładem lekcji uczniów od godz. 7.00 do 16.00, w dni nauki szkolnej, w roku 2021 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec-sierpień 2021). Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 700 km.

Wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za wykonane kursy.

Odwołanie kursu następować będzie telefonicznie, elektronicznie, bez ograniczenia czasowego, zgodnie z aktualną sytuacją w szkole.

Wynajmujący pojazd zapewnia sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany pojazd. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem oc, aktualnymi przeglądami technicznymi.

Koszty paliwa, napraw, związane z eksploatacją pojazdu i inne ponosi wykonawca.

Wynajmujący posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 23 + 1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.

Wynajmujacy zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.

Wynajmujący z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2021 r.
 2. Okres gwarancji: n/d
 3. Miejsce i termin złożenia oferty od 13.01.2021 do 20.01.2021 r. sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena: 100 %.
 1. Termin otwarcia ofert: 21.01.2021 godz. 7.30
 2. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska
 4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl

/ Joanna Zielińska /
Inspektor ds. oświaty i sportu

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-13 11:52

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrowo
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu  ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej. CTR 2KU2 będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Obrowo

 1. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

strona: www.obrowo.pl

e-mail: wodkan@obrowo.pl

tel./fax. (56) 678-60-22

2.Przedmiot sprzedaży

Marka: SEAT

Model pojazdu: Inca Diesel 1,8t

Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg rzeczywisty odczytany: 284177 km


 

Obrowo,19.10.2020r.

RRG.271.IV.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 • Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Hanna Raniszewska
 • Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 • Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe (poniżej 30000 Euro):
  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo
 2. Dane o oferentach:
  Oferty składano do dnia  19.10.2020r. do godz. 10:00
  Liczba złożonych ofert: 6

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto/h odśnieżanie

Cena zł brutto/h

Usuwanie śliskości

1

 Firma Usługowo-Budowlana „Góral” Paweł Górski
Brzozówka, ul. Owocowa 43
87-123 Dobrzejewice
Rejon III
Rejon XI

 

135,00 zł
135,00 zł

 

156,60 zł
140,40 zł

2

 SILBUD Usługi Budowlane Popławski Marcin
ul. Storczykowa 26
 87-125 Osiek n/Wisłą
Rejon VIII
Rejon IX

 

 

145,00 zł
145,00 zł

 

 

194,40 zł
194,40 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HINCBRUK  Paweł Hinc
Szembekowo 29, 87-123 Dobrzejewice
Rejon nr VII
Rejon nr V

 

155,00 zł
155,00 zł

 

159,00 zł
159,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Bartłomiej Lipka
87-123 Dobrzejewice 119
Rejon I
Rejon II

 

149,04 zł
149,04 zł

 

149,04 zł
149,04 zł

5

PHU AgroPower
Sambor Filarski
Zębowo 104, 87-126 Obrowo
Rejon IV
Rejon VI

 

 

140,40 zł
140,40 zł

 

 

135,00 zł
125,00 zł

6

Usługi Agrotechniczne „GRAMEN” Jarosław Lisiński, ul. Wiślana 20, Silno, 87-125 Osiek nad Wisłą
Rejon X

 

129,60 zł

 

 zł145,80

 

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-19 12:29

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.IV.2020.IMM

  Obrowo, dnia 08.10.2020r.

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający:

Gmina Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat toruński
tel.(056) 678-60-22
e-mail: przetargi@obrowo.pl
www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2020 – 2021 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym
   utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w 10 rejonach, polegających w szczególności na:
 • likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
 • utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
 • posiadanie dostępu do materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg i chodników (np. żwiru lub piasku z dodatkiem soli w stosunku 5:1);
 • zapewnieniu, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

1.2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 1 ppkt. 1, tylko na
telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego,

nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia. Wykaz rejonów odśnieżania
i posypywania dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert. Wykonawca może wskazać max 2 rejony.


 

RRG.6220.I.I.2020.SK                                                                                                

Obrowo, 30.06.2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe - poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

 „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo”.

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  30.06.2020 r. do godz. 09:00

Liczba złożonych ofert: 5

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

 PreZero Service Centrum sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

29 551,82 zł

2.

Paź Bogusław Auto-Złom, USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Świniary Stare,
27-670 Łoniów

41 593,53 zł

3.

GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul. Skoroszewska 5/63,
 02-495 Warszawa

33 750,32 zł

4.

„ECO-POL” sp. z o.o. ul. Dworcowa 9,
86-120 Pruszcz

41 496,30 zł

5.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k. ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko- Biała

43 156,15 zł

 1. Do realizacji inwestycji wybrano ofertę PreZero Service Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

 Wójt Gminy Obrowo
 /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 13:58
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 14:03

Informacja

Urząd Gminy Obrowo informuje, iż wydłuża termin składania ofert na realizacje zadania p.n.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Obrowo” do dnia 30.06.2020r., do godz. 9:00. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-24 13:40

Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 09:37

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-22 13:03