Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Informacja o wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

Dnia 15 listopada 2008 roku weszła w życie Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3.10 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w której określono nowe zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej ustawie określono, że przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają również przedsięwzięcia realizowane na obszarze Natura 2000.

Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Inwestor składa do Wójta Gminy Obrowo wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ust 2, art. 73 ust 1 wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3.10 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Wymaganymi załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są:

1) karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (określenie jakie przeznaczenie z planem zagospodarowania przestrzennego ma działka, na której jest planowane przedsięwzięcie), jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz. skala 1:1000)

4) mapę sytuacyjno-wysokościową (3 egz.) w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – tylko w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5

5) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięci oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (1 egz na każdą działkę)

6) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej), bądź kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu

7) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia

8) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto nr 18 9491 0003 0020 0006 0091 0001 BS Grębocin w wysokości 205 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach są wydawane przez organy właściwe do ich wydania. Istotną zmianą w stosunku do Prawa Ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) jest wprowadzenie nowych organów administracji rządowej – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3.10 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wprowadziła też zmiany w przepisach dotyczących przede wszystkim regulacji postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Poniżej zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-10-16 14:06
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-16 14:07

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-10-16 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-14 07:44:51