Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Informacja o naborze

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024 - 2027


Z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz 
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia na ławników na kadencję 2024-2027

 • 1 ławnik do orzekania w sprawach cywilnych
 • 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ;

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 5. duchowni;
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 8. radni gminy, powiatu i województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciw działań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwie aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Jeżeli kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa – dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
 2. Gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli – dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
  Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednio Radom Gmin.
  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Poniżej pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

drukuj (Informacja o naborze)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-17 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 472
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-17 09:22:02