Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:42

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:42

 

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:44

 

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:45

 

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:45

 

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:46

 

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:47

 

W sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:48

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:49

 

W sprawie odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Osiek nad Wisłą, w części dz. nr 17/4.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:50

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Dzikowo, dz. nr 26.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:50

 

W sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:51

 

W sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:52

 

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:53

 

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-07 10:54

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-18 14:42

 

Informacja o sesji Rady Gminy w Obrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994) zapraszam na IV sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 27 grudnia  2018 r. (czwartek) o godzinie 1100  w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy;

    2. Stwierdzenie quorum;

    3. Przyjęcie protokołu z III sesji;

    4. Wybór sekretarza obrad;

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034.

    11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024

  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi

   14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

   15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

   16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.

   18. Podjęcie uchwały w sprawie  odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Osiek n/Wisłą, w części dz. nr 17/4. 

    19. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Dzikowo dz. nr 26

    20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych

    21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty.

    22.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    23.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

   24 .Sprawy różne.

   25 . Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-18 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6111
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-07 10:54:40