Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W związku z Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji samochodu VOLKSWAGEN Transporter T4 rok produkcji 1993 nr rej. CTR 9W40 stanowiącego własność Gminy Obrowo i stanowiskiem Komisji likwidacyjnej, Wójt Gminy Obrowo zaprasza podmioty zajmujące się demontażem i złomowaniem pojazdów do składania ofert dotyczących samochodu VOLKSWAGEN Transporter T4 rok produkcji 1993. Podmiot składający ofertę musi mieć możliwość wydania dokumentu wymaganego w celu wyrejestrowania pojazdu w Starostwie Powiatowym.

Termin składania ofert do 6 lutego 2023 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo pok. nr 2. Za datę dostarczenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Obrowie.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-30 10:40

Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji samochodu VOLKSWAGEN Transporter T4 rok produkcji 1993 nr rej. CTR 9W40 stanowiącego własność Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-30 10:40

 

Zarządzenie Nr 18

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie: sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej.
CTR 2KU2 stanowiącego własność Gminy Obrowo, użytkowany przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony (aukcja) na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t, marka: SEAT, model:  Inca Diesel 1,9D, rok produkcji 2000, nr rej. CTR 2KU2, będącego własnością Gminy Obrowo. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

Zarządzenie nr 99/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji samochodu pożarniczego Steyr 790 rok produkcji 1977 nr rej. CTR3H34 stanowiącego własność Gminy Obrowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815)

zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję Komisję likwidacyjną, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji-Artur Słomkowski;
 2. Członek Komisji-Iwona Malcan- Maj;
 3. Członek Komisji- Sławomir Lewandowski

§2

 1. Do zakresu zadań Komisji należy:
 1. analiza dostarczonej dokumentacji oraz oględziny samochodu pożarniczego Steyr 790 nr rej. CTR3H34 stanowiącego własność Gminy Obrowo w celu oceny jego przydatności do dalszego użytkowania;
 2. w przypadku stwierdzenia wyeksploatowania pojazdu w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie i potwierdzenia, że nie przedstawia on wartości użytkowej, przeprowadzenie likwidacji samochodu pożarniczego poprzez zezłomowanie;
 3. sporządzenie protokołu likwidacyjnego z przeprowadzonej likwidacji.
 1. Jeżeli w wyniku oceny komisja uzna, iż wskazany składnik majątku nie podlega likwidacji, komisja wskazuje sposób jego zagospodarowania i na tę okoliczność sporządza wniosek z posiedzenia, który przedstawia do zaakceptowania Wójtowi Gminy.
 2. W ramach prowadzonej likwidacji, Komisja dokonuje porównania oferowanych przez podmioty zajmujące się demontażem pojazdów, skupem złomu itp. cen zakupu i przeprowadza sprzedaż uzyskanego złomu do punktu oferującego cenę najwyższą. Oferty cenowe załącza się do protokołu likwidacyjnego.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia,

2) skład osobowy komisji likwidacyjnej,

3) opis środka trwałego,

4) uzasadnienie likwidacji środka trwałego,

5) podpisy członków komisji likwidacyjnej.

 1. Uzyskane w wyniku sprzedaży środki finansowe wpłaca się na podstawie dowodu księgowego uzyskanego z punktu skupu złomu na właściwy rachunek Gminy Obrowo.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji likwidacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Obrowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo.

 

 

 

 

            W związku z powyższym zarządzeniem i stanowiskiem komisji likwidacyjnej, Wójt Gminy Obrowo zaprasza podmioty zajmujące się demontażem i złomowaniem pojazdów do składania ofert dotyczących samochodu pożarniczego Steyr 790 rok produkcji 1977. Podmiot składający ofertę musi mieć możliwość wydania dokumentu wymaganego w celu wyrejestrowania pojazdu  w Starostwie Powiatowym.

Termin składania ofert do 6 grudnia 2019 r. w Sekretariacie  Urzędu Gminy Obrowo pok. nr 2. Za datę dostarczenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Obrowie.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-29 10:01
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 10:04

 

Zarządzenie Nr 85/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 października 2019 r.

 

w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego Steyr 790 nr rej. CTR3H34 stanowiącego własność Gminy Obrowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam  drugi ustny przetarg nieograniczony (aukcja) na sprzedaż samochodu pożarniczego Steyr 790, rok produkcji 1977, nr rej. CTR3H34, będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawęczynie. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

Zarządzenie Nr 81/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego Steyr 790 nr rej. CTR3H34 stanowiącego własność Gminy Obrowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony (aukcja) na sprzedaż samochodu pożarniczego Steyr 790, rok produkcji 1977, nr rej. CTR3H34, będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawęczynie. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

Obrowo, dnia 26.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Obrowo zaprasza do wzięcia udziału w sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 GCBA 6/32

Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód pożarniczy stanowiący własność Urzędu Gminy Obrowo, o następujących parametrach technicznych:

- rok produkcji: 1983 rok,

- kolor powłoki lakieru (rodzaj lakieru): czerwony,

- rodzaj: samochód specjalny, pożarniczy,

- liczba miejsc siedzących: 4,

- liczba osi rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2 /4x2/ manualna,

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,

- pojemność /moc silnika: 11100,00 cm3/ 179,00kW (243 KM)

- liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy,

- długość / szerokość/ wysokość: 7600 mm/ 2500 mm / 3500 mm.

- rozstaw osi 4100 mm

Samochód wymaga naprawy skrzyni biegów i jest bez przeglądu technicznego.

Termin realizacji sprzedaży:

- w chwili zawarcia umowy

Cena minimalna 6000 zł

Miejsce i termin sprzedaży pojazdu:

Sprzedaż nastąpi w drodze licytacji dnia 5 marca 2014r. w budynku Urzędu Gminy ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo o godz. 12:00,  pokój nr 1.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 600zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Grębocin 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 do dnia 5 marca 2014 do godziny 1000

Z dopiskiem „Wadium na sprzedaż samochodu pożarniczego”

Wadium zalicza się na poczet zakupionego samochodu dla osoby, która zaproponuje najwyższą cenę.

Pozostałym osobom, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Sprzedający wystawi fakturę VAT ze stawką podatku VAT 23 %.

Szczegółowych informacji udziela Sławomir Lewandowski pod nr tel. 56 678 60 22 wew. 151.

Pojazd można oglądać w dniu 4 marca w godzinach 10-13 na terenie Serwisu Samochodowego „MULTICAR” w Kawęczynie 28 B (przy drodze krajowej nr 10).

Z poważaniem

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

Obrowo, dnia 26.02.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W wyniku ogłoszenia o sprzedaży używanego autobusu marki Autosan do dnia 25.02.2013 r. do godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty.

Została wybrana najkorzystniejsza oferta pod względem zaoferowanej ceny zakupu, która wpłynęła od Wójta Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09–460 Mała Wieś.  Zaoferowana cena wyniosła 65.000 zł brutto.

Informuję, że termin podpisania umowy i wydanie przedmiotu umowy nastąpi do 28.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Dziękuję za złożoną ofertę.

Z poważaniem

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Obrowo, dnia 7.02.2013 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrowo zaprasza do wzięcia udziału w sprzedaży autobusu
marki Autosan.

Przedmiotem sprzedaży jest używany autobus stanowiący własność Urzędu Gminy Obrowo, o następujących parametrach technicznych:

- data produkcji: 2003 rok,

- kolor powłoki lakieru (rodzaj lakieru): pomarańczowy 1 –warstwowy akrylowy,

- rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 41 osobowy,

- liczba miejsc siedzących: 41,

- liczba osi rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2 /4x2/ manualna,

- rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,

- pojemność /moc silnika: 6540 cm / 152 kW (207 KM),

- liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy,

- długość / szerokość/ wysokość: 9300 mm / 2500 mm / 3150 mm.

Autobus jest sprawny technicznie i posiada aktualne badania techniczne.

Termin realizacji sprzedaży:

- w chwili zawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej można składać codziennie od chwili ogłoszenia do 25.02.2013 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo do godz. 12:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.02.2013 r.

Oferta powinna zawierać: Cenę brutto.

Sprzedający wystawi fakturę VAT ze stawką podatku VAT: zwolniony.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 678 60 22 wew. 151.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37096
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-30 10:41:27