Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Obrowo

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat

Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia: działka ewidencyjna nr 268/7, obręb ewidencyjny Dobrzejewice, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, powierzchnia 0,0811 ha, użytek RIIIb oraz Bp, księga wieczysta TO1T/00137330/1, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 88,85 m²

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nie objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrowo nieruchomość znajduje się w obszarze o wiodącej funkcji budownictwo mieszkaniowe, nieruchomość przeznaczona do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, po zawarciu umowy: przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Wysokość miesięcznego czynszu najmu: 182,60

Czynsz płatny będzie z góry do 10 - tego każdego kolejnego miesiąca na konto Wynajmującego.
Ustalona stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalenie zwaloryzowanej wysokości czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez Wynajmującego. Zmiana wysokości czynszu wynikająca z waloryzacji nie wymaga zmiany umowy. O zmianach wysokości czynszu Wynajmujący powiadamia Najemcę na piśmie nie później niż z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Oprócz czynszu Najemca będzie zobowiązany do uiszczania we właściwych okresach rozliczeniowych opłat za zużytą energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków/wywóz nieczystości stałych wg wskazań liczników i rachunków/faktur przedstawionych przez Wynajmującego, a także ponoszenia kosztów ogrzewania budynku i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zainstalowania w budynku odbiorników radiowo – telewizyjnych, Najemca dodatkowo będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych.

Okres trwania umowy: do 30 czerwca 2023 roku

Wszelkie dodatkowe informacje dot. ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach urzędowania, pokój nr 35 lub pod numerem telefonu 56 678 60 22 wew. 162.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo przy ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo przez okres 21 dni, tj. od dnia 09 lipca 2020r. do dnia 30 lipca 2020r. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
    data publikacji: 2020-07-09 09:19

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28498
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-09 09:19