Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 • Wykaz (PDF) 311.81kB

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-08-05 08:16

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 08:16

 

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 849 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo oraz sporządzenia wykazu ww. nieruchomości

drukuj (Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 849 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo oraz sporządzenia wykazu ww. nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-31 12:06

 

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony części działki nr 546/27 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo oraz określenia stawki czynszu z tytułu najmu tej nieruchomości

drukuj (Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony części działki nr 546/27 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo oraz określenia stawki czynszu z tytułu najmu tej nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-14 11:26

 

Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat

drukuj (Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-15 11:14

 

Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo

drukuj (Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-15 11:12

 

Wójt Gminy Obrowo

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat

Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia: działka ewidencyjna nr 268/7, obręb ewidencyjny Dobrzejewice, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, powierzchnia 0,0811 ha, użytek RIIIb oraz Bp, księga wieczysta TO1T/00137330/1, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 88,85 m²

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nie objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrowo nieruchomość znajduje się w obszarze o wiodącej funkcji budownictwo mieszkaniowe, nieruchomość przeznaczona do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, po zawarciu umowy: przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Wysokość miesięcznego czynszu najmu: 182,60

Czynsz płatny będzie z góry do 10 - tego każdego kolejnego miesiąca na konto Wynajmującego.
Ustalona stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalenie zwaloryzowanej wysokości czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez Wynajmującego. Zmiana wysokości czynszu wynikająca z waloryzacji nie wymaga zmiany umowy. O zmianach wysokości czynszu Wynajmujący powiadamia Najemcę na piśmie nie później niż z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Oprócz czynszu Najemca będzie zobowiązany do uiszczania we właściwych okresach rozliczeniowych opłat za zużytą energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków/wywóz nieczystości stałych wg wskazań liczników i rachunków/faktur przedstawionych przez Wynajmującego, a także ponoszenia kosztów ogrzewania budynku i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zainstalowania w budynku odbiorników radiowo – telewizyjnych, Najemca dodatkowo będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych.

Okres trwania umowy: do 30 czerwca 2023 roku

Wszelkie dodatkowe informacje dot. ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach urzędowania, pokój nr 35 lub pod numerem telefonu 56 678 60 22 wew. 162.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo przy ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo przez okres 21 dni, tj. od dnia 09 lipca 2020r. do dnia 30 lipca 2020r. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-09 09:19

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38149
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 08:16:59