Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

                                                                                       Obrowo, dn. 13.06.2017 r.

                                    

RPiF.K1.2017.FJ

 

Wyniki Otwartego Konkursu

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy w Obrowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, że w pisemnym konkursie ofert na:

 

„Wybór Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo”

 

Dokonano wyboru Agenta Emisji, którym został bank:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A,

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.06.2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły dwie ważne oferty.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 13.06.2017 r.

 

Najkorzystniejsza oferta, wybrana w konkursie, czyli oferta nr 1, spełnia warunki określone
w zaproszeniu do składania ofert, uzyskując łącznie 100,00 pkt. 

Drugą ofertą biorącą udział w przedmiotowym konkursie jest oferta Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, która uzyskała 74,07 pkt.

 

Warunki cenowe wybranej oferty.

 1. Bank oferuje świadczenie usług z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo na kwotę 6.300.000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.
 2. Oprocentowanie przyjęte w wyniku przeprowadzonych negocjacji: suma zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży w wysokości:

- 1,70 % dla obligacji serii A17

- 1,70 % dla obligacji serii B17

- 1,70 % dla obligacji serii C17

- 1,70 % dla obligacji serii D17

- 1,00 % dla obligacji serii E17

- 1,00 % dla obligacji serii F17

- 1,00 % dla obligacji serii G17

 

      3. Prowizja: 15.750,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), płatna jednorazowo w ciągu 21 dni od podpisanej umowy.

 

      4. Gmina może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.

 

      5. Gmina ma prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii Obligacji.

     

      6. Bank zobowiązuje się do niepopierania żadnych innych kosztów prowizyjnych lub
          opłat poza wyżej wymienionymi z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta
          emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

 

      7. Bank zapewni, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty
           zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania ww.
           zawiadomienia, środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy.  

 

Informuję, że planowany termin podpisania umowy w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji został określony na dzień 20.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27.

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                                              Wójt Gminy Obrowo

                                                                                       /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-13 15:40

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-13 15:36

Wójt Gminy Obrowo

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Obrowo.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

Oferty w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Sekretariat (pok. 1)

Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2017 roku o godz. 12:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-05-30 09:19

 

Pytania i odpowiedz z dnia 02.06.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-02 13:03

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.06.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-05 15:09

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-05 15:12

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 07.06.2017 r.

drukuj (Pytania i odpowiedzi z dnia 07.06.2017 r.)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-08 13:13

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.06.2017 r.

drukuj (Pytania i odpowiedzi z dnia 08.06.2017 r.)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-06-08 13:14

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6147
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-13 15:36:36