Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-11 07:46

 

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 7 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Wójt Gminy Obrowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak: NNZ.9022.1.420.2020 z dnia 04.11.2020r. zajął stanowisko, iż przedmiotowa zmiana nie wymaga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.410.319.2020.MD1.2 z dnia 06.11.2020r. również stwierdził, iż projekt zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyxObrowo nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz fakt, że realizacja postanowień ww. zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

UZASADNIENIE

            Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo to strategiczny dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, jedynie na terenie, na którym będą realizowane lokalne działania przewidziane planem. Działania w Planie określone zostały ogólnie, a ich realizacja będzie skutkowała zmianą struktury użycia nośników energetycznych, zmniejszeniem zużycia energii, stopniowym obniżaniem emisji gazów cieplarnianych, poprzez sukcesywną wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz zwiększeniem udziału energii odnawialnej, poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez ich termomodernizację oraz modernizację oświetlenia ulic, poprawę stanu dróg. Dzięki realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyska się czystsze powietrze. Osiągnięte zostaną także cele ekonomiczne, oszczędności pośrednie i bezpośrednie z tytułu zmniejszenia zużycia mediów, pozyskania dotacji. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje działania mające na celu osiągnięcie założeń wskazanych w pakiecie klimatyczno – energetycznym: modernizacja oświetlenia ulic,  montaż instalacji OZE w budynkach, budowa ścieżek rowerowych, wymiana oświetlenia na energooszczędne,xprzebudowacdrógbgminnych, modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, zielone zamówienia publiczne, a także działania edukacyjno – informacyjne. Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec charakteru planowanych działań proekologicznych, realizacja założeń Planu mająca na celu ogólną, długofalową i docelową poprawę powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy, nie powinna wiązać się z możliwością wystąpienia trwałych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ww. ustawy, a także to, że ustalenia dokumentu dotyczą jednej gminy i Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a wskazane przedsięwzięcia i kierunki strategicznego rozwoju mają m.in. na celu zapewnienie redukcji COna terenie Gminy, uznano, że przewidziane w programie działania nie spowodują zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi, zatem przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Obrowo XVIII/118/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzejewice w miejscowości Głogowo. Pozostałe zapisy Planu pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-16 11:14

 

Obrowo, 18.08.2020r.

RRG.6220.9.14.2019/2020.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 18.08.2020r. została wydana decyzja nr RRG.6220.9.13.2019/2020 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali, zlokalizowanego w gminie Obrowo, obręb Głogowo, działka numer geod. 76/8, toczące się na wniosek Inwestora: WW Ekochem Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Akacjowa 1 Głogowo, 87-123 Dobrzejewice.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126  Obrowo (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15), pok. 33.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-20 10:27

 


Obrowo, dnia  11.08.2020r.

RRG.6220.5.6.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 11.08.2020r., została wydana decyzja nr RRG.6220.5.5.2020 Wójta Gminy Obrowo
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km, toczące się na wniosek Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, reprezentowanego przez Renatę Krajczewską - Jędrusiak.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach realizacji inwestycji.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-12 12:33

 

Obrowo, dnia 20 lipca 2020r.

RRG.6220.5.4.2020.SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Zawiadamia,

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km, toczące się na wniosek Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń, (pełnomocnictwo: Renata Krajczewska – Jędrusiak zam. ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski).
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem z 13 maja 2020 r. znak N.NZ.40.2.9.5.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 19 maja 2020 r. znak GD.ZZŚ.5.435.200.2020.AOT Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia wyraził również opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 17 lipca 2020 r. znak WOO.4220.450.2020.OD.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-20 13:02

 

Obrowo, dnia  15.07.2020r.

RRG.6220.3.6.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu została wydana decyzja nr RRG.6220.3.5.2020 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego w gminie Obrowo, obręb Sąsieczno, nieruchomość nr 3 i 4, toczące się na wniosek Inwestora: Sun Venture Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33
w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-16 07:55

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-29 08:19

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-13 07:33

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-25 12:59

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-15 08:10

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-15 08:09

 

 • -
 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-14 11:10

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-25 11:04

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-30 08:35

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-07 08:58

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-09-07 14:11

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-08-28 09:24

 

 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-07-31 14:41

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-07-26 08:28

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-07-26 08:27

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-07-13 15:21

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-02-14 08:11

 

 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-02-09 13:06

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-12-22 11:21

 

 • -
 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-06-15 10:00

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-25 09:58

 

 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-02 09:58

 

 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-02 09:58

 

 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-02 09:55

 

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24469
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-11 07:50:31