Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Obrowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wszystkie treści zamieszczone od września 2018 roku będą poprawione do września 2020 roku. Poprawienie dostępności reszty dokumentów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego, dlatego nie będą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Cąbrowski, informatyk@obrowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 678 60 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking przed budynkiem Urzędu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – występuje odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Podjazd dla wózków i osób z ograniczeniami ruchowymi jest udostępniony do użytkowania – jednak z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 – główne wejście do budynku jest od strony ul. Aleja Lipowa. Osoby, które poruszają się na wózkach bądź są z ograniczeniami ruchowymi i chcą dostać się do budynku Urzędu od strony parkingu, gdzie występuje podjazd, proszeni są o zgłaszanie tej kwestii w sekretariacie Urzędu drogą telefoniczną 56 6786022 lub przez inną osobę. Nie potrzeba się umawiać, wystarczy zadzwonić w chwili przybycia do Urzędu. Panie z sekretariatu dysponują kluczami do drzwi ewakuacyjnych od strony parkingu. Informacja z instrukcją wejścia do budynku Urzędu od strony podjazdu jest zamieszczona na drzwiach od strony parkingu, jak i na drzwiach od strony ul. Aleja Lipowa oraz na stronie internetowej Urzędu i BIP.
Wejście główne do budynku Urzędu odbywa się od strony ul. Aleja Lipowa po schodach, bez barierek. Korytarze urzędu są szerokie, dobrze oświetlone. Brak platform przyschodowych. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indukcyjnych). W urzędzie nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brakuje oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem.
Toaleta na parterze budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi i odpowiednie uchwyty przy toalecie).
Dostępność na I piętro budynku Urzędu w czasie trwania pandemii Covid-19 jest ograniczona. Osoby, które potrzebują pomocy urzędników proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Urzędu. Sekretarki ustalają, który z urzędników może pomóc i dany urzędnik schodzi do klienta.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
  • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-21 09:27

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

drukuj (Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego)

Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
    data publikacji: 2021-03-31 08:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7668
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-21 09:27