Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:48

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:49

 

W sprawie udzielenia dotacji na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół parafialny p/w św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:50

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych należnych z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrowie.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:51

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:52

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:52

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:53

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
w uchwale Nr XLVII/404/2023
Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w w/w uchwale opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 października 2023 r. poz. 6195, w zakresie podanego numeru uchwały.
Sprostowaniu podlega:
Numer uchwały „XLVII/404/2023”, który zastępuje się numerem „XLVIII/404/2023”, zgodnym z numerem nadanym uchwale na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 13:19

 

W sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:54

 

W sprawie miany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:54

 

W sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:55

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:56

 

W sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:57

 

W sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-10 08:57

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-09-25 12:33

 

Obrowo, 21.09.2023 r.

RO.0002.8.2023

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2023r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na XLVIII Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godzinie 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII nadzwyczajnej sesji.
5. Wybór sekretarza obrad.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku -Kościół parafialny p/w św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych należnych z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kawęczyn gmina Obrowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądach Powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027:
a) przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych w Toruniu na kadencje 2024-2027. 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej.
c) przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Obrowo
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Obrowo
21. Interpelacje i wnioski radnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

                                               /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-09-25 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 189
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-10 13:19:37