Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:17

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:18

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:22

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:23

 

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2019/2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:24

 

W sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:25

 

W sprawie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:26

 

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:27

 

W sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:39

 

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:40

 

W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:41

 

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:42

 

W sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:43

 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:44

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-29 15:20

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 6.02.2020 r. ( czwartek) o godzinie 9:00 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Proponowany porządek obrad:

    1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Ustalenie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

    5. Wybór sekretarza obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina

         Obrowo.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok

       szkolny 2019/2020.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikaty od wniesienia

         opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

         na  cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

   14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i

         innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

        rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,

        oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym

        do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym

        kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia

        tych kryteriów.

   16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do

        umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych charakterze

        cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym.

   17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami   

       komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których

       zamieszkują mieszkańcy.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

        komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej

        nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

        komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  

         Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków

          jego funkcjonowania

21. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

         2020- 2022.

   22. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół w

        Dobrzejewicach.

   23. Wnioski i interpelacje radnych.

   24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

   25. Sprawy różne.

   26.Zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy w Obrowie.

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ Roman Skórski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-29 15:22

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5802
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-20 13:17:48