Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:48

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:51

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:52

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:53

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:54

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:55

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:56

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:58

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 10:59

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębówiec gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:01

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:02

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:03

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:04

W sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały przesłanej w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów preparatów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:05

W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Osiek nad Wisłą, w sprawie przebudowy ulic: Osikowej, Kasztanowej, Jodłowej, Akacjowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:06

W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Obrowo w sprawie przebudowy ulicy Leszczynowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 258 do skrzyżowania z ulicą Jagodową

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:07

W sprawie przystąpienia Gminy Obrowo do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S-10”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:08

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrowo na lata 2021- 2025

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:09

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w roku 2021.”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:11

W sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Obrowo, Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo i Łańcucha Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:12

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2021/2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:13

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr geodezyjne 178/17, 177

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-06-02 11:14

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-18 13:41

 

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020 r.  poz. 1842 ) zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 26 maja  2021 r. o godzinie 10:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy „Raportu o stanie gminy Obrowo za 2020 rok”.
 8. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.
 10. Zapoznanie się:
  - ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym
  - z opinią RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
  - z opinią Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2020 rok
  - z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2020 rok
  - dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębówiec gmina Obrowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały przesłanej w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów preparatów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Osiek nad Wisłą, w sprawie przebudowy ulic: Osikowej, Kasztanowej, Jodłowej, Akacjowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Obrowo w sprawie przebudowy ulicy Leszczynowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 256 do skrzyżowania z ulicą Jagodową.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Obrowo do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S-10”
 27. Podjęcie uchwały w sprawie intencji wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzozówce.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrowo na lata 2021-2025.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w roku 2021”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Obrowo, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo i łańcucha Wójta Gminy Obrowo.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2021/2022
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr geodezyjne 178/17, 177.
 33. Interpelacje i wnioski radnych.
 34. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 35. Sprawy różne.
 36. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-18 13:40

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-14 09:50:55