Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:34

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-03 13:55

 

W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:35

 

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:36

 

W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:36

 

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:37

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:38

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:39

 

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:39

 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:40

 

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2022 roku.”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:41

 

W sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2022 -2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:42

 

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:43

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-02 08:43

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-16 13:09

 

Obrowo, 16.02.2022 r.

RO.0002.1.2022

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2021 r.  poz. 2095 ze zm. , z 2022 r. poz. 202, 218 ) zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 24 lutego 2022 r.  o godzinie  10:00  (wideokonferencja).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022- 2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na  cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2022 roku.”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2022 -2023
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień za 2021 rok
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 23. Interpelacje i wnioski radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-16 13:10
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 09:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-04 11:09:32