Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


 


 

Informacja ws. podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrowo oraz częstotliwości odbioru odpadów i trybu uiszczania opłat.

 

W dniu 25 stycznia 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w  Toruniu a Gminą Obrowo na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Obrowo latach 2016 – 2018.

Umowa będzie obowiązywała od 1 marca 2016r. do 31 grudnia 2018r. a kwota zamówienia wynosi łącznie 4.998.000 zł. (miesięcznie 147.000 zł.)

            Odpady komunalne zmieszane będą odbierane z częstotliwością co dwa tygodnie.

Odpady suche i szkło- system workowy z częstotliwością raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku.

Bioodpady w zabudowie zwartej z częstotliwością co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do końca listopada (zabudowa zwarta czyli pięć budynków mieszkalnych przy jednej drodze w odcinku 100 metrów).

Wszelkie frakcje i nadwyżki odpadów segregowanych m.in. sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady budowlane, wielkogabarytowe można samodzielnie zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrzejewicach zlokalizowanego przy terenie oczyszczalni ścieków.

            Informujemy również, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy osoby składającej deklarację lub na podstawowy rachunek bankowy Gminy Obrowo. W tytule wpłat należy zaznaczyć: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz dane osoby, która złożyła deklarację ze wskazaniem okresu za jaki jest uiszczana.

Kwota płatna jest bez wezwania do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek opłaty dotyczy, tj.:

- za miesiąc styczeń do dnia 15 lutego,

- za miesiąc luty do dnia 15 marca,

- za miesiąc marzec do dnia 15 kwietnia,

- za miesiąc kwiecień do dnia 15 maja,

- za miesiąc maj do dnia 15 czerwca,

- za miesiąc czerwiec do dnia 15 lipca,

- za miesiąc lipiec do dnia 15 sierpnia,

- za miesiąc sierpień do dnia 15 września,

- za miesiąc wrzesień do dnia 15 października,

- za miesiąc październik do dnia 15 listopada,

- za miesiąc listopad do dnia 15 grudnia,

- za miesiąc grudzień do dnia 15 stycznia następnego roku.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz dostarczony mieszkańcom przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do końca lutego 2016r.

Z poważaniem
Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński


 

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobowiązała samorządy lokalne do przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami na swoim terenie.

Na terenie naszej Gminy nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy w Obrowie.
Oznacza to, że do 30 czerwca 2013 roku można zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
Jednakże do dnia 28 lutego 2013 roku należy złożyć deklarację dotyczącą ilości zamieszkałych osób i sposobie zbierania odpadów.
   

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Obrowo odpowiadać będzie za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych. W drodze przetargu zostanie wybrana firma wywozowa a właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady.

Ustawa nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Osoby segregujące odpady będą ponosiły niższe koszty, tj. 10 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Osoby deklarujące zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych 20 zł. Opłata za odbiór odpadów będzie uiszczana do Urzędu Gminy Obrowo, naliczona na podstawie złożonej deklaracji.

W przypadku, gdy firma wywożąca śmieci stwierdzi brak wykonywania obowiązku segregacji, Urząd Gminy w Obrowie, naliczy zwiększoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami tj. 20 zł.

Informujemy również, aby pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady.

Z poważaniem
Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

OSOBA DO KONTAKTU

DARIA TONTA

pokój nr 22, 23

telefon 56 678 60 22 wew. 162

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9787
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-22 09:42

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2317798
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-22 14:54

Stopka strony