Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:47

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:48

 

W sprawie podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:48

 

W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:49

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2023 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:50

 

W sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:50

 

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:51

 

W sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:52

 

W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-30 12:53

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-21 14:07

 

Obrowo, 21.11.2022 r.

RO.0002.9.2022

Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.)zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 28 listopada  2022 r.  o godzinie  10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022- 2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo działki nr 15/51, 15/54.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-21 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-30 12:53:26