Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:36

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 12:45

 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:38

 

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:39

 

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Obrowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:39

 

W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:40

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:41

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:41

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:42

 

W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:43

 

W sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Obrowo z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:43

 

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:44

 

W sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:45

 

W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:46

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:46

 

W sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Obrowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:47

 

Dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/9

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:48

 

Dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/10

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:49

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr ewidencyjny 114/6

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:50

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, stanowiącej własność Gminy Obrowo na rzecz użytkownika wieczystego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:52

 

W sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-26 11:53

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/


 

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020 r.  poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 1842, 2157, 2255) zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 19 marca  2021 r.  o godzinie  10:00.   

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Obrowo za 2020r.
 8. Sprawozdanie z rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia potrzeby realizacji na terenie Gminy Obrowo inwestycji budowy Gminnego Żłobka wraz z Przedszkolem w miejscowości Brzozówka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom organizacyjnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Obrowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Obrowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Obrowo z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części jej opłaty.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały przesłanej w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów preparatów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Obrowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.
 27. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/9.
 28. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/10.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały , dz. nr 114/6.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, stanowiącej własność Gminy Obrowo na rzecz użytkownika wieczystego.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na rok 2021.
 32. Interpelacje i wnioski radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 34. Sprawy różne.
 35. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3667
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-31 07:59:49