Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Podstawa prawna konsultacji
 1. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2020 poz. 1057) .
 2. Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Obrowo.
 3.  Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 1. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 1. Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rok 2021”zostały przeprowadzone w okresie od 5.11.2020 r. do 17.11.2020 r.

Konsultacje uruchomiono 5.11.2020 r.. na stronach internetowych:

 1. www.obrowo.pl
 2. Biuletynie Informacji Publicznej gminy Obrowo w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty miały możliwość zgłaszania opinii do projektu konsultowanego programu w następujących formach:

 1. elektronicznie na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl
 2. pisemnie na adres: ul. Aleja Lipowa 27; 87-126 Obrowo
 3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie

Ponadto zamieszczono jako pliki do pobrania:

 1. formularz konsultacji;
 2. projekt „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 1. Zakres konsultacji

Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych mógł zgłosić uwagi do projektu programu. Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 1. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji

W ramach konsultacji zgłoszono 1 propozycję rozwiązań do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

  Wójt Gminy Obrowo

/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-23 12:28

Zgłoszenie opinii do projektu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-23 12:30

 

ZARZĄDZENIE NR  87/2020
WÓJTA GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Rocznego  Programu Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  Uchwały Rady Gminy Obrowo  Nr VII/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo, zarządzam, co następuje:

$1

 1. Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi, radami działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021", zwanego dalej „Programem".
 2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Obrowo w sprawie projektu Programu.

$2

Konsultacje, o których mowa w § 1 skierowane są do Organizacji Pozarządowych, które obejmują swoim obszarem Gminę Obrowo.

$3

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania opinii poprzez formularze ankietowe, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie lub przesłać na adres obrowo@obrowo.pl.

$4

Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczną się  5 listopada 2020 r. i potrwają do dnia 17 listopada 2020 r.

$5

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Obrowo.

 $6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                          Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                                              mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-05 12:54

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-05 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 637
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-23 12:31