Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Informacja

Wójt  Gminy Obrowo uprzejmie informuje, iż opracowany został projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2023 roku”.

Niniejszy projekt przekazuje się do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się  z dokumentem i przesłanie ewentualnych uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany  przez upoważnionego przedstawiciela właściwej instytucji formularz prosimy kierować na adres:

 Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27,
87-126 Obrowo

lub na adres e-mail :

obrowo@obrowo.pl

Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-09 12:15

Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Obrowo w 2023 roku”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-09 12:16

Protokół z przeprowadzonych konsultacji nt. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2023 roku”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-14 12:11

 

Zarządzenie nr 114/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-20 14:09

Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-19 14:26

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-05-26 11:27

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-26 11:27

 

Zarzadzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Obrowo w 2022 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-21 11:11

Protokół z przeprowadzonych konsultacji nt. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2022 roku” wraz z załącznikiem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-17 09:53

 

Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

drukuj (Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-08 13:51

 

Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

drukuj (Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-03 09:52

 

Informacja

         Wójt  Gminy Obrowo uprzejmie informuje, iż opracowany został projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w roku 2021”.

            Niniejszy projekt przekazuje się do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się  z dokumentem i przesłanie ewentualnych uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany  przez upoważnionego przedstawiciela właściwej instytucji formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Obrowo,
Aleja Lipowa 27,
87-126 Obrowo

lub na adres e-mail :
obrowo@obrowo.pl 

            Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt gminy Obrowo

/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-26 12:22

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-26 12:23

Protokół z przeprowadzonych konsultacji nt. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w roku 2021” wraz z załącznikiem

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-20 15:01

 

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Podstawa prawna konsultacji
 1. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2020 poz. 1057) .
 2. Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Obrowo.
 3.  Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 1. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 1. Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rok 2021”zostały przeprowadzone w okresie od 5.11.2020 r. do 17.11.2020 r.

Konsultacje uruchomiono 5.11.2020 r.. na stronach internetowych:

 1. www.obrowo.pl
 2. Biuletynie Informacji Publicznej gminy Obrowo w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty miały możliwość zgłaszania opinii do projektu konsultowanego programu w następujących formach:

 1. elektronicznie na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl
 2. pisemnie na adres: ul. Aleja Lipowa 27; 87-126 Obrowo
 3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie

Ponadto zamieszczono jako pliki do pobrania:

 1. formularz konsultacji;
 2. projekt „Rocznego Programu Współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 1. Zakres konsultacji

Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych mógł zgłosić uwagi do projektu programu. Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 1. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji

W ramach konsultacji zgłoszono 1 propozycję rozwiązań do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

  Wójt Gminy Obrowo

/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-23 12:28

Zgłoszenie opinii do projektu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-23 12:30

 

ZARZĄDZENIE NR  87/2020
WÓJTA GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Rocznego  Programu Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  Uchwały Rady Gminy Obrowo  Nr VII/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo, zarządzam, co następuje:

$1

 1. Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi, radami działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021", zwanego dalej „Programem".
 2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Obrowo w sprawie projektu Programu.

$2

Konsultacje, o których mowa w § 1 skierowane są do Organizacji Pozarządowych, które obejmują swoim obszarem Gminę Obrowo.

$3

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania opinii poprzez formularze ankietowe, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie lub przesłać na adres obrowo@obrowo.pl.

$4

Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczną się  5 listopada 2020 r. i potrwają do dnia 17 listopada 2020 r.

$5

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Obrowo.

 $6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                          Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                                              mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-05 12:54

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-05 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4186
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-14 12:11:23