Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2022

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ) Wójt Gminy Obrowo przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie gminy Obrowo za 2022 rok”, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne. W wersji papierowej dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Obrowo zostanie przeprowadzona debata nad ww. raportem, podczas której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Obrowo. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-05-15 13:21

Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ) Wójt Gminy Obrowo przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie gminy Obrowo za 2021rok”, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne. W wersji papierowej dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Obrowo zostanie przeprowadzona debata nad ww. raportem, podczas której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Obrowo. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-30 14:44

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-30 14:45

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz.713 tj.) Wójt Gminy Obrowo przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie gminy Obrowo za rok 2020”, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne. W wersji papierowej dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się on-line, zostanie przeprowadzona debata nad ww. raportem, podczas której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Obrowo. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Mieszkaniec, który spełni warunek zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Gminy i zamierza wziąć udział w dyskusji nad Raportem o stanie gminy na sesji, otrzyma link aktywacyjny do wideokonferencji.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-07 13:03

Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2019

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz.713) Wójt Gminy Obrowo przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie gminy Obrowo za rok 2019, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne. W wersji papierowej dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Obrowo zostanie przeprowadzona debata nad ww. raportem, podczas której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Obrowo. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Każdy z mieszkańców, który spełni warunek zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Gminy i zamierza wziąć udział w dyskusji nad raportem o stanie gminy na sesji, w związku z epidemią COVID -19 zobowiązany jest zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz zachować tzw. dystans społeczny.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 10:03
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 10:07

Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2018

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-05-31 07:54

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506) Wójt Gminy Obrowo przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie gminy Obrowo za rok 2018, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne. W wersji papierowej dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Obrowo zostanie przeprowadzona debata nad ww. raportem, podczas której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Obrowo. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-05-31 09:14
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 07:47

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-05-31 09:16

 

Klauzula informacyjna

debata nad raportem o stanie gminy

(dla osoby składającej listę poparcia oraz reprezentującej grupę mieszkańców)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie:  Wójt Gminy Obrowo Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 ,e-mail:  obrowo@obrowo.pl,  telefonicznie 56 678 60 22.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo @obrowo.pl .

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz art.28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora tj. przeprowadzenia  debaty nad raportem o stanie gminy.

 

 1. Twoje dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z debatą odbywającą się na sesji Rady Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 1. Podanie Twoich danych jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 2. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-04 07:29

 

Klauzula informacyjna

debata nad raportem o stanie gminy

(dot. osób, których dane przekazano w liście poparcia przedstawiciela uprawnionego do udziału w debacie)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie:  Wójt Gminy Obrowo Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 ,e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres  iod@obrowo.pl .

 

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych  jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej przez administratora tj. przeprowadzenia  debaty nad raportem o stanie gmin na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz art.28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. W związku z organizacją debaty administrator przetwarzał będzie wyłącznie zwykłe dane osobowe.

3. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z debatą odbywającą się na sesji Rady Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO

6. Państwa dane zostały przekazane administratorowi przez mieszkańca, który zgłosił udział w debacie poparty podpisami mieszkańców gminy.

7. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-04 07:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-17 09:10:43