Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, dn. 21.05.2018 r.

RPiF.K1.2018.FJ

Wyniki Otwartego Konkursu

 

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie §7 uchwały Nr  XXXV/262/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku  z art.. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, 2018) .), informuje, że w pisemnym konkursie ofert na:

 

 

„Wybór Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo”

 

 

Dokonano wyboru Agenta Emisji, którym został bank:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

                                                            00-955 Warszawa

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna ważna oferta.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 21.05.2018 r.

 

Najkorzystniejsza oferta, wybrana w konkursie, czyli oferta nr 1, spełnia warunki określone
w zaproszeniu do składania ofert, uzyskując łącznie
100,00 pkt. 

 

Warunki cenowe wybranej oferty.

 1. Bank oferuje świadczenie usług z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo na kwotę 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.
 2. Oprocentowanie przyjęte w wyniku przeprowadzonych negocjacji: suma zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży w wysokości:

- 2,36 % dla obligacji serii A18

- 2,36 % dla obligacji serii B18

- 2,36 % dla obligacji serii C18

- 2,36 % dla obligacji serii D18

- 2,36 % dla obligacji serii E18

- 2,36 % dla obligacji serii F18

- 2,36 % dla obligacji serii G18

- 2,36 % dla obligacji serii H18

- 2,36 % dla obligacji serii I18

 

      3. Prowizja: 24.840,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100), płatna jednorazowo, 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

      4. Gmina może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.

 

      5. Gmina ma prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii Obligacji.

     

      6. Bank zobowiązuje się do niepopierania żadnych innych kosztów prowizyjnych lub
          opłat poza wyżej wymienionymi z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta
          emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

 

      7. Bank zapewni, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty
           zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania ww.
           zawiadomienia, środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy.  

 

Informuję, że planowany termin podpisania umowy w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji został określony na dzień 28.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27.

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-05-21 14:01

Wójt Gminy Obrowo

działając na podstawie §7 uchwały Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Obrowo.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

Oferty w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Sekretariat (pok. 1)

Termin składania ofert upływa 21 maja 2018 roku o godz. 12:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-04-27 14:47

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-05-10 14:54

Pytania i odpowiedzi - 14.05.2018

drukuj (Pytania i odpowiedzi - 14.05.2018)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-05-14 09:08
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-14 09:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6666
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-21 14:01:31