Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, 21.12.2022 r.

RO.0012.18.2022

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego; Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, zapraszają na    posiedzenie Komisji, które  odbędzie się w  dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Projekty uchwał kierowane pod obrady sesji:

  Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego:

  - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

  - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Obrowo na lata 2022-2035

  - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2023 rok.

  –projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2023-2037

  Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia:

  - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

  - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

  - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lisewo w sprawie współfinansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie.

  - projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w gminie Obrowo.

 4. Sprawy różne.

 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:
 /-/ Korpalska Daniela
/-/Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-21 13:59

 

Obrowo, 07.12.2022 r.

RO.0012.17.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno- gospodarczego, które odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 13 grudnia  2022 r. o godz. 10:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sporządzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Daniela Korpalska

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-07 15:09

 

Obrowo, 28.11.2022 r.

RO.0012.16.2022

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. ,Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2023-2037
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Falkowski Jerzy
/-/Marcinkowski Jan
/-/Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-28 15:15

 

Obrowo, 24.11.2022 r.

RO.0012.15.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.10:00.w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Kontrola wydatków w ramach projektu: ”Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie”
 5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023
 6. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
 7. Ocena skali zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Musiałowski Kazimierz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-28 15:06

 

Obrowo, 18.11.2022 r.

RO.0012.14.2022

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia,stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekty uchwał kierowane pod obrady sesji:

Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego:

- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok
- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Obrowo na lata 2022-2035
- projekt  uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2023.
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska:

-projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2023 roku.
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż:   

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
-projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo działki nr 15/51, 15/54.
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia:

-  projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.
- projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

Komisja skarg, wniosków i petycji:
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-18 10:51

 

Obrowo, 5.10.2022 r.

RO.0012.13.2022

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 12 października 2022 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekty uchwał kierowane pod obrady sesji:

Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego:

- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Obrowo na lata 2022-2035

- projekt  uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

- projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku – Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż:   

-  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina   Obrowo

Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia:

-  projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2023-2027

- projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2023-2027

4.Sprawy różne.

5.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/Marcinkowski Jan

        

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-05 15:02

 

Obrowo, 12.09.2022 r.

RO.0012.12.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w dniu 20 września 2022 r. o godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Ustalenie porządku obrad.

4.       Analiza zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz opłat za odpady komunalne.

5.       Analiza wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg gminnych :
a) przebudowa drogi gminnej nr 101008c Szembekowo km 0+988 do 1+892

6.       Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych Gminy za I półrocze 2022 roku.

7.       Sprawy różne.

8.       Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-12 10:45

 

Obrowo, 30.05.2022 r.

RO.0012.11.2022

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. Przewodniczący Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 6 czerwca  2022 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekty uchwał kierowane pod obrady sesji:

Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego:

Zapoznanie się :

a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie   mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym,
b) z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu,
c) z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy,
d) z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2021   rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2021 rok.

-projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Obrowo na lata 2022-2035

- projekt  uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2022/2023

- projekt  uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

- przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021

Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż:   

-  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina   Obrowo

-  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Obrowo

- projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

- projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo

- projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów

- projekt uchwały ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

- przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska:

-  przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021

Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia:

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

- przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021

Komisja skarg, wniosków i petycji

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców miejscowości Brzozówka.

- przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021

Ponadto:

- projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.

- projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

- projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Obrowo za rok 2021.

- projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/Marcinkowski Jan
/-/ Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-31 13:39

 

Obrowo, 19.05.2022 r.

RO.0012.10.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 11:30 w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców miejscowości Brzozówka.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-19 14:45

 

Obrowo, 16.05..2022 r.

RO.0012.9.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz.9:00.w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego gminy za 2021  
 5. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Obrowo.
 6. Analiza zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz opłat za odpady komunalne.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Musiałowski Kazimierz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-16 08:49

 

Obrowo, 13.05.2022 r.

RO.0012.8.2022 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, które odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-13 13:17

 

Obrowo, 13.05.2022 r.

RO.0012.7.2022 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że  posiedzenie Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż, które odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca miejscowości Sąsieczno.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-13 13:15

 

Obrowo, 13.05.2022 r.

RO.0012.6.2022 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że posiedzenie Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, które odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusz Zbigniew

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-13 13:14

 

Obrowo, 13.05.2022 r.

RO.0012.5.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno- gospodarczego, które odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-13 13:12

 

Obrowo, 26.04..2022 r.

RO.0012.4.2022

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że  posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji, odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 11:30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców miejscowości Szembekowo.
 5. Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji
/-/ Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-26 10:34

 

Uprzejmie informuję, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało przełożone na  dzień 11 marca 2022 r. na  godz. 9:00 w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-04 12:59

Obrowo, 25.02.2022 r.

RO.0012.3.2022

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy w Obrowie w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 9:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie kompleksowej kontroli wydatków związanych z adaptacją budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-25 07:49

 

Obrowo, 16.02.2022 r.

RO.0012.2.2022

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. Przewodniczący Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 10:00 (wideokonferencja)

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekty uchwał kierowane pod obrady sesji:

Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego:

- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok
- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Obrowo na lata 2022-2035
- projekt  uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok
- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
- projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż:   

-  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina   Obrowo
-  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina   Obrowo
- projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska:

- projekt  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2022 roku.”

Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2022 -2023
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień za 2021 rok
- projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Komisja Rewizyjna:

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji:

/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/Marcinkowski Jan
/-/ Musiałowski Kazimierz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-16 12:57
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 09:17

 

                                                                                                            Obrowo, 9.02.2022 r.

RO.0012.1.2022                     

Uprzejmie informuję, że  posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w  dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 9:00 w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sporządzenie sprawozdania z działalności za 2021 rok
 5. Ustalenie planu pracy na 2022 rok
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-09 14:12

Obrowo, 20.12.2021 r.

RO.0012.7.2021Obrowo, 20.12.2021 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 27.12.2021 r. o godz. 12:00 w  Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-20 11:31

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz.12:00 w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-09 11:04

 

Obrowo, 18.11.2021 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji, , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 25.11.2021 r. o godz. 13:00 w  Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-18 14:30

 

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji informuje, że   posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 18 listopada  2021 r.  o godz. 9:00, pok. nr 6 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Sylwia Lisińska

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-16 09:38

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że  z przyczyn osobistych  posiedzenie komisji przesunięte zostało na dzień 19 listopada  2021 r.  na  godz. 10:00, pok. nr 6 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-16 09:37

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 12:30, pok. nr 6 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-09 14:57

Obrowo, 11.10.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 października  2021 r. o godz. 13:00, pok. nr 6 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-11 11:07

 

Obrowo, 17.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż  informuje, że   posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. o godz. 11:30 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jerzy Falkowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-17 09:25

 

Obrowo, 8.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że   posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. w budynku B przy Urzędzie Gminy, po posiedzeniu komisji wspólnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-09 07:38

 

Obrowo, 6.09.2021 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 13.09.2021 r. o godz. 9:00 w Budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-07 08:31

 

Obrowo, 3.09.2021 r.

Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 6.09.2021 r. o godz. 11:00 w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Sylwia Lisińska

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-06 10:11

 

Obrowo, 18.05.2021 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia; Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji ; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska;  informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 25.05.2021 r. w Budynku B przy Urzędzie Gminy o godz. 9:00.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Bogusz Zbigniew

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-18 13:22

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że  odbędzie się  posiedzenie Komisji  w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 11:00  w Biurze Rady Gminy budynek B pok. nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-29 12:55

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że  odbędzie się  posiedzenie Komisji  w dniu 29 kwietnia  2021 r. o godz. 11:00  w Biurze Rady Gminy budynek B pok. nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-29 07:35

 

Obrowo, 12.03.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji  w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 9:00 , które odbędzie się w Biurze Rady Gminy budynek B pok. nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-12 13:36

 

Przewodniczący Komisji zapraszają na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w  dniu 17.03.2021 r. w Budynku B przy Urzędzie Gminy:

- Komisja skarg, wniosków i petycji o godz.9:30
- Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. o godz. 10:15
- Komisja rolnictwa i ochrony środowiska o godz. 11:00
- Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia o godz. 11:45
- Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego o godz. 12:30

Przewodniczący Komisji:
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Korpalska Daniela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-10 13:31

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 8:30  w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-05 12:36

Obrowo, 11.12.2020 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia; Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji ; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska; Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 21.12.2020 r. o godz. 9:30 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Korpalska Daniela
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Musiałowski Kazimierz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-14 12:18

Obrowo, 26.11.2020r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego,  Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Przewodniczący Komisji  rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji informują, że  w  dniu  4.12.2020 r. o godz. 10:00 w Remizie OSP w Kawęczynie odbędzie się posiedzenie w celu omówienia i zaopiniowania projektu budżetu na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji
/-/ Korpalska Daniela
/-/Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Musiałowski Kazimierz
/-/Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 14:23

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w godz. 9:00 -10:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:43

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. w  godz. 10:30 -  11:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:45

Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w  godz. 11:30 -  12:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:47

Przewodniczący Komisji  rolnictwa i ochrony środowiska informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w  godz. 12:30 -  13:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusz Zbigniew

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:49

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:44

Obrowo, 9.11.2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r.  o godz. 9:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Ocena Informacji gminnych jednostek organizacyjnych z I półrocze 2020.
 4. Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych Gminy Obrowo za I półrocze 2020.
 5. Analiza Dotacji udzielonych przez Urząd Gminy w Obrowie (sport, szkoły, przedszkola, fundacje i stowarzyszenia).
 6. Kontrola wydatkowanych środków w ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:21

 

Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w  godz. 11:30 -  12:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-27 15:36

 

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w godz. 9:00 -10:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

 

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w  godz. 10:30 -  11:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.                                                                                                                       

        Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-26 15:05

 

Obrowo, 16. 09.2020 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego; Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia uprzejmie zapraszają na posiedzenie Komisji Rady Gminy Obrowo, które odbędzie się w dniu 23.09.2020 r.  o godz. 9:00 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:

                                                                                               /-/ Korpalska Daniela

                                                                                           /-/  Falkowski Jerzy

                                                                                               /-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 14:40

 

Komisja Rewizyjna :

1) Musiałowski Kazimierz
2) Lisińska Sylwia
3) Bogusz Zbigniew
4) Kokot Tymon

Komisja skarg, wniosków i petycji :

1) Lisińska Sylwia
2) Korpalska Daniela
3) Falkowski Jerzy
4) Socha Jarosław

Komisja  budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno - gospodarczego :

1) Korpalska Daniela
2) Tarkowska Alicja
3) Popławski Wiesław

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska :

1) Bogusz Zbigniew
2) Marcinkowski Jan
3) Skórski Roman

Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. pożarowej :

1) Falkowski Jerzy
2) Musiałowski Kazimierz
3) Popławski Wiesław

Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia :

1) Marcinkowski Jan
2) Skórski Roman
3) Tarkowska Alicja

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:26

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-21 13:59:07