Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 35/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

       Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432, z 2019 r poz.506) , art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i  1365), oraz uchwały Nr VII/ 42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo  (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom.. z 2019 r. poz. 1960), zarządzam, co następuje

§ 1.1.Przeprowadzić konsultacji społeczne z mieszkańcami Gminy Obrowo, zwane dalej konsultacjami, projektu uchwały  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

2.Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Obrowo na temat projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

3.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3.06.2019 r do 15.06.2019 r.

4.Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Obrowo.

5.Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

1)metodą elektroniczną poprzez stronę www.obrowo.pl

2)poprzez wypełnienie samodzielnie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej.

6.Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Organizacyjno_- Oświatowy przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

§ 2.Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, udostępnione będzie do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

 1. W Urzędzie Gminy w Obrowie, Aleja Lipowa 27 pok. Nr 10
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo
 3. Na stronie internetowej www.obrowo.pl

§ 3.Konsultacje polegać będą na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej.

§ 4.Wypełnione formularze konsultacyjne, których treść stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia, można składać do dnia 15.06.2019 r do godz, 15:00 w Referacie Organizacyjno- Oświatowym przy Urzędzie Gminy w Obrowie , Aleja Lipowa 27,pokój nr 10, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres edukacja@obrowo.pl.

§ 5.Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione na stronie internetowej Gminy Obrowo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo.

 § 6.1.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2.Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 7.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo, na stronie internetowej Gminy Obrowo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo.

 § 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Oświatowego przy UG w Obrowie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-04 07:45
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-04 07:45

 

Obrowo, dn. 04.07.2019 r.

Wyniki Konkursu

 

Komisja Otwartego Konkursu Ofert powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie oświaty na: Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Obrowo możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”
,
informuje że w dniu 03.07.2019 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty od poniższych oferentów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości oznaczonej w tabeli:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa i miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych

Kwota przyznanej  dotacji na rok szkolny 2019/2020  (w zł)

Przyznana liczba miejsc dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych

1

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Troskliwe Misie” Karolina Skólmowska

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Niezapominajka”

ul. Słonecznikowa 8

87-126 Obrowo

 

 

 

45

170.400,00

 

20

2

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo

Niepubliczne Małe Przedszkole w Obrowie

ul. Aleja Lipowa 39

87-126 Obrowo

 

 

 

80

468.600,00

 

55

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 639.000,00 zł (brutto).

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dwie oferty, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następujące (uśrednione) ilości punktów:

 

Oferta nr 1 = 34,25 pkt./ max 35 pkt.

Oferta nr 2 = 34,75 pkt./max 35 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty wybrane w otwartym konkursie, podejmują działania związane z organizowaniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Obrowo. Organizacja wychowania przedszkolnego określona w ofertach nr 1 i 2 dla dzieci z terenu gminy Obrowo jest wyższa od możliwości budżetowych gminy, dlatego też z uwagi na niemalże równą ilość uzyskanych punktów, zaproponowano rozbicie limitu miejsc na dwóch oferentów pomniejszając o 25 miejsc dla każdej z ofert. Oferenci także uwzględniają zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, jak również wykazują zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjność bazy materialnej, socjalnej, umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka (tj. m. in. dobrej jakości sprzęt sportowy i rekreacyjny, bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych).

 

Ponadto nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu
o następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna projektu (organizacja wychowania przedszkolnego zgodnie
  z aktualnymi potrzebami gminy, z uwzględnieniem dzieci wymagających specjalnego organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki (uwzględniająca zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych)
  – skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 2. Organizacja przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania -
  skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 3. Zakres zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznejskala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 4. Jakość i atrakcyjność bazy materiałowej umożliwiającej wszechstronny rozwój dzieci (m. in. place zabaw, wyposażenie sal w środki dydaktyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny)skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 5. Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 6. Sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 7. Ocena planu finansowego placówki (uwzględniający strukturę planowanych wpływów
  i wydatków w tym: remontów bieżących, zagospodarowania otoczenia budynku oraz doposażenia przedszkola)
  skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

 

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanych dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.

 

            W sprawie zawarcia umowy finansowej będziemy informowali oferentów telefonicznie.

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

 

                                       1. Przewodnicząca Komisji  Marzena Słupczewska

                                       2. Sekretarz Komisji  Urszula Słupczewska

                                       3. Członek Komisji   Aneta Becmer

                                         4. Członek Komisji  Roman Skórski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-07-04 07:43

ZARZĄDZENIE NR 34 /2019

WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Obrowo oraz kryteriów wyboru ofert

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie  gminnym   (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 i poz. 1000)  oraz  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) i uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z  wychowania przedszkolnego niepublicznych przedszkolach (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 2750) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania  przedszkolnego na terenie Gminy Obrowo.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Organizacyjno- Oświatowego Urzędu Gminy w  Obrowie.

 

§ 4

Ogłoszenie zgodne z treścią  załącznika do zarządzenia zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie;

2) na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Obrowie;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-06-04 07:39

 

Obrowo, dn. 01.03.2019 r.

Wyniki Konkursu

 

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2019 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”, informuje że w dniu 28.02.2019 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, z czego 10 ofert od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie w następującej wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

48.000,00

2

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Kawęczyn

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2019 roku”

4.200,00

 

3

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

32.700,00

4

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

5.500,00

 

5

 

UKS A&W TEAM Obrowo

„Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”

35.300,00

7

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia Młodego Piłkarza – szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

7.500,00

8

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów  Nordic Walking dla mieszkańców gminy Obrowo”

2.300,00

9

Klub Sportowy „Tygrysy” Głogowo

„Integracja społeczno-sportowa jako sposób na spędzanie czasu wolnego i uprawianie sportu”

1.000,00

10

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

„Razem do Wolności Dobrzejewice 2019. Przełajowe biegi dla wszystkich - edycja VII”

1.000,00

11

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„W duecie zawsze raźniej”

2.500,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

140.000,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 140.000,00 zł (brutto).

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dziesięć ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 26,33 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 2 = 22,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 3 = 30,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 26,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 25,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 7 = 27,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 25,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 18,01 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 10 = 19,34 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 11 = 22,00 pkt./max 30 pkt.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa odrzuciła Ofertę nr 6 Uczniowskiego Klubu Sportowego FLORIAN DOBRZEJEWICE, ponieważ oferta ta uzyskała 15,68 pkt./max 30 pkt, czyli nie przekroczyła wymagalnego progu 18 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Dziesięć ofert wybranych w otwartym konkursie, podejmuje działania związane ze wspieraniem kultury fizycznej i wpływają na rozwój sportu w Gminie Obrowo w różnych dyscyplinach. Prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia działania, zachęcają do udziału we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych.

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu
o następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania)
  – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców
  skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania, tzn. minimum 18 pkt. z max. 30 pkt.

 

            Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji podjął Wójt Gminy Obrowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

            W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

                                       1. Przewodnicząca Komisji  Urszula Słupczewska

                                       2. Sekretarz Komisji Marzena Słupczewska

                                       3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-03-01 11:51

Wójt Gminy Obrowo

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie sportu pod nazwą:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29062
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 07:43

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2393663
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:00

Stopka strony