Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obrowo, dn. 01.03.2019 r.

Wyniki Konkursu

 

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2019 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”, informuje że w dniu 28.02.2019 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, z czego 10 ofert od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie w następującej wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

48.000,00

2

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Kawęczyn

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2019 roku”

4.200,00

 

3

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

32.700,00

4

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

5.500,00

 

5

 

UKS A&W TEAM Obrowo

„Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”

35.300,00

7

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia Młodego Piłkarza – szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

7.500,00

8

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów  Nordic Walking dla mieszkańców gminy Obrowo”

2.300,00

9

Klub Sportowy „Tygrysy” Głogowo

„Integracja społeczno-sportowa jako sposób na spędzanie czasu wolnego i uprawianie sportu”

1.000,00

10

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

„Razem do Wolności Dobrzejewice 2019. Przełajowe biegi dla wszystkich - edycja VII”

1.000,00

11

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„W duecie zawsze raźniej”

2.500,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

140.000,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 140.000,00 zł (brutto).

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dziesięć ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 26,33 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 2 = 22,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 3 = 30,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 26,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 25,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 7 = 27,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 25,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 18,01 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 10 = 19,34 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 11 = 22,00 pkt./max 30 pkt.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa odrzuciła Ofertę nr 6 Uczniowskiego Klubu Sportowego FLORIAN DOBRZEJEWICE, ponieważ oferta ta uzyskała 15,68 pkt./max 30 pkt, czyli nie przekroczyła wymagalnego progu 18 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Dziesięć ofert wybranych w otwartym konkursie, podejmuje działania związane ze wspieraniem kultury fizycznej i wpływają na rozwój sportu w Gminie Obrowo w różnych dyscyplinach. Prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia działania, zachęcają do udziału we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych.

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu
o następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania)
  – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców
  skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania, tzn. minimum 18 pkt. z max. 30 pkt.

 

            Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji podjął Wójt Gminy Obrowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

            W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

                                       1. Przewodnicząca Komisji  Urszula Słupczewska

                                       2. Sekretarz Komisji Marzena Słupczewska

                                       3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-03-01 11:51

Wójt Gminy Obrowo

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie sportu pod nazwą:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


 

Obrowo, dn. 23.07.2018 r.

Wyniki Konkursu

 

Komisja Otwartego Konkursu Ofert powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2018 roku w zakresie oświaty na: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”, informuje że w dniu 23.07.2018 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od poniższego stowarzyszenia, które otrzymało dofinansowanie w wysokości oznaczonej w tabeli:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych

Kwota przyznanej  dotacji na rok szkolny 2018/2019  (w zł)

1

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo

Niepubliczne Małe Przedszkole w Obrowie

ul. Aleja Lipowa 39

87-126 Obrowo

 

 

 

35

269.428,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 269.428,00 zł (brutto).

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie ofertę nr 1, która wpłynęła w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając jej następującą (uśrednioną) ilość punktów:

 

Oferta nr 1 = 33,2 pkt./ max 35 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybrana w otwartym konkursie, podejmuje działania związane z organizowaniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Obrowo. Organizacja wychowania przedszkolnego określona w ofercie nr 1 dla 35 dzieci jest zgodna z aktualnymi potrzebami Gminy Obrowo, uwzględniającymi zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych. Oferent wykazuje także zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjność bazy materialnej, socjalnej, umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka (tj. m. in. bezpieczny
i dobrze urządzony plac zabaw, dobrej jakości sprzęt sportowy i rekreacyjny, bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych).

 

Ponadto nadmieniamy, iż oferta oceniana była przez Komisję Konkursową, w oparciu
o następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna projektu (organizacja wychowania przedszkolnego zgodnie
  z aktualnymi potrzebami gminy, z uwzględnieniem dzieci wymagających specjalnego organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki (uwzględniająca zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych)
  – skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 2. Organizacja przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania -
  skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 3. Zakres zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznejskala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 4. Jakość i atrakcyjność bazy materiałowej umożliwiającej wszechstronny rozwój dzieci (m. in. place zabaw, wyposażenie sal w środki dydaktyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny)skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 5. Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 6. Sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 7. Ocena planu finansowego placówki (uwzględniający strukturę planowanych wpływów
  i wydatków w tym: remontów bieżących, zagospodarowania otoczenia budynku oraz doposażenia przedszkola)
  skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

 

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.

 

            W sprawie zawarcia umowy finansowej będziemy informowali oferenta telefonicznie.

 

Dziękujemy za udział w konkursie.                                                                    

                                      Członkowie komisji konkursowej:

1. Przewodnicząca Komisji  Marzena Słupczewska

2. Sekretarz Komisji Urszula Słupczewska 

3. Członek Komisji   Aneta Becmer

4. Członek Komisji Justyna Wiśniewska

5. Członek Komisji Andrzej Wierzbicki

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-07-24 08:32

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25.05.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

drukuj (Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25.05.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-05-29 15:51

 

Obrowo, dn. 28.02.2018 r.

                                              

Wyniki Konkursu

 

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2018 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”, informuje że w dniu 28.02.2018 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie w wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

40.000,00

 

2

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

29.270,00

3

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Kawęczyn

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2018 roku”

4.000,00

 

4

 

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VI Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

10.000,00

5

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„Fit jest git – edycja II”

3.000,00

6

UKS FLORIAN Dobrzejewice

„Bieg przełajowy „Razem do wolności” edycja VI

2.500,00

7

UKS A&W TEAM Obrowo

„Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu”

29.000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia Młodego Piłkarza – szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

9.000,00

9

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Ze sportem na Ty” – Organizacja rajdów  nordic walking oraz turniejów tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Obrowo”

2.230,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

129.000,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 130.000,00 zł (brutto).

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dziewięć ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 27,99 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 2 = 30,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 3 = 21,67 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 28,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 21,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 6 = 21,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 7 = 21,99 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 23,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 20,34 pkt./max 30 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty wybrane w otwartym konkursie, podejmują działania związane z wspieraniem
kultury fizycznej i wpływają na rozwój sportu w Gminie Obrowo. Przedsięwzięcia prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia, realizują przedsięwzięcia w wybranych dyscyplinach sportowych, z udziałem we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych.

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu
o następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania)
  – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców
  skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

 

            Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

            W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

                                       1. Przewodnicząca Komisji  Aneta Becmer

                                       2. Sekretarz Komisji Marzena Słupczewska

                                       3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-28 09:22

                                  Obrowo, 19.02.2018 r.

 

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

 

Na podstawie pkt. 7 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo
w 2018 roku w zakresie sportu pod nazwą:
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne
w następujących ofertach:

 

nr 1Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo, ul. Sportowa 40, 87-123 Dobrzejewice
             
uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego.
Proszę o dostarczenie aktualnego dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

 

nr 2 – Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo w ZS w Dobrzejewicach, 87-123
                                        Dobrzejewice

                 uchybienia – 1) do oferty nie dołączono szczegółowego opisu dotychczasowej
                                        działalności (max 2 ostatnie lata) wraz z informacją o finansowaniu
                                        zadań ze źródeł publicznych.
Proszę o dostarczenie w/w dokumentu,
                                        zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.4) ogłoszenia.

 

nr 3 – Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO”, Kawęczyn 46b, 87-123 Dobrzejewice

              uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego.
Proszę o dostarczenie aktualnego dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia;

                                      2) do oferty nie dołączono szczegółowego opisu dotychczasowej
                                      działalności (max 2 ostatnie lata) wraz z informacją o finansowaniu
                                      zadań ze źródeł publicznych.
Proszę o dostarczenie w/w dokumentu,
                                      zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.4) ogłoszenia.

nr 6 – UKS Florian Dobrzejewice,  Dobrzejewice 58B, 87-123 Dobrzejewice

                 uchybienia – 1) do oferty nie dołączono wypisu z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego.
Proszę o dostarczenie aktualnego w/w dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

 

nr 7 - Uczniowski Klub Sportowy A& W TEAM Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126
                                        Obrowo

              uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
                                      Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu
                                      toruńskiego.
Proszę o dostarczenie aktualnego dokumentu, zgodnie
                                      z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia;

 

 

Informujemy, że w/w uchybienia formalne, należy usunąć w terminie do 27.02.2018 r. do godz. 13:00, składając niezbędne dokumenty w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

 

Uwaga!

W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanych wyżej uchybień formalnych oferty nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

Członkowie Komisji Konkursowej:

Aneta Becmer

                                                                                           Marzena Słupczewska

                                                                                         Dariusz Machajewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-20 08:34

Wójt Gminy Obrowo

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2018 roku w zakresie sportu pod nazwą:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26801
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-01 11:51

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2091224
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-17 10:08

Stopka strony