Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez kluby sportowe w ramach wspierania kultury fizycznej i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2023 roku

drukuj (Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez kluby sportowe w ramach wspierania kultury fizycznej i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2023 roku)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-14 16:09

Obrowo, 30.01.2023 r.

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

Na podstawie pkt. 3 i 9 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2023 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2023 r.”, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne w następujących ofertach:

nr 1 –    Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO”,  ul. Obrowska 8, 87-125 Osiek nad Wisłą 

              uchybienie:

1) brak numeru konta w rozdz. II pkt 1;

2) brak podpisów osób upoważnionych do złożenia oferty na formularzu;

3) brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem na dołączonym zaświadczeniu.

Należy uzupełnić braki w ofercie.  

nr 2 –    Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” Obrowo, Dobrzejewice 58B, 87-123 Dobrzejewice

              uchybienie:

1) brak numeru konta w rozdz. II pkt 1             

Należy uzupełnić braki w ofercie.  

nr 3 –    Uczniowski Klub Sportowy „A&W Team Obrowo”, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo

              uchybienie:

1) brak dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta;

2) brak daty przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem na dołączonej decyzji.             

Należy uzupełnić braki w ofercie.

nr 5 –    Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo, UKS „Jordan Obrowo, ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo

              uchybienie:

1) brak dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta nr 1 i 2;

2) brak numeru konta w rozdz. II pkt 1;  

3) brak informacji o typie zadania w rozdz. III;

4) niewypełniona tabela V.C; 

Należy uzupełnić braki w ofercie.

Informujemy, że w/w uchybienie formalne, należy usunąć w terminie do 02.02.2023 r. do godz. 15:15, składając niezbędny dokument w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Uwaga!

W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanego wyżej uchybienia formalnego oferta nie będzie rozpatrywana. Pod uwagę jest brana data i godzina wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

Członkowie Komisji Konkursowej:

Dajana Boniecka
Nikola Jóźwiak
Dariusz Machajewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-30 14:12

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2023 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2023 r."

drukuj (Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2023 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2023 r.")

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-02 14:51

Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 września 2022 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez kluby sportowe w ramach wspierania kultury fizycznej i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2022 roku

drukuj (Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 września 2022 r. w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez kluby sportowe w ramach wspierania kultury fizycznej i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2022 roku)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-28 13:24

Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji imprez popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zgrupowań i obozów sportowych na terenie gminy Obrowo w 2022 r.”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-06 14:53

 

Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 6 września 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji imprez popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji i wydarzeń sportowych rekreacyjnych oraz zgrupowań i obozów sportowych na terenie gminy Obrowo w 2022 r.”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-06 14:50

Zarządzenie Nr 81/2022
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji imprez popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zgrupowań i obozów sportowych na terenie gminy Obrowo w 2022 r.” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) oraz § 5 Uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013, poz. 1320), zarządzam, co następuje:  

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 3/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji imprez popularyzujących rozwój kultury fizycznej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz niecyklicznych turniejów, sparingów, festiwali, mistrzostw i innych akcji i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zgrupowań i obozów sportowych na terenie gminy Obrowo w 2022 r.” 

§ 2

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego określonego w § 1 wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Środki te zostały ujęte w planie finansowym Gminy Obrowo na rok 2022. 

§ 3

Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Obrowo. 

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo - www.obrowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

(-) mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-12 12:24
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 12:26

Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-09 14:59

Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-28 14:22

 

Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez kluby sportowe w ramach wspierania kultury fizycznej i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-08 08:22

­                                                                                             Obrowo, 26.01.2022 r.

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

Na podstawie pkt. 3 i 9 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2022 r.”, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne w następujących ofertach:

nr 6 –    Toruński Klub Karate „Do Ronin”  ul. Ślaskiego 6c/115, 87-100 Toruń 
uchybienie – 1) brak poświadczenia załącznika za zgodność z oryginałem
przez uprawnione osobę/y.
Należy dostarczyć prawidłowy dokument.

nr 8 –    Klub Sportowy „Impact Obrowo” ul. Szkolna 22, 87-126 Obrowo
uchybienie – 1) oferta nie została podpisana przez 2 upoważnione osoby
Należy uzupełnić podpis pod ofertą.

Informujemy, że w/w uchybienie formalne, należy usunąć w terminie do 31.01.2022 r. do godz. 15:15, składając niezbędny dokument w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Uwaga!
W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanego wyżej uchybienia formalnego oferta nie będzie rozpatrywana. Pod uwagę jest brana data i godzina wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

                                                                     Członkowie Komisji Konkursowej:

Magdalena Krzyżanowska
J
oanna Zielińska
Dariusz Machajewski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-26 13:51
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-26 13:53

Zarządzenie Nr 142/2021
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) oraz § 5 Uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013, poz. 3120), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2022 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w 2022 r.”

§ 2

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego określonego w § 1 wynosi 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Środki te zostały ujęte w planie finansowym Gminy Obrowo na rok 2022.

§ 3

Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu w Obrowie.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo - www.obrowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

(-) mgr Andrzej Wieczyński


Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-11 08:53

 

Obrowo, dn. 11.02.2021 r.

Wyniki Konkursu

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”, informuje że w dniu 11.02.2021 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert, od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowania w następującej wysokości:

Wyniki konkursu ofert

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

55.000,00

2

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Osiek nad Wisłą

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2021 roku”

11.000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

39.900,00

4

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

4.000,00

5

UKS A&W TEAM Obrowo

„Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”

30.000,00

6

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

 1. Organizacja Festiwalu Sztuk Walki
 2. Organizacja Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo
 3. Zakup sprzętu sportowego
 4. Uczestnictwo w zawodach karate

18.000,00

7

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„W duecie zawsze raźniej edycja 3”

5.100,00

8

Klub Sportowy „IMPACT OBROWO”

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez Klub Sportowy „IMPACT OBROWO”

7.000,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

170.000,00

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadania wynosi 170.000,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie wszystkie osiem ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

 • Oferta nr 1 = 27,99 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 2 = 26,00 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 3 = 29,67 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 4 = 21,33 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 5 = 22,00 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 6 = 26,99 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 7 = 23,34 pkt./max 30 pkt.
 • Oferta nr 8 = 23,66 pkt./max 30 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Osiem ofert wybranych w otwartym konkursie, podejmuje działania związane ze wspieraniem kultury fizycznej i wpływa na rozwój sportu w Gminie Obrowo w różnych dyscyplinach. Prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia działania, zachęcają do udziału we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu o następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania, tzn. minimum 18 pkt. z max. 30 pkt.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji podjął Wójt Gminy Obrowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie), kluby prosimy o dostarczenie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów realizacji zadania najpóźniej do 16.02.2021 r. do godz. 13:30.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

 1. Przewodnicząca Komisji Marzena Słupczewska
 2. Członek Komisji Dariusz Machajewski
 3. Członek Komisji Magdalena Krzyżanowska 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-11 14:40
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 14:43

Obrowo, 02.02.2021 r.

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

Na podstawie pkt. 7 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne w następujących ofertach:

nr 2 – Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO”, ul. Obrowska 8, 87-125 Osiek nad Wisłą

              uchybienie – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Klubów
                                      Sportowych z terenu powiatu toruńskiego. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

nr 3 – Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo, ZS w Dobrzejewicach, 87-123
                                          Dobrzejewice

              uchybienie – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Uczniowskich Klubów
                                      Sportowych z terenu powiatu toruńskiego. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

nr 5 – Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo

              uchybienie – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Uczniowskich Klubów
                                      Sportowych z terenu powiatu toruńskiego. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

nr 6 – Toruński Klub Karate – Do „RONIN” , ul. L. Ślaskiego 6c/115, 87-100 Toruń

              uchybienie – 1) do oferty nie dołączono wypisu z Ewidencji Klubów
                                      Sportowych Miasta Torunia. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

Informujemy, że w/w uchybienie formalne, należy usunąć w terminie do 09.02.2021 r. do godz. 16:15, składając niezbędny dokument w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Uwaga!
W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanego wyżej uchybienia formalnego oferta nie będzie rozpatrywana. Pod uwagę jest brana data i godzina wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

Członkowie Komisji Konkursowej:
Marzena Słupczewska
Joanna Zielińska
Dariusz Machajewski
Magdalena Krzyżanowska

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słupczewska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-02 14:35

Obrowo, dnia 08.01.2021 r. 

Wójt Gminy Obrowo

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod nazwą:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-14 16:12:27