Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-11 08:53

 

                                                                                                    Obrowo, dn. 11.02.2021 r.    

Wyniki Konkursu

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”, informuje że w dniu 11.02.2021 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert, od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowania w następującej wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

55.000,00

2

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Osiek nad Wisłą

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2021 roku”

11.000,00

 

3

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

39.900,00

 

4

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

4.000,00

 

5

 

UKS A&W TEAM Obrowo

„Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”

30.000,00

 

 

6

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Organizacja Festiwalu Sztuk Walki,
2. Organizacja Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo, 3. Zakup sprzętu sportowego,
4. Uczestnictwo w zawodach karate”

18.000,00

 

7

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

 

„W duecie zawsze raźniej edycja 3”

5.100,00

 

8

Klub Sportowy „IMPACT OBROWO”

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez Klub Sportowy „IMPACT OBROWO”

7.000,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

170.000,00

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadania wynosi 170.000,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie wszystkie osiem ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:
Oferta nr 1 = 27,99 pkt./ max 30 pkt.
Oferta nr 2 = 26,00 pkt./max 30 pkt.
Oferta nr 3 = 29,67 pkt./max 30 pkt.
Oferta nr 4 = 21,33 pkt./max 30 pkt.
Oferta nr 5 = 22,00 pkt./max 30 pkt.
Oferta nr 6 = 26,99 pkt./max 30 pkt.
Oferta nr 7 = 23,34 pkt./max 30 pkt.
Oferta nr 8 = 23,66 pkt./max 30 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Osiem ofert wybranych w otwartym konkursie, podejmuje działania związane ze wspieraniem kultury fizycznej i wpływa na rozwój sportu w Gminie Obrowo w różnych dyscyplinach. Prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia działania, zachęcają do udziału we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu o następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania, tzn. minimum 18 pkt. z max. 30 pkt.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji podjął Wójt Gminy Obrowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie), kluby prosimy o dostarczenie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów realizacji zadania najpóźniej do 16.02.2021 r. do godz. 13:30.

Dziękujemy za udział w konkursie.                            

Członkowie komisji konkursowej:

 1. Przewodnicząca Komisji Marzena Słupczewska
 2. Członek Komisji Dariusz Machajewski
 3. Członek Komisji Magdalena Krzyżanowska 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-11 14:40
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 14:43

Obrowo, 02.02.2021 r.

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

Na podstawie pkt. 7 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne w następujących ofertach:

nr 2 – Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO”, ul. Obrowska 8, 87-125 Osiek nad Wisłą

              uchybienie – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Klubów
                                      Sportowych z terenu powiatu toruńskiego. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

nr 3 – Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo, ZS w Dobrzejewicach, 87-123
                                          Dobrzejewice

              uchybienie – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Uczniowskich Klubów
                                      Sportowych z terenu powiatu toruńskiego. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

nr 5 – Uczniowski Klub Sportowy A&W Team Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo

              uchybienie – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Uczniowskich Klubów
                                      Sportowych z terenu powiatu toruńskiego. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

nr 6 – Toruński Klub Karate – Do „RONIN” , ul. L. Ślaskiego 6c/115, 87-100 Toruń

              uchybienie – 1) do oferty nie dołączono wypisu z Ewidencji Klubów
                                      Sportowych Miasta Torunia. Należy dostarczyć aktualny
                                      dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 ppkt.1) ogłoszenia.

Informujemy, że w/w uchybienie formalne, należy usunąć w terminie do 09.02.2021 r. do godz. 16:15, składając niezbędny dokument w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Uwaga!
W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanego wyżej uchybienia formalnego oferta nie będzie rozpatrywana. Pod uwagę jest brana data i godzina wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

Członkowie Komisji Konkursowej:
Marzena Słupczewska
Joanna Zielińska
Dariusz Machajewski
Magdalena Krzyżanowska

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Słupczewska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-02 14:35

Obrowo, dnia 08.01.2021 r. 

Wójt Gminy Obrowo

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod nazwą:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36440
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-11 08:53