Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, dnia 08.01.2021 r. 

Wójt Gminy Obrowo

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod nazwą:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


Obrowo, dn. 17.02.2020 r.

Wyniki Konkursu

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2020 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej
i rozwój sportu”,
informuje że w dniu 17.02.2020 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert, z czego 7 ofert od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie w następującej wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

55.000,00

 

4

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

36.700,00

 

5

 

UKS A&W TEAM Obrowo

„Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”

40.000,00

6

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup dresów klubowych; 2. Organizacja stażu karate ze Zbigniewem Wojtkowiakiem; 3. Organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

12.000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

9.500,00

9

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„W duecie zawsze raźniej edycja 2”

6.000,00

10

Stowarzyszenie Inna Wieś Stajenczynki

Gminna Amatorska Liga Darta GALDART

   800,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

160.000,00

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 160.000,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie siedem ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 28,01 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 28,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 25,01 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 6 = 26,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 23,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 26,01 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 10 = 18,00 pkt./max 30 pkt.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa odrzuciła Oferty nr 2 i 3 – złożone przez Akademię karate Tradycyjnego „BUDO” z Osieka nad Wisłą – z przyczyn formalno -merytorycznych, oferent złożył dwie oferty w konkursie, a zgodnie z regulaminem konkursu rozdział IV. pkt. 9, który brzmi: „Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrzona”; a także odrzucono Ofertę nr 7 – złożoną przez Stowarzyszenie „Nasze Silno” z Silna – z przyczyn merytorycznych, oferent nie zadeklarował finansowego wkładu własnego w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, zgodnie z regulaminem konkursu rozdział VI. pkt 3, ppkt 7 oraz wskazał finansowanie dotacji na obsługę księgową, która zgodnie z rozdziałem III. pkt. 4 ppkt. 6 – nie może być finansowana z dotacji.

Uzasadnienie wyboru:

Siedem ofert wybranych w otwartym konkursie, podejmuje działania związane ze wspieraniem kultury fizycznej i wpływa na rozwój sportu w Gminie Obrowo w różnych dyscyplinach. Prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia działania, zachęcają do udziału we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu o następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania, tzn. minimum 18 pkt. z max. 30 pkt.

            Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji podjął Wójt Gminy Obrowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

            W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

1. Przewodnicząca Komisji  Marzena Słupczewska

2. Sekretarz Komisji Joanna Zielińska

3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-17 13:45

                                                                                                                Obrowo, 12.02.2020 r.

 

 

Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne

 

Na podstawie pkt. 7 rozdz. VI ogłoszenia Wójta Gminy Obrowo dotyczącego otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2020 roku w zakresie sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu, informujemy, że po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, zauważono uchybienia formalne w następującej ofercie:

nr 5Uczniowski Klub Sportowy A& W TEAM Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126
                                        Obrowo

uchybienia – 1) do oferty dołączono nieaktualny wypis z Ewidencji Uczniowskich  Klubów Sportowych z terenu powiatu toruńskiego.      Należy dostarczyć aktualny dokument, zgodnie z rozdziałem IV pkt. 6 pkt.1) ogłoszenia.

 

Informujemy, że w/w uchybienie formalne, należy usunąć w terminie do 17.02.2020 r. do godz. 13:00, składając niezbędny dokument w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

 

Uwaga!

W przypadku nieterminowego usunięcia wskazanego wyżej uchybienia formalnego oferta nie będzie rozpatrywana. Pod uwagę jest brana data i godzina wpływu dokumentów do tutejszego Urzędu.

 

                                                                             Członkowie Komisji Konkursowej:

                                                                            Marzena Słupczewska

                                                                            Joanna Zielińska

                                                                           Dariusz Machajewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-13 09:40
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 09:44

Wójt Gminy Obrowo

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2020 roku w zakresie sportu pod nazwą:

Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34000
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-13 11:44