Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:16

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:17

 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:18

 

W sprawie zmiany treści uchwały Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:18

 

W sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:19

 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:20

 

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:21

 

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zasad własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:22

 

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2023 roku.”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:23

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:23

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:24

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:25

 

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Słobidka Kulczijewetska

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-05 08:26

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-03-27 08:46

 

Obrowo, dnia 24.03.2023 r.

RO.0002.4.2023

Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40) zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 31 marca  2023 r.  o godzinie  10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2023- 2037
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Dobrzejewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zasad własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 2023 roku.”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta gminy Obrowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy w Obrowie. 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-03-27 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-05 08:26:11