Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:23

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2034

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:24

 

W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:24

 

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 546/27 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:26

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:27

 

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:28

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-27 15:43

 

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020 r.  poz. 1842) zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się on-line w dniu 4.11.2020 r. o godzinie 10:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 546/27 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy Obrowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy w Obrowie.

          Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-27 15:43

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3745
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-10 14:28:21