Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:40

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:40

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:41

 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:43

 

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:44

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:45

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:45

 

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:46

 

W sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:47

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:48

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:49

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:49

 

W sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa i jakości komunikacji na drodze krajowej nr 10

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:50

 

W sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:51

 

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:52

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne 152/1, 152/2, 152/3, 154, 156/1, 156/2.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:53

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Obrowo dla dz. o nr ewidencyjnych 177/1, 181/4, 172/2, 175/3, 176/2, 178/1, 180/1, 182/4, 183/1, 185/2, 186/2, 187/1, 189/1, 190/1, 192/4, 192/5, 192/6, 196/6, 191, 196/2, 196/4, 196/5, 194, 193/1, 192/7, 171/3, 171/4, 171/5, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/14, 169/4, 165/2, 166/6, 163/6, 163/8

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:53

 

W sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-24 10:54

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-11 10:00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 900  w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.

    4. Wybór sekretarza obrad.

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Przedstawienie przez Wójta Gminy "Raportu o stanie gminy Obrowo za 2018 rok"

   10. Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy.

   11. Zapoznanie się :

         a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie  

             mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym,

         b) z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu,

         c) z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawieniu wniosku o udzielenie

             absolutorium  Wójtowi Gminy,

        d) z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

        e) dyskusja.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2018  

         rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2018 rok.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego

         Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

   14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu

        wykonania budżetu za 2018 rok.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r.

        w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz.

  17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2036

   19. Podjęcie uchwały w sprawie  uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

   20.  Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji.

   21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo.

   22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo.

   23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.

   24. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

         opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

   25. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa

         i jakości komunikacji na drodze krajowej nr 10.

   26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na

         ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023.

   27. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji

         o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

   28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

         przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne  152/1, 152/2,

         152/3, 154, 156/1, 156/2

   29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

         przestrzennego Gminy Obrowo w  miejscowości  Obrowo dla dz. o nr ewidencyjnych 177/1, 181/4,

         172/2, 175/3, 176/2, 178/1, 180/1, 182/4, 183/1, 185/2, 186/2, 187/1, 189/1, 190/1, 192/4, 192/5,

         192/6, 196/6, 191, 196/2, 196/4, 196/5, 194, 193/1, 192/7, 171/3, 171/4, 171/5, 171/8, 171/9, 171/10, 

         171/11, 171/12, 171/14, 169/4, 165/2, 166/6, 163/6, 163/8

 30. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo

       do kategorii dróg gminnych.

 31.Sprawy różne.

 32. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-11 10:00
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-24 10:55:10