Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.  akcyzy i ubezpieczeń mienia gminy

w Urzędzie Gminy w Obrowie

            

                       

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która jednocześnie spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Pani Krystyna Balewska zam. Osiek nad Wisłą została wybrana na stanowisko ds. akcyzy i ubezpieczeń mienia gminy.

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna, predyspozycje osobowościowe oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku urzędniczym ds. akcyzy i ubezpieczeń mienia gminy

 

Obrowo 01.10.2019r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-10-01 09:53

Obrowo, dnia 17 wrzesień 2019r.

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

ds. akcyzy i ubezpieczeń mienia gminy.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

2. Wymagania niezbędne: Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:

 1.   wykazuje znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,  Kodeks Postępowania Administracyjnego,  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawy o utrzymaniu czystości i   porządku w gminach, Ordynacji Podatkowej,
 2. posiada trzyletni staż pracy w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282)
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 4. biegła obsługa komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami.

 

4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Rozliczanie podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem szkód na drogach i innych, objętych ubezpieczeniem mienia gminy w tym współpraca z brokerami.
 3. Prowadzenie spraw związanych z umorzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Przyjmowanie rozdział i wysyłanie korespondencji z elektronicznej skrzynki urzędu oraz przygotowywanie korespondencji wysyłanej z urzędu drogą elektroniczną.    
 5. Obsługa spotkań organizacyjnych przez Wójta Gminy oraz Sekretarza.
 6. Pomoc przy wykonywaniu zadań związanych z wyborami.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełen etat,
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 4. Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W budynku Urzędu brak windy.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 10. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz z zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   (klauzula w załączeniu)

8.   Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. „Akcyzy i ubezpieczeń mienia gminy w Urzędzie Gminy Obrowo”

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 27 wrzesień 2019r. do godz. 14:00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

9.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 30 września 2019r.   

11. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

13. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo

 

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-09-17 09:01
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-17 09:08
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-09-17 09:02

 

Zarządzenie nr 10 /2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Obrowie

     Działając na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017, poz. 59 i 949.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.poz.1597),oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam z dniem 12 marca 2019 roku konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Obrowie ul. Szkolna 4,  na warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy w Obrowie.

§ 3

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych: www.obrowo.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie.

 

Wójt Gminy

                                                                                                          mgr Andrzej Wieczyński

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                    Załącznik Nr 1

                                                                                                                    do Zarządzenia Nr  10/2019

                                                                                                                    Wójta Gminy Obrowo

                                                                                                                    z dnia 11 marca 2019 r.

 

WÓJT GMINY OBROWO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

      Dyrektora Szkoły Podstawowej (Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi) w Obrowie,

     

 1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrowie ul. Szkolna 4 może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz.1597).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r poz.1587) powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

              3) oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

                    

                     -imię (imiona) i nazwisko,

                     -datę i miejsce urodzenia,

                     -obywatelstwo,

                     -miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948,2260,i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530),- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 11189), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U .z 2016 r,  poz.1842 ,1933,2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60,777,858,859,1321,1428 i 1530) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

15) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011` r.poz.224 i 455, z 2015 r.poz.1132 oraz z 2017 r.poz.60)- w przypadku cudzoziemca.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrowie” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie                            (pokój  nr 1), w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Obrowie

Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

do dnia 27 marca 2019 r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu). Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.  

5.Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

6. W przypadku, o którym mowa w pkt.5,oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.                                                                                                  

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.                                                                                                                   

8. Dodatkowych Informacji o konkursie udziela: Urząd Gminy w Obrowie, tel. 56 678 60 22 w.159.       

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                       mgr Andrzej Wieczyński                                                                                              

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-03-12 13:53

Klauzula informacyjna

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-03-15 09:46

 

Zarządzenie nr 9 /2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół  w skład którego wchodzi :Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz Liceum ogólnokształcące w Dobrzejewicach

     Działając na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017, poz. 59 i 949.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.poz.1597), oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam z dniem 12 marca 2019 roku konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach,  na warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy w Obrowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych: www.obrowo.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          mgr Andrzej Wieczyński

 

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                                                         do Zarządzenia Nr  9/2019

                                                                                                                         Wójta Gminy Obrowo

                                                                                                                         z dnia 11 marca 2019 r.

 

 

WÓJT GMINY OBROWO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

      Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach (Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz liceum ogólnokształcące),

     

      1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz.1597).

 

2.Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r poz. 1587) powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

              3) oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

                    

                     -imię ( imiona) i nazwisko,

                     -datę i miejsce urodzenia,

                     -obywatelstwo,

                     -miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających     posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948,2260,i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530),- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 11189), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321,1428 i 1530) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

15) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie                            (pokój  nr 1), w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Obrowie

Aleja Lipowa 27

                                                                     87-126 Obrowo

do dnia 27 marca 2019 r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu). Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.  

5. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

6. W przypadku, o którym mowa w pkt.5, oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.                                                                                                  

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.                                                     

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

8. Dodatkowych Informacji o konkursie udziela: Urząd Gminy w Obrowie, tel. 56 678 60 22 w.159.       

                                                                                                      Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                     mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-03-12 13:49

Klauzula informacyjna

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-03-15 09:47

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. oświaty i sportu   

w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Wiśniewska zam. Szembekowo

                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełnia wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania oraz posiada niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną. Pani Justyna Wiśniewska jest absolwentem UMK w Toruniu i posiada ponad 3-letni staż pracy w administracji samorządowej. Legitymuje się certyfikatami szkoleń z dziedziny oświaty. Posiada także doświadczenie w zakresu stosowania prawa oświatowego co odzwierciedla zakres wykonywanych obowiązków na ostatnio zajmowanym stanowisku pracy. Pani Justyna Wiśniewska odpowiedziała na wszystkie pytania Komisji, a odpowiedzi były prawidłowe, wyczerpujące i szczegółowe. Podczas prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w wyraźny sposób dało się odczuć tak ważne cechy charakteru jak samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i komunikatywność.

Po wnikliwej analizie dokumentów, testu sprawdzającego wiedzę, który wypadł bardzo dobrze oraz rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna, predyspozycje osobowościowe oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku urzędniczym ds. oświaty i sportu.

Obrowo 10.08.2018r.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-10 13:09

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKO DS. OŚWIATY I SPORTU

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

LP

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Justyna Wiśniewska

Szembekowo

2

Jolanta Gużyńska

Głogowo

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

Obrowo,  09.08.2018r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-09 08:25

Obrowo, dnia 30 lipiec 2018r.

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Obrowo

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

2. Wymagania niezbędne:

 

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:

 1.   wykazuje znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela,  Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. trzyletni staż pracy w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 poz. 1260)
 3. interpretacji przepisów prawnych,
 4. biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność
 6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami.

4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych w tym. m.in. ustaw o systemie oświaty, Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzanie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obrowo.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie obsługi techniczno – organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
 3. Przygotowywanie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych.
 4. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie: 
  • oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
  • badania jakości pracy szkół i przedszkoli,
 5. Współdziałanie z innymi instytucjami państwowymi w zakresie funkcjonowania i rozwoju oświaty i sportu.  
 6. Prowadzenie spraw organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół.
 7. Przygotowywanie decyzji dotyczącej pomocy de minimis pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników.
 8. Przygotowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół.
 9. Prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO)
 10. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 11. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki.
 12. Opracowywanie prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw.
 13. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, w części dotyczącej zakresu działania tego stanowiska.
 14. Organizacja dowozu dzieci do szkół.
 15. Współdziałanie z placówkami oświatowymi w realizacji EFS
 16. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i wydawanie decyzji.
 17. Współdziałanie z koordynatorem sportu w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy.
 18. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełen etat,
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 4. Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W budynku Urzędu brak windy.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  (druk w załączeniu)
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 7. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 11. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1260) „

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

 

8.   Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

       Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ds. oświaty i sportu” w Urzędzie Gminy Obrowo

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

9.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 8 sierpnia 2018r.

 

11. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  

       Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

13. Wójt zastrzega sobie prawo  odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo

 

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-07-30 11:47
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-30 11:52
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-07-30 11:47

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz. 60), lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.) – w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650 i 651) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).

3. Na żądanie przewodniczącego komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt: 4, 5, 6, 7, 12 oraz 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą ”, w terminie do 10 sierpnia 2018 r., na adres: Urząd Gminy w Obrowie , 87-126 Obrowo ul. Aleja Lipowa 27.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Obrowo.

6. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-07-19 09:45
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 09:48

 

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu        

                   Wójt Gminy w Obrowie Zarządzeniem nr 40/2018  z dnia 22 czerwca 2018 r.  unieważnia konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisła ul. Leśna 2, 87-125 Osiek nad Wisłą, z powodu innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-26 15:52

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2013 r.poz.832).

 

Oferty należy składać:

w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą”    

 

w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo ( pokój nr 1).

 

Bliższych informacji udziela: Urząd Gminy Obrowo Tel.56 678 60 22 w.159

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-04-24 14:32
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-24 15:49

 

WÓJT GMINY OBROWO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

      Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce (Szkoła Podstawowa i Przedszkole),

     

      1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce ul. Szkolna 38 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Przedszkole Samorządowe, może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz.1597).

 

2.Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r poz.1587) powinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2)życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

              3)oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

                    

                     -imię ( imiona) i nazwisko,

                     -datę i miejsce urodzenia,

                     -obywatelstwo,

                     -miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

4)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

5)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948,2260,i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530),- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

11)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 11189), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r,  poz.1842, 1933,2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60,777,858,859,1321,1428 i 1530) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

15) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011` r.poz.224 i 455, z 2015 r.poz.1132 oraz z 2017 r.poz.60)- w przypadku cudzoziemca.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie (pokój  nr 1), w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Obrowie

Aleja Lipowa 27

                                                                            87-126 Obrowo

do dnia 29 maja 2018 r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu).

Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.  

5.Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

6.Wprzypadku,o którym mowa w pkt.5,oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.                                                                                                  

7.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.                                                                                                                          

8.Dodatkowych Informacji o konkursie udziela: Urząd Gminy w Obrowie, tel. 56 678 60 22 w.159.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-04-24 14:30

 

Informacja o rezygnacji z wyboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze  -

Referenta ds. rachunkowości budżetowej

                Wójt Gminy Obrowo uprzejmie informuje, iż Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru pracownika na wolne  stanowisko urzędnicze -  Referenta ds. rachunkowości budżetowej, który został  ogłoszony  w dniu 17 października 2017 r.  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo i na tablicy informacyjnej Urzędu.

Obrowo, dnia 10.11.2017 r.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-10 10:49

Informacja Wójta Gminy Obrowo

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko

Referenta ds. rachunkowości budżetowej

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłały  4osoby.

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się  4  kandydatki, które spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

 1. Natalia Anielska, zam. Zawały
 2. Marta Kiełpińska, zam. Kawęczyn
 3. Paulina Podlewska, zam. Sąsieczno
 4. Sylwia Piętka, zam. Obrowo

Obrowo, dnia 31.10.2017 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-31 14:05
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 14:05

Obrowo, dnia 17 październik 2017 r.

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referent ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Obrowo

praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

2. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie wyższe,
 4. posiada minimum roczny staż pracy w podmiotach sektora finansów publicznych,
 5. spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902),
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. wykazuje znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 1. interpretacji przepisów prawnych,
 2. biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 3. samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji,
 4. analitycznego myślenia,
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 6. gotowość podjęcia pracy od 14 listopada 2017 r.

3. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Windykacja i ściąganie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia)
 3. Przygotowywanie emisji obligacji oraz przetargów na kredyty zaciągane przez gminę oraz na obsługę bankową jednostki
 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej tytułów dłużnych jednostki wg poszczególnych wierzycieli ( analityka konta 134 i konta 260)
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy w Obrowie,
 2. wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 3. w budynku Urzędu brak windy,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

W takim przypadku, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których to kandydatów przedstawia się kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-„ Referent ds. rachunkowości budżetowej”

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 31 października  2017 r. do godz. 10:00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

7. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 31 pażdziernika 2017 r.

9. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

11. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-17 14:47
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-17 14:47

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referenta ds. rachunkowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa  Charyga   zamieszkała w Brzozówce.

                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Charyga w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Wykazała się bardzo szeroką wiedzą aktów prawnych oraz zagadnień z Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych.

Obrowo 31.05.2017 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-05-31 15:15

Informacja Wójta Gminy Obrowo

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko

Referenta ds. rachunkowości budżetowej

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 5 osób.

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się  5  kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

 1. Monika Gutowska, zam. Ciechocin
 2. Jolanta Jankowska, zam. Kopanino
 3. Ewa Charyga,  zam. Brzozówka
 4. Łukasz Manelski, zam. Lubicz Dolny
 5. Hanna Cieszyńska, zam. Toruń

Obrowo 30.05.2017 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-05-30 07:38

Obrowo, dnia 17 maja 2017 r.

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Obrowo

praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

2. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada wykształcenie wyższe,

4)      posiada minimum roczny staż pracy w podmiotach sektora finansów publicznych,

5)      spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902),

6)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      wykazuje znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,

8)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie:

a)      interpretacji przepisów prawnych,

b)      biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),

c)      samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji,

d)      analitycznego myślenia,

e)      dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,

f)       gotowość podjęcia pracy od 01 czerwca 2017 r.

3. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Prowadzenie ewidencji rachunków i faktur wpływających do Referatu Planowania i Finansów

2)      Dekretacja dokumentów finansowo-księgowych według planu kont oraz klasyfikacji budżetowej

3)      Kompletowanie odrębnych zbiorów dokumentów, w zakresie których ustalony został obowiązek prowadzenia osobnych zbiorów

4)      Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów księgowych

5)      Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Sekretarz, Skarbnika

4. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy w Obrowie,

2)      wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3)      w budynku Urzędu brak windy,

4)      w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

W takim przypadku, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których to kandydatów przedstawia się kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),

6)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-„Referent ds. rachunkowości budżetowej” należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 10:00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

7. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 29 maja 2017 r.

9. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną i test.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

 11. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-05-17 10:24
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-05-17 10:24

 

Oferta pracy dla ratowników wodnych

drukuj (Oferta pracy dla ratowników wodnych)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-27 09:08

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referenta ds. windykacji i księgowości podatkowej

w Urzędzie Gminy w Obrowie

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Magdalena Malanowska zamieszkała w Silnie.                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Malanowska w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej.

Obrowo 28.04.2017 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-28 10:53

Informacja Wójta Gminy Obrowo

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko

Referenta ds. windykacji i księgowości podatkowej

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 10 osób.

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się  8  kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

 1. Magdalena Malanowska, zam. Silno
 2. Hanna Cieszyńska , zam. Toruń
 3. Sylwia Piętka, zam Obrowo
 4. Katarzyna Pietruszewska , zam. Lubicz Górny
 5. Szymon Czakon, zam. Czernikowo
 6. Ewa Charyga,  zam. Brzozówka
 7. Jolanta Jankowska, zam. Kopanino
 8. Łukasz Manelski, zam. Lubicz Dolny

Obrowo, dnia 26.04.2017 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-27 09:04

Obrowo, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. windykacji i księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Obrowo

praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

 1. Obrowo

2. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie wyższe,
 4. posiada staż pracy minimum pół roku w administracji samorządowej lub rządowej,
 5. spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902),
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. wykazuje znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 1. interpretacji przepisów prawnych,
 2. biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 3. samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji,
 4. analitycznego myślenia,
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 6. gotowość podjęcia pracy od 01 maja 2017 r.

3. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji podań w zakresie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych,
 2. Przygotowywanie dokumentacji do udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

- odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty wraz z odsetkami,

- umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę,

 1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie udzielanych ulg w spłacie zobowiązań,
 2. Prowadzenie egzekucji z tytułu niezapłaconych podatków- tytuły wykonawcze,
 3. Przygotowywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,
 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Sekretarza oraz Skarbnika.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy w Obrowie,
 2. wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 3. w budynku Urzędu brak windy,
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

W takim przypadku, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których to kandydatów przedstawia się kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-„Referent ds. windykacji i księgowości podatkowej”

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

7. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 25 kwietnia 2017 r.

9. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

11. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-11 09:37
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-11 09:38

 

Zarządzenie nr 24 /2017

Wójta Gminy Obrowo

  z dnia 3 kwietnia 2017r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

     Działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 i z 2011 r. Nr 254 poz.1526),oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 60 poz. 373 oraz Dz.U. z 2011 Nr 254 poz.1525),zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam z dniem 3 kwietnia 2017 roku konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 43,  na warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy w Obrowie.

§ 3

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych,www.obrowo.pl ,Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie, Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie.

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                     Andrzej Wieczyński

 

 

    

 Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2017

                                                                 Wójta Gminy Obrowo

                                                                 z dnia 3 kwietnia 2017r.

WÓJT GMINY OBROWO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 43,

    

1. Do konkursu na stanowisko :

   

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 43,

może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184, poz.1436 oraz z 2011 r.Nr 254,poz.1526).

 

2.Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz.373 oraz z 2011 r Nr 254 poz.1525) powinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

5)oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),lub art.147 ust.1 pkt.4 ustwy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.Nr 15, poz.148, z późn.zm),

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1397, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2005 r, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.7)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.  W przypadku składania kserokopii dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.                                                                                                                                                          

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie pokój  nr 2, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Obrowie

Aleja Lipowa 27

                                                                                  87-126 Obrowo

do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu). Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.                                                                                                     

5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.                                                                                                                     

6.Informacji o zasadach konkursu udziela Pani Urszula Słupczewska pracownik ds. oświaty Urzędu Gminy w Obrowie, tel. 56 678 60 22 w.159.

                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                    Andrzej Wieczyński

 

 

 

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-03 12:52
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-03 13:03

 

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-03 12:45

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Kierownika Rozwoju Gospodarczego

w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Ramlau zamieszkały w Dobrzejewicach.                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Michał Ramlau w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Wykazał się bardzo szeroką wiedzą aktów prawnych oraz zagadnień z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego.

Obrowo 02.12.2016r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-02 09:27

Informacja Wójta Gminy Obrowo

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko

Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłała 1 osoba.

 

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się  1  kandydat, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

1) Michał Ramlau, zam. Dobrzejewice

    Obrowo, dnia 18.11.2016 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-11-18 10:31

Obrowo, 02 listopada 2016 r.

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego

praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Obrowie

ul. Al. Lipowa 27

87-126Obrowo

2.   Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada wykształcenie wyższe

4)      posiada min. 10 letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej

5)      spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 702)

6)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      wykazuje znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, utrzymaniu czystości porządku w gminach

8)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

 Posiada następujące umiejętności:

a)      interpretacji przepisów prawnych ,

b)      biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),

c)      samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji

d)      zarządzania zespołem, zdolności organizacyjne

e)      dyspozycyjność, obowiązkowość i odpowiedzialność, rzetelność

f)       analitycznego myślenia

g)      gotowość podjęcia pracy od 02 stycznia 2017 r.

 3.    Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy referatu.
 2. Realizacja uchwał budżetowych Rady Gminy w zakresie rozwoju infrastruktury Gminy.
 3. Koordynacja prac w celu właściwej, terminowej realizacji zadań.
 4. Planowanie i przygotowanie inwestycji gminnych.
 5. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi.
 6. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników referatu.
 7. Nadzorowanie wykonywania przepisów prawnych oraz zadań i obowiązków nałożonych przez Wójta Gminy w Obrowie w zakresie referatu.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej, służbowej, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
 9. Prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami na obiektach będących własnością gminy oraz dokonywanie technicznego odbioru tych robót.

     10.Nadzór nad realizacją zadań gminy dotyczących:

a)      inwestycji

b)      zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami i nieruchomościami

c)      rolnictwa i ochrony środowiska

d)      gospodarki komunalnej

e)      pozyskiwanie i rozliczanie przyznanych środków pozabudżetowych na realizację zadań gminy, w tym funduszy z Unii Europejskiej

   4. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy w Obrowie

2)      wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych

3)      w budynku Urzędu brak windy

4)      w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze.

  5.   Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)   kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach)

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 702) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze – „Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego” należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia    17 listopada 2016r do godz. 15:00

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy. Obrowo

   7.  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym   terminie nie będą rozpatrywane

 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 18 listopada 2016r

 9.  Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną  i test.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

 11.  Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu  składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

      Wójt Gminy Obrowo     

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-11-02 10:22
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-11-02 10:23

 

Oferta pracy dla ratowników wodnych

drukuj (Oferta pracy dla ratowników wodnych)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-04-12 15:27

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. funduszy unijnych   

w Urzędzie Gminy w Obrowie

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Mazur zam. Osiek nad Wisłą                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Mazur w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich Europy, co jest wielkim atutem. Ponadto wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu aktów prawnych.

Obrowo, 29.07.2015 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-07-29 14:05

Informacja Wójta Gminy Obrowo

dot. ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko ds. funduszy unijnych

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 7 osób, w tym 4 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych.

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

1)      Anna Mazur zam. Osiek nad Wisłą

2)      Karolina Poskart zam. Młyniec Drugi

3)      Janusz Cichowicz zam. Obrowo

Obrowo, dnia 23.07.2015 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-07-23 09:59

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DS. FUNDUSZY UNIJNYCH

praca w pełnym wymiarze czasu pracy

1.      Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada wykształcenie wyższe

4)      posiada min. 3 letni staż pracy

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,

8)      posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:

a)      ustawa z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym,

b)      kodeks postępowania administracyjnego,

c)      o funduszach unijnych,

9)      posiada następujące umiejętności:

a)    umiejętność interpretacji przepisów prawnych ,

b)   biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),

c)    zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

d)   kreatywność, skrupulatność, terminowość, dyskrecja

e)    odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu.

f)     prawo jazdy kat. B

 2.      Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych.
 2. Analizowanie potencjalnych programów pomocowych z możliwością ich wykorzystania na terenie.
 3. Tworzenie bazy potencjalnych źródeł pozyskiwania środków pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
 4. Kompleksowe opracowywanie danych niezbędnych do uzyskania pomoc finansowej.
 5. Koordynowanie działań służących pozyskiwaniu środków pomocowych.
 6. Pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych.
 7. Rozliczanie otrzymanych dotacji i monitoring wykonywanych zadań.
 8. Wszelkie inne działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowanych dla samorządu terytorialnego. 
 9. Organizowanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania środków pomocniczych.

 

3.      Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 4.      Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na wolne stanowisko pracy – „Stanowisko ds. funduszy unijnych”

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia     22 lipca 2015r. do godz. 15.00

 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 5.      Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 6.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 23 lipca 2015 r.

 7.      Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną  i test.

 8. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Obrowo, 13.07.2015r.

Wójt Gminy

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-07-13 11:48
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-07-13 11:48

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

ds. obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego i p.poż.  

w Urzędzie Gminy w Obrowie

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Sławomir Lewandowski zamieszkały Kawęczyn                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Sławomir Lewandowski w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu aktów prawnych. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe na tym stanowisku.

Obrowo 30.06.2015r.

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-06-30 15:36
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 15:38

Informacja Wójta Gminy Obrowo

dot. ogłoszonego konkursu zarządzania kryzysowego i p.poż.

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 7 osób, w tym 2 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych, tj. brak stażu pracy

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

1)      Wiesław Knap zam. Zawały

2)      Janusz Cichowicz zam. Obrowo

3)      Sławomir Lewandowski zam. Kawęczyn

4)      Monika Jankowska zam. Brzozówka

5)      Paweł Kwiatkowski zam. Osiek nad Wisłą 

Obrowo, dnia 25.06.2015 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-06-25 08:44

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I P.POŻ.

praca w pełnym wymiarze czasu pracy

1.      Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada wykształcenie wyższe

4)      posiada min. 3 letni staż pracy

5)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,

8)      posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:

a)      ustawa z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym,

b)      kodeks postępowania administracyjnego,

c)      ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

d)     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca2004r.  w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządy terytorialnego,

e)      ustawa z dnia 18 kwietnia2002r. o stanie klęski żywiołowej

9)      posiada następujące umiejętności:

a)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych ,

b)      biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),

c)      umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji

2.      Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań zleconych związanych z obroną cywilną.
 2. Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy, zarządzania kryzysowego i ewakuacji ludności.
 3. Wystawianie decyzji świadczeń osobistych i rzeczowych.
 4. Opracowywanie projektów tworzenia gminnych formacji obronnych.
 5. Koordynowanie działań w zakresie:

-  organizacji i prowadzenia stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

-   prowadzenie ewidencji osób które nie wstawiły się do kwalifikacji,

 1. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia w Urzędzie i organizacji ochrony budynku pod kątem p.poż.

8.   Nadzorowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Urzędowi Gminy.

9.   Prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych.

10. Współpraca z Komenda Miejską PSP w Toruniu oraz z jednostkami OSP z terenu gminy  Obrowo.

11. Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek OSP.

12.  Wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w budynku Urzędu Gminy.

13.  Pełnienie funkcji Kierownika Kancelarii ds. Informacji Niejawnych

14.  Organizowanie akcji społecznych zwalczania klęsk żywiołowych.

15. Opracowywanie projektów planów organizowania i prowadzenia akcji ratunkowych,  likwidacji skażeń i zakażeń.

16.  Przygotowywanie czynnego udziału w treningach i ćwiczeniach obrony cywilnej.

17. Przygotowanie organizacyjne, medyczno – sanitarne i materiałowo – techniczne społecznej służby zdrowia do zapewnienia w czasie wojny ochrony zdrowia ludności.

3.      Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

4.      Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na wolne stanowisko pracy – „Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.”

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia     24 czerwca 2015r. do godz. 15.00

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

5.      Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

6.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 25 czerwca 2015 r. 

7.      Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną  i test.

 

8.      Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Obrowo, 15.06.2015r.

Wójt Gminy

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-06-15 10:27
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-06-15 10:28

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

urzędnicze ds. administracyjno – biurowych w Straży Gminnej

w Obrowie

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sylwia Knyszyńska

zamieszkała Głogowo                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Knyszyńska posiada wymagane wykształcenie, a także wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
i o strażach gminnych.

Obrowo, 21.04.2015 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-04-21 12:05

Informacja Wójta Gminy Obrowo w sprawie ogłoszenia wyników na stanowisko ds. administracyjno – biurowych w Straży Gminnej w Obrowie

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 21 osób, w tym 1 kandydat tj. Agata Bołądź zam. Osiek nad Wisłą nie spełnia wymogów formalnych

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 20 kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

 1. Anielska Natalia zam. Zawały
 2. Charyga Ewa zam. Brzozówka
 3. Cichowicz Janusz zam. Obrowo
 4. Hayer Małgorzata zam. Toruń
 5. Jabłońska Agnieszka zam. Kawęczyn
 6. Knyszyńska Sylwia zam. Głogowo
 7. Kowalewska Magdalena zam. Sąsieczno
 8. Małecka Agnieszka zam. Głogowo
 9. Mazur Anna zam. Osiek nad Wisłą
 10. Młynek Patryk zam. Osiek nad Wisłą
 11. Piotrowska Monika zam. Młyniec Pierwszy
 12. Rolińska Aneta zam. Stelinek
 13. Skowroński Wojciech zam. Osiek nad Wisłą
 14. Spurska Kamila zam. Sąsieczno  
 15. Tkaczyk Paulina zam. Kikół
 16. Śmiech Marta zam. Obrowo
 17. Urbańczyk Agata zam. Toruń
 18. Wąder Joanna zam. Głogowo
 19. Wrześniewska Magdalena zam. Lubicz Górny
 20. Zaręba Sylwia zam. Osiek nad Wisłą

Obrowo, dnia 09.04.2015 r.

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-04-09 13:55

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno- biurowych

w Straży Gminnej w Obrowie

 1. Nazwa i adres jednostki:

      Urząd Gminy Obrowo 

      ul. Aleja Lipowa 27

      87-126 Obrowo

2. Określenie stanowiska urzędniczego ds. administracyjno – biurowych   

3. Wymiar czasu pracy- pełen etat  

4. Wymagania niezbędne:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie min. średnie
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,
 7. posiada następujące umiejętności:
 1. umiejętność interpretacji ww. przepisów prawnych ,
 2. biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),

5. Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

6. Zakres stanowiska pracy:

 1. Wydruk korespondencji Straży Gminnej.
 2. Wysyłka korespondencji skierowanej do sprawców wykroczenia.
 3. Prowadzenie rejestru mandatów karnych.
 4. Rejestracja kart MRD -  5.
 5. Rozliczanie mandatów karnych z Referatem Planowania i Finansów Urzędu Gminy Obrowo.
 6. Rozliczanie bloczków mandatowych z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

7. Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączniku)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych konkursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. , Nr 223, poz. 1458 z późń. zm)

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z dopiskiem „ Oferta pracy – Konkurs na stanowisko ds. administracyjno – biurowych w Straży Gminnej” w terminie do 2 kwietnia 2015r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo.

Dane osobowe zawarte w aplikacji  będą przetwarzane przez Urząd Gminy Obrowo w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie maja prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27 .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Obrowo zostaną dołączone do jego akt osobowych

Obrowo: 23.03.2015r.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-03-23 12:02
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-03-23 12:02

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Strażnika Gminnego

w Straży Gminnej w Obrowie

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bartłomiej Strzelecki

zamieszkały Obrowo                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Bartłomiej Strzelecki był jedyną osobą która złożyła ofertę na w/w stanowisko. Posiada wymagane wykształcenie oraz szkolenie na strażników gminnych. Ponadto wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu przepisów o strażach gminnych.

Obrowo 13.04.2015r.

drukuj ()

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze (strażnicze) w Straży Gminnej w Obrowie – Strażnik Gminny  

 1. Nazwa i adres jednostki:

      Urząd Gminy Obrowo 

      ul. Aleja Lipowa 27

      87-126 Obrowo

2. Określenie stanowiska urzędniczego (strażniczego) : Strażnik Gminny  

3. Wymiar czasu pracy- pełen etat  

4. Wymagania niezbędne:

 • ukończony 21 wiek życia,
 • wykształcenie min. średnie
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie,
 • osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem kandydata (sprawny fizycznie i psychicznie),  

5. Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji,
 • odporność na stres,
 • obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista,
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wykonawczych aktów prawnych do ustawy,
 • obsługa komputera w środowisku MS Office oraz Internetu.

6. Zakres stanowiska pracy:

 1. Realizowanie ustawy o Strażach Gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1383)
 2. Przyjmowanie i realizacja interwencji z terenów gminy Obrowo:
  • przyjmowanie ustnych zawiadomień o wykroczeniu,
  • przesłuchiwanie świadków wykroczeń,
  • przesłuchiwanie osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia.
 3. Wykonywanie otrzymanych pomocy prawnych z innych jednostek.
 4. Dokonywanie pomiaru prędkości pojazdów za pomocą urządzenia samorejestrującego. 
 5. Sporządzanie dokumentacji Rejestru Spraw o Wykroczenie ( RSOW):

7. Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączniku)
 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych konkursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. , Nr 223, poz. 1458 z późń. zm)

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z dopiskiem „ Oferta pracy – Konkurs na stanowisko Strażnika Gminnego” w terminie do 2 kwietnia 2015r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo.

Dane osobowe zawarte w aplikacji  będą przetwarzane przez Urząd Gminy Obrowo w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie maja prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27 .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Obrowo zostaną dołączone do jego akt osobowych

Obrowo: 23.03.2015r

Wójt Gminy

                                                                               Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-03-23 09:36
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-03-23 09:37

 

OFERTA PRACY

 dla Ratowników Wodnych

Urząd Gminy w Obrowie zleci pracę dla 2 Ratowników Wodnych   

Wymagania:

Wykształcenie: m.in. zawodowe
Umiejętności i uprawnienia: kurs Ratownika WOPR, kurs Pierwszej Pomocy

Zadania:

Obserwacja miejsca wykorzystywanego do kąpieli - podejmowanie akcji ratowniczej

Lokalizacja: jezioro Osiek nad Wisłą gm. Obrowo

Oferujemy:

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Czas trwania umowy: od 29.06.2015r. do 31.08.2015r.

Kontakt:

Urząd Gminy Obrowo
Obrowo ul. Aleja Lipowa 27; 87-126 Obrowo
Osoba do kontaktu: Marzena Słupczewska, Aneta Becmer
Telefon: 56 678 60 22 wew. 153
E-mail: przetargi@obrowo.pl

 

Oferty (wraz z kopiami potwierdzającymi uprawnienia) należy składać do 12.06.2015r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27,  87-126 Obrowo pokój nr 7 lub przesłać pocztą z dopiskiem Oferta Pracy – Ratownik Wodny.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-03-19 07:51

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Inspektora ds. wykroczeń w Straży Gminnej

w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Gajewski

zamieszkały Osiek nad Wisłą                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Gajewski posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie w straży miejskiej oraz pięcioletni staż pracy na stanowisku ds. wykroczeń.

Ponadto wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu przepisów o strażach gminnych.

Obrowo 04.02.2015r. 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-02-04 14:40

Informacja Wójta Gminy Obrowo w sprawie ogłoszenia wyników na stanowisko Inspektora ds. wykroczeń w Straży Gminnej w Obrowie 

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłały 2 osoby, w tym 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych, tj. brak ukończenia podstawowego szkolenia strażników gminnych oraz kursu specjalistycznego potwierdzającego uprawnienia do pełnienia roli oskarżyciela publicznego i nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi

1\ Pan Wiesław Knap zam. Zawały

Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat, który spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko:

1\ Pan Marcin Gajewski zam. Osiek nad Wisłą 

Obrowo, dnia 26.01.2015 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-01-26 09:17

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze (strażnicze) w Straży Gminnej w Obrowie – Inspektor ds. wykroczeń

1.      Nazwa i adres jednostki:

      Urząd Gminy Obrowo 

      ul. Aleja Lipowa 27

      87-126 Obrowo

2. Określenie stanowiska urzędniczego (strażniczego) : Inspektor ds. wykroczeń

3. Wymiar czasu pracy- 2/5 etatu

4. Wymagania niezbędne:

·        ukończony 21 wiek życia,

·        wykształcenie wyższe preferowane ukończenie studiów na kierunku administracji,

·        minimum trzyletni staż pracy,

·        ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych,

·        posiadanie uprawnień do pełnienia roli oskarżyciela publicznego i nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi potwierdzone ukończeniem kursu specjalistycznego,

·        nieposzlakowana opinia,

·        obywatelstwo polskie,

·        osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·        sprawność pod względem fizycznym i psychicznym potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem kandydata (sprawny fizycznie i psychicznie),  

5. Wymagania dodatkowe:

·        prawo jazdy kat. B,

·        umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji,

·        odporność na stres,

·        obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista,

·        znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wykonawczych aktów prawnych do ustawy,

·        obsługa komputera w środowisku MS Office oraz Internetu.

6. Zakres stanowiska pracy:

·         prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

·         profilaktyka szkolna w zakresie bezpieczeństwa dzieci,

·         realizacja obowiązków strażnika gminnego, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U z 1997r. Nr 123 poz. 779 ze zm.),

7. Wymagane dokumenty

·        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączniku)

·        curriculum vitae,

·        list motywacyjny,

·        kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

·        kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

·        kserokopie zaświadczeń o ukończonych konkursach, szkoleniach,

·        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,

·        inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

·        wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. , Nr 223, poz. 1458 z późń. zm)

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z dopiskiem „ Oferta pracy – Konkurs na stanowisko Inspektora ds. wykroczeń ” w terminie do 23 stycznia 2015r. do godz. 14.15 . Decyduje data wpływu oferty do Urzędu . Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo.

Dane osobowe zawarte w aplikacji  będą przetwarzane przez Urząd Gminy Obrowo w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie maja prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27 .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Obrowo zostaną dołączone do jego akt osobowych 

Obrowo:13.01.2015 r.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-01-13 09:09
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2015-01-13 09:10

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Modrzyk – Dobrzyńska                                                                                  

zamieszkała Osiek nad Wisłą ul. Krokusowa 4, 87-125 Osiek nad Wisłą 

                                              

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wybrana Pani Beata Modrzyk – Dobrzyńska. W/w posiada wymagane wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie windykacji warunkujące prawidłowe wykonywanie wymienionych w ogłoszeniu o naborze zadań. Ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Obrowo 14.10.2014r.                                                                              

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2014-10-14 16:08

Informacja

dot. ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami

 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęło 6 ofert, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.10.2014r.

Obrowo, dnia 06.10.2014 r.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2014-10-06 11:07

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza  nabór  na  wolne stanowisko urzędnicze

DS. EGZEKUCJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.      Wymagania niezbędne: 

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który: 

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada wykształcenie wyższe

4)      posiada min. 3 letni staż pracy

5)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,

8)      posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:

a)      samorządu gminnego,

b)      ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

c)      postępowania administracyjnego,

d)      Ordynacji podatkowej,

e)      Utrzymania czystości i porządku w gminach

9)      posiada następujące umiejętności:

a)    umiejętność interpretacji ww. przepisów prawnych ,

b)   biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),

c)    umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem, dyspozycyjność,

d)   umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

 

2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania podstawowe: 

1)      prowadzenie czynności egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2)      naliczanie kosztów egzekucyjnych, egzekucja należności pieniężnych, rozliczanie się z wyegzekwowanych kwot,

3)    dokonywanie zajęć praw majątkowych: wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej a także innych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4)      sporządzanie postanowień w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

5)      sporządzanie protokołów o stanie majątkowym,

3.      Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy,

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru. 

4.      Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z: napisem: Nabór na wolne stanowisko pracy – „ Stanowisko ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo –   w terminie  do dnia     3 października 2014r. do godz. 14.00 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.  

 

5.      Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

6.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 6 października 2014 r. do godz. 10.00.

7.      Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną lub test. 

8.      Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Obrowo, 23.09.2014 r.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2014-09-23 12:29
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-23 15:06

 

OFERTA PRACY

 dla Ratowników Wodnych

 Urząd Gminy w Obrowie zleci pracę dla 2 Ratowników Wodnych   

Wymagania:

Wykształcenie : m.in. zawodowe
Umiejętności i uprawnienia: kurs Ratownika WOPR, kurs Pierwszej Pomocy

Zadania:

Obserwacja terenów kąpieliska - podejmowanie akcji ratowniczej - na jeziorze w Osieku nad Wisłą

Lokalizacja: Jezioro Osiek nad Wisłą

Oferujemy:

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Czas trwania umowy: od 28.06.2014r. do 31.08.2014r.

Bezpłatne zakwaterowanie przy jeziorze.

Kontakt:

Urząd Gminy Obrowo
Obrowo ul. Aleja Lipowa 27; 87-126 Obrowo
Osoba do kontaktu: Marzena Słupczewska, Aneta Becmer
Telefon: 56 678 60 22 wew. 153
E-mail: przetargi@obrowo.pl

Oferty należy składać do 09.06.2014r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27,  87-126 Obrowo pokój nr 7

 

                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                             mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy w Obrowie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642).

Oferty należy składać:

– w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku n/W”

–w terminie do 16 sierpnia 2013 r. na adres:

Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

Bliższych informacji udziela p. Urszula Słupczewska tel. 56 678 60 22 w.158

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Obrowo

                                                               mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

OFERTA PRACY

 dla Ratowników Wodnych

Urząd Gminy w Obrowie zleci pracę dla 2 Ratowników Wodnych   

Wymagania:

Wykształcenie : m.in. zawodowe
Umiejętności i uprawnienia: kurs Ratownika WOPR, kurs Pierwszej Pomocy

Zadania:

Obserwacja terenów kąpieliska - podejmowanie akcji ratowniczej - na jeziorze w Osieku nad Wisłą

Lokalizacja : Jezioro Osiek nad Wisłą

Oferujemy:

Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie

Czas trwania umowy : od 01.07.2013r. do 31.08.2013r.

Bezpłatne zakwaterowanie przy jeziorze.

Kontakt:

Urząd Gminy Obrowo
Obrowo ul. Aleja Lipowa 27; 87-126 Obrowo
Osoba do kontaktu: Marzena Słupczewska, Aneta Becmer
Telefon: 56 678 60 22 wew. 153
E-mail: przetargi@obrowo.pl

Oferty należy składać do 10.06.2013r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27,  87-126 Obrowo pokój nr 7

 

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2013

z dnia  9 kwietnia 2013r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

 

Wymiar etatu: 60 godzin miesięcznie

Liczba stanowisk pracy: 3

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie

Przewidywany okres zatrudnienia: od maja 2013 do października 2013 roku

Miejsce wykonywania pracy:  Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny.


 

              Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Młodszego Strażnika Gminnego został wybrany  Pan Krystian Rygielski zam. Dobrzejewice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Pan Krystian Rygielski spełnia wszystkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Rygielski wykazał się szeroką wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wykonywanych na stanowisku objętym konkursem. Jego odpowiedzi były najbardziej trafne i uzyskał najwięcej punktów. Ponadto dodatkowym atutem, który utwierdził w przekonaniu o wyborze jego kandydatury na w/w stanowisko jest  posiadanie szkolenia podstawowego dla strażników gminnych( miejskich).  

Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę Pana Krystiana Rygielskiego.

Obrowo, dnia 08.01.2013r.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2013-01-08 16:01

Informacja

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Młodszego Strażnika Gminnego

w Urzędzie Gminy w Obrowie

Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Młodszego Strażnika Gminnego w Urzędzie Gminy Obrowo wpłynęło 8 ofert, z których 3 nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 08.01.2013 r.

Obrowo, dnia 03.01.2013 r.

 

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 

 Obrowo: 10.12.2012r.

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Młodszego Strażnika Gminnego

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

      Urząd Gminy Obrowo 

      ul. Aleja Lipowa 27

      87-126 Obrowo

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: Młodszy Strażnik Gminny                                                                                                

     wymiar czasu pracy- pełen etat  

 

3. Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie średnie,

·        ukończony 21 wiek życia,

·        co najmniej rok stażu pracy,

·        nieposzlakowana opinia,

·        obywatelstwo polskie,

·        osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·        uregulowany stosunek do służby wojskowej,

·        sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

·        znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wykonawczych aktów prawnych do ustawy,

·        obsługa komputera w środowisku MS Office oraz Internetu.

 

4. Wymagania dodatkowe:

·        prawo jazdy kat. B,

·        mile widziane ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub uczestnictwo w szkoleniu..

·        umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji,

·        odporność na stres,

·        obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

 

5. Zakres stanowiska pracy:

 

Realizacja obowiązków strażnika gminnego, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U z 1997r. Nr 123 poz. 779 ze zm.)

 

6. Wymagane dokumenty

 

·        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·        curriculum vitae,

·        list motywacyjny,

·        kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

·        kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

·        kserokopie zaświadczeń o ukończonych konkursach, szkoleniach,

·        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,

·        inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

·        wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń.  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. , Nr 223, poz. 1458 z późń. zm) „

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z dopiskiem „ Oferta pracy – Konkurs na stanowisko Młodszego Strażnika Gminnego ” w terminie do 21 grudnia 2012r. do godz. 15.15 . Decyduje data wpływu oferty do Urzędu . Oferty , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo.

 

Dane osobowe zawarte w aplikacji  będą przetwarzane przez Urząd Gminy Obrowo w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie maja prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27 .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Obrowo zostaną dołączone do jego akt osobowych

 

                                                                                                                                         

  Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2012-12-10 13:44
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-10 13:48

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Głównej Księgowej w Szkole Podstawowej w Łążynie II oraz w Szkole Podstawowej w Brzozówce 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani     Mirosława Pycela zam. Łysomice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Mirosława Pycela spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada niezbędną wiedzę do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku Głównej Księgowej. Kandydatka  posiada również wieloletni staż pracy w księgowości.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-03 12:51

Informacja

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

w Szkole Podstawowej w Łążynie II oraz w Szkole Podstawowej w Brzozówce

Dyrekcja Szkół zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Głównego Księgowego wpłynęła 1 oferta , która spełnia wymagania formalne, określone w ogłoszeniu:

 

 1. Pani Mirosława Pycela       zam. Łysomice

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  03.01.2011r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Brzozówce

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-03 07:23
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 07:23

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Łążynie II oraz w Szkole Podstawowej w BrzozówceDyrekcja Szkoły Podstawowej w Łążynie II oraz Szkoły Podstawowej w Brzozówce ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego:

1. Wymagane kwalifikacje:


- spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnia praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
- znajomość przepisów finansowo-księgowych
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
- znajomość obsługi programów finansowo-księgowych

2. Wymagania dodatkowe:


- dyspozycyjność, samodzielność, systematyczność
- dyskrecja,

- umiejętność interpretowania przepisów,

- umiejętność redagowania pism,

- biegła obsługa sieci Internet3. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- uchwyt pełnego spektrum usług finansowych i kosztów – rola rachunkowości,

- konstrukcja planu kont i prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej,

- naliczanie wynagrodzeń ( listy płac),

- naliczanie i odprowadzanie zaliczek PIT – 4, ZUS, chorobowe itp.,

- prowadzenie ewidencji podatkowej,

- odpowiedzialność za płatności i przepływ środków pieniężnych,

- weryfikacja i zatwierdzenie dowodów wypłat. Dekretacja rachunków,

- wykonywanie pełnego zestawu sprawozdań finansowych oraz zapewnienia terminowego

zamknięcia ksiąg rachunkowych,

- odpowiedzialność za terminowe miesięczne sprawozdania finansowe sporządzane do

Urzędu Gminy Obrowo ,

- wykonanie projektu prognozy kosztów budżetu, śledzenie kosztów, monitorowania i

kontroli kosztów w poszczególnych miesiącach, kwartałach i rocznie,

- obowiązki w zakresie inwentaryzacji,

- pełna odpowiedzialność finansowa zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych,

-pełna odpowiedzialność zgodna z ustawą o statystyce publicznej.4. Wymiar czasu pracy : ½ etatu w Szkole Podstawowej w Łążynie II

½ etatu w Szkole Podstawowej w Brzozówce


5. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:

- podanie o przyjcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym ; zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 223, poz. 1458)
- życiorys (CV)
- dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- kserokopie świadectw pracy
- kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza
- zaświadczenie o niekaralności

6. Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w Łążynie II, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2010 r. do godz. 14.00

Uwagi:

- kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej i złożą komplet dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu
- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie
- informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w poszczególnych szkołach oraz na stronie internetowej www.obrowo.pl
- podstawą dalszej rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci będą informowani indywidualnie
- nadesłane dokumenty nie wybranych kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacji będą zniszczone
- osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane
- zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

Więcej informacji pod numerem :

56 674 69 34 – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie II

56 678 67 79 – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozówce

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2010-12-21 08:15
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 07:22


 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2010-12-21 08:15

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

ds. bezrobocia i podatku akcyzowego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Daniel Zamojski zamieszkały  Dobrzejewice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Daniel Zamojski  przez okres 14 miesięcy pracował w Urzędzie Gminy Obrowo gdzie zajmował się m.in. zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedział prawidłowo na największą ilość pytań oraz został najwyżej oceniony przez komisję konkursową. Doświadczenie oraz znajomość tematyki związanej z charakterem pracy na w/w stanowisku  uznano za wystarczające, by spełnić oczekiwania pracodawcy i dlatego też dokonano wyboru Pana Daniela Zamojskiego.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-11-25 11:45
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-25 11:48

Informacja

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko ds. bezrobocia i podatku akcyzowego

w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko ds. bezrobocia i podatku akcyzowego  w Urzędzie Gminy w Obrowie wpłynęło 5 ofert, które spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu:

 Lp.  Imię i nazwisko                                  Miejsce zamieszkania

1.    Charyga Ewa                                         Głogowo

2.    Głydziak Karolina                                 Toruń

3.    Seweryn Łukasz                                    Czernikowo

4.    Wernecka Anna                                     Toruń

5.    Zamojski Daniel                                     Dobrzejewice

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  24.11.2008r. o godz. 09.00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-11-17 12:11
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-25 11:50

Wójt Gminy Obrowo ogłasza konkurs ofert

na stanowisko ds. bezrobocia i  podatku akcyzowego

w Urzędzie Gminy Obrowo

 

1.       Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:

1/       wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),

2/       posiada wykształcenie minimum średnie,( preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub prawo ) 

3/       bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office ( WORD, EXCEL )

4/    wiedza w zakresie przepisów: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o  samorządzie gminnym, KPA,  ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Wymagania pożądane:

 

1/       co najmniej roczny staż pracy

2/       systematyczność,

3/       komunikatywność,

4/       umiejętność interpretowania przepisów,

5/   pracowitość, dokładność, 

 

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 

1/       list motywacyjny,

2/       pełny życiorys zawodowy,

3/       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania w sekretariacie)

4/       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6/        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),

7/       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

 

Zakres zadań na stanowisku ds. bezrobocia i podatku akcyzowego 

 

     1. Prowadzenie spraw związanych z bezrobociem:

a)       rejestracja  osób poszukujących pracy,

b)      wnioskowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych oraz ewidencjonowanie umów w tym zakresie

c)       organizowanie praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz przygotowania zawodowego,

d)      informowanie mieszkańców o bieżących ofertach pracy,

e)       przygotowywanie niezbędnej  dokumentacji do rozliczenia refundacji z Urzędem Pracy,

 1. Nadzór nad osobami skierowanymi przez kuratorów sądowych do odpracowania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne
 2. Rozliczanie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. bezrobocia i podatku akcyzowego" do dnia 13.11.2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo pokój nr  1 w Obrowie.

 

 

 

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                         Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                         mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-10-29 12:41
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 08:49

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-10-29 12:43

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-10-29 12:38

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ds. obsługi sekretariatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i    

Agnieszka Kwiatkowska

zamieszkały/a Zawały

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Agnieszka Kwiatkowska w pełni spełnia  wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w  jest studentką II roku administracji .Przez okres 13 miesięcy odbywała staż absolwencki w Urzędzie Gminy, w wyniku czego poznała zakres pracy poszczególnych komórek w Urzędzie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów samorządowych, wiedzą  w zakresie funkcjonowania Urzędu oraz stanowiska pracy o które się ubiega.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani  Agnieszki Kwiatkowskiej.

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-10-15 07:46
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 08:51

Informacja

 dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu

w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Obrowie wpłynęły 2  oferty, które spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu:

 

 Lp.          Imię i nazwisko                                                                       Miejsce zamieszkania

 1. Agnieszka Kwiatkowska                                                                                   Zawały

 2. Ewa Charyga                                                                                                      Głogowo

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  14.10.2008r. o godz. 13.00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-10-07 14:41
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-07 14:41

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs ofert na stanowisko ds. obsługi sekretariatu

w Urzędzie Gminy Obrowo

 

1.       Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania konieczne:

1/       wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),

2/       posiada wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym, prawo ( min. II rok studiów) 

3/       bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office ( WORD, EXCEL ),

4/       posiada obywatelstwo polskie,

5/       ukończone 20 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6/    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7/    nie był(a) karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

8/    wiedza w zakresie przepisów: ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o   samorządzie gminnym, KPA, ustawa o ochronie danych osobowych

 

Wymagania pożądane:

 

1/       co najmniej roczny staż pracy

2/       systematyczność,

3/       komunikatywność,

4/       umiejętność interpretowania przepisów,

5/       umiejętność redagowania pism,

6/   pracowitość, dokładność, systematyczność,

 

 2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 

1/       list motywacyjny,

2/       kwestionariusz osobowy,

3/       pełny życiorys zawodowy,

4/       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6/        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),

7/       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

 

 Zakres zadań na stanowisku ds. obsługi sekretariatu

 

a)  obsługa kancelaryjna Urzędu,

b) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji z zewnątrz i wewnątrz  Urzędu.

c)   prowadzenie ewidencji korespondencji,

d)  gromadzenie i przechowywanie korespondencji Wójta,

e)   obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta,

f)   nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

g)  obsługa centrali telefonicznej, faksu,

h)       przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk  pracy

j) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta,

k)   prowadzenie zakupu i prenumerata czasopism i wydawnictw,

 

 Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. obsługi sekretariatu" do dnia 30.09.2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo pokój nr  1 w Obrowie

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.09.2008r.

 

         Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia…………………………………

 

 

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-09-17 07:33
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 08:52
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-09-17 07:38

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-09-17 07:30

Wójt Gminy Obrowo ogłasza
      konkurs ofert na stanowisko

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury

w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie

1.   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące
kryteria formalne:

Wymagania konieczne:

● wykształcenie wyższe,

● co najmniej 3- letni staż pracy    

● obywatelstwo polskie,

● posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

● znajomość funkcjonowania instytucji kultury, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu   działalności kultury,

● posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

● nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

● cieszy się nieposzlakowaną opinią,

Wymagania pożądane:

● doświadczenie zawodowe w organizacji imprez kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych,

·   uregulowany stosunek do służby wojskowej,

·   prawo jazdy kat. B

·   możliwość używania prywatnego samochodu do celów służbowych,

·   komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

·   koncepcja zarządzania i organizacji działalności GOK

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

1/ list motywacyjny,

2/ pełny życiorys zawodowy,

3/  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4/  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),

6/  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

3.  Zakres zadań na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury

● zarządzanie i organizowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury,

● wykonywanie decyzji organu założycielskiego w ramach obowiązujących przepisów prawa,

● prowadzenie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z działalnością GOK w celu realizacji wytyczonych zadań,

● reprezentowanie GOK na zewnątrz,

● koordynacja i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych,

● współpraca z instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i upowszechnianiu oświaty i kultury,

● wydawanie poleceń i zarządzeń w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zadań statutowych,

● dysponowanie środkami majątkowymi GOK określonymi w planie finansowym w granicach ustalonych upoważnieniem, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

● ustalanie wewnętrznej organizacji GOK, zwłaszcza określenie zakresów obowiązków uprawnień, i odpowiedzialności pracowników,

● ustalanie założeń do rocznych planów działalności GOK zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi uwzględniając:

a) edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, integracji społecznej,

b)  tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuką,

c)  tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

● zapewnienie ochrony mienia przed kradzieżą i zniszczeniem,

● zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków socjalno-bytowych gwarantowanych ustawodawstwem z zakresu prawa pracy, przepisami BHP i p.poż.

● przyjmowanie skarg i wniosków, rozpatrywanie ich i udzielanie odpowiedzi,

● sporządzanie sprawozdań opisowych i do GUS,

● zatwierdzanie planów finansowo-rzeczowych, sprawozdań finansowych i do GUS, dokumentów dotyczących przemieszczania i zbywania składników majątkowych,

● rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i  sportowych,

● współorganizowanie imprez okolicznościowych i przygotowywanie ich oprawy artystycznej,

● bieżące zgłaszanie potrzeb związanych z funkcjonowaniem świetlicy.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie”  " do dnia 25.07.2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo pokój nr  1 w Obrowie.

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń dnia 10.07.2008r.

 

Zdjęto
z tablicy ogłoszeń dnia…………………………………

 


drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-07-10 11:48
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 08:59
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-07-10 11:55

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH
WYMAGANIA FORMALNE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie

 

Informujemy, że złożono jedną ofertę na wyżej wymienione stanowisko . Oferta ta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Anna Strzelecka  Zębowo

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13.08.2008r. o godz. 9.00

  

..........................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-08-19 08:50
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:01
Obrowo,dnia 13.08.2008r

INFORMACJA O
WYNIKACH NABORU

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i  Anna Strzelecka zamieszkały/a Zębowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

.......................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-08-19 08:51
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:04


 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-07-10 11:46
Obrowo, dnia 2008.05.06

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli takie stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r.Nr 118, poz.1112 i Nr.137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

7) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 147 ust.1,pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz.148, z późn. zm.)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie i uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego.

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem.

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

5) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem

6) ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia MEN i S z dnia 6 maja 2003r. w sprawie
wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne.

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz.148, Nr 45,poz.391,Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611).

11) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101), poz.926 i nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce”.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2008 r o godz.15 15 w

 

Urzędzie Gminy w Obrowie / pokój nr 3 w godz. 7 15 do 1515/

87-126 Obrowo

Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy w Obrowie w dniu 17.06.2008 roku o godz.11:00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-05-13 11:50
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:15


 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-05-13 11:50

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs ofert na stanowisko

Pracownik Socjalny 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowo
 

1.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:

1/   Dyplom ukończenia wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub dyplom ukończenia szkoły pracowników socjalnych nadający tytuł zawodowy w zawodzie pracownik socjalny.

2/   Doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.

3/   Obsługa programu komputerowego POMOST, PŁATNIK, MS Word.

4/   Odpowiedzialność, komunikatywność, pracowitość, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

1/   Kwalifikacje dotyczące umiejętności tworzenia programów EFS, PO, KL

2/  Doświadczenie w opracowywaniu projektów EFS, PO, KL

3/  Obsługa programu EXCEL

4/  zdolność do szybkiego uczenia się, odporność na stres.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

1/   list motywacyjny,

2/   pełny życiorys zawodowy,

3/   oryginał kwestionariusza osobowego ( do pobrania na stronie internetowej )

4/   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6/   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),

7/   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

 

Zakres zadań na stanowisku Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 2. Zawieranie kontraktów socjalnych,
 3.  Tworzenie programów EFS,PO i KL.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Pracownik Socjalny" do dnia 08.05.2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo pokój nr  1 w Obrowie.

 

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń dnia 17.04.2008r.

 

Zdjęto
z tablicy ogłoszeń dnia…………………………………

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-04-17 08:26
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:19
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-04-17 08:27

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.          Imię i nazwisko                                           Miejsce zamieszkania

1.          Hanna Raniszewska                               Toruń

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  12.05.2008r. o godz. 8.00

 

 

...........................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-05-09 07:42
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:23

Obrowo, dnia 13.05.2008r.

INFORMACJA O
WYNIKACH NABORU

na stanowisko Pracownik Socjalny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Hanna Raniszewska zamieszkały/a Toruń ul. Niesiołowskiego16E/61

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku

 

........................................................

(data, podpis osoby upoważnionej)

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-05-13 08:25
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:24


 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-04-17 08:24

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza konkurs ofert na stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej 

w Referacie Gospodarki wodno – ściekowej

w Urzędzie Gminy Obrowo

 1.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następującekryteria formalne:

Wymagania konieczne:

1/   wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),

2/   wykształcenie średnie – ochrona środowiska o specjalizacji: uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków

3/   bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie  MS Office ( WORD, EXCEL ),

Wymagania pożądane:

1/  kwalifikacje w zakresie rachunkowości

2/  prawo jazdy kat. B,

3/  pracowitość, dokładność, systematyczność,

4/   co najmniej roczny staż pracy

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

1/  list motywacyjny,

2/  pełny życiorys zawodowy,

3/  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4/  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5/  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),

6/   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku ds. gospodarki wodno –ściekowej w Referacie Gospodarki Wodno - Ściekowej

 1. Przygotowywanie dokumentacji do pozwoleń wodno – prawnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej
 2. Monitorowanie gospodarki wodno – ściekowej związanej z pobieraniem ścieków surowych i  oczyszczonych oraz wody surowej i oczyszczonej.
 3. Przygotowywanie refaktur za pobór wody i odbiór ścieków.
 4. Prowadzenie rejestrów faktur i refaktur za pobór wody i odbiór ścieków.
 5. Naliczanie podatku VAT z uzyskanych dochodów za pobór wody i odprowadzanie ścieków
 6. Rozliczanie pobranych należności zabranych przez inkasentów za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. 
   

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. gospodarki wodno - ściekowej " do dnia 11.04.2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo pokój
nr  1 w Obrowie.

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń dnia…………………………

Zdjęto
z tablicy ogłoszeń dnia…………………………………

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-03-26 11:59
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:28


LISTA
KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH
WYMAGANIA FORMALNE

ds. gospodarki wodno –ściekowej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Danuta Górska Brzozówka

2. Marcin Trokowski Zębowo

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  22.04.2008r. o godz. 10.00

 

...........................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-04-22 14:39
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:29

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ds. gospodarki wodno –ściekowej

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i     Danuta Górska zamieszkały/a Brzozówka ul. Owocowa 43

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

........................................................

                                                (data, podpis osoby upoważnionej)

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-04-22 14:42
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:32


 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-01-08 12:07

Obrowo, dnia 29.01.2008r.

 

Informacja o wynikach na stanowisko

ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości rolnych

 

W wyniku zakończenia procedury naboru zatrudniono Panią:

Małgorzatę Wierzbowską zam. Łążynek

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-03-27 07:35
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 09:20


 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2008-03-27 07:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73200
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-01 09:53

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2317245
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 14:20

Stopka strony