Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo 19.11.2020r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków

w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty, które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków informuję, że została wybrana:

Pani Ewelina Lemańska – Fałkowska

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 15:00
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-19 15:01

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-28 13:52

 

Obrowo 10.08.2020r. 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 ofert,  w tym 4, które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków informuję, że została wybrana:

Pani Justyna Balińska zam. Nowa Wieś

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-10 10:29

Obrowo, dnia 22 lipiec 2020r.

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Obrowo

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

 2. Wymagania niezbędne:

 Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. wykazuje znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Ordynacja Podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 2. posiada min. dwuletni staż pracy,
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 4. biegła obsługa komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność oraz wysoka kultura osobista

4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji szczegółowej należności podatkowych od osób fizycznych i prawnych tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny wraz z analizą rachunkową kont analitycznych, uzgodnienia obrotów sald z kontami analitycznymi i syntetycznymi.
 2. Kontrola i rozliczanie sołtysów w zakresie zobowiązań pieniężnych.
 3. Sporządzanie informacji do okresowych sprawozdań z podatków objętych zakresem.
 4. Prowadzenie windykacji należności podatkowych (upomnienia, egzekucja sądowa z nieruchomości).
 5. Wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych.
 6. Naliczanie inkasa sołeckiego za pobrane przez nich podatki.
 7. Uzgadnianie obrotów i sald z kontami analitycznymi i syntetycznymi.
 8. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odpisów aktualizujących należności, sporządzanie dokumentów PK w tym zakresie.
 9. Obsługa systemu informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji objętym zakresem czynności.
 10. Prowadzenie rejestru opłat skarbowych w związku z wykonywanym stanowiskiem.

5. Warunki pracy na stanowisku: 

 1. Czas pracy: pełen etat,
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 4. Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W budynku Urzędu brak windy.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (druk w załączeniu)
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 7. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach ) niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2019  poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) „

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

8. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

       Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ds. księgowości podatkowej” w Urzędzie Gminy Obrowo

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 31 lipiec 2020r. do godz. 14:15.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

9. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 3 sierpnia 2020r.

11. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

13. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Becmer
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-22 13:04

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-22 13:04

 

Obrowo 10.08.2020r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków
w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty,  w tym 3, które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków informuję, że została wybrana:

Pani Sylwia Piętka zam. Obrowo

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-10 10:28

Obrowo, dnia 22 lipiec 2020r.

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

2. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. wykazuje znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Ordynacja Podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 2. posiada minimum dwuletni staż pracy,
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 4. biegła obsługa komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność oraz wysoka kultura osobista

4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości.
 2. Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, osób fizycznych oraz przygotowywania decyzji w tym zakresie.
 3. Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
 4. Sporządzanie informacji do okresowych sprawozdań z wykonania planu podatku od środków transportowych.
 5. Prowadzenie ewidencji szczegółowej należności z tytułu podatków od środków transportowych wraz z analizą rachunkową kont analitycznych, uzgodnienia obrotów sald z kontami analitycznymi i syntetycznymi.
 6. Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatku od środków transportowych w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i aktualizacja danych w Urzędach  Skarbowych.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków.
 8. Obsługa systemu informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji objętym zakresem czynności.
 9. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odpisów aktualizujących należności, sporządzanie dokumentów PK w tym zakresie.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełen etat,
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 4. Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W budynku Urzędu brak windy.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (druk w załączeniu)
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 7. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach ) niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2019  poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) „

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

8. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

       Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ds. wymiaru podatków” w Urzędzie Gminy Obrowo

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 31 lipiec 2020r. do godz. 14:15.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

9. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 3 sierpnia 2020r.

11. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 • wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 • postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

       Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

13. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Becmer
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-22 12:52

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-22 12:52

 

Obrowo 28.07.2020r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. oświaty i sportu
w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 6  ofert,  w tym 3 które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W związku z powyższym informuję, iż Pani Joanna Zielińska zam. Szembekowo została wybrana na stanowisko ds. oświaty i sportu.

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. oświaty i sportu. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-28 11:29
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-28 11:29

Obrowo, dnia 9 lipiec 2020r.

                                   

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Obrowo

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

 1. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 • jest obywatelem polskim,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykazuje znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela,  Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • trzyletni staż pracy w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  (tj. Dz.u. z 2019r. poz. 1282)
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS-Office),
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami.
 1. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych w tym. m.in. ustaw o systemie oświaty, Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzanie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obrowo.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie obsługi techniczno – organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
 3. Przygotowywanie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych.
 4. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie: 
 • oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
 • badania jakości pracy szkół i przedszkoli,
Współdziałanie z innymi instytucjami państwowymi w zakresie funkcjonowania i rozwoju oświaty i sportu.   Prowadzenie spraw organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Przygotowywanie decyzji dotyczącej pomocy de minimis pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników. Przygotowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół. Prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki. Opracowywanie prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, w części dotyczącej zakresu działania tego stanowiska. Organizacja dowozu dzieci do szkół. Współdziałanie z placówkami oświatowymi w realizacji projektach unijnych Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i wydawanie decyzji. Współdziałanie z koordynatorem sportu w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Czas pracy: pełen etat,
 • Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 • Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 • Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku Urzędu brak windy.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • cv
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 • podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (druk w załączeniu)
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2019  poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) „

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

 1. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

       Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ds. oświaty i sportu” w Urzędzie Gminy Obrowo

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 20 lipiec 2020r. do godz. 15:00.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 21 lipiec 2020r.
 2. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
 • wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 • postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną

  12.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.
 1. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania

      ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

       

  Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Becmer
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-09 11:41

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-09 11:42

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Archiwisty w Urzędzie Gminy w Obrowie

 Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty,  w tym 1 która spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.
W związku z powyższym informuję, iż Pani Monika Jasińska została wybrana na stanowisko Archiwisty w Urzędzie Gminy Obrowo.
Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wykształcenie, wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Archiwisty.

Obrowo 14.07.2020r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Becmer
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-07-14 09:22

Obrowo, dnia 30 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Obrowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Archiwisty 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

 1. Aleja Lipowa 27
  87-126 Obrowo
 1. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 • jest obywatelem polskim,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe o kierunku archiwistyka lub studia podyplomowe w zakresie archiwistyki.
 • znajomość regulacji prawnych, tj. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 •  umiejętność planowania i organizacji pracy, odporność na stres,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami i współpracownikami
 1. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy Obrowo.
 3. a) prowadzenie archiwum Urzędu oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazywanie akt do archiwum,
 4. b) prowadzenie spraw związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach istniejących symboli i kategorii archiwalnych oraz przygotowywaniem w tym zakresie stosownych projektów i zarządzeń Wójta,
 5. c) prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników,
 6. d) przejmowanie i przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych referatów Urzędu Gminy,
 7. e) porządkowanie i udostępnianie dokumentacji,
 8. f) należyte zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione,
 9. g) prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum,
 10. h) prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji,
 11. i) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 12. j) przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 13. k) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i innych właściwych archiwów,
 14. l) stała współpraca z Archiwum Państwowym, w tym uczestnictwo w cyklicznych naradach i szkoleniach,

ł) prowadzenie ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w archiwum,

 1. m) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji za dany rok i przedkładanie jej Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi właściwego Archiwum Państwowego w terminie do 31 marca roku następnego
 2. n) doradzanie pracownikom urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych,
 3. o) prowadzenie innych czynności archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami Wójta Gminy.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
 • Czas pracy: pełen etat
 • Bezpośredni kontakt z współpracownikami, wysiłek umysłowy
 • Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 • Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku brak windy.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    

      niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

     zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • cv
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 • podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (druk w załączeniu)
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282)

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

 1.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

      Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Archiwisty  w Urzędzie Gminy   

      Obrowo

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 14:15.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym

      terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 13 lipiec 2020r.
 2. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
 • wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 • postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

       Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

 1. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania

      ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 15:05
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 15:10

 

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Obrowie

 

 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty,  w tym 1 która spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

 

W związku z powyższym informuję, iż Pani Renata Kwiatkowska zam. Osiek nad Wisłą została wybrana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

 

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wykształcenie, wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obrowo 24.12.2019r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:07

Obrowo, dnia 12 grudnia 2019r.

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie 
 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

II. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508)  
 6. min. 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w szczególności z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw związanych z pracą na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej.
 10.  Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a zwłaszcza ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy,  o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
 2. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu,
 3. odporność na stres, kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, operatywność,  komunikatywność,

IV. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy itp. w celu realizacji zadań GOPS.
 3.  Realizacja zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, wspierania rodziny,  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Karty Dużej Rodziny i innych wynikających z przepisów prawa i przekazanych do kompetencji jednostki.
 4. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 5. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z głównym księgowym GOPS i Skarbnikiem gminy.
 6. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
 7.  Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z głównym księgowym.
 8. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników GOPS i kontrola prowadzonej przez nich dokumentacji oraz podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawach.
 9. Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.
 10. Organizowanie szkoleń i narad jako elementu podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników.
 11. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i osobom potrzebującym.
 12.  Analiza i ocena zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 13. Opracowywanie planów działania, programów i strategii dotyczących działalności GOPS.
 14. Przygotowywanie i składanie wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOSP.
 15. Składanie Radzie Gminy Obrowo corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 16. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
 17. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji GOPS.
 18. Pełna odpowiedzialność za zadania wykonywane  w powierzonym zakresie czynności.
 19. Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności.
 20. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.
 21. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z Gminą Obrowo oraz innymi  gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełen etat.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin, praca w terenie oraz wyjazdy służbowe.
 4. Praca w siedzibie GOPS  ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo .
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W siedzibie GOPS brak windy.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  (druk w załączeniu)
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 7. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282)”

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

VIII. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ” należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 23 grudnia 2019r. do godz. 15:15.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo. 

IX.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

X.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 24 grudnia 2019r.   

XI. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy

 1. spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test ( Wójt zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia testu)

XII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

XIII. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert

 

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-12 13:59

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-12 13:59

 

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. komunikacji i kontaktów z mediami w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta która spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

 

W związku z powyższym informuję, iż Pani Magdalena Krzyżanowska zam. Toruń została wybrana na stanowisko Specjalisty ds. komunikacji i kontaktów z mediami.  

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wykształcenie, wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. komunikacji i kontaktów z mediami.

 

Obrowo 27.12.2019r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-27 09:54

Obrowo, dnia 12 grudnia 2019r.

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Obrowo

Specjalisty ds. komunikacji i kontaktów z mediami
 

I.  Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

II. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. legitymuje się wykształceniem wyższym co najmniej magisterskim; preferowane będą kierunki humanistyczne filologiczne lub dziennikarstwo,
 5. ma co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni na stanowisku samodzielnym bądź kierowniczym,
 6. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 7. posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej,
 8. swobodnie posługuje się poprawną polszczyzną w mowie i w piśmie,
 9. posiada umiejętność opracowywania materiałów promocyjnych, medialnych,
 10. ma doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych oraz reprezentowania pracodawcy w kontaktach z mediami,
 11. potrafi zaplanować i prowadzić politykę informacyjno – promocyjną pracodawcy,
 12. posiada doświadczenie w prowadzeniu kont na portalach społecznościowych,
 13. znajomość przepisów ustaw: Prawa prasowego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych.

 III. Wymagania dodatkowe:

 1. obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 2. umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
 4. kreatywność,
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami.

IV. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie informacji (prasowych, promocyjnych itp.) o bieżącej działalności i planowanych działaniach wójta, urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Współpraca ze wszystkimi komórkami Urzędu Gminy Obrowo oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w celu prowadzenia spójnej polityki informacyjnej urzędu.
 3. Nadzór nad komunikacją zewnętrzną urzędu.
 4. Reagowanie na informacje krytyczne i nieprawdziwe dot. działalności wójta i kierowanego przez niego urzędu.
 5. Prowadzenie i rozwijanie gminnych serwisów internetowych.
 6. Prowadzenie obsługi audiowizualnej i fotograficznej wójta i urzędu.
 7. Monitoring informacji i prowadzenie bazy danych publikacji prasowych nt. gminy.
 8. Analiza i ocena publikacji medialnych, a następnie przekazywanie informacji do wykorzystywania poszczególnym działom.
 9. Analiza działań podejmowanych w zakresie promocji i informacji przez inne gminy i formułowanie wniosków co do możliwości ich wykorzystania w Urzędzie Gminy Obrowo.
 10. Przygotowywanie broszur informacyjnych i innych druków poradnikowych dla mieszkańców.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełen etat.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 4. Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo .
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W budynku Urzędu brak windy.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  (druk w załączeniu)
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 7. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282)”

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

VIII. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Specjalista ds. komunikacji i kontaktów z mediami” należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 23 grudnia 2019r. do godz. 15:15.

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

IX.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

X.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 24 grudnia 2019r.   

XI. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy

 1. spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test ( Wójt zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia testu)

XII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

XIII. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-12 11:09

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-12 11:10

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego

w Urzędzie Gminy w Obrowie

 

 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która jednocześnie spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Pan Tomasz Szablewski zam. Stary Toruń został wybrany na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Obrowo.

 

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wykształcenie, wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Radcy Prawnego.  

 

Obrowo 18.12.2019r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-18 08:26

 

Obrowo, dnia 6 grudzień 2019r.

                                  

 

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Radcy Prawnego

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

2. Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunek prawo,
 5. posiada prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego, potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 6. znajomość przepisów prawa cywilnego, materialnego, postępowania administracyjnego i cywilnego oraz innych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, zamówieniach  publicznych, o finansach publicznych
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:

 1.   no najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2.   umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji,
 3. dyspozycyjność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 4. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami.

4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 2. Opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie finansów jak również zawieranych umów i porozumień.
 3. Opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami na udzielenie zamówień publicznych.
 4. Opiniowanie projektów decyzji i postanowień w sprawach zawiłych z zakresu finansów publicznych.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi w w/w zakresie.
 6. Sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników urzędu.
 7. Sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych w zakresie sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Sporządzanie opinii oraz udzielanie porad w zakresie zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełen etat (czas pracy Radcy Prawnego w budynku Urzędu Gminy Obrowo min. 16 godzin tygodniowo).
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
 3. Praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin.
 4. Praca w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
 5. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 6. Wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. W budynku Urzędu brak windy.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    

      niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

     zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. cv
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do ogłoszenia)
 4. kopia wpisu  na listę radców prawnych,
 5. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  (druk w załączeniu)
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 8. kserokopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach (np. zaświadczenie o ukończonych kursach lub szkoleniach),
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-jeśli dotyczy,
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 12. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1282)

Oświadczenie można umieścić w liście motywacyjnym lub złożyć w formie odrębnego dokumentu. 

 

7.   Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem:

 

      Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego  w Urzędzie Gminy Obrowo

 

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo  w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo – w terminie  do dnia 16 grudnia 2019r. do godz. 15:15.

 

Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

 

8.   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne lub złożone po wyznaczonym    

      terminie nie będą rozpatrywane.

 

9.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w dniu 17 grudnia 2019r.  

 

10. Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
 1. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. rozmowę kwalifikacyjną i test.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji  

       Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27,

      87-126 Obrowo.

 

12. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania    

      ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Wójt Gminy Obrowo

 

Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-06 12:26
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 12:29

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-06 12:26

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-19 15:01