Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 25 maja 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Dariusza Michniewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nn na działkach nr geodezyjne 8, 9/3, 9/4, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-25 15:08

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 25 maja 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika ELEKTRO PRO-BUD Marcin Kurzyński zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych na działkach nr geodezyjne 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 551/9, 551/10, 551/11, 551/12, 551/14, 551/15, 551/16, 551/17, 551/18, 551/19, 551/20, 608 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-25 14:51

 

Obrowo, dnia 23.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.05.2022 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.8.2022 polegającej na „Budowie sieci wodociągowej dn 90mm. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek 378, 379/17, 376/24, 377/1, 375, położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.                                                                                                                                   

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-25 14:34

 

Obrowo, dnia 20.05.2022 r.

RBiOŚ.6220.12.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1) wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Obrowo (pełnomocnictwo: Rafał Grenda-Wołkow ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Łążynek, od km 0+000 do 2+100
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-23 08:30

 

Obrowo, dnia 18.05.2022 r.

RBiOŚ.6220.3.5.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 34534 Silno na działce o nr ewid.  366/28 w miejscowości Silno, gm. Obrowo”. toczące się na wniosek Inwestora: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (pełnomocnictwo Joanna Fiodorowicz ul. Rdestowa 5, 87-577 Gdynia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

 • Strony postępowania
 • a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-18 15:05

 

 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-18 09:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 12 maja 2022 r.
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RBiOŚ.6733.2.2022 z dnia 28.03.2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr geodezyjne 433/12, 433/13, 433/14, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17  położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo  zostało wniesione odwołanie.

Nadmieniam, iż w związku ze złożonym odwołaniem, dokumenty zostają przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-12 10:11

 

Obrowo, dnia 09.05.2022r.

RBiOŚ.6220.9.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa (do 12 lipca 2021r. pod nazwą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.) (pełnomocnictwo Lidia Kierwiak, Herkules S.A. ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. o nazwie Łążyn II nr BT41431 na wieży kratowej stalowej obejmującego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym Łążyn II, na działce nr 222/1, obręb Łążyn II ”.  

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-09 10:40

 

Obrowo, dnia 06.05.2022r.

RBiOŚ.6220.13.6.2021.2022.SK

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo” toczącego się z wniosku Pana Romana Filarskiego Zębowo 104, 87-126 Obrowo (pełnomocnik: Anna Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno).

w dniu 05 maja 2022r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Obrowo znak RBiOŚ.6220.13.4.2021.2022.SK o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-09 10:41

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie na wniosek Pracowni Usług Projektowych „ROWA” – działającej przez pełnomocnika Pana Waldemara Romanowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 67, 109/2, 118, położonych w miejscowości  Smogorzewiec,  gm. Obrowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 268/3, 272, 274, 260/1 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo

Zostało zawieszone do czasu ustaleniu spadkobierców po zmarłym uznanym za stronę postępowania.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-27 15:03

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Patrycji Lewandowskiej działającej przez pełnomocnika Pana Bartosza Kretkowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej dn 90 mm na działkach nr geodezyjne 378, 379/17, 376/24, 377/1, 375,  położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-26 14:51

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej SN złącza kablowego ZKSN słupowej stacji transformatorowej SN/NN oraz linii kablowej NN na działkach nr geodezyjne 99/6, 82/19, 82/4, 82/5, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-26 14:21

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Panią Mirosławę Zielińską zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej SN15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej dla zasilnia zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/19, 100/20, 166, 179/1 położonych w miejscowości Zawały, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-26 11:59

 

Obrowo, dnia 26.04.2022 r.

RBiOŚ.6220.7.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,   dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Inwestor: Nova Green Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańska (pełnomocnictwo KOMPLETO - SZKOLENIA I CONSULTING Rafał Kozłowski ul. Dojlidy Fabryczne 23 p. I lok. 6, 15-554 Białystok) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. o nr ewid. 32/2, 32/3, 30/5, 30/7, 35/4 i 35/5 w obrębie Obrowo, gmina Obrowo.”
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-26 10:43

 

Obrowo, dnia 25.04.2022r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.04.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.6.2022 polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo – ETAP II wraz z budową 2 przepompowni ścieków sanitarnych i infrastrukturą towarzyszącą. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  25/2; 34; 53/27; 53/15; 55/8, 55/12; 56/16; 56/19; 56/25; 56/26; 57; 59/7; 60/12; 62/10; 62/11; 63/12; 63/18; 64/1; 61/11; 64/12; 65/11; 65/12; 65/13; 66; 81/19; 82/7; 82/8; 87/6; 88; 89/7; 89/6; 93/12; 94/8; 96/26, 96/27, 97; 99/23; 99/29; 100/11; 100/40; 101/14; 101/120; 101/121; 101/122; 101/27; 101/64; 101/88; 102/3; 102/23; 102/27; 102/30; 103/19; 145/2; 189/20; 191; 212; 233/50; 235/37; 236/31; 239/1; 256/4; 260; 262; 263/1; 263/2; 265/7; 268/5; 268/11; 268/18; 268/24; 268/32; 268/39; 293/2; 295/19; 295/20;  obręb 00018 Szembekowo, dz. 111/120 obręb 004 Głogowo, gmina Obrowo”.                                                                                                           
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-25 14:37

 

 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-14 13:06

 

 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-04-12 11:29

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-12 11:28

 

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - Lipno, Grudziądz, Kawęczyn

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydanych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - Lipno, Grudziądz, Kawęczyn)

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-12 09:04

 

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa:

- działka numer 186  o pow. 1,43 ha obręb Łążyn II KW TO1T/00115791/0

Załącznik: protokół

PROTOKÓŁ
z dnia 08.04.2022 r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa
Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie przejęcia na własność gminy  Obrowo Nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa:

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 186 o pow. 1,43 ha,  obręb Łążyn II KW TO1T/00115791/0, stanowi drogę dojazdową.
 2. Podstawa przejęcia : art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 32) – zaliczenie drogi (działki nr 186 - Łążyn II) do kategorii dróg gminnych.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  08.04.2022 r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-08 09:49

 

 • -
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-08 09:22

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 04 kwietnia 2022 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie administracyjne na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
rozbudowie stacji bazowej BT41431 Łążyn II na działce nr geodezyjny 222/1 położonej w miejscowości Łążyn II, gmina Obrowo zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub potwierdzenie, iż decyzja ta nie jest wymagana.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-04 11:08

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 01 kwietnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr geodezyjnych 89/18, 89/30, 89/42, 90/1, 91/2, 92/3, 92/31, 92/39, 92/42, 92/43, 92/54, 96/3,96/4, 96/5, 96/11, 96/13, 97/1, 102/7, 104/13, 104/26, 104/28, 104/31, 104/35, 104/36, 104/37, 104/39, 104/54, 147/1, 150/7, 154/6, 154/16, 167/1,  452 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-04-01 12:26

 

Obrowo, dnia 31.03.2022r.

RBiOŚ.6220.6.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Pani Lidii Balawajder ul. Lisia, 87-123 Głogowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Obrowo I oraz PV Obrowo II o mocy do 1,0 MW każda i powierzchni do 3,00 ha łącznie, stacji trasformatorowych wraz z przyłączem do linii SN-15kV, konwektorów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na terenie dz. 299/8, 298/5, 297/5 w obrębie 0011 Obrowo, gmina Obrowo.”
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-31 14:15

Obrowo, dnia 28.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.03.2022r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 433/12, 433/13, 433/14, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17, położone w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-29 14:26

 

Obrowo, dnia 28.03.2022 r.

RBiOŚ.6220.17.5.2021.2022.SK

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w miejscowości Obrowo, działka nr geodezyjny 11/2 toczącego się z wniosku Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Janusz Długołęcki ul. Szkolna 34, 87-126 Obrowo.
W dniu 28 marca 2022r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Obrowo znak RBiOŚ.6220.17.4.2021.2022.SK o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-29 14:23

Obrowo, dnia 24.03.2022r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 741)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.03.2022r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.33.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii kablowej SN 15KV, budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV, budowie małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,5kV, budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, budowie złączy kablowych SN, budowie złączy kablowych nN, budowie linii kablowych światłowodowych osłonie kanalizacji telekomunikacyjnej na działkach nr ewidencyjne: 38/5, 28, 8, 6/7, 16/4, 234/49, 224/1, 225/6, 235/2, 229, 248/6,248/14, 247/23, 283, 354, 305/3, 305/28, 305/44, 223/5, 223/3, 220/1, 219/1, 219/2, 217/47, 217/45, 234/49, 217/46, 305/27, 248/5 obręb Obrowo oraz nr ewidencyjne 120/1, 523/8, 523/7, 184, 585/1, 635, 251/1, 351/9, 539, 377/1, 366/7, 367/16, 368, 172/13, 141, 263, 130/3, 133/1, 321, 254/49, 254/48, 264/15, 364/10, 364/28, 364/5, 365/1, 365/12, 365/11, 367/32, 563, obręb Kawęczyn,  gm. Obrowo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-24 13:16

 

Obrowo, dnia 24.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.03.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.3.2022 polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych-jednorodzinnych. Działka biorąca udział w inwestycji to nr ewidencyjny 29/1, położona w miejscowości Sąsieczno, gm. Obrowo.                                                                                                                                 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-24 14:45

 

Obrowo, dnia 24.03.2022 r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 741)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.03.2022r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „ Przebudowie odcinka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4kV na linię kablową nn 0,4kV w miejscowości Brzozówka, gm.Obrowo.  Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 61/9, 61/10, 61/55, położone w miejscowości  Brzozówka, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-24 14:43

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pani Jadwigi Bąk zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającego zespół budynków jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 262, 263/1, 263/2, 263/5, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-22 15:33

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 marca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej etap II wraz z budową przepompowni ścieków sanitarnych i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr geodezyjne 25/2, 34, 53/27, 53/15, 55/8, 55/12, 56/16, 56/19, 56/25, 56/26, 57, 59/7, 60/12, 62/10, 62/11, 63/12, 63/18, 64/1, 61/11, 64/12, 65/11, 65/12, 65/13, 66, 81/19, 82/7, 82/8, 87/6, 88, 89/7, 89/6, 93/12, 94/8, 96/26, 96/27, 97, 99/23, 99/29, 100/11, 100/40, 101/14, 101/120, 101/121, 101/122, 101/27, 101/64, 101/88, 102/3, 102/23, 102/27, 102/30, 103/19, 111/120, 145/2, 189/20, 191, 212, 233/50, 235/37, 236/31, 239/1, 256/4, 260, 262, 263/1, 263/2, 265/7, 268/5, 268/11, 268/18, 268/24, 268/32, 268/39, 293/2, 295/19, 295/20  położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-22 10:18

 

Obrowo, dnia 21.03.2022r.

RBiOŚ.6220.3.1.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa  przy udziale pełnomocnictwa Pani Joanny Fiodorowicz ul. Rdestowa 5, 87-577 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 34534 Silno na działce o nr ewid.  366/28 w miejscowości Silno, gm. Obrowo”
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-21 15:06

 

Obrowo, dnia 21 marca 2022r.

RRG.6220.4.65.9.21.2011.2019.2021.2022

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż postępowanie z wniosku Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo nie może być załatwione w terminie wskazanym w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak SKO-60-81/21 z dnia 17 grudnia 2021r.
Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest po pierwsze konieczność ponownego wyznaczenia terminu umożliwiającego zapoznanie się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, a także składnie uwag i wniosków w sprawie z uwagi na utrudniony dostęp do akt sprawy we wcześniej wyznaczonym terminie podyktowany nieobecnością pracownika prowadzącego sprawę oraz brakami kadrowymi związanymi ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 wśród pozostałych pracowników Urzędu Gminy Obrowo. Drugim powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest oczekiwanie na opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który to organ zawiadomił, iż przedmiotową opinię wyda w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyjaśnień od wnioskodawcy. Na dzień wydania niniejszego zawiadomienia żądane wyjaśnienia nie zostały złożone.

Nowy termin załatwienia sprawy: 31 maja 2022 r.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Zawiadomienie zostanie zamieszcone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-03-21 15:04

 

 • Xerox Scan_10032022135034-1
  Informacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o odwołaniu licytacji nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-10 14:00

 

Obrowo, dnia 28.02.2022 r.

RRG.6220.11.6.2021.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 25.02.2022 r. została wydana decyzja nr RRG.6220.3.6.2021 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 120 w obrębie Dobrzejewice, Gmina Obrowo toczące się na wniosek Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-28 14:56

 

Obrowo, dnia 25 lutego 2022 r.

RRG.6220.4.65.9.18.2011/2019/2021/2022

PODANIE INFORMACJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Obrowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym na działce nr 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”, toczącego się na wniosek Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.),

informuje:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem 56 6786022 wew.162;
 • o możliwości składania uwag i wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) lub w formie korespondencyjnej tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) bądź elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową: obrowo@obrowo.pl) w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od02.2022 r. do 27.03.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Obrowo - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-25 14:10

 

Obrowo, dnia  24.02.2022 r.

RRG.6220.10.7.2021/2022.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 23.02.2022r., została wydana decyzja nr RRG.6220.10.6.2021/2022 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Szembekowo – etap II, toczące się na wniosek Inwestora: Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-24 14:25

 

Obrowo, dnia 18.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.02.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.41.2021 w sprawie zmiany w części decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.27.2021 wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 25.10.2021r., z wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego, ul. Sieradzka 29, 87-100 Toruń, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „Budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. o nr 557, 564/4, 564/5, 564/6, 560, 561, 564/2, 564/3, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 563, 564/11 w miejscowości Kawęczyn, gm.Obrowo”.

Planowana zmiana uwzględnia realizację inwestycji na działkach o nr ewidencyjnym 563, 564/11 w miejscowości Kawęczyn, gm.Obrowo, które we wcześniejszej decyzji nie brały udziału w prowadzonym postępowaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-22 14:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Thiem zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej nN0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych - jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 29/1 położonych w miejscowości Sąsieczno, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-22 12:39
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 12:39

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Thiem zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej nN0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr geodezyjne 433/12, 433/13, 433/14, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17  położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-22 12:37

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnika Biuro Projektowe EL-TOR Jakub Gawroński zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie odcinka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4kV na linię kablową nn 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 61/9, 61/10, 61/55 położonej w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-22 12:34

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 16 lutego 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. działającą przez pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej SN/NN 15/0,4 KV wraz ze słupową stacją transformatorową na działce nr geodezyjny 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82,22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28, 82/29, 82/30, 82/31, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/4, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/19, 2013/48, 196, 97 położona w miejscowości Szembekowo, gm. Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-16 08:29

 

Obrowo, dnia 11.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.02.2022 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.42.2021 polegającej na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków wraz z wyprowadzonymi przyłączami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Osiek nad Wisłą. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 533/2 (ul. Wypoczynkowa), 497/22 (ul. Polna, ul. Spacerowa), 497/23 (ul. Polna), 449 (ul. Polna), 514 (ul. Spacerowa), 533/1 (ul. Spacerowa), 534 (ul. Spacerowa), 146/29 (ul. Spacerowa), 555/9 (ul. Jodłowa), 958 (ul. Akacjowa), 554/36 (ul. Akacjowa), 553/8 (ul. Jodłowa), 610/17 (ul. Bobrownicka), 853 (ul. Bobrownicka), 609/26 (ul. Osikowa), 609/9 (ul. Osikowa), 608 (ul. Kasztanowa), 168/2 (ul. Księżycowa), 42/4 (ul. Motylkowa), 41/2 (ul. Motylkowa), 57 (ul. Wesoła, ul. Strażacka), 156/1(ul. Słoneczna), 83/11 (ul. Tęczowa), 47 (ul. Pogodna), 166 (ul. Księżycowa), 45/5 (ul. Miła), 125/8 (ul. Letnia), 167/6 (ul. Księżycowa), 156/2 (ul. Pszenna), obręb 0012 Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-02-11 10:05

 

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.172.2021.PS/WK z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wody podziemnej z otworów studziennych ujmujących wodę górnej kredy, tj. studni nr 2 (dz. nr 325/1 obręb Głogowo, gmina Obrowo), studni nr 3 (dz. nr 191/2 obręb Dobrzejewice, gmina Obrowo), studni nr 4 (dz. nr 195/1 obręb Dobrzejewice, gmina Obrowo) oraz studni nr 5 (dz. nr 2071/24 obręb Obory, gmina Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-10 14:29

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-26 14:57

Obrowo, dnia  20.01.2022 r.

RRG.6220.11.4.2021.SK/2022

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 120 w obrębie Dobrzejewice, Gmina Obrowo gmina Obrowo toczące się na wniosek Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

 • Strony postępowania
 • a/a

Do wiadomości:
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-01-20 10:43

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 stycznia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.27.2021 z dnia 25.10.2021 r. dla inwestycji polegającej na:
„budowie sieci kablowej nn dla zasilania. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 557, 564/4, 564/5, 564/6, 560, 561, 564/2, 564/3, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 563, 564/11 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo”.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-01-19 09:07

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 stycznia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek GMINY OBROWO zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków wraz z wyprowadzonymi przyłączami w obrębie pasa drogowego na działce nr geodezyjny 533/2, 497/22, 497/23, 449, 514, 533/1, 534, 146/29, 555/9, 958, 554/36, 553/8, 610/17, 853, 609/26, 609/9, 608, 168/2, 42/4, 41/2, 57, 156/1, 83/11, 47, 166, 45/5, 125/8, 167/6, 156/2  położona w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-01-17 11:51

 

Obrowo, dnia  17.01.2022 r.

RRG.6220.10.5.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej we wsi Szembekowo – etap II, gm. Obrowo, powiat Toruński, woj. kujawsko-pomorskie realizowanego na działkach nr: 25/2; 34; 53/27; 53/15; 55/8, 55/12;56/16; 56/19; 56/25; 56/26; 57; 59/7; 60/12; 62/10; 62/11; 63/12; 63/18; 64/1; 61/11; 64/12; 65/11; 65/12; 65/13; 66; 81/19; 82/7; 82/8; 85; 87/6; 88; 89/7; 89/6; 93/12; 94/8; 96/26, 96/27, 97; 99/23; 99/29; 100/11; 100/40; 101/14; 101/120; 101/121;101/122; 101/27; 101/64; 101/88; 102/3; 102/5; 102/23; 102/27; 102/30; 103/19; 111/120; 145/2; 189/20; 191;212; 233/50; 233/53; 235/37; 236/31; 239/1; 256/4; 260; 262; 263/1; 263/2; 265/2; 265/7; 268/5; 268/11;268/18; 268/24; 268/32;  268/39; 293/2; 295/19; 295/20; woj.: Kujawsko-pomorskie, powiat: toruński; jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, obręb ewidencyjny: 0018 Szembekowo Dz. nr 111/120 w miejscowości Głogowo, Gmina Obrowo, gmina Obrowo toczące się na wniosek Inwestora: Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-01-17 11:41

 

Obrowo, dnia 17 stycznia 2022 r.

RRG.6220.4.65.9.18.2011/2019/2021/2022

PODANIE INFORMACJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Obrowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym na działce nr 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”, toczącego się na wniosek Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.),

informuje:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem 56 678 60 22 wew.162;
 • o możliwości składania uwag i wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) lub w formie korespondencyjnej tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) bądź elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową: obrowo@obrowo.pl) w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 01.2022 r. do 16.02.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Obrowo - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-01-17 11:38

 

Obrowo, dnia 17 stycznia 2022 r.

RRG.6220.4.65.9.19.2011/2019/2021/2022

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w ramach prowadzonego postępowania z wniosku Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo:

 • wydano w dniu 17 stycznia 2022r. postanowienie znak 6220.4.65.9.15.2011/2019/2021 o podjęciu postępowania w niniejszej sprawie;
 • wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia
 • wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia;
 • przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Zawiadomienie zostanie zamieszcone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-01-17 11:28

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kolasińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej n.n. dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr geodezyjne 232/1, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 232/11, 232/12  położone w miejscowości Kawęczyn, gm. Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-28 11:55

 

Obrowo, dnia 27.12.2021r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.12.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.24.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. o nr 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/8, w miejscowości Kawęczyn, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 249/16, 250, 563, 554, 251/1, 247/8, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/10 obręb Kawęczyn, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-28 07:52

 

Obrowo, dnia 23.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.12.2021 r.  została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.36.2021 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, nn i stacji transformatorowej dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 111/84 111/87, 111/89, 111/149 do 111/163, 111/166 do 111/183 i 111/185 do 111/195. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  111/84, 111/87, 111/89, 111/93, 111/95, 111/177, 111/149, 111/150, 111/151, 111/152, 111/153, 111/154, 111/155, 111/156, 111/157, 111/158, 111/159, 111/160, 111/161, 111/162, 111/163, 111/164, 111/165, 111/166, 111/167, 111/168, 111/169, 111/170, 111/171, 111/172, 111/173, 111/174, 111/175, 111/176, 111/178, 111/179, 111/180, 111/181, 111/182, 111/183, 111/185, 111/186, 111/187, 111/188, 111/189, 111/190, 111/191, 111/192, 111/193, 111/194, 111/195, 111/197, 111/198, 113/11, 113/12, 114/3, 114/4, 114/17, 157 i 158/4, położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo, dz. nr 152, położona w miejscowości Łążynek oraz dz. nr 191 położonej w miejscowo1)ści Szembekowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                              

 Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-23 11:52

 

Obrowo, dnia 17.12.2021 r.

RBiOŚ.6220.17.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

 • wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Pana Janusza Długołęckiego ul. Szkolna 34, 87-126 Obrowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na działce o nr ewid. 11/2 w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo”.
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-17 11:58

 

Obrowo, dnia 15.12.2021 r.

RRG.6220.5.6.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 14.12.2021 r. została wydana decyzja nr RRG.6220.5.5.2021 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Obrowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Zębówiec dz. nr 60/7, gmina Obrowo na wniosek Inwestora: Energy Solar 53 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, przy udziale pełnomocnictwa Marcina Bagińskiego, adres do korespondencji - RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-15 12:03

 

Obrowo, dnia 10.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.12.2021 r.  została wydana decyzja znak: RRG.6733.35.2021 w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.21.2021 z dnia 06.09.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnych 64/12, 64/14, 64/21, 64/22, 64/23, 64/25, 79, 105/4, 105/10, 105/11, 105/16, 105/17, 105/28, 105/32, 105/34, 105/56, 105/60, 105/61, 106, 107/1, 111/14, 111/21, 111/33, 111/35, 111/36, 111/37, 111/49, 111/77, 111/78, 111/92, 111/93, 131/4, 133/1, 134/3, 134/19, 134/25, 134/27, 456 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-13 11:01

 

Obrowo, dnia 30.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.29.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych  o całkowitej długości linii kablowej L=897mb. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 193/11, 193/12, 193/1, 166, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 201 położone w miejscowości Zawały, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-08 13:59

 

Obrowo, dnia 07.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.12.2021 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.37.2021 polegającej na „Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej oraz budowie Przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka.  Działka biorąca udział w inwestycji to działka ewidencyjna nr 77/3 położona w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-12-07 16:05

 


 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 01 grudnia 2021 r.
o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.21.2021 wydana w dniu 06.09.2021 r. dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnych 64/12, 64/14, 64/21, 64/22, 64/23, 64/25, 105/4, 105/10, 105/11, 105/16, 105/17, 105/28, 105/32, 105/34, 105/56, 105/60, 105/61, 106, 107/1, 111/14, 111/21, 111/33, 111/35, 111/36, 111/37, 111/49, 111/77, 111/78, 111/92, 111/93, 131/2, 133/1, 134/3, 134/19, 134/25, 134/27, 456 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo” została sprostowana.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

Obrowo, dnia 30.11.2021 r.

RRG.6220.3.6.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. została wydana decyzja nr RRG.6220.3.6.2021 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 6/1 w obrębie Dobrzejewice, Gmina Obrowo toczące się na wniosek Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-30 09:46

 

Obrowo, dnia 29.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.11.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.34.2021 polegającej na „Budowie linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych nr 117/57 do 117/67 w miejscowości Sąsieczno, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek 117/57, 117/58, 117/59, 117/60, 117/61, 117/62, 117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 117/67, 186 położonych w miejscowości Sąsieczno,  gmina Obrowo.                                                                                                                                             

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-29 15:13

 

Obrowo, dnia 29.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.11.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.34.2021 polegającej na „Budowie linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych nr 117/57 do 117/67 w miejscowości Sąsieczno, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek 117/57, 117/58, 117/59, 117/60, 117/61, 117/62, 117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 117/67, 186 położonych w miejscowości Sąsieczno,  gmina Obrowo.                                                                                                                                             

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-29 15:13

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 listopada 2021 r.
o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Szameta postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej SN 15KV, budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV, budowie małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,5kV, budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, budowie złączy kablowych SN, budowie złączy kablowych nN, budowie linii kablowych światłowodowych osłonie kanalizacji telekomunikacyjnej na działkach nr ewidencyjne 38/5, 28, 8, 6/7, 16/4, 234/49, 224/1, 225/6, 235/2, 229, 248/6,248/14, 247/23, 283, 354, 305/3, 305/28, 305/44, 223/5, 223/3, 220/1, 219/1, 219/2, 217/47, 217/45, 234/49, 217/46, 305/2, 248/5 obręb Obrowo oraz nr ewidencyjne 120/1, 523/8, 523/7, 184, 585/1, 635, 251/1, 351/9, 539, 377/1, 366/7, 367/16, 368, 172, 13, 141, 263, 130/3, 133/1, 321, 254/49, 254/48, 264/15, 364/10, 364/28, 364/5, 365/1, 365/12, 365/11, 367/32, 563 obręb Kawęczyn,  gm. Obrowo

zostało podjęte z uwagi na wyłączenie z postępowania na wniosek wnioskodawcy działki nr 233/8 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-29 11:45

 

Obrowo, dnia 22.11.2021 r.

RBiOŚ.6220.13.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

 • wszczęciu postępowania na wniosek Pana Romana Filarskiego zam. Zębowo 104, 87-126 Obrowo reprezentowany przez pełnomocnik: Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz
  k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo”.
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

Obrowo, dnia 22.11.2021 r.

RBiOŚ.6220.13.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

 • wszczęciu postępowania na wniosek Pana Romana Filarskiego zam. Zębowo 104, 87-126 Obrowo reprezentowany przez pełnomocnik: Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz
  k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo”.
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 listopada 2021 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Szameta postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej SN 15KV, budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV, budowie małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,5kV, budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, budowie złączy kablowych SN, budowie złączy kablowych nN, budowie linii kablowych światłowodowych osłonie kanalizacji telekomunikacyjnej na działkach nr ewidencyjne 38/5, 28, 8, 6/7, 16/4, 234/49, 224/1, 225/6, 235/2, 229, 248/6,248/14, 247/23, 283, 354, 305/3, 305/28, 305/44, 223/5, 223/3, 220/1, 219/1, 219/2, 217/47, 217/45, 234/49, 217/46, 233/8, 305/2, 248/5 obręb Obrowo oraz nr ewidencyjne 120/1, 523/8, 523/7, 184, 585/1, 635, 251/1, 351/9, 539, 377/1, 366/7, 367/16, 368, 172, 13, 141, 263, 130/3, 133/1, 321, 254/49, 254/48, 264/15, 364/10, 364/28, 364/5, 365/1, 365/12, 365/11, 367/32, 563 obręb Kawęczyn,  gm. Obrowo

zostało zawieszone do czasu ustaleniu spadkobierców po zmarłej, uznanej za stronę postępowania.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-18 10:40

 


 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Mirosławę Zielińską zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowych SN 15kV, nn i stacji transformatorowej dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr ewidencyjne 111/84 111/87, 111/89, 111/149 do 111/163, 111/166 do 111/183 i 111/185 do 111/195. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 111/84, 111/87, 111/89, 111/93, 111/95, 111/177, 111/149, 111/150, 111/151, 111/152, 111/153, 111/154, 111/155, 111/156, 111/157, 111/158, 111/159, 111/160, 111/161, 111/162, 111/163, 111/164, 111/165, 111/166, 111/167, 111/168, 111/169, 111/170, 111/171, 111/172, 111/173, 111/174, 111/175, 111/176, 111/178, 111/179, 111/180, 111/181, 111/182, 111/183, 111/185, 111/186, 111/187, 111/188, 111/189, 111/190, 111/191, 111/192, 111/193, 111/194, 111/195, 111/197, 111/198, 113/11, 113/12, 114/3, 114/4, 114/17, 157 i 158/4, położone w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo, dz. nr 152, położona w miejscowości Łążynek oraz dz. nr 191 położona w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-17 09:32

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Grenda-Wołkow zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej oraz budowie Przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka. Działka biorąca udział w inwestycji to działka nr ewidencyjny 77/3 położona w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-17 08:33

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 16 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Szameta zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej SN 15KV, budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV, budowie małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,5kV, budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, budowie złączy kablowych SN, budowie złączy kablowych nN, budowie linii kablowych światłowodowych osłonie kanalizacji telekomunikacyjnej na działkach nr ewidencyjne 38/5, 28, 8, 6/7, 16/4, 234/49, 224/1, 225/6, 235/2, 229, 248/6,248/14, 247/23, 283, 354, 305/3, 305/28, 305/44, 223/5, 223/3, 220/1, 219/1, 219/2, 217/47, 217/45, 234/49, 217/46, 233/8, 305/2, 248/5 obręb Obrowo oraz nr ewidencyjne 120/1, 523/8, 523/7, 184, 585/1, 635, 251/1, 351/9, 539, 377/1, 366/7, 367/16, 368, 172, 13, 141, 263, 130/3, 133/1, 321, 254/49, 254/48, 264/15, 364/10, 364/28, 364/5, 365/1, 365/12, 365/11, 367/32, 563 obręb Kawęczyn,  gm. Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-16 15:37

 

Obrowo, dnia 09 listopada 2021 r.

RRG.6220.4.65.9.11.2011/2019/2021

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w ramach prowadzonego postępowania z wniosku Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo:

 • wydano w dniu 05 listopada 2021r. postanowienie znak 6220.4.65.9.9.2011/2019/2021 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożeniu na inwestora: Małgorzatę Molkentin reprezentowaną przez adwokata Mariusza Lewandowskiego, obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;
 • wydano w dniu 09 listopada 2021r. postanowienie znak 6220.4.65.9.10.2011/2019/2021 o zawieszeniu postępowania w niniejszej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszcone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-09 14:36

 

Obrowo, dnia 03.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 03.11.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.31.2021 polegającej na „Strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działce nr 372/1, obręb Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 372/1, 376/23, 375, położone w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-03 15:14

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 02 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja Sp. z o.o. – reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.21.2021 z dnia 06.09.2021 r. dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnych 64/12, 64/14, 64/21, 64/22, 64/23, 64/25, 105/44, 105/10, 105/11, 105/16, 105/17, 105/28, 105/32, 105/34, 105/56, 105/60, 105/61, 106, 107/1, 111/14, 111/21, 111/33, 111/35, 111/36, 111/37, 111/49, 111/77, 111/78, 111/92, 111/93, 131/4, 133/1, 134/3, 134/19, 134/25, 134/27, 456, 79 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-02 15:42

Obrowo, dnia  02.11.2021 r.

RRG.6220.5.4.2021.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej „Obrowo I” o mocy do 1 MW miejscowości Zębówiec dz. nr 60/7 , gmina Obrowo toczące się na wniosek Inwestora: Energy Solar 53 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, przy udziale pełnomocnictwa Marcina Bagińskiego adres do korespondencji - RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

 • Strony postępowania
 • a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-02 11:14

 

Obrowo, dnia  02.11.2021 r.

RRG.6220.3.4.2021.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

Zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 6/1 w obrębie Dobrzejewice, Gmina Obrowo toczące się na wniosek Inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

 • Strony postępowania
 • a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-02 11:09

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 02 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kurzyńskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej nn dla zasilania na działkach nr geodezyjne 117/57, 117/58, 117/59, 117/60, 117/61, 117/62, 117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 117/67, 186 położone w miejscowości Sąsieczno, gm. Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-11-02 11:01

 

Obrowo, dnia 25.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.10.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.19.2021 polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90x5,8mm PE100 RC SDR11 wraz z przyłączami gazowymi na działkach o nr ewidencyjnych 323, 140/11, 140/12, 140/22, 140/58, 140/57, 140/59, 157, 178/11, 178/12, 183/23, 182/9, 182/7, 185 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 116, 113/6, 119/1, 209, 208, 195/1 położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-27 14:33

 

Obrowo, dnia 21.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.10.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.29.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych  o całkowitej długości linii kablowej L=897mb. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 193/11, 193/12, 193/1, 166, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 201 położone w miejscowości Zawały, gm. Obrowo.                                                                                                                                        

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-25 12:09

 

Obrowo, dnia 21.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.10.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.30.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą – dz. nr 296/41 Osiek nad Wisłą.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-25 12:06

 

Obrowo, dnia 20.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.10.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.28.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych  o całkowitej długości linii kablowej L=474mb. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 21/1, 216/2, 216/4, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/10, 217/11, 218/1, 219, 640, 641 położone w miejscowości Kawęczyn, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-25 11:58

 

Obrowo, dnia 19.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.10.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.25.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych w Osieku nad Wisłą  - z obw.600 zasilanego ze stacji transf. „Osiek 17”(T911732). Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 511/2, 608, 551/27, 551/26, 551/25, 551/24, 551/23, 551/22, położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-25 11:55

 

 • Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o...
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie odpisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-21 08:55

 

Obrowo, dnia 19 października 2021 r.

RRG.6220.9.7.2018/2019/2021.SK

PODANIE INFORMACJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Obrowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zakładu recyklingu tworzyw sztucznych na działce nr 96/1, obręb 0014 Skrzypkowo, gmina Obrowo, toczącego się na wniosek: SELECT RECYKLING Wojciech Pudliński, ul. Żeromskiego 26/24, 87-400 Golub-Dobrzyń działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

informuje:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Urzędzie Gminy Obrowo w dniu 28 września 2021r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty 56 678 60 22 wew. 162
 • o możliwości składania uwag i wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) lub w formie korespondencyjnej tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) bądź elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową: obrowo@obrowo.pl) w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 10.2021 r. do 18.11.2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Obrowo - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 pkt 4 u.u.i.ś.o. nie wystąpił natomiast o uzgodnienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż organ ten wyraził wcześniej opinię, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-19 16:05

 

Obrowo, dnia 18.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.10.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.26.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie stacji transformatorowej MBST 20/630 „Szembekowo 12”  oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działek budowlanych  nr 296-343 w miejscowości Szembekowo, gm.Obrowo.  Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 330, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 241/6, 279 położonych w miejscowości Szembekowo,  gmina Obrowo.                                                                                                                                   

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,  Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-19 10:23

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 października 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego ESPRO Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9, 427/10, 427/11, 427/12, 427/13, 427/14, 427/15, 427/16, 427/17, 427/18, 427/19, 427/20, 427/21, 427/22, 455, 446/13, położone w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-19 08:57

 

Obrowo, dnia 13.10.2021r.

RRG.6220.11.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

wszczęciu postępowania na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 120 w obrębie Dobrzejewice, Gmina Obrowo

 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-13 14:51

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 06 października 2021 r.
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pani Jadwiga Bąk postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Kawęczynie - z obw.400 zasilanego ze stacji transf. ”Kawęczyn 12”. Działki biorące udział w inwestycji to nr  ewidencyjne  247/4, 247/8, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 249/12, 249/14, 249/15, 249/16, 249/21, 264/18, 264/20, 250, 251/1, 554, 563 położone w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo” zostało umorzone.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-06 08:08

 

Obrowo, dnia 23.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.09.2021r. została wydana decyzja zmieniająca znak: RRG.6733.23.2021 dotycząca zmiany ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze słupem krańcowym, trzech złączy kablowych oraz trzech słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15kV na linii 15kV GPZ Bielawy-Kaszczorek 11 linia główna o odgałęzienia Silno 2, 10, 11 i Dzikowo 1,3, gm. Obrowo oraz gm.Lubicz. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne na terenie: Gminy Obrowo – obręb Silno: dz. 131/23, 368, 229/3, 354, 2129/3, 244,  245/5, 250/1, 250/2, 351, 264/3, 263,  obręb Obory: dz.2132/2; obręb Dzikowo: dz. 2132/6, 50/3, 41, 51/2, 250, 55/1, 308/2, 107, 108, 97, 98/3, 95, 127, 96, Gminy Lubicz- obręb Grabowiec: dz.2129/1.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-05 13:52

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 04 października 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szefler W.P.U.P. MELBUD s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działkach nr geodezyjne 372/1, 376/23, 375 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-04 12:24

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 04 października 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szefler MELBUD s.c. zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą położonej na działce nr geodezyjny 296/41 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-10-04 07:52

 

Obrowo, dnia 28.09.2021 r.

RRG.6220.10.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej we wsi Szembekowo – etap II, gm. Obrowo, powiat Toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

realizowanego na działkach nr: 25/2; 34; 53/27; 53/15; 55/8, 55/12;56/16; 56/19; 56/25; 56/26; 57; 59/7; 60/12; 62/10; 62/11; 63/12; 63/18; 64/1; 61/11; 64/12; 65/11; 65/12; 65/13; 66; 81/19; 82/7; 82/8; 85; 87/6; 88; 89/7; 89/6; 93/12; 94/8; 96/26, 96/27, 97; 99/23; 99/29; 100/11; 100/40; 101/14; 101/120; 101/121;101/122; 101/27; 101/64; 101/88; 102/3; 102/5;  102/23; 102/27; 102/30; 103/19; 111/120; 145/2; 189/20; 191;212; 233/50; 233/53; 235/37; 236/31; 239/1; 256/4; 260; 262; 263/1; 263/2; 265/2; 265/7; 268/5; 268/11;268/18; 268/24; 268/32;  268/39; 293/2; 295/19; 295/20; woj.: Kujawsko-pomorskie, powiat: toruński, jednostka ewidencyjna  041507_2 Obrowo, obręb ewidencyjny0018 Szembekowo

 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.\

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-28 14:56

 

Obrowo, dnia 28 września 2021 r.

RRG.6220.4.65.9.4.2011/2019/2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w ramach prowadzonego postępowania z wniosku Małgorzaty Molkentin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo przekazano wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszcone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-28 14:53

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 24 września 2021 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że:

-  postępowania administracyjne na wniosek DUON Dystrybucja Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 wraz z  przyłączami gazowymi na działkach o nr ewidencyjnych 323, 140/11, 140/12, 140/22, 140/58, 140/57, 140/59, 157, 178/11, 178/12, 183/23, 182/9, 182/7, 185 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 116, 113/6, 119/1, 209, 208, 195/1 położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo” zostało podjęte na wniosek wnioskodawcy.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-24 11:44

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 23 września 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kablowej nn dla zasilania na działkach nr ewidencyjne 557, 564/4, 564/5, 564/6, 560, 561, 564/2, 564/3, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-23 09:27

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 września 2021 r.
o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnika Pana Marcina Kurzyńskiego złożyła wniosek o dodanie działek do toczącego się postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej MBST 20/630 „Szembekowo 12” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działek budowlanych na działkach nr geodezyjne 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 330, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo

Do planowanej inwestycji zostały dodane działki: 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 241/6, 279.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()


 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 września 2021 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało zawieszone w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nN dla zasilania na działkach nr geodezyjne 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/8, 249/5, 249/6 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo z uwagi na zgon jednej ze stron postępowania.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyńsk

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-22 10:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 września 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kolasińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych o całkowitej długości linii kablowej L=897 mb. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 193/11, 193/12, 193/1, 166, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 201 położonych w miejscowości Zawały, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-17 09:22

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 września 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kolasińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych o całkowitej długości linii kablowej L=474 mb. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 216/1, 216/2, 216/4, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/10, 217/11, 218/1, 219, 640, 641 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-17 09:18
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-17 09:23

 

Obrowo, dnia 06.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.09.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.21.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnych 64/12, 64/14, 64/21, 64/22, 64/23, 64/25, 105/4, 105/10, 105/11, 105/16, 105/17, 105/28, 105/32, 105/34, 105/56, 105/60, 105/61, 106, 107/1, 111/14, 111/21, 111/33, 111/35, 111/36, 111/37, 111/49, 111/77, 111/78, 111/92, 111/93, 131/2, 133/1, 134/3, 134/19, 134/25, 134/27, 456 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-10 14:14

 

Obrowo, dnia 06.09.2021r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.09.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.22.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 136/14,  obręb 0009 Łążynek, gmina Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta Gminy Obrowo

/-/ mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-09 14:31

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 07 września 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych w Osieku nad Wisłą z obw. 600 zasilanego ze stacji transf. Osiek 17” (T911732) na działkach o nr ewidencyjnych 511/2, 608, 551/27, 551/26, 551/25, 551/24, 551/23, 551/22 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta Gminy Obrowo

/-/ mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-07 12:39

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 07 września 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kurzyńskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji transformatorowej MBST 20/630 „Szembekowo 12” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działek budowlanych na działkach nr geodezyjne 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 330, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta Gminy Obrowo

/-/ mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-07 12:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 07 września 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kablowej nN dla zasilania na działkach nr geodezyjne 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/8, 249/5, 249/6 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta Gminy Obrowo

/-/ mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-07 11:12

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 03 września 2021 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. u.  z 2020r, poz. 283 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że:

-  postępowania administracyjne na wniosek Ekoklara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zelowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Łążyn II, działki nr 44/2 i 45, obręb 0008 Łążyn II, jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie zostało zawieszone na wniosek wnioskodawcy z uwagi na uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-03 11:56
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 12:14

 

Obrowo, dnia  01.09.2021r.

RRG.6220.1.8.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 31.08.2021r., została wydana decyzja nr RRG.6220.1.7.2021 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Elektrownia fotowoltaiczna posadowiona będzie w gminie Obrowo, obręb Zawały, nieruchomość numer 54/1 na wniosek Inwestora: CAL Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-01 09:38

 

Obrowo, dnia 26.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26.08.2021 r.  została wydana decyzja znak: RRG.6733.17.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz szafek pomiarowych dla zasilania działek. Działki biorąc udział w inwestycji to nr ewidencyjne 146/28, 514, 965, 146/29, 968, 978, 964, 963, 961, położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-08-30 07:31

 

Obrowo, dnia 23.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.08.2021 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.18.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowości Silno. Działki biorąc udział w inwestycji to nr ewidencyjne 351/6 i 351/5 obręb Silno, gm. Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo

               /-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-08-24 13:18

 

Obrowo, dnia 17 sierpnia 2021 r.

RRG.6220.9.26.2019/2020/2021.SK

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzysząca infrastrukturą i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali, zlokalizowanej w gminie Obrowo, obręb Głogowo, działka nr geodezyjny 76/8 toczącego się z wniosku WW EKOCHEM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Głogowie, ul. Akacjowa 1,87-123 Głogowo, tutejszy organ rozszerzył katalog stron postępowania o właścicieli działek nr 74/8, 74/15, 74/16, 73/18, 73/17, 74/11, 74/12, 73/19, 72/13, 78/47, 142/11, 141/7, 78/33, 78/32, 72/17, 72/16, 142/3, 141/3, 142/2, 147/16, 147/14, 147/9, 147/28, 147/17, 147/20, 147/25, 78/45, 78/2.

Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-08-17 11:41

 

 • 00000001

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-03 13:39

 • 00000001

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-03 13:37

Obrowo, dnia  29.07.2021 r.

RRG.6220.1.6.2021.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na .: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Elektrownia fotowoltaiczna posadowiona będzie w gminie Obrowo, obręb Zawały, nieruchomość numer 54/1 toczące się na wniosek Inwestora: CAL Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

 

Otrzymują:

 • Strony postępowania
 • a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-29 22:10

 

Obrowo, dnia 29.07.2021 r.

RRG.6220.5.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

 • wszczęciu postępowania na wniosek Energy Solar 53 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, przy udziale pełnomocnictwa Marcina Bagińskiego adres do korespondencji - RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Obrowo I” o mocy do 1 MW miejscowości Zębówiec dz. nr 60/7 , gmina Obrowo.
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-29 22:06

 

Obrowo, dnia 26.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26.07.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.20.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - ETAP I wraz z budową 2 przepompowni ścieków sanitarnych i infrastrukturą towarzyszącą. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 101/10, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 239/1, 279, 308, obręb 0018 Szembekowo, gmina Obrowo".

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-26 11:24

 

Obrowo, dnia 20.07.2021r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.07.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.12.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN-15kV -1427mb, linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych  o długości L=382mb, stacji transformatorowej STS 20/400-1szt. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 296/45, 299/2, 356/12, 356/14, 356/15, 356/16, 356/22, 356/23, 356/24, 356/25, 356/26, 356/27, 356/28, 358, 787/3, 903 położone w miejscowości Osiek nad Wisłą,  gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-21 11:25

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia  21 lipca 2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Dudę-Staromłyńskiego, Energa Invest Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:RRG.6733.30.2019 z dnia 18.11.2019r dla inwestycji polegającej na:

„Budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupem krańcowym, trzech złączy kablowych oraz trzech słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablowa 15 kV na linii 15 kV GPZ Bielawy – Kaszczorek 11 linia główna i odgałęzienia Silno 2,10, 11 i Dzikowo 1,3, gm. Obrowo oraz gm. Lubicz. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek:

Gmina Obrowo:

 • obręb Silno: 131/23, 368, 229/3, 354, 2129/3, 244, 245/5, 250/1, 250/2, 351, 264/3, 263,
 • obręb Obory: 2132/2.
 • obręb Dzikowo: 2132/6, 50/3, 41, 51/2, 250, 55/1, 308/2, 107, 108, 97, 98/3, 95, 127, 96,

Gmina Lubicz:

 • obręb Grabowiec: 2129/1.

Zmiana dotyczy punktu 2.1.3.niniejszej decyzji w następującym zakresie:

 1. linia kablowa średniego napięcia SN – 15kV, długość trasy około L=5200 do 5800m,
 2. słup krańcowo-kablowy – 1 szt.,
 3. złącze kablowe średniego napięcia SN-15kV – 1 szt.,
 4. słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV – 3 szt.
 5. kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kv-2szt.
 6. umieszczenie w/w sieci winno gwarantować bezkolizyjność ich wykonywania, przy zachowaniu ciągłości ruchów pojazdów;

Pozostałe zapisy decyzji nie ulegają zmianie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz właściwego miejscowo sołectwa, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób w Urzędzie Gminy w Obrowie, Urzędzie Gminy w Lubiczu.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-21 11:20

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 21 lipca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja Sp. z o.o. – reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską  zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnych 64/12, 64/14, 64/21, 64/22, 64/23, 64/25, 105/44, 105/10, 105/11, 105/16, 105/17, 105/28, 105/32, 105/34, 105/56, 105/60, 105/61, 106, 107/1, 111/14, 111/21, 111/33, 111/35, 111/36, 111/37, 111/49, 111/77, 111/78, 111/92, 111/93, 131/2, 133/1, 134/3, 134/19, 134/25, 134/27, 456 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-21 09:55

 

Obrowo, dnia  16.07.2021 r.

RRG.6220.4.6.2021.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 15.07.2021r., została wydana decyzja nr RRG.6220.4.5.2021 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr 26/38, obręb 0011 Obrowo, gmina Obrowo, toczące się na wniosek Inwestora: Pana Andrzeja Kończalskiego ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-16 09:05

 

Obrowo, dnia 15.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.07.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.14.2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Stajenczynki”. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 325, 318/3  do  318-29, położone w miejscowości Stajenczynki, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-16 09:00

 

Obrowo, dnia 12.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.07.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.16.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz szafek pomiarowych dla zasilania działek budowlanych. Działki biorąc udział w inwestycji to nr ewidencyjne 254/48, 263, 251/1, 264/25, 264/24, 264/26, 264/27, 264/31, 264/29, 264/23, 264/21, 264/22, 264/36, 264/43, 264/32, 264/30, 264/34, 264/33, 264/42, 264/37, 264/38, 264/35, 264/39, 264/40, 264/41 położonych w miejscowości Kawęczyn,  gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-14 12:18

 

Obrowo, dnia 14 lipca 2021 r.

RRG.6220.4.65.9.2.2011/2019/2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • iż w wyniku uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021r. (sygn. akt II SA/Bd 677/20) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 25 maja 2021r. znak SKO-60-38/19 oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 listopada 2019r. znak RRG.6220.4.65.2011/2019, Wójt Gminy Obrowo przystąpił do ponownego rozpoznania sprawy z wniosku Małgorzaty Molkentin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo;
 • iż w ramach prowadzonego postępowania w dniu 18 sierpnia 2021r. od godziny 9:00, przeprowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy Obrowo oględziny na działce o nr 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 79 § 2 k.p.a. strony mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia, a także na podstawie art. 81 k.p.a. strony mają możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-14 08:53

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 lipca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze  zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Majer, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 136/14 położonej w miejscowości Łążynek, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-13 13:16

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 lipca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze  zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Dudę Staromłyńskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach nr geodezyjne 351/6, 351/5 położonych w miejscowości Silno,  gm. Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-13 13:10

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 lipca 2021 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że:

-  postępowania administracyjne na wniosek P4 Sp. z o.o. – działającej przez pełnomocnika DUON Dystrybucja Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 wraz z  przyłączami gazowymi na działkach o nr ewidencyjnych 323, 140/11, 140/12, 140/22, 140/58, 140/57, 140/59, 157, 178/11, 178/12, 183/23, 182/9, 182/7, 185 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych 116, 113/6, 119/1, 209, 208, 195/1 położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo” zostało zawieszone na wniosek wnioskodawcy z uwagi na negatywne postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-13 12:57

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na działce nr 268/5 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo

drukuj (Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na działce nr 268/5 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-12 09:59
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-12 10:05

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 08 lipca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Rylskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz szafek pomiarowych dla zasilania na działkach nr geodezyjne 146/28, 514, 965, 146/29, 968, 978, 964, 963, 961 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-08 12:01

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 08.07.2021r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.07.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. o nr ewidencyjnych 292/16, 292/17, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21 obręb Obrowo, gm. Obrowo. Działki biorąc udział w inwestycji to nr ewidencyjne 292/8, 292/22, 292/16, 292/17, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21 obręb Obrowo, gm.Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-08 13:24
 • 00000001
  Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o trzeciej licytacji nieruchomości
 • 00000002
  Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o trzeciej licytacji nieruchomości

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-07 14:49

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 07 lipca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo – reprezentowanej przez Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego  zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo – ETAP I wraz z budową 2 przepompowni ścieków sanitarnych i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr geodezyjne 101/10, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 239/1, 279, 308 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-07 11:45

 

Obrowo, dnia 06.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.07.2021 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.13.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  „Rozbudowie drogi gminnej ul. Leśnej stanowiącej działki nr 545, 546/28, 56/29 wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej na działce nr 545, 546/28 w miejscowości Osiek nad Wisłą,

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-07 11:20

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 01 lipca 2021 r.
o wniesieniu odwołania
od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że:

-  w dniu 24.06.2021 r. oraz 25.06.2021 r. wpłynęły odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.05.2021 r., znak: RRG.6733.6.2021 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Kawęczynie - z obw.400 zasilanego ze stacji transf. ”Kawęczyn 12”. Działki biorące udział w inwestycji to nr  ewidencyjne  247/4, 247/8, 247/10, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 249/12, 249/14, 249/15, 249/16, 249/21, 264/18, 264/20, 250, 251/1, 554, 563 położone w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo.

Nadmieniam, iż cała dokumentacja zostaje przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-01 11:03

 

Obrowo, dnia  30.06.2021 r.

RRG.6220.4.4.2021.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 26/38, obręb 0011 Obrowo, gmina Obrowo”, toczące się na wniosek Inwestora: Pana Andrzeja Kończalskiego ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

 • Strony postępowania
 • a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-06-30 11:29

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 czerwca 2021 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Tomasza Koniuszek  zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewidencyjnych 325, 318/3 do 318/29 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-06-28 11:46

 

 • 00000001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-04 13:04


                                                                                                      Obrowo, dnia 06.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.04.2021 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2021 zmieniająca w części decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.35.2020 wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 18.11.2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” na działkach o nr ewidencyjnych 213, 206/8, 207/3, 207/14, 207/9, położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”, w zakresie działek biorących udział w inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-06 14:15
 • 00000001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-17 13:14

 • 00000001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-17 13:13

                                                                                                      Obrowo, dnia 26.02.2021r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26.02.2021r. została wydana decyzja znak:RRG.6733.23.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „Budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Stajenczynki, Osiek nad Wisłą, gm.Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek 304/51, 106, 2182/3, 2182/13, 13/4, 2182/14, 2182/12, 9, 109/33, 109/34, 109/32, 178/1, 312/2, obręb Stajenczynki, gm.Obrowo oraz dz. nr ewidencyjny 2176/10, 2176/11, obręb Osiek nad Wisłą, gm.Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-26 14:09

Obrowo, dnia 13.01.2021r.

RRG.6220.19.4.2020/2021SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo
zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na, to budowie Farmy Fotowoltaicznej PV Obrowo II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN-15kV, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na terenie dz. Nr 302/4, 301/4, 300/4 w obrębie 0011 Obrowo gmina Obrowo tczące się na wniosek Inwestora: Stanisława Strzeleckiego zam. Zębowo 17, 87-126 Obrowo

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem  z dnia 10 listopada 2020r. znak N.NZ.40.2.9.11.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 17 listopada 2020r. znak GD.ZZŚ.5.435.537.2020.WL  Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 28 grudnia 2020r. znak WOO.4220.1104.2020.HN.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-13 14:50

Obrowo, dnia 13.01.2021r.


RRG.6220.18.4.2020/2021SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo
zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na, to budowie Farmy Fotowoltaicznej PV Obrowo I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN-15kV, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na terenie dz. Nr 302/4, 301/4, 300/4 w obrębie 0011 Obrowo gmina Obrowo tczące się na wniosek Inwestora: Stanisława Strzeleckiego zam. Zębowo 17, 87-126 Obrowo

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem  z dnia 10 listopada 2020r. znak N.NZ.40.2.9.10.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 17 listopada 2020r. znak GD.ZZŚ.5.435.538.2020.WL  Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 28 grudnia 2020r. znak WOO.4220.1103.2020.HN.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-13 14:48

                                                                                                      Obrowo, dnia 21.12.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.12.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.38.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie linii kablowej nn
z przyłączami dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach od nr 487 do nr 504. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  53, 57/3, 59/1, 59/2, 60/80, 93/1, 94/1, 401, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
 

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

 Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-21 16:06


                                                                                                      Obrowo, dnia 30.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.32.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej Sn/nN 15/0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 133/24, 133/25, 133/26,  133/27, 136/5, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, 136/29, 207, 351, 155/9, 155/3, 2019/4, położone w miejscowości Dobrzejewice, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-30 11:46

                                                                                                      Obrowo, dnia 30.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.29.4.2020 umarzająca postępowanie w  odniesieniu do właścicieli działek o nr ewidencyjnych 199 i 154/2 położonych w miejscowości Sąsieczno, gm.Obrowo w ramach prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN, złącza kablowego SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN dla zasilania dz. nr 389, 462, 468,  obręb Obrowo,  dz. 30/3, 30/4, 147, 189, 108/6 obręb Sąsieczno,  gm. Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-30 11:42

                                                                                                      Obrowo, dnia 30.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.29.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN, złącza kablowego SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN dla zasilania dz. nr 389, 462, 468,  obręb Obrowo,  dz. 30/3, 30/4, 147, 189, 108/6 obręb Sąsieczno,  gm. Obrowo”.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-30 11:35

Obrowo, dnia 24.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.34.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” na działkach o nr ewidencyjnych 30/2, 41/1, 232, 196, 231, 43/8, położonych w miejscowości Brzozówka,  gmina Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                                                                    

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-24 10:12

                                                                                                      Obrowo, dnia 18.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.31.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewidencyjnym  158/10 położonej w miejscowości Brzozówka i na działce o nr ewidencyjnym 486 położonej w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 12:47

                                                                                                      Obrowo, dnia 18.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.35.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” na działkach o nr ewidencyjnych 213, 206/8, 207/3, 207/14, 207/9, położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.

                                                                                                             Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 12:44

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia  20 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pani Mirosławy Zielińskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowej nn z przyłączami na działkach o nr 53, 57/3, 59/1, 59/2, 60/80, 93/1, 94/1, 401, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:24

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia  19 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pani Mirosławy Zielińskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowych SN 15 kV nn i stacji transformatorowej na działkach o nr 153/11, 154/10, 154/11, 154/12, 154/13 położonych w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                       Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                   Mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:22

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Sylwester Lewandowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 365/10, 365/11, 364/28, 364/10, 364/11, 364/8, 364/1, 646, 649/4, 649/3, 649/2, 649/1, 648 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                    Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                                 Mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:20

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Sylwester Lewandowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 488, 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9, 483/10, 483/12, 483/13, 484/6 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                    Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                                 Mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:17

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo

 

z dnia  06 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja S.A. działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Wojciechowskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnym 387, 213, 245/51, 252/29, 252/42, 259/49 położonych w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo, oraz działkach nr 133/4, 133/28, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 133/24, 133/26  położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo”.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                          

z up.Wójta Sekretarz Gminy

Mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-06 12:41
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 12:42

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa:
- działka numer 251  o pow. 0,6463 ha obręb Stajenczynki KW TO1T/00039621/1

PROTOKÓŁ

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Stajenczynki.

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 251 o pow. 0,6463 ha obręb Stajenczynki KW TO1T/00028807/9, stanowi grunt zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej.
 2. Podstawa przejęcia: Uchwała Nr XXI/165/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Gminy Obrowo w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Obrowo nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  21.10.2020r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-22 13:59

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 372  o pow. 0,1059 ha obręb Zawały KW TO1T/00028807/9

PROTOKÓŁ

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie przejęcia na własność gminy  Obrowo Nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa :

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 372 o pow. 0,1059 ha,  obręb Zawały KW TO1T/00028807/9, stanowi grunt zabudowany budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, stanowiącej również świetlicę dla mieszkańców miejscowości Zawały. Budynek ten ma zostać wyremontowany, bez zmiany sposobu użytkowania.
 2. Podstawa przejęcia:
  Uchwała Nr XXI/164/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Gminy Obrowo w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Zawały.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  21.10.2020r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-22 13:56

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.25.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie linii kablowej nn w Obrowie zasilanej ze stacji transformatorowej „Obrowo 2”  i „Obrowo 9”, gm. Obrowo na działkach o nr ewidencyjnych 294/11, 294/12, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 295/2, 294/8, 509, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 295/4, 293/7, 293/18,  295/9, 296/4, 297/4, 298/4, 299/4, 300/4 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:29
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 13:30

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.26.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 61/66, 61/65, 61/50, 60/80, położone w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo.

 

                                                                                              Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:28
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 13:28

Obrowo, dnia 12.10.2020r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.27.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe wyższe niż 1kV (15 kV), napowietrznej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV, rozdzielnicy kablowej i szafek kablowo-pomiarowych oraz wymianie słupa średniego napięcia na nowy z rozłącznikami/odłącznikami.  Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 44, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 58, 59/7, 60/12, 62/2, 62/10, 62/11, 66, 2013/48 położone w miejscowości Szembekowo, gm. Obrowo.

 

                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:05
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 13:05

                                                                                                      Obrowo, dnia 15.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.28.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie linii kablowych SN 15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 446/18, 446/9 i 446/10. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 445, 446/5, 446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/13, 446/14  położonych  w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

                                                                                                  Wójt Gminy Obrowo

                                                                                               mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                                                           

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 12:25

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.30.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 44/28, 44/21, 44/20, 44/19, 44/18, 44/22, 44/23, 44/17, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/29, 55/1, 44/16 położone w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo.

       

                                                                                         Wójt Gminy Obrowo

                                                                                      mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 12:27

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo 
z dnia 21 września 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego  Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Obrowo

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2020.0.6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 1. BRZOZÓWKA
 2. DOBRZEJEWICE
 3. DZIKOWO
 4. GŁOGOWO
 5. KAWĘCZYN
 6. KUŹNIKI
 7. ŁĄŻYN II
 8. ŁĄŻYNEK
 9. OBORY
 10. OBROWO
 11. OSIEK NAD WISŁĄ
 12. SĄSIECZNO
 13. SKRZYPKOWO
 14. SILNO
 15. SMOGORZEWIEC
 16. STAJENCZYNKI
 17. SZEMBEKOWO
 18. ZAWAŁY
 19. ZĘBOWO

na okres 60 dni tj. od dnia 21 września 2020r. do dnia 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, pokój nr 33, w wyznaczonych godzinach (poniedziałek, środa, czwartek 7.15-14.15, wtorek 7.15-15.15,
piątek 7.15-13.15). Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” — Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-21 11:27

 

Obrowo, dnia 16.09.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.09.2020r. została wydana decyzja dotycząca zmiany  w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.33.2019 wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 18.11.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 408/37, 408/36, 408/33, 408/35, 409/38, 409/27, 409/28, 409/29, 409/30, 409/31, 409/32, 409/33, 409/34, 409/35, 409/36, 409/37, 488, 484/6  położone  w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 09:16

 

        Obrowo, dnia  25.06.2020 r.

RRG.6733.23.1.2020

POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania

Na podstawie  art. 97  § 1  pkt 1, art. 101 § 1, art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

postanawiam

Zawiesić  z  urzędu  postępowanie  administracyjne w sprawie złożonego wniosku w dniu 17.06.2020 r. przez ENERGA OPERATOR S.A. działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szameta
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach o nr geodezyjnych 304/51, 106, 2182/3, 2182/13, 13/4, 2182/14, 2182/12, 9, 109/33, 109/34, 109/32, 178/1, 312/2 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo oraz na działkach o nr geodezyjnych 2176/10, 2176/11 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłej: Pani Cecylii Dąbrowskiej.

Uzasadnienie

                W dniu 17.06.2020 r. ENERGA OPERATOR S.A. działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szameta  złożyła  wniosek  o  wydanie  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach o nr geodezyjnych 304/51, 106, 2182/3, 2182/13, 13/4, 2182/14, 2182/12, 9, 109/33, 109/34, 109/32, 178/1, 312/2 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo oraz na działkach o nr geodezyjnych 2176/10, 2176/11 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.

W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie, podczas ustalania stron postępowania okazało się, że Pani Cecylia Dąbrowska – właścicielka działki nr 9 położonej w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo – nie żyje, co potwierdza pracownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Obrowie. W związku z zaistniałą  sytuacją  poczyniono starania o ustalenie potencjalnych spadkobierców po zmarłej. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić aktualnych potencjalnych spadkobierców i ich adresów zamieszkania lub zameldowania.

                Zgodnie z art. 97 § 1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5,
a postępowanie nie podlega  umorzeniu jako bezprzedmiotowe.

Biorąc  pod  uwagę  zaistniałą  sytuację  oraz  zapis art. 97 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256),  zawiesza się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do czasu rozstrzygnięcia istoty sprawy. 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo zgodnie z art.141 w związku
z art.101§ 3 KPA. 

Zgodnie z art.103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych
w kodeksie.                                                                                                                                

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

 1. ENERGA OPERATOR S.A. – działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szameta - ul. Broniewskiego 13C/10, 87-100 Toruń,
 2. A/a UG.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-25 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35268
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-25 15:08