Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa:
- działka numer 251  o pow. 0,6463 ha obręb Stajenczynki KW TO1T/00039621/1

PROTOKÓŁ

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Stajenczynki.

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 251 o pow. 0,6463 ha obręb Stajenczynki KW TO1T/00028807/9, stanowi grunt zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej.
 2. Podstawa przejęcia: Uchwała Nr XXI/165/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Gminy Obrowo w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Obrowo nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  21.10.2020r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-22 13:59

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 372  o pow. 0,1059 ha obręb Zawały KW TO1T/00028807/9

PROTOKÓŁ

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie przejęcia na własność gminy  Obrowo Nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa :

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 372 o pow. 0,1059 ha,  obręb Zawały KW TO1T/00028807/9, stanowi grunt zabudowany budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, stanowiącej również świetlicę dla mieszkańców miejscowości Zawały. Budynek ten ma zostać wyremontowany, bez zmiany sposobu użytkowania.
 2. Podstawa przejęcia:
  Uchwała Nr XXI/164/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Gminy Obrowo w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Zawały.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  21.10.2020r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-22 13:56

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.25.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie linii kablowej nn w Obrowie zasilanej ze stacji transformatorowej „Obrowo 2”  i „Obrowo 9”, gm. Obrowo na działkach o nr ewidencyjnych 294/11, 294/12, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 295/2, 294/8, 509, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 295/4, 293/7, 293/18,  295/9, 296/4, 297/4, 298/4, 299/4, 300/4 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:29
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 13:30

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.26.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 61/66, 61/65, 61/50, 60/80, położone w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo.

 

                                                                                              Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:28
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 13:28

Obrowo, dnia 12.10.2020r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.27.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe wyższe niż 1kV (15 kV), napowietrznej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV, rozdzielnicy kablowej i szafek kablowo-pomiarowych oraz wymianie słupa średniego napięcia na nowy z rozłącznikami/odłącznikami.  Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 44, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 58, 59/7, 60/12, 62/2, 62/10, 62/11, 66, 2013/48 położone w miejscowości Szembekowo, gm. Obrowo.

 

                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:05
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 13:05

                                                                                                      Obrowo, dnia 15.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.28.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie linii kablowych SN 15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 446/18, 446/9 i 446/10. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 445, 446/5, 446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/13, 446/14  położonych  w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

                                                                                                  Wójt Gminy Obrowo

                                                                                               mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                                                           

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 12:25

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.30.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 44/28, 44/21, 44/20, 44/19, 44/18, 44/22, 44/23, 44/17, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/29, 55/1, 44/16 położone w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo.

       

                                                                                         Wójt Gminy Obrowo

                                                                                      mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 12:27

Obrowo, dnia  23.09.2020 r.

RRG.6220.4.6.2020.SK                                                                              

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu została wydana decyzja nr RRG.6220.4.5.2020 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Łążyn II, działki nr 44/2 i 45, obręb 0008 Łążyn II, jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, toczące się na wniosek Inwestora: Ekoklara Sp. z o.o. ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-23 08:17

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo 
z dnia 21 września 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego  Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Obrowo

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2020.0.6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 1. BRZOZÓWKA
 2. DOBRZEJEWICE
 3. DZIKOWO
 4. GŁOGOWO
 5. KAWĘCZYN
 6. KUŹNIKI
 7. ŁĄŻYN II
 8. ŁĄŻYNEK
 9. OBORY
 10. OBROWO
 11. OSIEK NAD WISŁĄ
 12. SĄSIECZNO
 13. SKRZYPKOWO
 14. SILNO
 15. SMOGORZEWIEC
 16. STAJENCZYNKI
 17. SZEMBEKOWO
 18. ZAWAŁY
 19. ZĘBOWO

na okres 60 dni tj. od dnia 21 września 2020r. do dnia 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, pokój nr 33, w wyznaczonych godzinach (poniedziałek, środa, czwartek 7.15-14.15, wtorek 7.15-15.15,
piątek 7.15-13.15). Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” — Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-21 11:27

 

Obrowo, dnia 16.09.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.09.2020r. została wydana decyzja dotycząca zmiany  w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.33.2019 wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 18.11.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 408/37, 408/36, 408/33, 408/35, 409/38, 409/27, 409/28, 409/29, 409/30, 409/31, 409/32, 409/33, 409/34, 409/35, 409/36, 409/37, 488, 484/6  położone  w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 09:16

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 14 września 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pana Rafał Drygalskiego  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie linii kablowej SN, złącza kablowego SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN dla zasilania dz. nr 389, 462, 468,  obręb Obrowo,  dz. 30/3, 30/4, 147, 154/2, 189, 199, 108/6 obręb Sąsieczno,  gm. Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-14 10:05

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 14 września 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Sylwester Lewandowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 61/66, 61/65, 61/50, 60/80 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-14 09:37

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 14 września 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pani Mirosławy Zielińskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie linii kablowych SN 15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 446/8, 446/9 i 446/10 na działkach nr geodezyjnych 445, 446/5, 446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/13, 446/14 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-14 09:28

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 11 września 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Sylwester Lewandowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 44/28, 44/21, 44/20, 44/19, 44/18, 44/22, 44/23, 44/17, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/29, 55/1, 44/16 położonych w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo”.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-11 12:53

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 09.09.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 09.09.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.42.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  „Budowie RS Czernikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem linii SN i kanalizacją kablową”. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 57/1, 56/1, 71/3, 71/2, 55/1, 70, 60/4, 60/3, 75, 33/2, 33/3, 42/3, 43/2, 43/1, 44, 164/1, 164/2, 158/5, 168/2, 167/3,  położone w miejscowości Zębówiec, gm. Obrowo oraz dz. nr 136/5, 136/4, 136/30, 136/18, 136/19, 136/21, 136/26, 130/1, 128, 126/7, 126/8, 120/1, 119/1, 119/8, 112, 44/5, 38/5 położone w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-11 12:50

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 11 września 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Marcin Masztakowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe wyższe niż 1kV (15 kV), napowietrznej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV, rozdzielnicy kablowej i szafek kablowo-pomiarowych oraz wymianie słupa średniego napięcia na nowy z rozłącznikami/odłącznikami  na działkach nr geodezyjnych 44, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 58, 59/7, 60/12, 62/2, 62/10, 62/11, 66, 2013/48 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo”.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-11 10:49

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo
z dnia 09 września 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pani Jadwiga Bąk  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie linii kablowej nn w Obrowie zasilanej ze stacji transformatorowej „Obrowo 2” i „Obrowo 9” na działkach nr geodezyjnych 294/11, 294/12, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 295/2, 294/8, 509, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 295/4, 293/7, 293/18, 259/9, 296/4, 297/4, 298/4, 299/4, 300/4 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-09-09 12:31

 


 

Obrowo, dnia 27.08.2020r.

RRG.6220.12.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1) wszczęciu postępowania na wniosek Elektrowni PV 68 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Puławska 2 02-566 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Brzozówka I”, „Brzozówka II” o łącznej mocy do 2MW na działce o nr ew. 114/5 (obręb 00010) w miejscowości Brzozówka, Gmina Obrowo.”

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-08-27 10:33

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 19.08.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.08.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.22.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  133/28 i 133/4, obręb Dobrzejewice oraz dz. nr ewidencyjny 259/49 obręb Głogowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                   

                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-08-24 08:41

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 14.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.08.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.19.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 89/1, 89/2, 89/3, 89/9, 88, 97, 98,  położone w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-08-24 08:32

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 14.08.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.08.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.21.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowych niskiego napięcia wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 106, 107/35, 107/41, 107/42, 107/44, 107/45, 107/46, 107/47, 107/48, 107/49, położone w miejscowości Stajenczynki, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-08-24 08:30

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 lipca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Paweł Poryzała zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.33.2019  z dnia 18.11.2019 r.  dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV na działkach nr geodezyjnych 408/37, 408/36, 408/33, 408/35, 409/38, 409/27, 409/28, 409/29, 409/30, 409/31, 409/32, 409/33, 409/34, 409/35, 409/36, 409/37, 488, 484/6 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-07-28 11:04

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo
z dnia 27 lipca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mariusza Wronkowskiego i Pana Pawła Lipińskiego prowadzących działalność pod nazwą „Polski Dom Mariusz Wronkowski, Paweł Lipiński s.c.” zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnym 133/28, 133/4 położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 259/49 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-07-28 09:42

 

Obrowo, dnia 27 lipca 2020r.

RRG.6220.4.4.2020.SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Łążyn II, działka nr 44/2 i 45, obręb 0008 Łążyn, jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie toczące się na wniosek Inwestora: Ekoklara Sp. z o. o. ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak GD.ZZś.5.435.145.2020.AOT Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2020 r. znak N.NZ.40.2.9.3.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 15 lipca 2020 r. znak WOO.4220.371.2020.HN.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię, iż istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                  

                                                                                              Wójt Gminy Obrowo

                                                                                          /-/ mgr Andrzej Wieczyński 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-07-27 10:44

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 06 lipca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Marcina Lewandowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o nr ewidencyjnym 89/1, 89/2, 89/3, 89/9, 88, 97, 98 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo”.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-07-06 09:02

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 25 czerwca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Masztakowskiego, ul. Wł. Broniewskiego 8c/9, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie linii kablowych niskiego napięcia wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr ewidencyjnym 106, 107/35, 107/41, 107/42, 107/44, 107/45, 107/46, 107/47, 107/48, 107/49 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-06-25 09:13

 

Obrowo, dnia 15 czerwca 2020 r.

RRG.6220.3.4.2020.SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego w gminie Obrowo, obręb Sąsieczno, nieruchomość nr 3 i 4, toczące się na wniosek Inwestora: Sun Venture Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 08 kwietnia 2020r. znak GD.ZZś.5.435.142.2020.AOT Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2020r. znak N.NZ.40.2.9.4.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 22 maja 2020r. znak WOO.4220.369.2020.HN.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-06-15 09:58

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

drukuj (Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 09:46

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 25 maja 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.48.2019 z dnia 10.02.2020 r. dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnym 210/29, 210/30, 210/31, 210/32, 210/33, 210/34, 210/48, 210/16 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-25 07:48

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo
z dnia 22 maja 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja S.A. działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Wojciechowskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnym 61/55, 61/73, 61/72, 61/71 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-22 09:28

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 22 maja 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja S.A. działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Wojciechowskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnym 32/7, 33/7, 34/15, 35/3, 35/10, 34/8, 34/7 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-22 09:14

 

Obrowo, dnia 13.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm ),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.05.2020r. została wydana zmiana w części decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.26.2019  wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 14.1.2019r. dla inwestycji polegającej na „Budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  o nazwie Łążyn II nr BT41431, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 222/1 położonej w miejscowości Łążyn II, gmina Obrowo, w zakresie pow. zabudowy planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-13 15:05

 

Obrowo, dnia 11.05.2020 r.

RRG.6220.6.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1) wszczęciu postępowania na wniosek Pana Roberta Janiszewskiego ul. Płocka 12, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali usługowo - biurowo - produkcyjnej w Głogowie;

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-11 10:35

 

Obrowo, dnia 05.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.05.2020 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.10.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn w Obrowie zasilanej ze stacji transformatorowej „Zębówiec 4” na działkach o nr ewidencyjnych 136/18, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, położonych w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-05 17:17

 

Obrowo, dnia 05.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 ),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.05.2020 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.12.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn w Szembekowie zasilanej ze stacji transformatorowej „Szembekowo 7”, gm.Obrowo na działkach o nr ewidencyjnych 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/50, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/19, 295/20, położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo”.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-05 17:11

 

Obrowo, dnia 04.05.2020 r.

RRG.6220.5.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1) wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km;

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Mając na uwadze ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie lub z Sekretariatem Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zgodnie z art. 64 cytowanej wyżej ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. 

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zostaje zawieszony bieg terminów procesowych w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym terminu na wydanie tej decyzji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 ww. ustawy czynności dokonane w postępowaniach
w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-05-04 08:46

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 23.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.04.2020 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.14.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  „Budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek o nr ewidencyjnym 346/22, 346/23, 346/24, 346/25, 346/29, 346/32, 346/31, 347/21, 347/20, 347/22, 347/23 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.

                                                                                Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-24 07:44

 

Obrowo, dnia 17.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.04.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Stajenczynki, gm. Obrowo na działce o nr ewidencyjnym 168.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-22 13:31

 

Obrowo, dnia 17.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.04.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.13.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn w Stajenczynkach zasilanej ze stacji transformatorowej „Stajenczynki 5”, gm. Obrowo na działkach o nr ewidencyjnych 101/12, 104/14, 107/15, 107/16, 107/17, 107/31, 107/32, 107/36, 107/49, 106, położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo”.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-22 13:27

 

Obrowo, dnia 10.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.04.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 141/6, 243, 256, 257/1, 257/2, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9  położone  w  miejscowości  Stajenczynki,  gm. Obrowo.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-15 12:28

 

Obrowo, dnia 10.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.04.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie złącza kablowego średniego napięcia, linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 245/5, 93, 109/2, 116/3, 116/2, 116/1 położone w miejscowości Smogorzewiec, gm. Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-15 12:12

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo z dnia 02 kwietnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. – działającej przez pełnomocnika Pani Lidii Kierwiak – Herkules S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.26.2019  z dnia 14.11.2019 r. dla inwestycji polegającej na:

„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr geodezyjny 222/1 położonej w miejscowości Łążyn II, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-03 11:18

 

Obrowo, dnia 02.04.2020 r.

RRG.6220.4.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1) wszczęciu postępowania na wniosek Ekoklara Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Dzielna 16 97-425 Zelów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Łążyn II, działki nr 44/2 i 45, obręb 0008 Łążyn II, jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-04-02 08:31

 

Obrowo, dnia 31.03.2020 r.

RRG.6220.3.2020.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1) wszczęciu postępowania na wniosek SUN VENTURE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Wspólna 63 B/2 00-687 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Elektrownia fotowoltaiczna usadowiona będzie w gminie Obrowo, obręb Sąsieczno, nieruchomość numer geod. 3 i 4;

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-31 07:46

 

Obrowo, dnia 27.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.03.2020 r.  została wydana decyzja znak: RRG.6733.11.2020 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 81/3, 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, 89/17, 89/18 położonych w miejscowości Obory, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

 

 Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-27 09:10

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Rylskiego, ul. Niesiołowskiego 16B/29, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowej nn na działkach o nr ewidencyjnych 346/22, 346/23, 346/24, 346/25, 346/29, 346/32, 346/31, 347/21, 347/20, 347/22, 347/23 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.  

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                        Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                     mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-26 13:48
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:51

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk ul. Unisławska 16a, 85-152 Przeczno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowej nn na działkach o nr ewidencyjnych 101/12, 101/14, 107/15, 107/16, 107/17, 107/31, 107/32, 107/36, 107/49, 106 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo”.  

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                        Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                     mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-26 13:43
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:52

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk ul. Unisławska 16a, 85-152 Przeczno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowej nn na działkach o nr ewidencyjnych 233/33, 233/34. 233/35, 233/36, 233/50, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/19, 295/20 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                        Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-26 13:35
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:46

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Michniewskiego ul. Prosta 21/23/7, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowej nn na działkach o nr ewidencyjnych 136/18, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.  

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-26 13:30
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:52

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 marca 2020r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szameta San-Tech ul. Broniewskiego 13C/10, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce o nr ewidencyjnym 168 położonej w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                        Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                     mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-26 13:23
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:41

Obrowo, dnia 13.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.03.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi nn -0,4kV i rozdzielnicą kablową. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 127, 150/6, położonych w miejscowości Dzikowo, gm.Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-17 08:49

 

Obrowo, dnia  09.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 09.03.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 130/5, 130/30, 188, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 203, 125/4 położone w miejscowości Sąsieczno,  gm. Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-11 09:59

 

Obrowo, dnia  09.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 09.03.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii kablowej nn dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach o nr ewidencyjnych 379/7, 379/8, 379/7, 379/10, 379/11, 379/13, 379/14, 379/15 i 379/16 w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16, 379/17, 380/1, 382, 378, położonych w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.                                                                                                        

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-10 07:57

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 03 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Masztakowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie złącza kablowego średniego napięcia, linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach o nr ewidencyjnym 245/5, 93, 109/2, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w miejscowości Smogorzewiec, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-03 13:54

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 03 marca 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego ESPRO Sp. z o.o. ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnym 141/6, 243, 256, 257/1, 257/2, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-03-03 13:17

 

Obrowo, dnia 10.02.2020 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.02.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.48.2019 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kVw miejscowości Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 210/29, 210/30, 210/31, 210/32, 210/33, 210/34, 210/48, 214/39 położone w miejscowości Obrowo,  gm. Obrowo.

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-12 12:08

 

Obrowo, dnia  05.02.2020 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.02.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.37.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 256/3, 256/4, 256/6, 256/5, 263, 271/8 położone w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo.

                                                                                           

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-12 08:46

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo


z dnia 07 lutego 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego ESPRO Sp. z o.o. ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnym 82/14, 82/22, 82/10, 82/7, 82/5, 2060/3, 88, 84/4, 84/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/10, 87/11, 87/12, 87/13, 87/14, 87/15, 87/16, 87/18, 87/21, 87/22, 87/23, 90/22 położonych w miejscowości Obory, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-07 10:26

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo


z dnia 06 lutego 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pani Mirosławy Zielińskiej – ul.  Legionów 92, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie linii kablowej nn dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach o nr ewidencyjnym 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16, 379/17, 380/1, 382, 378  położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-06 12:00

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 06 lutego 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Kruszka – ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 

„budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicą kablową na działkach o nr ewidencyjnym 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 127, 150/6  położonych w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-06 11:29

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo
z dnia 05 lutego 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sylwestra Lewandowskiego ESPRO Sp. z o.o. ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:


„Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnym 130/5, 130/30, 188, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 203, 125/4  położonych w miejscowości Sąsieczno, gmina Obrowo”.


Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018r poz. 2096), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-05 10:33

 

Obrowo, dnia 28.01.2020r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.01.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.36.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej
nn 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 81/3, 89/17, 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/18, 89/15, 89/16  położone w miejscowości Obory, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-28 12:09

 

Obrowo, dnia 28.01.2020r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2096),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.01.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.47.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” wraz z przyłączami na działkach o nr  ewidencyjnych  199/9, 198/18, 198/9, 198/11, 198/4, 199/13, 198/6, 198/7, 198/3 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-31 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26213
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-22 13:59