Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, dnia 05.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.06.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.14.2023.NG dla inwestycji polegającej na „budowie sieci wodociągowej obwodowej na dz. nr 248/6, 229, 674/11, 283, 354, 400/13, 395/9, 375 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”. 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-06-05 09:01

 

Obrowo, dnia 01.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 01.06.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.12.2023.NG dla inwestycji polegającej na „budowie spinki sieci wodociągowej wraz z układem sterowania dopływem wody w rejonie stacji wodociągowej w Dobrzejewicach na działkach nr geodezyjny 325/2, 325/4, 325/1 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 194/20, 196/2, 195/2 położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo”. 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-06-01 09:55

 

Obrowo, dnia 29.05.2023 r.

RBiOŚ.6220.23.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek  inwestora Photon Energy Polska Sp. z o.o. Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i eksploatacja instalacji elektroenergetycznej o mocy do 6,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,  zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/9 w obrębie geodezyjnym Łążynek.
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-29 11:45

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia  25 maja 2023r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.503 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwa Bogusława i Marianny Jaworskich, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o nr ewidencyjnych 79, 80/31, 80/30, 80/23, 80/24, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 80/29, 80/32 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo."
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. 2023r., poz.775), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz właściwego miejscowo sołectwa, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób w Urzędzie Gminy w Obrowie. 
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-05-25 14:56
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-25 14:58

 

Obrowo, dnia  19.05.2023r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.503 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.775),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.05.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.9.2023 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV  na dz. nr 155/77, 158/39 i 158/10 w miejscowości Silno,  gmina Obrowo.

  

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja  Lipowa 27,
87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-05-19
 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-05-25 14:21
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-25 14:23

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie ruchomościami (t.j. Dz.U. z 20 23 r. poz. 344 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo przezna czon ego do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech miesięcy

 • Wykaz (PDF) 84.39kB

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-05-25 07:53

drukuj (Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie ruchomościami (t.j. Dz.U. z 20 23 r. poz. 344 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo przezna czon ego do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech miesięcy)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-25 07:53

 

Obrowo, dnia 18.05.2023 r.

RBiOŚ.6220.16.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek  inwestora Zarząd Powiatu Toruńskiego ul. Targowa 4-6, 87-100 Toruń (pełnomocnictwo: Biuro Projektowe Renata Krajczewska – Jendrusiak ul. Żwirki i Figury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec- Skrzypkowo -Krzykomy”
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-18 13:01

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 maja 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.  775), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator S. A Oddział w Toruniu działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Kurzyńskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych na działkach nr geodezyjne 146/17, 146/37, 146/38, 146/39, 146/40, 146/41, 146/42 położonych w miejscowości Łążynek, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-17 09:44

 

Obrowo, dnia 16.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.05.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.10.2023.NG dla inwestycji polegającej na „budowie linii kablowej nn 0,4 kV  na dz. nr 155/7, 155/8 i 155/9 w miejscowości Brzozówka oraz na dz. nr 12/43, 12/44, 12/45, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56, 12/58, 12/59, 12/60 w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”. 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()


 

Obrowo, dnia  15.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.05.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.5.2023 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  na dz. nr 336/26, 787/3, 2168/8,  2168/10, 2177/6, 2176/10, 2177/8, 2169/11 w miejscowości Osiek nad Wisłą  oraz na dz. nr 2182/13, 13/2, 13/4, 2182/3, 106, 304/51, 309/2, 318/2, 318/28, 312/2, 310/1, 298/2, 310/34, 295/8, 243, 126, 109/22, 109/60, 109/27, 131/14, 131/23, 131/10, 141/9, 538, 187/19, 69/6, 82/19, 549/11, 85/2, 2201/10, 550, 551, 2189/2, 99/4, 2182/4, 99/2, 2183/3, 539, 186, 5/2, 257/9, 251 w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo                                                                                                         

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27,
87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

 

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/ mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-16 11:34

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 10 maja 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.  775), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szeflera zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie spinki sieci wodociągowej wraz z układem sterowania dopływem wody w rejonie stacji wodociągowej w Dobrzejewicach na działkach nr geodezyjny 325/2, 325/4, 325/1 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 194/20, 196/2, 195/2 położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-10 13:33

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 10 maja 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szefler zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej obwodowej na działkach nr geodezyjne 248/6, 229, 674/11, 283, 354, 400/13, 359/9, 375 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa. Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-10 11:12

 

Obrowo, dnia 10.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.05.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.8.2023.NG dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 147/1, 154/16, 154/15, w miejscowości Brzozówka  oraz na dz. nr 12/60, 12/59, 12/58, 12/32, 13/32, 12/41, 12/27, 12/31 w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”. 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

 

                                      Z up. Wójta 
Zastępca Wójt

/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-10 10:29

 

Obrowo, dnia  08.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.05.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.11.2023 dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego – zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku na działce nr 36/4 w miejscowości Osiek nad Wisłą,  gmina Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójt

/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-05-09 12:05

 

Obrowo, dnia  24.04.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.04.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.1.2023 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV  i rozdzielnicy stacyjnej na dz. nr 509/9, 509/7, 500/28, 500/16 i 886/2 w miejscowości Osiek nad Wisłą,  gmina Obrowo.
Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójt

/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-27 08:22

 

Obrowo, dnia 27.04.2023 r.

RBiOŚ.6220.4.6.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2185 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 26.04.2023 r. została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.4.5.2023 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sąsieczno na nieruchomości numer 5/1 i 5/2” toczące się na wniosek Inwestora: CAL Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-27 07:39

 

Obrowo, dnia 21.04.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.04.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.4.2023 dla inwestycji polegającej na „budowie linii kablowej nn 0,4 kV  na dz. nr 175, 92/9, 92/11, 92/12, 92/13, 92/15, 92/16, 92/17, 92/18, 92/19, 92/20,  92/21, 92/22, 92/23, 92/24, 92/26, 92/27, 92/28 w miejscowości Sąsieczno,  gmina Obrowo”. 

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójt

/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-21 09:48
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-21 09:50

 

Obrowo, dnia 20.04.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.04.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.6.2023 dla inwestycji polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 ST Obrowo 32, linii kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15kV  na działkach nr 173 i 174 w miejscowości Sąsieczno oraz na działkach nr 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8, 487/9, 487/10, 487/11, 487/12, 487/13, 487/14, 487/15, 487/16, 488, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/26, 405/27, 405/28, 405/29, 405/30, 405/31 w miejscowości Obrowo,  gmina Obrowo”. 

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

          Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-21 09:45

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 kwietnia 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Pulikowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie obiektu sportowego – zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku na działce nr geodezyjny 36/4 położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,  w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-17 11:50

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 14 kwietnia 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator S. A Oddział w Toruniu działająca za pośrednictwem pełnomocnika Panią Jadwigę Bąk zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 12/43, 12/44, 12/45, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56, 12/58, 12/59, 12/60 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 155/7, 155/8, 155/9 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-14 12:56

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 kwietnia 2023r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Skrzypkowo w celu wyboru sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Skrzypkowo, iż w związku z pisemną rezygnacją Pani Karoliny Słomczewskiej z pełnienia funkcji dotychczasowego sołtysa sołectwa Skrzypkowo, Zarządzeniem Nr 30/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r. Wójt Gminy Obrowo zwołał na dzień 10 maja 2023r. (środa) na godzinę 18.00 zebranie wiejskie sołectwa Skrzypkowo w celu odwołania dotychczasowego oraz przeprowadzenia wyboru nowego sołtysa.
Zebranie wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Skrzypkowie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania wiejskiego i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odwołanie dotychczasowego sołtysa w głosowaniu jawnym.
 5. Dokonanie wyboru nowego sołtysa:

1) wybór komisji skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym),
2) wybory sołtysa:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu z wyników wyborów,
3) ogłoszenie wyników wyborów.

6.Wnioski i zapytania.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-13 13:39

Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki sołtysa

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-13 13:41

Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Skrzypkowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-13 13:42

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 05 kwietnia 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator S. A Oddział w Toruniu działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Jelińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną  przepompowni ścieków P11 na działkach o nr geodezyjnych 155/77, 158/39, 158/10 położonych w miejscowości Silno, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-05 12:01

 

Obrowo, dnia 04.04.2023r.

RBiOŚ.6220.4.4.2023.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sąsieczno na nieruchomości numer 5/1 i 5/2” toczące się na wniosek Inwestora: CAL Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)      Strony postępowania

2)      a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-04-04 08:30

 

                                                                                                                Obrowo, dnia 24.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.03.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.3.2023 dla inwestycji polegającej na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR0306A na działce nr geodezyjny 389 położonej w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”. 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-28 07:44

 

 • obwieszczenie 2023

  Metryka

  • opublikował: Maciej Kamiński
   data publikacji: 2023-03-24 12:21

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-03-24 12:21

Obrowo, dnia  22.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.03.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.2.2023 dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr 291, 299/5, 299/11, 300/3, 300/6 i 302/3 w miejscowości Obrowo,  oraz na dz. nr 229/9 w miejscowości Zębówiec, gmina Obrowo.
Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-24 11:17

 

Obrowo, dnia 24.03.2023 r.

RBiOŚ.6220.9.13.2018/2019/2021/2022/2023.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2185 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 23.03.2023r., została wydana decyzja nrRBiOŚ.6220.9.12.2018/2019/2021/2022.2023.SK Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych na działce nr 96/1 obręb 0014 Skrzypkowo, jednostka ewidencyjna 041507-2, gm. Obrowo na wniosek Inwestora: SELECT Recykling Wojciech Pudliński, ul. Żeromskiego 26/24, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33
w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-24 11:12

 

                        Obrowo, dnia 20.03.2023 r.

RBiOŚ.6220.26.11.2022/2023.SK

PODANIE INFORMACJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Obrowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowie hali magazynowej oraz portierni, zbiorników i pompowni p. poż., zbiornika retencyjnego, stacji LNG, systemu fotowoltaicznego, parkingów i wyjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Głogowo (gmina Obrowo), na działkach o nr ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326 (obręb 041507_2.0004, Głogowo) działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2687 ze zm.),

informuje:

·      o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

·      o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Urzędzie Gminy Obrowo w dniu 24 stycznia 2023r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty 56 678 60 22 wew. 162

·      o możliwości składania uwag i wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) lub w formie korespondencyjnej tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) bądź elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową: obrowo@obrowo.pl) w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.
od 20.03.2023 r. do 20.04.2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Obrowo - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 pkt 4 u.u.i.ś.o. nie wystąpił natomiast o uzgodnienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż organ ten wyraził wcześniej opinię, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-20 08:22

 

 • Scan_page-0001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-03-17 09:55

 • Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji - strona 1
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji - strona 1

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-03-17 08:57
 • Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji - strona 2
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji - strona 2

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-03-17 08:57

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-03-17 08:55

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 07 marca 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szefler zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr geodezyjne 147/1, 154/16, 154/15 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 12/60, 12/59, 12/58, 12/32, 13/32, 12/41, 12/27, 12/31 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-07 09:23

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 07 marca 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Elxiom Arkadiusz Żychlewicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr geodezyjne 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 344/10, 344/11, 344/12, 344/13, 344/15, 87/1, 87/2, 87/6 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-07 08:48

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 06 marca 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działającej przez pełnomocnika Pana Wiktora Karłowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 ST Obrowo 32, linii kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oraz przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na działkach nr geodezyjne 173, 174 położonych w miejscowości Sąsieczno, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 487/7, 487/8, 487/9, 487/10, 487/11, 487/12, 487/13, 487/14, 487/15, 487/16, 488, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/26, 405/27, 405/28, 405/29, 405/30, 405/31 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-07 07:48

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 06 marca 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Matuszak zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej na działkach nr geodezyjne 336/26, 787/3, 2168/8, 360, 2168/10, 2177/6, 2176/10, 2177/8, 2169/11 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 2182/13, 13/2, 13/4, 2182/3, 106, 304/51, 309/2, 318/2, 318/28, 312/2, 310/1, 298/2, 310/34, 395/8, 243, 126, 109/22, 109/60, 109/27, 131/14, 131/23, 131/10, 141/9, 538, 187/19, 69/6, 82/19, 549/11, 85/2, 2201/10, 550, 551, 2189/2, 99/4, 2182/4, 99/2, 34, 33/3, 17, 2183/3, 539, 186, 5/2, 257/9, 251 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-03-06 11:03

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 lutego 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Majer zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR0306A na działce nr geodezyjny 389 położonej w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-28 09:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 lutego 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Majer zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR0306A na działce nr geodezyjny 389 położonej w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-28 09:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 28 lutego 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Energa Operator S.A Oddział w Toruniu działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Wiktora Karłowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr geodezyjny 175, 92/13, 92/12, 92/9, 92/11, 92/15, 92/16, 92/17, 92/27, 92/28, 92/18, 92/19, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23, 92/24, 92/26 położonych w miejscowości Sąsieczno, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-28 08:46

 

Obrowo, dnia 24 luty 2023r.

RBiOŚ.6220.37.4.2022.2023.SK

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia Strony

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) informuję, iż w dniu 06.02.2023r. (wpływ: 09.02.2023r.) Inwestora: Solarius Technology sp. z. o. o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (pełnomocnik: Izabela Kędroń ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków) złożył wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 91/1, obręb Kuźniki, gmina Obrowo.” Jako uzasadnienie dla zawieszenia postępowania wskazano konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej.
Mając na uwadze powyższe, proszę o zajęcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia stanowiska, czy nie wyraża Pan/Pani sprzeciwu co do wnioskowanego przez Inwestora: Solarius Technology sp. z. o. o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (pełnomocnictwo: Izabela Kędroń ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków) zawieszenia postępowania.
Odpowiedź na niniejsze pismo należy przekazać na adres: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu.
Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-24 11:16

 

                                                                                                              Obrowo, dnia  10.02.2023

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.02.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.45.2022 dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowych SN 15kV, nn, złącza kablowego SN 15kV i stacji transformatorowej słupowej Głogowo 16 dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewidencyjnych 88 i 89, położonych w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo. Działki biorące udział
w inwestycji to działki o  nr ewidencyjnych 53, 57/3, 59/2, 60/48, 60/80, 87/1, 87/2, 88, 89, 93/1, 94/1, 401 położone w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

                                   Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-24 11:12

 

                                                                                                                Obrowo, dnia  31.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.01.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.41.2022 dla inwestycji polegającej na Budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych w Osieku nad Wisłą na działkach o nr ewidencyjnych 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 129/5, 131/6, położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo”.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

 

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-06 08:19

 

                                                                                                                Obrowo, dnia  30.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.01.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.42.2022 dla inwestycji polegającej na „Budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych w Obrowie na działkach o nr ewidencyjnych 420/6, 420/19, 420/20, 420/21, 420/22, 420/23, 376/20, 376/23, 375, położonych  w miejscowości Obrowo,  gmina Obrowo”.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

                                                                                                              

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-02 14:53

 

                                                                                                                Obrowo, dnia  30.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.01.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.43.2022 dla inwestycji polegającej na Budowie linii kablowej nn – 0,4 kV, rozdzielnicy stacyjnej i rozdzielnicy kablowej. Działki biorące udział w inwestycji to działki o nr ewidencyjnych  293/14, 293/11, 293/8, 293/5, 103/13, 103/11, 103/10 położone w miejscowości Szembekowo, gm. Obrowo”.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

                                                Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-02 09:43

 

                                                                                                                Obrowo, dnia  24.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.01.2023 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.44.2022 dla inwestycji polegającej na Budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych w Obrowie na działkach o nr ewidencyjnych 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 671, 672, 673, 649, 669, 670, 295/2, położonych w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo”.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-02 07:38

 

Obrowo, dnia 01.02.2023 r.

RBiOŚ.6220.26.9.2022/2023.SK

PODANIE INFORMACJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Obrowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowie hali magazynowej oraz portierni, zbiorników i pompowni p. poż., zbiornika retencyjnego, stacji LNG, systemu fotowoltaicznego, parkingów i wyjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Głogowo (gmina Obrowo), na działkach o nr ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326 (obręb 041507_2.0004, Głogowo) działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2687 ze zm.),

informuje:

·      o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

·      o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Urzędzie Gminy Obrowo w dniu 24 stycznia 2023r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty 56 678 60 22 wew. 162

·      o możliwości składania uwag i wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) lub w formie korespondencyjnej tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) bądź elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową: obrowo@obrowo.pl) w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.
od 01.02.2023 r. do 03.03.2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Obrowo - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 pkt 4 u.u.i.ś.o. nie wystąpił natomiast o uzgodnienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż organ te
n wyraził wcześniej opinię, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-02-01 13:25

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 31 stycznia 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pani Małgorzaty Bryćko-Krauza zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nn 0,4kV i rozdzielnicy stacyjnej na działkach nr geodezyjne 509/9, 509/7, 500/28, 500/16, 886/2 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Wójta 

Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-31 16:10

 

Obrowo, dnia  30.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.01.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.37.2022 dla inwestycji polegającej na „Budowie przyłącza SN-15kV do stacji, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nN na działkach o nr ewidencyjnych 300/6, 300/3, 301/3, 302/3, 303/3, 291, 303/5, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/14, 303/15, 303/16, 303/17, 303/18, 303/19, 303/6, 303/25, 303/26, 303/27, 303/28, 303/20, 303/21, 303/22, 303/23, 303/24, 364, położonych w miejscowości Obrowo, gm.Obrowo oraz na dz. nr ewidencyjny 232/1, 232/8, położonych w miejscowości Zębówiec, gm.Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 

Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-31 12:10

 

Obrowo, dnia 23.01.2023r.

RBiOŚ.6220.4.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek  inwestora CAL Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sąsieczno na nieruchomości numer 5/1 i 5/2”

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-24 07:45

 

Obrowo 17.01.2023 r.

RBiOŚ.6220.3.4.2023.SK

PODANIE INFORMACJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Obrowo, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 460 DJP w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie w gospodarstwie 511,5 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki 455 obręb geodezyjny: 041507_2.0020 Zębowo, gmina Obrowo”, toczącego się na wniosek Pana Bartosza Buraka zam. Zębowo 116, 87-126 Zębowo działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

informuje:

·       o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

·       o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem 56 678 60 22 wew.162;

·       o możliwości składania uwag i wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) lub w formie korespondencyjnej tradycyjnej (na adres: Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) bądź elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową: obrowo@obrowo.pl) w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 17.01.2023 r. do  16.02.2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Obrowo - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną wskazane w uzasadnieniu decyzji.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ występuje o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-17 12:42

 

Obrowo, dnia 17.01.2023 r.

RBiOŚ.6220.3.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Pana Bartosza Buraka zam. Zębowo 116, 87-126 Zębowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 460 DJP w zabudowie zagrodowej o łącznej obsadzie w gospodarstwie 511,5 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki 455 obręb geodezyjny: 041507_2.0020 Zębowo, gmina Obrowo”
2) przekazaniu wniosku  i raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem uzgodnienia oraz wydania opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-17 12:40

 

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-17 12:39

Obrowo, dnia 17.01.2023 r.

RBiOŚ.6220.29.6.2022.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2185 ze zm.),

 

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 16.01.2023 r. została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.29.5.2022 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka – Głogowo
Obr. Brzozówka: 147/1, 154/16, 154/15.
Obr. Głogowo: 12/32, 12/60, 12/42, 12/58, 12/59, 13/32, 12/41, 12/27, 12/31.
toczące się na wniosek Inwestora Urząd gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo (pełnomocnictwo: Piotr Szefler Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s. c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń).
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-17 12:37

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 17 stycznia 2023 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pani Mirosławy Zielińskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowych SN 15kV, nn, złącza kablowego SN 15 kV i stacji transformatorowej słupowej GŁOGOWO 16 dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr geodezyjnym 53, 57/3, 59/2, 60/48, 60/80, 87/1, 87/2, 88, 89, 93/1, 94/1, 401 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Wójta 

Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-17 12:32

 

Obrowo, dnia 12.01.2023 r.

RBiOŚ.6220.7.6.2023.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2185 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 11.01.2023 r. została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.7.5.2022 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na dz. o nr ewid. 32/2, 32/3, 30/5, 30/7, 35/4 i 35/5 w obrębie Obrowo, gmina Obrowo” na wniosek Inwestora: Nova Green Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańska (pełnomocnictwo KOMPLETO - SZKOLENIA I CONSULTING Rafał Kozłowski ul. Dojlidy Fabryczne 23p. lok.6, 15-554 Białystok).. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-12 09:45

 

Obrowo, dnia  02.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.01.2023r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.38.2022 dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN 15KV, budowa linii kablowych nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 557/52, 557/10, obręb Osiek nad Wisłą oraz dz.551 obręb Stajenczynki, gm. Obrowo.
Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta 

Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-11 13:24

 

Obrowo, dnia 10 stycznia 2023r.

RRG.6220.4.65.9.32.2011/2019/2021/2022/2023

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000; dalej: k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż została wydana decyzja odmowna w postępowaniu administracyjnym z wniosku Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-10 11:03

 

Obrowo, dnia 10.01.2023r.

RRG.6220.4.60.9.31.2011/2019/2021/2022/2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 09.01.2023 r. została wydana decyzja odmowna nr RRG.6220.4.60.9.30.2011/2019/2021/2022/2023 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym na działce 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo  toczące się na wniosek Inwestora:  Pani Małgorzaty Molkentin. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2023-01-10 10:59

 

Obrowo, dnia 30.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.12.2022 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.40.2022 dla inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci  elektroenergetycznej w obrębie Sąsieczno na działkach o nr ewidencyjnych 36/3, 36/4, położonych w miejscowości Sąsieczno, gm.Obrowo.”

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta        
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-30 09:18

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pani Jadwigi Bąk zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 671, 672, 673, 649, 669, 670, 295/2 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta        
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-29 13:13

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pani Małgorzaty Bryćko-Krauza zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nn – 0,4 kV, rozdzielnicy stacyjnej i rozdzielnicy kablowej na działkach nr geodezyjne 293/14, 293/11, 293/8, 293/5, 103/13, 103/11, 103/10 położonych w miejscowości Szembekowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-29 12:49

 

Obrowo, dnia 20.12.2022r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20.12.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.31.2022 dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oświetleniowej w ramach zadania „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 10 na odc. Brzozówka-Skępe DK15, na odc.Kowalewo Pomorskie – Wrocki DK80, na odc. Czarnowo-Górsk DK91 w m.Stolno.” Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 66/12, 45/1, 40/67, 197 położone w miejscowości Brzozówka, gm.Obrowo. 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-28 15:03

 

Obrowo, dnia 28.12.2022r.

RBiOŚ.6220.29.4.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka – Głogowo” Obr. Brzozówka: 147/1, 154/16, 154/15. Obr. Głogowo: 12/32, 12/60, 12/42, 12/58, 12/59, 13/32, 12/41, 12/27, 12/31 toczące się na wniosek Inwestora: Urząd gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo (pełnomocnictwo: Piotr Szefler Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń).
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)       Strony postępowania

2)       a/a

 

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-28 14:58

 

                                                                                                                Obrowo, dnia 14.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.12.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.27.2022 dla inwestycji polegającej na  Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 34534 SILNO zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 366/28,  położonej w miejscowości Silno, gmina Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

 

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-22 08:02
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-23 09:26

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 23.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.12.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.39.2022 dla inwestycji polegającej na  „Budowie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Obrowie. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 153/27, 153/11, 155/7, 149/2, położone w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-22 07:59

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 19 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pani Jadwigi Bąk zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 420/6, 420/19, 420/20, 420/21, 420/22, 420/23, 376/20, 376/23, 375 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-19 10:25

 

Obrowo, dnia 13.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.12.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.36.2022 dla inwestycji polegającej na  „Budowie sieci wodociągowej.  Działki biorące udział w inwestycji to działki o nr ewidencyjnym 231, 251/1, 263/8, 263/7, 264/20, 264/48, 264/40, 264/50, 264/26, położone w miejscowości Osiek nad Wisłą,  gmina Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-14 14:58

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie przyłącza SN-15kV do stacji, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych  nN na działkach nr geodezyjne 300/6, 300/3, 301/3, 302/3, 303/3, 291, 303/5, 303/7, 303/8, 303/9, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/14, 303/15, 303/16, 303/17, 303/18, 303/19, 303/6, 303/25, 303/26, 303/27, 303/28, 303/20, 303/21, 303/22, 303/23, 303/24, 364 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo oraz na działkach nr geodezyjne 232/1, 232/8 położonych w miejscowości Zębówiec, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-13 14:08

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pani Jadwigi Bąk zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych na działkach nr geodezyjne 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 129/5, 131/6 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-13 13:52

 

Obrowo, dnia 13.12.2022r.

RBiOŚ.6220.7.4.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. o nr ewid. 32/2, 32/3, 30/5, 30/7, 35/4 i 35/5 w obrębie Obrowo, gmina Obrowo.” toczące się na wniosek Inwestora: Nova Green Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańska (pełnomocnictwo KOMPLETO - SZKOLENIA I CONSULTING Rafał Kozłowski ul. Dojlidy Fabryczne 23 p. I lok.6, 15-554 Białystok).
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)    Strony postępowania

2)    a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-13 12:36

 

Obrowo, dnia 13.12.2022r.

RBiOŚ.6220.9.11.2018/2019/2021/2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa zakładu recyklingu tworzyw sztucznych na działce nr 96/1, obręb 0014 Skrzypkowo, gmina Obrowo” toczące się na wniosek Inwestora: SELECT RECYKLING Wojciech Pudliński, ul. Żeromskiego 26/24, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)        Strony postępowania

2)        a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-13 12:34

 

Obrowo, dnia 12.12.2022 r.

RBiOŚ.6220.37.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Inwestor: Solarius Technology sp. z. o. o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (pełnomocnictwo: Izabela Kędroń ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 91/1, obręb Kuźniki, gmina Obrowo.”

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-13 08:33

 

                                                                                                      Obrowo, dnia 09.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 09.12.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.28.2022 dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej nn. Działki biorące udział w inwestycji to działki o nr ewidencyjnych 156/2, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 176/1, 178/1, 295/2, 319/2, 320/15, 320/17, położone w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-09 12:37

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 09 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pana Piotra Szameta zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 557/52, 557/10 położnych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo oraz na działce nr geodezyjny 551 położonej w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-09 11:54

 

Obrowo, dnia 08.12.2022 r.

RBiOŚ.6220.27.6.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

 

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 07.12.2022 r. została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.27.5.2022 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo” toczące się na wniosek Inwestora Pana Romana Filarskiego zam. Zębowo 104, 87-126 Obrowo (pełnomocnik: Anna Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno).  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-09 09:09

 

Obrowo, dnia 07.12.2022 r.


R
BiOŚ.6220.24.7.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 06.12.2022 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie nr RBiOŚ.6220.24.6.2022 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa hali magazynowej, 4 silosów zbożowych wraz z koszem  zasypowym oraz infrastrukturą towarzyszącą i silosu spedycyjnego na dz. nr 193/5 i 193/6 w m. Łążyn II, gmina Obrowo” toczące się na wniosek Inwestora: Seco Katarzyna Jarzębowska Łążyn II 97a, 87-123 Łążyn II (pełnomocnictwo: Pani Magdalena Majewska  ul. Urzędnicza 14/7, 87-100 Toruń).  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-07 11:29

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 06 grudnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. działająca przez pełnomocnik Pana Andrzeja Leśniewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr geodezyjne 36/3, 36/4 położonych w miejscowości Sąsieczno, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 29 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowana przez pełnomocnika Pana Stefana  Wyczkowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Obrowie na działkach nr geodezyjne 153/27, 153/11, 155/7, 149/2 położonych w miejscowości Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-06 15:16
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 12:57

 

Obrowo, dnia 25.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 25.11.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.21.2022 dla inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR4301A  zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 257/6,  położonej w miejscowości  Stajenczynki, gmina Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-28 14:45

 

Obrowo, dnia 14.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.11.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.22.2022 dla inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR4201A  zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 127/1, 128 położonych w miejscowości Zawały, gm. Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-22 15:43

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 21 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Waldemara Romanowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej dn 110 PE na działkach nr geodezyjne 231, 251/1, 263/8, 263/7, 264/20, 264/48, 264/40, 264/50, 264/26 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-21 13:42

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 21 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Staniek zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK10 na odcinku Brzozówka – Skępe, DK15 na odcinku Kowalewo-Pomorskie – Wrocki, DK80 na odcinku Czarnowo – Górsk, DK 91 w miejscowości Stolno” na działkach o nr geodezyjnych 73/1, 158/3 położonych w miejscowości Zębówiec, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-21 13:23

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 21 listopada 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Staniek zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK10 na odcinku Brzozówka – Skępe, DK15 na odcinku Kowalewo-Pomorskie – Wrocki, DK80 na odcinku Czarnowo – Górsk, DK 91 w miejscowości Stolno” na działkach o nr geodezyjnych 66/12, 45/1, 40/67 położonych w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo oraz na działce o nr geodezyjnym 197 położonej w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-21 13:12

 

Obrowo, dnia 18.11.2022 r..

RBiOŚ.6220.24.5.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowie hali magazynowej, 4 silosów zbożowych wraz z koszem  zasypowym oraz infrastrukturą towarzyszącą i silosu spedycyjnego na dz. nr 193/5 i 193/6 w m. Łążyn II, gmina Obrowo.” toczące się na wniosek Inwestora: Seco Katarzyna Jarzębowska Łążyn II 97a, 87-123 Łążyn II (pełnomocnictwo: Pani Magdalena Majewska ul. Urzędnicza 14/7, 87-100 Toruń).
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:
1. Strony postępowania
2.
a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3.
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-18 07:55

 

Obrowo, dnia 18.11.2022 r.

RBiOŚ.6220.27.4.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

 

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo” toczące się na wniosek Inwestora: Roman Filarski Zębowo 104, 87-126 Obrowo (pełnomocnik: Anna Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno).
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)       Strony postępowania

2)       a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-18 07:51

 

Obrowo, dnia 16.11.2022r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.11.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.35.2022 dla inwestycji polegającej na  „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm.Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  608, 511/2, 480/9, położone w miejscowości Osiek nad Wisła, gm.Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-17 14:59

 

Obrowo, dnia 08.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.11.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.34.2022 dla inwestycji polegającej na  „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewidencyjnych 113/24, 113/53, 113/51, 113/50, 113/49, 113/52, 113/48, 113/47, 113/46, 113/45, 113/44 położonych w miejscowości Kawęczyn, gm. Obrowo oraz działce o nr ewidencyjnym 28, położonej w miejscowości Obrowo, gm.Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-10 12:01

 

Obrowo, dnia 10.11.2022r.

 

RBiOŚ.6220.12.6.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

 

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 09.11.2022r., została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.12.5.2022 Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Łążynek, od km 0+000 do 2+100” toczące się na wniosek Inwestora: Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo pełnomocnictwo: Rafał Grenda-Wołkow ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń).
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-10 11:58

 

Obrowo, dnia 31.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2000),

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31.10.2022r. po ponownym rozpatrzeniu sprawy w wyniku wniesionego odwołania i wydania decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, decyzją znak: RBiOŚ.6733.2.2022 ustalono lokalizację  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 433/12, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17, położone w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-10 08:28

 

Obrowo, dnia 04.11.2022 r.

RBiOŚ.6220.31.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora: Pani Lucyna Błahyj Dzikowo 1, 87-125 Osiek nad Wisłą pełnomocnictwo: (Pan Józef Kiełbasa ul. Pomorska 4, 87-162 Złotoria)w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „na modernizacji i rozbudowie istniejącej fermy drobiu (instalacji do hodowli drobiu) należącej do Lucyny Błahyj położonej w Dzikowie, gmina Obrowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie ”.

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-04 12:42

 

Obrowo, dnia 04.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000),

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.11.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.30.2022 dla inwestycji polegającej na  „Budowie linii kablowej nN 0,4kV, zabudowie szafek pomiarowych, rozdzielnicy szafowej nn 0,4kV w miejscowości Głogowo na działkach o nr ewidencyjnych 107/1, 107/29, 107/26, 107/25, 107/24, 107/23, 107/22, położonych w miejscowości Głogowo,  gm. Obrowo.

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-04 12:32

 

Obrowo, dnia 02.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.11.2022 r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.33.2022 dla inwestycji polegającej na  „Budowie sieci kablowej dla zasilania działek o nr ewidencyjnych 316/7, 318/2, 318/28, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 318/12, 318/13, 318/14, 318/15, 318/16, 318/17, 318/18, 318/19, 318/20, 318/21, 318/22, 318/23, 318/24, 318/25, 318/26, 318/27 położonych w miejscowości Stajenczynki, gm. Obrowo oraz na dz. nr ewidencyjny  2177/8, położonej w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo.

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-11-02 14:58

 

Obrowo, dnia 31 października 2022 r.

RRG.6220.4.65.9.29.2011/2019/2021/2022

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000; dalej: k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż zostało zakończone postępowanie z wniosku Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-31 10:07

 

Obrowo, dnia 26.10.2022 r.

RBiOŚ.6220.15.4.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja hali udojowej oraz obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ewid. 102 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo” toczące się na wniosek Inwestora: Pan Jarosława Kaźmierkiewicza Zębowo 114, 87-126 Zębowo.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)    Strony postępowania

2)    a/a

Do wiadomości:

      1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

      2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

      3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-26 14:17

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 24 października 2022r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Stajenczynki w celu wyboru sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Stajenczynki, iż w związku z pisemną rezygnacją Pani Marzenny Niemczewskiej z pełnienia funkcji dotychczasowego sołtysa sołectwa Stajenczynki, Zarządzeniem Nr 116/2022 z dnia 24 października 2022r. Wójt Gminy Obrowo zwołał na dzień 9 listopada 2022r. (środa) na godzinę 18.00 zebranie wiejskie sołectwa Stajenczynki w celu odwołania dotychczasowego oraz przeprowadzenia wyboru nowego sołtysa.

Zebranie wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania wiejskiego i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odwołanie dotychczasowego sołtysa w głosowaniu jawnym.
 5. Dokonanie wyboru nowego sołtysa:

1) wybór komisji skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym),
2) wybory sołtysa:
a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu z wyników wyborów,
3) ogłoszenie wyników wyborów.

6.Wnioski i zapytania.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-24 14:04

Zarządzenie nr 115/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki sołtysa

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-24 14:05

Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Stajenczynki

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-24 14:07

 

Obrowo, dnia 20.10.2022 r.

RBiOŚ.6220.29.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

wszczęciu postępowania na wniosek Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo (pełnomocnictwo: Piotr Szefler Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka – Głogowo”

Obr. Brzozówka: 147/1, 154/16, 154/15.

Obr. Głogowo: 12/32, 12/60, 12/42, 12/58, 12/59, 13/32, 12/41, 12/27, 12/31.

1) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-20 13:41

 

Obrowo, dnia 19.10.2022 r.

RBiOŚ.6220.12.4.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

 

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Łążynek, od km 0+000 do 2+100” toczące się na wniosek Inwestora: Gmina Obrowo (pełnomocnictwo: Rafał Grenda-Wołkow ul. Leszczynowa 55, 87-100 Toruń).
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)        Strony postępowania

2)        a/a

Do wiadomości:

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-19 10:35

 

Obrowo, dnia 13.10.2022 r.

RBiOŚ.6220.17.6.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

 

Wójt Gminy Obrowo

Informuje, iż w dniu 12.10.2022 r. została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.17.5.2022 r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 94/3 w obrębie Obrowo gmina Obrowo”. toczące się na wniosek Inwestora: KPE FARMS Sp. z o.o. Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15- 16:15, pt. 7:15-14:15). Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-13 14:51

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 11 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) w  związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Obrowo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego, z siedzibą ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  608, 511/2, 480/9, położone w miejscowości Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-12 07:57

 

Obrowo, dnia 07.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.10.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.26.2022 dla inwestycji polegającej na  Budowie przyłącza kablowego do stacji, słupowej stacji transformatorowej stacji SN/nN oraz linii kablowych nN w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo.  Działki biorące udział w inwestycji to działki o nr ewidencyjnych 273/1, 263, 258/27, 258/26, 258/17, 258/5, 258/21, 258/18, 258/19, 258/20, 258/25, 258/24, 258/23, 258/28, 258/29, 258/30, 258/7, 258/14, 258/15, 258/16, 259/13, 259/28, 259/19, położone w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo.

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-10 14:20

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 10 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Jakuba Gawrońskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 113/24, 113/53, 113/51, 113/50, 113/49, 113/52, 113/48, 113/47, 113/46, 113/45, 113/44 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo oraz na działce nr geodezyjny 28 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-10 11:18
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-10 11:30

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 10 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Rafał Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci kablowej dla zasilania działek na działkach nr geodezyjne 316/7, 318/2, 318/28, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 318/12, 318/13, 318/14, 318/15, 318/16, 318/17, 318/18, 318/19, 318/20, 318/21, 318/22, 318/23, 318/24, 318/25, 318/26, 318/27 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo oraz na działce nr geodezyjny 2177/8 położonej w miejscowości  Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-10 10:58

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 10 października 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika ELTOMES Pan Tomasz Górski zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV, zabudowie szafek pomiarowych, rozdzielnicy szafowej nn 0,4 kV na działkach nr geodezyjne 107/1, 107/29, 107/26, 107/25, 107/24, 107/23, 107/22 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa. Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-10 10:29

 

Obrowo, dnia 10.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.10.2022 r.  została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.25.2022 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transf. „Obrowo 31(T912937)”, budowie linii kablowej 15kV i budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych w Obrowie.  Działki biorące udział w inwestycji to działki o nr ewidencyjnych 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,  662, 663, 664, 665,666, 667, 668, 669, 293/18, 293/37, 293/38, 293/39, 293/40, 293/41, 293/42, 293/43,  293/44, 293/45,  293/46, 293/47, 293/48, 293/49, 293/50, 293/51, 293/52, 293/53, 293/54, 293/55, 293/56 293/57, 293/58, 293/59, 293/60, 293/63, 293/64, 293/65, 293/66, 293/67, 293/68, 294/8, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 294/19, 294/20, 294/21, 294/22, 294/23, 294/24, 294/25, 294/26, 294/27, 294/28, 294/29, 295/2, położone w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 31.                                                               

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-10-10 07:43
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-10 10:30

 

Obrowo, dnia 27.09.2022r.

RBiOŚ.6220.27.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)    wszczęciu postępowania na wniosek Pana Romana Filarskiego zam. Zębowo 104, 87-126 Obrowo reprezentowany przez pełnomocnik: Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo”.

2)   przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                        Z up. Wójta

                                                        Zastępca Wójta

                                                        Mgr Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-27 15:36

Obwieszczenie i decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, którą utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, słupowej stacji transformatorowej SN/NN oraz linii kablowej nn, w miejscowości Stajenczynki na działkach nr geodezyjne: 551, 82/19, 82/4, 82/5, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18.

drukuj (Obwieszczenie i decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, którą utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, słupowej stacji transformatorowej SN/NN oraz linii kablowej nn, w miejscowości Stajenczynki na działkach nr geodezyjne: 551, 82/19, 82/4, 82/5, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18.)

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-22 10:44

 

Obrowo, dnia 22.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.09.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.24.2022 dla inwestycji polegającej na  Budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie Łążynek na działkach o nr ewidencyjnych 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/15, 138/1 położonych w miejscowości Łążynek, gm. Obrowo.

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-22 10:26

 

Obrowo, dnia 19.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.09.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.4.2022 dla inwestycji polegającej na  „Rozbudowie Stacji bazowej BT41431 Łążyn II. Działka biorąca udział w inwestycji to nr ewidencyjny 222/1, położony w miejscowości Łążyn II, gmina Obrowo.

 

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-20 09:39

 

Obrowo, dnia 19.09.2022r.


RBiOŚ.6220.17.4.2022.SK

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 94/3 w obrębie Obrowo gmina Obrowo” toczące się na wniosek Inwestora: KPE FARMS Sp. z o.o. Kruszyniec 27,  86-014 Sicienko.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Otrzymują:

1)        Strony postępowania

2)        a/a

Do wiadomości:
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-20 07:41

 

Obrowo, dnia 14.09.2022r.

RBiOŚ.6220.26.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora HE4 Enterprises 1 Sp. z o.o. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa (pełnomocnictwo: Pani Iwona Cieślik ul. Tomaszowska 3, 61-333 Poznań). Adres do korespondencji pełnomocnika - Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej oraz portierni, zbiorników i pompowni p. poż., zbiornika retencyjnego, stacji LNG, systemu fotowoltaicznego, parkingów i wyjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Głogowo (gmina Obrowo), na działkach o nr ewidencyjnych: 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326 (obręb 041507_2.0004, Głogowo).
2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-14 09:25
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 09:27

 

OBWIESZCZENIE}
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 13 września 2022 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza kablowego do stacji słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych nN na działkach nr geodezyjne 273/1, 263, 258/27, 258/26, 258/17, 258/5, 258/21, 258/18, 258/19, 258/20, 258/25, 258/24, 258/23, 258/28, 258/29, 258/30, 258/7, 258/14, 258/15, 258/16, 259/13, 259/28, 259/19 położonych w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo

zostało zawieszone do czasu uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o zezwoleniu na lokalizację urządzeń planowanej linii kablowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 258 w granicach działek nr 295/2, 319/2, 320/15, 320/17 w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-13 07:53

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 09 wrzesień 2022 r.

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w wyniku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 20 czerwca 2022r znak:
SKO-72-107/22, została uchylona decyzja znak: RBiOŚ.6733.2.2022 z dnia 28.03.2022r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr ewidencyjny 433/12, 433/13, 433/14, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17  położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo.
Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku ze zmienionym zakresem inwestycji w postępowaniu nie będą brały udziału działki nr ewidencyjny 433/13 i 433/14, obręb Obrowo, gm.Obrowo). Nadmieniam, iż został sporządzony nowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr ewidencyjny 433/12, 434, 455, 453, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17  położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”
i przekazany do uzgodnień z organami właściwymi zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.
Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-12 13:32

 

Obrowo, dnia 05.09.2022r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(
t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.09.2022r. została wydana decyzja znak: RBiOŚ.6733.20.2022 dla inwestycji polegającej
na  „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Działki biorące udział w inwestycji to działki o nr ewidencyjnych 183/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 21/24, 21/25, 21/26, 21/27, 21/28, 21/29, 21/30, 21/31, 21/32, 21/33, 21/34, 21/35, 21/37, 21/38, 21/39, 21/40, 21/41, 21/42, położone w miejscowości Sąsieczno, gm. Obrowo.

Z  treścią  decyzji  można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-06 15:42

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek T-Mobile S.A działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Joanny Fiodorowicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 34534 SILNO na działce nr ewidencyjny  366/28 położonej w miejscowości Silno, gmina Obrowo.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021r. poz. 735 z zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-05 14:21

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z. o. o. działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR4301A zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny  257/6,  położonej  w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-29 15:13

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia  26 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości,
że na wniosek P4 Sp. z. o. o. działająca przez pełnomocnika Pana Marcina Majer zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOR4201A zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 127/1, 128 położonych w miejscowości  Zawały, gmina Obrowo.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-29 14:23

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Dariusza Michniewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej nN o długości 500m na działkach nr ewidencyjny 156/2, 174/4, 174/5, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 176/1, 178/1, 295/2, 319/2, 320/15, 320/17, położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-29 11:30

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A ODDZIAŁ W TORUNIU działająca przez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej SN, złącza kablowego ZKSN, słupowej stacji transformatorowej SN/NN oraz linii kablowej NN na działkach nr ewidencyjny 99/6, 82/19, 82/4, 82/5, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/17, 82/18 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-29 11:27

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 18 lipca 2022 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.  735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek TOWERLINK POLAND SP. Z. O. O. działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Michalewską zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Rozbudowie stacji bazowej BT41431 Łążyn II. Działka biorąca udział w inwestycji to nr ewidencyjny 222/1, położona w miejscowości Łążyn II, gmina Obrowo.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-07-19 15:31


 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji - strona 1

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-06-08 15:04
 • 00000002
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji - strona 2

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-06-08 15:04

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-08 15:02

 

Obrowo, dnia 30 maja 2022r.

RRG.6220.4.65.9.24.2011/2019/2021

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż postępowanie z wniosku Małgorzaty Molkentin reprezentowanej przez adwokata Mariusza Lewandowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do magazynowania i przygotowywania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, zlokalizowanego na działce o nr 172/2 położonej w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo nie może być załatwione w terminie wskazanym w zawiadomieniu znak RRG.6220.4.65.9.21.2011.2019.2021.2022 z dnia 21.03.2022r.

Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest oczekiwanie na opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który to organ zawiadomił, iż przedmiotową opinię wyda w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyjaśnień od wnioskodawcy. Na dzień wydania niniejszego zawiadomienia żądane wyjaśnienia nie zostały złożone.

            Nowy termin załatwienia sprawy: 31 lipca 2022 r.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszcone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-30 11:37

 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-18 09:18

 

Obrowo, dnia 09.05.2022r.

RBiOŚ.6220.9.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony o:

1)  wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa (do 12 lipca 2021r. pod nazwą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.) (pełnomocnictwo Lidia Kierwiak, Herkules S.A. ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk)

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. o nazwie Łążyn II nr BT41431 na wieży kratowej stalowej obejmującego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym Łążyn II, na działce nr 222/1, obręb Łążyn II ”.  

2) przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Toruniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-09 10:40

 

Obrowo, dnia 06.05.2022r.

RBiOŚ.6220.13.6.2021.2022.SK

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Obrowo, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

iż w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady zwierząt w istniejącym budynku inwestorskim na działce o nr ewid. 75/1 w miejscowości Zębowo, gm. Obrowo” toczącego się z wniosku Pana Romana Filarskiego Zębowo 104, 87-126 Obrowo (pełnomocnik: Anna Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno).

w dniu 05 maja 2022r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Obrowo znak RBiOŚ.6220.13.4.2021.2022.SK o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie bip.obrowo.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji. Zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-09 10:41

 

 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-14 13:06

 

 • 00000001
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-04-12 11:29

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-12 11:28

 

 • Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-08 09:22

 


Obrowo, dnia 24.03.2022r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 741)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz.735),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.03.2022r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.33.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii kablowej SN 15KV, budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV, zabudowie rozłączników napowietrznych SN 15kV, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV, budowie małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,5kV, budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV, budowie złączy kablowych SN, budowie złączy kablowych nN, budowie linii kablowych światłowodowych osłonie kanalizacji telekomunikacyjnej na działkach nr ewidencyjne: 38/5, 28, 8, 6/7, 16/4, 234/49, 224/1, 225/6, 235/2, 229, 248/6,248/14, 247/23, 283, 354, 305/3, 305/28, 305/44, 223/5, 223/3, 220/1, 219/1, 219/2, 217/47, 217/45, 234/49, 217/46, 305/27, 248/5 obręb Obrowo oraz nr ewidencyjne 120/1, 523/8, 523/7, 184, 585/1, 635, 251/1, 351/9, 539, 377/1, 366/7, 367/16, 368, 172/13, 141, 263, 130/3, 133/1, 321, 254/49, 254/48, 264/15, 364/10, 364/28, 364/5, 365/1, 365/12, 365/11, 367/32, 563, obręb Kawęczyn,  gm. Obrowo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-24 13:16
 • Xerox Scan_10032022135034-1
  Informacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o odwołaniu licytacji nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-10 14:00

 

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.172.2021.PS/WK z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wody podziemnej z otworów studziennych ujmujących wodę górnej kredy, tj. studni nr 2 (dz. nr 325/1 obręb Głogowo, gmina Obrowo), studni nr 3 (dz. nr 191/2 obręb Dobrzejewice, gmina Obrowo), studni nr 4 (dz. nr 195/1 obręb Dobrzejewice, gmina Obrowo) oraz studni nr 5 (dz. nr 2071/24 obręb Obory, gmina Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-02-10 14:29

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-26 14:57

 • Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie odpisu i oszacowania wartości nieruchomości
  Obwieszczenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie odpisu i oszacowania wartości nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-21 08:55

 

 • 00000001

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-03 13:39

 • 00000001

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-08-03 13:37

                                                                                                      Obrowo, dnia 08.07.2021r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.07.2021r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kablowej nN dla zasilania dz. o nr ewidencyjnych 292/16, 292/17, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21 obręb Obrowo, gm. Obrowo. Działki biorąc udział w inwestycji to nr ewidencyjne 292/8, 292/22, 292/16, 292/17, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21 obręb Obrowo, gm.Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-08 13:24
 • 00000001
  Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o trzeciej licytacji nieruchomości
 • 00000002
  Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o trzeciej licytacji nieruchomości

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-07 14:49

 

 • 00000001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-04 13:04


                                                                                                      Obrowo, dnia 06.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.04.2021 r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2021 zmieniająca w części decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.35.2020 wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 18.11.2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” na działkach o nr ewidencyjnych 213, 206/8, 207/3, 207/14, 207/9, położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”, w zakresie działek biorących udział w inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-06 14:15
 • 00000001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-17 13:14

 • 00000001

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-17 13:13

                                                                                                      Obrowo, dnia 26.02.2021r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26.02.2021r. została wydana decyzja znak:RRG.6733.23.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „Budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Stajenczynki, Osiek nad Wisłą, gm.Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne działek 304/51, 106, 2182/3, 2182/13, 13/4, 2182/14, 2182/12, 9, 109/33, 109/34, 109/32, 178/1, 312/2, obręb Stajenczynki, gm.Obrowo oraz dz. nr ewidencyjny 2176/10, 2176/11, obręb Osiek nad Wisłą, gm.Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-26 14:09

Obrowo, dnia 13.01.2021r.

RRG.6220.19.4.2020/2021SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo
zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na, to budowie Farmy Fotowoltaicznej PV Obrowo II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN-15kV, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na terenie dz. Nr 302/4, 301/4, 300/4 w obrębie 0011 Obrowo gmina Obrowo tczące się na wniosek Inwestora: Stanisława Strzeleckiego zam. Zębowo 17, 87-126 Obrowo

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem  z dnia 10 listopada 2020r. znak N.NZ.40.2.9.11.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 17 listopada 2020r. znak GD.ZZŚ.5.435.537.2020.WL  Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 28 grudnia 2020r. znak WOO.4220.1104.2020.HN.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-13 14:50

Obrowo, dnia 13.01.2021r.


RRG.6220.18.4.2020/2021SK

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Obrowo
zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na, to budowie Farmy Fotowoltaicznej PV Obrowo I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,00 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN-15kV, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na terenie dz. Nr 302/4, 301/4, 300/4 w obrębie 0011 Obrowo gmina Obrowo tczące się na wniosek Inwestora: Stanisława Strzeleckiego zam. Zębowo 17, 87-126 Obrowo

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pok. 33 w godzinach urzędowania (pn., śr., czw. 7:15-15:15, wt. 7:15-16:15, pt. 7:15-14:15). W ww. terminie zainteresowane strony mogą wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w sprawie.

Ponadto informuję, iż pismem  z dnia 10 listopada 2020r. znak N.NZ.40.2.9.10.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dla planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 17 listopada 2020r. znak GD.ZZŚ.5.435.538.2020.WL  Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla planowanego przedsięwzięcia również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 28 grudnia 2020r. znak WOO.4220.1103.2020.HN.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla planowanego przedsięwzięcia także wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości realizacji inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-13 14:48

                                                                                                      Obrowo, dnia 21.12.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.12.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.38.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie linii kablowej nn
z przyłączami dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach od nr 487 do nr 504. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne  53, 57/3, 59/1, 59/2, 60/80, 93/1, 94/1, 401, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.
 

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

 Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-21 16:06


                                                                                                      Obrowo, dnia 30.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.32.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej Sn/nN 15/0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 133/24, 133/25, 133/26,  133/27, 136/5, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, 136/29, 207, 351, 155/9, 155/3, 2019/4, położone w miejscowości Dobrzejewice, gm. Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-30 11:46

                                                                                                      Obrowo, dnia 30.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.29.4.2020 umarzająca postępowanie w  odniesieniu do właścicieli działek o nr ewidencyjnych 199 i 154/2 położonych w miejscowości Sąsieczno, gm.Obrowo w ramach prowadzonego postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN, złącza kablowego SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN dla zasilania dz. nr 389, 462, 468,  obręb Obrowo,  dz. 30/3, 30/4, 147, 189, 108/6 obręb Sąsieczno,  gm. Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-30 11:42

                                                                                                      Obrowo, dnia 30.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.29.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej SN, złącza kablowego SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN dla zasilania dz. nr 389, 462, 468,  obręb Obrowo,  dz. 30/3, 30/4, 147, 189, 108/6 obręb Sąsieczno,  gm. Obrowo”.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-30 11:35

Obrowo, dnia 24.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.34.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” na działkach o nr ewidencyjnych 30/2, 41/1, 232, 196, 231, 43/8, położonych w miejscowości Brzozówka,  gmina Obrowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                                                                    

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-24 10:12

                                                                                                      Obrowo, dnia 18.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.31.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewidencyjnym  158/10 położonej w miejscowości Brzozówka i na działce o nr ewidencyjnym 486 położonej w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 12:47

                                                                                                      Obrowo, dnia 18.11.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.11.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.35.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11” na działkach o nr ewidencyjnych 213, 206/8, 207/3, 207/14, 207/9, położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo.

                                                                                                             Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 12:44

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia  20 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pani Mirosławy Zielińskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowej nn z przyłączami na działkach o nr 53, 57/3, 59/1, 59/2, 60/80, 93/1, 94/1, 401, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 położonych w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:24

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia  19 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pani Mirosławy Zielińskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie linii kablowych SN 15 kV nn i stacji transformatorowej na działkach o nr 153/11, 154/10, 154/11, 154/12, 154/13 położonych w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                       Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                   Mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:22

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Sylwester Lewandowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 365/10, 365/11, 364/28, 364/10, 364/11, 364/8, 364/1, 646, 649/4, 649/3, 649/2, 649/1, 648 położonych w miejscowości Kawęczyn, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                    Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                                 Mgr Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:20

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – pełnomocnik Pan Sylwester Lewandowski  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach nr geodezyjnych 488, 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9, 483/10, 483/12, 483/13, 484/6 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                    Wójt Gminy Obrowo
                                                                                                                                 Mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:17

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Obrowo

 

z dnia  06 listopada 2020 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek DUON Dystrybucja S.A. działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Wojciechowskiej  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63x5,8mm PE100 RC SDR11 na działkach o nr ewidencyjnym 387, 213, 245/51, 252/29, 252/42, 259/49 położonych w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo, oraz działkach nr 133/4, 133/28, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 133/24, 133/26  położonych w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo”.

                Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256), niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz właściwego miejscowo sołectwa.

                Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                          

z up.Wójta Sekretarz Gminy

Mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-06 12:41
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 12:42

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa:
- działka numer 251  o pow. 0,6463 ha obręb Stajenczynki KW TO1T/00039621/1

PROTOKÓŁ

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Stajenczynki.

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 251 o pow. 0,6463 ha obręb Stajenczynki KW TO1T/00028807/9, stanowi grunt zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej.
 2. Podstawa przejęcia: Uchwała Nr XXI/165/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Gminy Obrowo w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Obrowo nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  21.10.2020r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-22 13:59

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 372  o pow. 0,1059 ha obręb Zawały KW TO1T/00028807/9

PROTOKÓŁ

z dnia 21.10.2020r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Obrowo nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie przejęcia na własność gminy  Obrowo Nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa :

 1. Przedmiot przejęcia:
  Działka nr 372 o pow. 0,1059 ha,  obręb Zawały KW TO1T/00028807/9, stanowi grunt zabudowany budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, stanowiącej również świetlicę dla mieszkańców miejscowości Zawały. Budynek ten ma zostać wyremontowany, bez zmiany sposobu użytkowania.
 2. Podstawa przejęcia:
  Uchwała Nr XXI/164/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rady Gminy Obrowo w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Zawały.
 3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo I piętro, na okres 30 dni od dnia  21.10.2020r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.obrowo.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-22 13:56

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.25.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie linii kablowej nn w Obrowie zasilanej ze stacji transformatorowej „Obrowo 2”  i „Obrowo 9”, gm. Obrowo na działkach o nr ewidencyjnych 294/11, 294/12, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 295/2, 294/8, 509, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 295/4, 293/7, 293/18,  295/9, 296/4, 297/4, 298/4, 299/4, 300/4 położonych w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:29
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 13:30

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.26.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 61/66, 61/65, 61/50, 60/80, położone w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo.

 

                                                                                              Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:28
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-22 13:28

Obrowo, dnia 12.10.2020r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.27.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe wyższe niż 1kV (15 kV), napowietrznej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV, rozdzielnicy kablowej i szafek kablowo-pomiarowych oraz wymianie słupa średniego napięcia na nowy z rozłącznikami/odłącznikami.  Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 44, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 58, 59/7, 60/12, 62/2, 62/10, 62/11, 66, 2013/48 położone w miejscowości Szembekowo, gm. Obrowo.

 

                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                            mgr  Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 13:05
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 13:05

                                                                                                      Obrowo, dnia 15.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 )  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.28.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie linii kablowych SN 15kV, nn i stacji transformatorowej słupowej dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 446/18, 446/9 i 446/10. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 445, 446/5, 446/7, 446/8, 446/9, 446/10, 446/11, 446/13, 446/14  położonych  w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo.

                                                                                                  Wójt Gminy Obrowo

                                                                                               mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.                                                                                           

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 12:25

                                                                                                      Obrowo, dnia 12.10.2020r

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.10.2020r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.30.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej „Budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 44/28, 44/21, 44/20, 44/19, 44/18, 44/22, 44/23, 44/17, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/29, 55/1, 44/16 położone w miejscowości Dzikowo, gm. Obrowo.

       

                                                                                         Wójt Gminy Obrowo

                                                                                      mgr Andrzej Wieczyński

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-16 12:27

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo 
z dnia 21 września 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego  Planu Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Obrowo

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2020.0.6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 1. BRZOZÓWKA
 2. DOBRZEJEWICE
 3. DZIKOWO
 4. GŁOGOWO
 5. KAWĘCZYN
 6. KUŹNIKI
 7. ŁĄŻYN II
 8. ŁĄŻYNEK
 9. OBORY
 10. OBROWO
 11. OSIEK NAD WISŁĄ
 12. SĄSIECZNO
 13. SKRZYPKOWO
 14. SILNO
 15. SMOGORZEWIEC
 16. STAJENCZYNKI
 17. SZEMBEKOWO
 18. ZAWAŁY
 19. ZĘBOWO

na okres 60 dni tj. od dnia 21 września 2020r. do dnia 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, pokój nr 33, w wyznaczonych godzinach (poniedziałek, środa, czwartek 7.15-14.15, wtorek 7.15-15.15,
piątek 7.15-13.15). Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” — Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-21 11:27

 

Obrowo, dnia 16.09.2020r

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  OBROWO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.09.2020r. została wydana decyzja dotycząca zmiany  w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RRG.6733.33.2019 wydanej przez Wójta Gminy Obrowo w dniu 18.11.2019r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego „budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV w miejscowości Obrowo, gm. Obrowo. Działki biorące udział w inwestycji to nr ewidencyjne 408/37, 408/36, 408/33, 408/35, 409/38, 409/27, 409/28, 409/29, 409/30, 409/31, 409/32, 409/33, 409/34, 409/35, 409/36, 409/37, 488, 484/6  położone  w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo”.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Obrowo,
 ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 31.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Raniszewska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 09:16

 

        Obrowo, dnia  25.06.2020 r.

RRG.6733.23.1.2020

POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania

Na podstawie  art. 97  § 1  pkt 1, art. 101 § 1, art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

postanawiam

Zawiesić  z  urzędu  postępowanie  administracyjne w sprawie złożonego wniosku w dniu 17.06.2020 r. przez ENERGA OPERATOR S.A. działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szameta
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach o nr geodezyjnych 304/51, 106, 2182/3, 2182/13, 13/4, 2182/14, 2182/12, 9, 109/33, 109/34, 109/32, 178/1, 312/2 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo oraz na działkach o nr geodezyjnych 2176/10, 2176/11 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłej: Pani Cecylii Dąbrowskiej.

Uzasadnienie

                W dniu 17.06.2020 r. ENERGA OPERATOR S.A. działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szameta  złożyła  wniosek  o  wydanie  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach o nr geodezyjnych 304/51, 106, 2182/3, 2182/13, 13/4, 2182/14, 2182/12, 9, 109/33, 109/34, 109/32, 178/1, 312/2 położonych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo oraz na działkach o nr geodezyjnych 2176/10, 2176/11 położonych w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo.

W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie, podczas ustalania stron postępowania okazało się, że Pani Cecylia Dąbrowska – właścicielka działki nr 9 położonej w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo – nie żyje, co potwierdza pracownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Obrowie. W związku z zaistniałą  sytuacją  poczyniono starania o ustalenie potencjalnych spadkobierców po zmarłej. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić aktualnych potencjalnych spadkobierców i ich adresów zamieszkania lub zameldowania.

                Zgodnie z art. 97 § 1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5,
a postępowanie nie podlega  umorzeniu jako bezprzedmiotowe.

Biorąc  pod  uwagę  zaistniałą  sytuację  oraz  zapis art. 97 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256),  zawiesza się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do czasu rozstrzygnięcia istoty sprawy. 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo zgodnie z art.141 w związku
z art.101§ 3 KPA. 

Zgodnie z art.103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych
w kodeksie.                                                                                                                                

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

 1. ENERGA OPERATOR S.A. – działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Piotra Szameta - ul. Broniewskiego 13C/10, 87-100 Toruń,
 2. A/a UG.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-25 11:34

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-05 09:01:05