Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:15

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:17

 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:18

 

W sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:19

 

W sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:20

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:21

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:21

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:22

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:23

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo"

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:24

 

W sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Brzozówce

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:24

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-02 10:25

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-26 11:18

 

Informacja o sesji Rady Gminy w Obrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994) zapraszam na VII sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:00  w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy;

    2. Stwierdzenie quorum;

    3. Przyjęcie protokołu z VI sesji;

    4. Wybór sekretarza obrad;

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Obrowo za 2018 r.

    8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie za okres

         od stycznia do grudnia 2018 r.

    9. Interpelacje i wnioski radnych

    10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok.

    12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2036

   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy

         środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok.

   14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

         gminy Obrowo.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

   16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

   17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo.

   18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

   19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka  gmina Obrowo.

   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki

         Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo"

   21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Brzozówce.

 22. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

       przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych

       prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż

       Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i

       wykorzystania

   23.Sprawy różne.

   24. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy w Obrowie.    

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-26 11:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-02 10:26:41