Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:36

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:39

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:41

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:42

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:44

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:46

W sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:47

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:48

W sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:50

O zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:51

Zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-01-04 14:53

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-20 12:32

 

Obrowo, 20.12.2021 r.

RO.0002.7.2021

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2021 r.  poz. 1777 ) zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 28 grudnia 2021 r.  o godzinie  10:00  (wideokonferencja).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Obrowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022”
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.
 18. Interpelacje i wnioski radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-20 12:33
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 10:05

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2498
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 11:53:49