Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Wybierz stronę podaną obok aby otrzymać szczegółowe informacje.


1. Rada stosownie do przepisów ustawy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. Uchwały Rady Gminy zapadają, o ile przepis tak stanowi:

 •  zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady - oznacza więcej głosów "za" od "przeciw"; głos wstrzymujący nie wyraża stanowiska ani "za" ani "przeciw" i oddaje pole tym, którzy głosują aktywnie,
 •  bezwzględną większością ustawowego składu Rady - oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą,
 •  bezwzględną większością głosów - oznacza, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciw i wstrzymujących się.

 


Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 r. w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2023 wynoszą:
- od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,15 zł od 1m2powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,78 zł od 1 ha powierzchni,
 3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni

- od budynków i ich części:

 1. mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 27,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 5,82 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,32 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości.
Podstawa prawna
Uchwała Nr XXXIX/339/2022 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego w 2023 roku wynoszą:
Obowiązujące od 1 stycznia 2023  roku
- dla gruntów gospodarstw rolnych:
- 2,5  x 60,80 zł/q = 152,00 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),
 - dla pozostałych gruntów rolnych:
 - 5 x 60,80 zł/q = 304,00 zł (od 1 ha gruntów).
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość pieniężna 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta.
Podstawa prawna:
Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr XXXIX/341/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2023 roku wynosi:

0,220 m3drewna x 323,18 =  71,0996 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.888 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (M. P. 2022, poz. 996).

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok

Obowiązująca uchwała nr XXXIX/340/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.

Poniżej do pobrania pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2023 roku.

 


drukuj (Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 r. w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-22 07:52

Pliki ze stawkami podatku od środków transportu obowiązujące w 2023 roku

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-22 07:52

Wzory informacji i deklaracji - podatek od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-19 14:48
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:55

Wzory informacji i deklaracji - podatek rolny

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-19 14:49
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:56

Wzory informacji i deklaracji - podatek leśny

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-06-19 14:49
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 11:56

Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39739
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-22 09:16:26