Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obrowo, dn. 31.07.2013 r.

PLF.3060.1.2.2013.HZ

 

Wyniki Otwartego Konkursu

 

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy w Obrowie z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w pisemnym konkursie ofert na:

 

„Wybór Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo”

 

Dokonano wyboru Agenta Emisji, którym został bank:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.07.2013 r. do godz. 13:45 wpłynęła jedna ważna oferta.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 30.07.2013 r.

 

Złożona oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, uzyskując łącznie 100,00 pkt.  

 

Warunki cenowe wybranej oferty.

  1. Bank oferuje świadczenie usług z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo na kwotę 10.200.000,00 zł (słownie dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.
  2. Oprocentowanie przyjęte w wyniku przeprowadzonych negocjacji: suma zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży w wysokości:

- 1,50 % dla obligacji serii A13

- 1,50 % dla obligacji serii B13

- 1,50 % dla obligacji serii C13

- 1,50 % dla obligacji serii D13

- 1,50 % dla obligacji serii E13

- 1,50 % dla obligacji serii F13

- 1,50 % dla obligacji serii A14

      3. Prowizja: 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100), płatna
          w terminie 21 dni na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu wpłaty na rachunek
          Gminy środków, z tytułu objęcia przez Bank pierwszej emisji serii Obligacji.

 

      4. Gmina może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.

 

      5. Gmina ma prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii Obligacji.

     

      6. Bank zobowiązuje się do niepopierania żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

 

      7. Bank zapewni, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy.   

Informuję, że planowany termin podpisania umowy w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji zostanie zawarta w dniu 05.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27.

Dziękujemy za udział w konkursie.

       Wójt Gminy w Obrowie

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Wójt Gminy Obrowo zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXIX/183/2013 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

Oferty w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Sekretariat (pok. 1)

Termin składania ofert upływa 30 lipca 2013 roku o godz. 13.45

drukuj (Wójt Gminy Obrowo zaprasza do składania ofert)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-07 10:35

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2256659
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 09:08

Stopka strony