Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OBROWO

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w  miejscowości Dzikowo, działka nr 26,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w  miejscowości Dzikowo, działka nr 26 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo,

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy urzędu.

 

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 stycznia 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w świetlicy o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym, a także w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2023 r.
Uwagi mogą być wnoszone:

1)   pisemnie na adres: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

2)   ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Obrowo,

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: warunkizabudowy@obrowo.pl(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

 

   Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                                 mgr Andrzej Wieczyński

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako RODO, informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa z tym związane, znajdują się na stronie www.bip.obrowo.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-09 13:47

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OBROWO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Dzikowo, działka nr 24/15,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Dzikowo, działka nr 24/15 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo,

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 stycznia 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w świetlicy o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęcie w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym, a także w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2023r.
Uwagi mogą być wnoszone:

1)   pisemnie na adres: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

2)   ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Obrowo,

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: warunkizabudowy@obrowo.pl(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

                                                                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                          mgr Andrzej Wieczyński

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako RODO, informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa z tym związane, znajdują się na stronie www.bip.obrowo.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-12-09 13:44

 

Obrowo, dnia 16.09.2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBROWO

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrowo uchwały nr XXV/217/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr ewidencyjny 114/6.
Granice obszaru objętego planem zostały przedstawione na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obrowo@obrowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UrzadGminyObrowo/skrytka.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr ewidencyjny 114/6.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obrowo@obrowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UrzadGminyObrowo/skrytka.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) informuję, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo, z siedzibą: Urząd Gminy w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, adres e-mail: obrowo@obrowo.pl,  tel. (48) 566786022. Dane są podawane w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.
Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
4.
Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
5.
Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7.
Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.
Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
9.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail iod@obrowo.pl. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy w Obrowie  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
Ponadto na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) informuję, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-16 12:25

 

Obrowo, dnia 16.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrowo uchwały nr XXVI/241/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr ewidencyjne 178/17, 177.
Granice obszaru objętego planem zostały przedstawione na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obrowo@obrowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UrzadGminyObrowo/skrytka.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, dz. nr ewidencyjne 178/17, 177.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: obrowo@obrowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UrzadGminyObrowo/skrytka.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Obrowo. 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) informuję, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo, z siedzibą: Urząd Gminy w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, adres e-mail: obrowo@obrowo.pl,  tel. (48) 566786022. Dane są podawane w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.
Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
4.
Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
5.
Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7.
Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.
Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
9.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail iod@obrowo.pl. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy w Obrowie  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
Ponadto na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) informuję, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-09-16 12:21

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obrowo - dz. 15/51, 15/54 - do wyłożenia do publicznego wglądu

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-07-15 13:15
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-15 13:40

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OBROWO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz. 503) oraz uchwały Nr XLIV/320/2018Rady Gminy Obrowoz dnia 11 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo, dz. nr 15/51, 15/54,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo, dz. nr 15/51, 15/54 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 25lipca 2022 r. do 16sierpnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w Świetlicy przy Urzędzie Gminy Obrowo  o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęcie w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu zmiany planu.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym, a także w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31sierpnia 2022 r.


Uwagi mogą być wnoszone:

 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Obrowo,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: warunkizabudowy@obrowo.pl(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako RODO, informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa z tym związane, znajdują się na stronie www.bip.obrowo.pl w zakładce https://www.bip.obrowo.pl/8980,ochrona-danych-osobowych.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-07-15 13:39

 

Projekt MPZP dla miejscowości Osiek nad Wisłą - dz. 15, 16, 48 - do wyłożenia

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-06-10 08:29

Obrowo, dnia 10.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784.) art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 w związku z art. 54 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784.) oraz uchwały Nr XL/246/2014 Gminy Obrowo z dnia 27 czerwca 2014r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.

             zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.;
 • prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego;
 • niezbędnej dokumentacji ww. spraw;

w dniach od 17.06.2021 r. do 16.07.2021 r. w Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do wglądu również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowo pod adresem: http://www.bip.obrowo.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.07.2021 r. w Urzędzie Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Obrowo.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo pod adresem: http://www.bip.obrowo.pl.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-06-10 08:14

 

Obwieszczenia Wójta Gminy Obrowo z dnia 13.06.2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-06-13 09:48

 

Zawiadomienia i obwieszczenia dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

drukuj (Zawiadomienia i obwieszczenia dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-04-17 16:03
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 16:03

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-09-25 08:56

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-02-12 13:39

 


 


 

 • -

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2014-11-14 09:57
 • -

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2014-11-14 09:56
 • -
 • -

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19975
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-09 13:47:26