Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 09:37

Obrowo, dnia 25 lutego 2020 r.

RRG.271.II.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na zadanie „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych” o wartości poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

W wyniku badania i oceny złożonej oferty jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

ul. Lubicka 2

87-122 Grębocin

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Na przedmiotowe zapytanie cenowe wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełniała warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.

 Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 66 595,00 zł w związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana do podpisania umowy i realizacji  zadania.

Dziękujemy za udział. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-25 12:02

Obrowo, 24.02.2020 r.

RRG.271.II.2020.IMM                                                                                                               

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 1. Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Agnieszka Kwiatkowska
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 3. Członek Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie cenowe - poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  24.02.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 1

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oprocentowanie rachunków bankowych

Prowadzenie rachunków bankowych

Pozostałe opłaty wskazane przez Wykonawcę

1.

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

ul. Lubicka 2

87-122 Grębocin

0,10 %

0,00 zł

66 595,00 zł

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-24 14:39

Obrowo, 20.02.2020r.

RRG.271.II.2020.IMM

OFERENCI

Sprostowanie

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia:

"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

Planowana średnioroczna ilość przelewów masowych – 33.300szt.

(w piśmie z dnia 19.02.2020r. błędnie wskazano 3.300szt.)

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-20 13:13

Obrowo, 19.02.2020r.

RRG.271.II.2020.IMM

OFERENCI

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia:

"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

Pytanie:

1.  Określenie średniorocznej ilości przelewów wychodzących, przelewów masowych, kwoty wypłat zasiłków z GOPS w kasach oraz liczbę aktywnych loginów?

Odpowiedź:

 1. Średnioroczna ilość przelewów wychodzących – 62.000 sztuk.

Średnioroczna ilość przelewów masowych – 3.300szt.

Planowana kwota wypłat zasiłków z GOPS – 620.000zł.

Liczba aktywnych loginów – 29.

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-19 15:02

Obrowo, dnia 17.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 25/2014 z dnia 22.04.2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"


 

Obrowo, dnia 14 lutego 2020 r.

RRG.271.I.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe, na zadanie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową – część I i II o wartości poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty:

część I:                 PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, DORADZTWO Wojciech Ludkiewicz

ul. Stokrotki 14, Sąsieczno

87-125 Osiek nad Wisłą 

 

część II:                                Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT

ul. Marco Polo 10,

86-032 Niemcz

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęło 11 ofert: na część I - 7 , na część II - 6

Wszystkie oferty spełniały warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.

W cz. I najkorzystniejszą cenę zawierała oferta nr 8 złożona przez PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, DORADZTWO Wojciech Ludkiewicz. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 13 500,00 zł w związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana do podpisania umowy i realizacji  zadania.

W cz. II najkorzystniejszą cenę zawierała oferta nr 11 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 12 800,00 zł w związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana do podpisania umowy i realizacji  zadania.

Dziękujemy za udział. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:12
 • 00000001

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-01-27 15:01
 • 00000002

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-01-27 15:01

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-27 15:00

 

RRG.271.I.2020.IMM

  Obrowo, dnia 20.01.2020r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.bip.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


  I. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019, poz.1843) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz GMINY OBROWO  nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową część …………..”.

Pełnienie  nadzoru inwestorskiego  dotyczy ww. zadania inwestycyjnego, określonego projektem budowlanym, przedmiarem  robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie (www.bip.obrowo.pl) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy  w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, pok. nr 28.

 1. Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1.  oświadczenie, że Wykonawca posiada wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności  do właściwej Izby,
 2. Dodatkowe ubezpieczenie OC do 200000 EURO,
 3. Wykaz prowadzonych nadzorów o okresie ostatnich 3 lat.
 1. Przewidywany okres  realizacji zadania inwestycyjnego którego nadzór jest przedmiotem niniejszego zapytania to luty 2020 r. – lipiec 2021 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 27 w pokoju nr 1 (sekretariat)  do dnia 2020-01-27  do godz. 1300

 1. Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Obrowie  przy ul. Aleja Lipowa 27 w pokoju nr 2 w dniu 2020-01-27 o godz. 1310
 2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Iwona Malcan-Maj,

tel. 56 6786022.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach, które uniemożliwiają zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia dla każdej części odrębnie: część I – termomodernizacja, część II – rozbudowa) Na wewnętrznej kopercie lub opakowaniu powinna znajdować się informacja „NIE OTWIERAĆ PRZED 2020-01-27 godzina 13:10 - oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową – część …….”.
 2. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – załącznik nr 2.Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  etapie bez podania przyczyny.                         

                                

            Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 1. Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Wzór umowy.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-20 15:09

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-20 15:11

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-31 12:36

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.II.2019.IMM

  Obrowo, dnia 22.10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2019 – 2020 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.


 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-18 12:51

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.I.2019.IMM

  Obrowo, dnia 08.10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2019 – 2020 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.


 

Obrowo, dnia 16.11.2017r.

RRG.271.I.2017.HR

OFERENCI

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  poniżej 30.000 euro na zadanie pn: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1”.
W zapytaniu ofertowym pkt. VII kryteria oceny ofert nie przyjęto progów procentowych dla kryterium cena i termin.

Postępowanie zostało unieważnione.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-11-17 08:11

Obrowo, dnia  24.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Obrowo w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 „w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19”

"dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3"

"dla części miejscowości Silno działka nr 32/1"

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Gmina Obrowo z siedzibą: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

REGON: 871118744             

NIP: 879 266 82 60

Tel. 56 678 60 22 wew.181,  Fax 56 678 60 22

email: obrowo@obrowo.pl, adres strony internetowej: www.bip.obrowo.pl - Przetargi i ogłoszenia-przetargi do 30 000 euro

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.)
 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 

Protokół z przebiegu postępowania

drukuj (Protokół z przebiegu postępowania)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-10 14:58

  Obrowo, dnia 25.03.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

S.G.030.I.2019

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: obrowo@obrowo.pl

www.bip.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019, poz.1843) zwaną dalej ustawą. Zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

 Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo.

Przewidywany okres  realizacji zadania, które jest przedmiotem niniejszego zapytania to 30.06.2019r.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 2019-04-05  do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 27 w pokoju nr 1 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gok@gok.obrowo.pl

Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Mirosława Kłosińska,

tel. 56 6786022.

Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem formularza oferty – załącznik nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  etapie bez podania przyczyny.                         

                                

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Załączniki:

 1. Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Wzór Umowy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-25 09:52

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-25 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 195981
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-01 09:41