Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

RRG.6220.I.I.2020.SK                                                                                                

Obrowo, 30.06.2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe - poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

 „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo”.

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  30.06.2020 r. do godz. 09:00

Liczba złożonych ofert: 5

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

 PreZero Service Centrum sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

29 551,82 zł

2.

Paź Bogusław Auto-Złom, USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Świniary Stare,
27-670 Łoniów

41 593,53 zł

3.

GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul. Skoroszewska 5/63,
 02-495 Warszawa

33 750,32 zł

4.

„ECO-POL” sp. z o.o. ul. Dworcowa 9,
86-120 Pruszcz

41 496,30 zł

5.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k. ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko- Biała

43 156,15 zł

 1. Do realizacji inwestycji wybrano ofertę PreZero Service Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

 Wójt Gminy Obrowo
 /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 13:58
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 14:03

Obrowo, 24.06.2020 r.

RRG.271.III.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 • Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 • Członek Komisji Przetargowej – Hanna Raniszewska
 • Członek Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe - poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” dotyczącego zaprojektowania, dostawy i montażu 38 szt. zestawów instalacji  fotowoltaicznych o łącznej mocy 204,66 kW oraz 14 zestawów powietrznych pomp ciepła i 1 gruntowej pompy ciepła o  mocy cieplnej do 10kW każda”

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  24.06.2020 r. do godz. 10:00
Liczba złożonych ofert: 5

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ul. Klonowa 13
99-340 Krośniewice

12 060,15 zł

2.

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk

5 166,00 zł

3.

SK Krzysztof Szymański
ul. Konstytucji 3 Maja 11/15
87-100 Toruń

14 300,00 zł

4.

PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak
ul. Jeżynowa 29
62-070 Palędzie  

38 800,00 zł

5.

EKO-PROJEKT Joanna Czarnecka
ul. Nieznanego Żołnierza 41/2
77-400 Złotów

11 470,00 zł

 

 1. Warunki płatności zostały zawarte w projekcie umowy w § 2.

Podpisy Komisji Przetargowej:                                         

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/ Hanna Raniszewska
 3. /-/ Martyna Kujawska

Ustalenia Komisji zatwierdzam:

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-24 13:35

Obrowo, dnia 17.06.2020 r.

RRG.271.III.2020.IMM                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający.

Gmina Obrowo reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Wieczyńskiego z siedzibą przy ul. Alei Lipowej 27, 87-126 Obrowo, tel./fax 56 678 60 22. Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:15-15:15, wtorek 07:15 – 16:15, piątek 07:15 – 14:15.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” dotyczącego zaprojektowania, dostawy i montażu 38 szt. zestawów instalacji  fotowoltaicznych o łącznej mocy 204,66 kW oraz 14 zestawów powietrznych pomp ciepła i 1 gruntowej pompy ciepła o  mocy cieplnej do 10kW każda”.

Zamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Nr Konkursu: RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-212/18.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” dotyczącego zaprojektowania, dostawy i montażu 38 szt. zestawów instalacji  fotowoltaicznych o łącznej mocy 204,66 kW oraz 14 zestawów powietrznych pomp ciepła i 1 gruntowej pompy ciepła  o  mocy cieplnej do 10kW każda”.

W szczególności:

 • zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,
 • przeprowadzanie regularnych wizytacji i inspekcji terenu budowy z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu (w tym obowiązkowo w zakresie wszystkich lokalizacji przynajmniej raz: przed przystąpieniem do montażu, w trakcie montażu oraz w momencie zakończenia montażu) zgodnie
  z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • sprawdzanie i ocena dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę,
 • reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji inwestycji po przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kontraktem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie, weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Wykonawców dostawy i montażu, egzekwowania zgodności opracowania dokumentów z wymogami Zamawiającego zawartymi
  w dokumentacji przetargowej oraz zasadami wiedzy technicznej w tym podejmowanie decyzji
  o dopuszczeniu do użycia materiałów i wyrobów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające parametry zgodne z wymogami również atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów przed wbudowaniem oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecenie wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,
 • sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawców robót budowlanych,
 • żądania wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem lub przepisami BHP,
 • weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w zakresie zasadności oraz
  w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania i zostaną one zgłoszone,
 • udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,
 • nadzór nad wszystkimi próbami-wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Wykonawców świadectw prowadzonych robót,
 • akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót,
 • udział w czynnościach odbiorowych robót w tym odbiór od Wykonawcy robót budowlanych, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej,
 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r. (jest uzależniony od rozpoczęcia i zakończenia prac przez Wykonawcę dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp na terenie Gminy Obrowo. W przypadku wydłużenia w/w terminu realizacji zamówienia przez  Wykonawcę dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła,  Wykonawcy pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zapytania ofertowego z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie).
 2. Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Wypełniony formularz ofertowy.
 • Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych, których oferty zawierają błędy.

 1. Sposób przygotowania oferty.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
 • Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 • Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).
 • Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 • Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób trwały.
 • Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Oferta powinna zawierać cenę oferty, wyrażoną w kwocie brutto oraz netto wraz z podaniem stawki podatku VAT.
 • Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
  i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz opisane: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” .
 • Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione oraz wymagane załączniki.
 • Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 1. Kryteria wyboru ofert.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium:
„Cena” = 100 % za wykonanie przedmiotu
Ocena ofert dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

(Cena najkorzystniejszej oferty/Cena oferty badanej)  x 100

Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić końcówkę w górę. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie największa liczba uzyskanych punktów. Oferta, która zawiera najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

 1) Iwona Malcan-Maj – tel. 56 678 60 22 wew. 163

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Urząd Gminy Obrowo

 1. Aleja Lipowa 27

                87-126 Obrowo

 • Oferta na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo” . 

Dopisek: Nie otwierać przed dniem: 24.06.2020 r. godz. 10:10 

 1. Warunki płatności.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w § 2 wzoru umowy.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Oferty należy składać do dnia 24.06.2020r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,

 1. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo.

10.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 24.06.2020 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Gminy Obrowo (pokój nr 1).

Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- projekt umowy – załącznik nr 2
- wykaz osób – załącznik nr 3

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-17 14:15
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 14:17

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-17 14:17

 

Informacja

Urząd Gminy Obrowo informuje, iż wydłuża termin składania ofert na realizacje zadania p.n.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Obrowo” do dnia 30.06.2020r., do godz. 9:00. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-24 13:40

Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 09:37

 

Obrowo, dnia 25 lutego 2020 r.

RRG.271.II.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na zadanie „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych” o wartości poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

W wyniku badania i oceny złożonej oferty jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

ul. Lubicka 2

87-122 Grębocin

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Na przedmiotowe zapytanie cenowe wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełniała warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.

 Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 66 595,00 zł w związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana do podpisania umowy i realizacji  zadania.

Dziękujemy za udział. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-25 12:02

Obrowo, 24.02.2020 r.

RRG.271.II.2020.IMM                                                                                                               

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 1. Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Agnieszka Kwiatkowska
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 3. Członek Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie cenowe - poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  24.02.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 1

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oprocentowanie rachunków bankowych

Prowadzenie rachunków bankowych

Pozostałe opłaty wskazane przez Wykonawcę

1.

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

ul. Lubicka 2

87-122 Grębocin

0,10 %

0,00 zł

66 595,00 zł

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-24 14:39

Obrowo, 20.02.2020r.

RRG.271.II.2020.IMM

OFERENCI

Sprostowanie

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia:

"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

Planowana średnioroczna ilość przelewów masowych – 33.300szt.

(w piśmie z dnia 19.02.2020r. błędnie wskazano 3.300szt.)

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-20 13:13

Obrowo, 19.02.2020r.

RRG.271.II.2020.IMM

OFERENCI

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia:

"Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

Pytanie:

1.  Określenie średniorocznej ilości przelewów wychodzących, przelewów masowych, kwoty wypłat zasiłków z GOPS w kasach oraz liczbę aktywnych loginów?

Odpowiedź:

 1. Średnioroczna ilość przelewów wychodzących – 62.000 sztuk.

Średnioroczna ilość przelewów masowych – 3.300szt.

Planowana kwota wypłat zasiłków z GOPS – 620.000zł.

Liczba aktywnych loginów – 29.

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-19 15:02

Obrowo, dnia 17.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 25/2014 z dnia 22.04.2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"


 

Obrowo, dnia 14 lutego 2020 r.

RRG.271.I.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe, na zadanie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową – część I i II o wartości poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty:

część I:                 PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, DORADZTWO Wojciech Ludkiewicz

ul. Stokrotki 14, Sąsieczno

87-125 Osiek nad Wisłą 

 

część II:                                Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT

ul. Marco Polo 10,

86-032 Niemcz

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęło 11 ofert: na część I - 7 , na część II - 6

Wszystkie oferty spełniały warunki wskazane w zapytaniu ofertowym.

W cz. I najkorzystniejszą cenę zawierała oferta nr 8 złożona przez PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, DORADZTWO Wojciech Ludkiewicz. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 13 500,00 zł w związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana do podpisania umowy i realizacji  zadania.

W cz. II najkorzystniejszą cenę zawierała oferta nr 11 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 12 800,00 zł w związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana do podpisania umowy i realizacji  zadania.

Dziękujemy za udział. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:12
 • 00000001

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-01-27 15:01
 • 00000002

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-01-27 15:01

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-27 15:00

 

RRG.271.I.2020.IMM

  Obrowo, dnia 20.01.2020r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.bip.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


  I. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019, poz.1843) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz GMINY OBROWO  nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową część …………..”.

Pełnienie  nadzoru inwestorskiego  dotyczy ww. zadania inwestycyjnego, określonego projektem budowlanym, przedmiarem  robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie (www.bip.obrowo.pl) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy  w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, pok. nr 28.

 1. Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1.  oświadczenie, że Wykonawca posiada wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności  do właściwej Izby,
 2. Dodatkowe ubezpieczenie OC do 200000 EURO,
 3. Wykaz prowadzonych nadzorów o okresie ostatnich 3 lat.
 1. Przewidywany okres  realizacji zadania inwestycyjnego którego nadzór jest przedmiotem niniejszego zapytania to luty 2020 r. – lipiec 2021 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 27 w pokoju nr 1 (sekretariat)  do dnia 2020-01-27  do godz. 1300

 1. Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Obrowie  przy ul. Aleja Lipowa 27 w pokoju nr 2 w dniu 2020-01-27 o godz. 1310
 2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Iwona Malcan-Maj,

tel. 56 6786022.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach, które uniemożliwiają zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia dla każdej części odrębnie: część I – termomodernizacja, część II – rozbudowa) Na wewnętrznej kopercie lub opakowaniu powinna znajdować się informacja „NIE OTWIERAĆ PRZED 2020-01-27 godzina 13:10 - oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową – część …….”.
 2. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – załącznik nr 2.Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  etapie bez podania przyczyny.                         

                                

            Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 1. Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Wzór umowy.

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-20 15:09

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-20 15:11

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-31 12:36

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.II.2019.IMM

  Obrowo, dnia 22.10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2019 – 2020 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.


 

 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-18 12:51

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.I.2019.IMM

  Obrowo, dnia 08.10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2019 – 2020 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.


 

Obrowo, dnia 16.11.2017r.

RRG.271.I.2017.HR

OFERENCI

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  poniżej 30.000 euro na zadanie pn: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1”.
W zapytaniu ofertowym pkt. VII kryteria oceny ofert nie przyjęto progów procentowych dla kryterium cena i termin.

Postępowanie zostało unieważnione.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-11-17 08:11

Obrowo, dnia  24.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Obrowo w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 „w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19”

"dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3"

"dla części miejscowości Silno działka nr 32/1"

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Gmina Obrowo z siedzibą: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

REGON: 871118744             

NIP: 879 266 82 60

Tel. 56 678 60 22 wew.181,  Fax 56 678 60 22

email: obrowo@obrowo.pl, adres strony internetowej: www.bip.obrowo.pl - Przetargi i ogłoszenia-przetargi do 30 000 euro

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.)
 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 

Protokół z przebiegu postępowania

drukuj (Protokół z przebiegu postępowania)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-10 14:58

  Obrowo, dnia 25.03.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

S.G.030.I.2019

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: obrowo@obrowo.pl

www.bip.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

Tryb:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019, poz.1843) zwaną dalej ustawą. Zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

 Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo.

Przewidywany okres  realizacji zadania, które jest przedmiotem niniejszego zapytania to 30.06.2019r.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 2019-04-05  do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 27 w pokoju nr 1 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gok@gok.obrowo.pl

Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Mirosława Kłosińska,

tel. 56 6786022.

Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem formularza oferty – załącznik nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  etapie bez podania przyczyny.                         

                                

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

Załączniki:

 1. Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Wzór Umowy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-25 09:52

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-03-25 09:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 198772
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 14:03