Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

RRG.271.I.1.2018.IMM                                                                                                                                                                    Obrowo,20.02.2018r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg o wartości szacunkowej  poniżej 30.000 euro ,pn. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”.
 2. Kwota jaka Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

117000 zł brutto .

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia 20.02.2018r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 1

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

ul. Lubicka 2

87-122 Grębocin

126766 zł

 

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                                     /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-20 13:38
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-23 11:19

Obrowo,19.02.2018r.

OFERENCI

Dotyczy: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

Pytania i odpowiedzi:

 1. Ile wynosi roczna ilość wszystkich przelewów krajowych z rachunków Gminy i podległych jednostek?

Dane za 2017 rok:

- Szkoła Muzyczna – 600 szt.

- Szkoła Obrowo – 1846 szt.

- Szkoła Osiek – 1900 szt.

- Szkoła Łążyn – 1172 szt.

- Szkoła Brzozówka – 1800 szt.

- Szkoła Dobrzejewice – 2340 szt.

- GOPS- 32400 szt.

-Urząd Gminy – 10237 szt.

ŁĄCZNIE: 52323 SZT.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-19 09:01

Obrowo, 14.02.2018r.

 

OFERENCI

 

Dotyczy: "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytanie: Ile wynosi średniomiesięczne saldo na rachunkach Gminy i jednostek powiązanych?

Odpowiedź: Średniomiesięczne saldo na rachunkach Gminy i jednostek podległych oscyluje w granicach 2.000.000zł.

2.Pytanie:  Ile wynosi średniomiesięczna ilość wysyłanych przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Gminy i jednostek powiązanych?

Odpowiedź: przelewy zagraniczne - 0; przelewy krajowe - około 140 dziennie.

3. Pytanie: Czy dopuszczacie Państwo możliwość realizacji wpłat gotówkowych za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej jako alternatywę do prowadzenia przez Bank oddziału na terenie Gminy?

Odpowiedź: Nie.

4. Pytanie: Ile wynosi średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych?

5. Pytanie: Ile wynosi średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych?

Odpowiedź do pytania 4 i 5: Prowadzony system bankowości elektronicznej banku prowadzącego obsługę rachunku Gminy nie posiada funkcji generowania zestawień dotyczących wpłat gotówkowych. Pozwala jedynie wyodrębnić uznania i obciążenia rachunku. Dane takie możemy wyczytać z treści wyciągu bankowego. Wpłaty gotówkowe to przede wszystkim wpłaty inkasentów opłat lokalnych oraz mieszkańców z tytułu opłaty skarbowej, podatków, opłat za wodę jak również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykładowo wyciąg bankowy z dnia:

- 05.01.2017r. - 23 wpłaty gotówkowe na łączną kwotę 1.115zł.

- 15.02.2017r. - 65 wpłat gotówkowych na łączną kwotę 5.255,22zł. (termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 15.03.2017r. - 68 wpłat gotówkowych na łączną kwotę 4.345,68zł. (termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pierwszej raty podatków lokalnych ).

6. Pytanie: Czy pod pojęciem rachunki masowe Bank powinien rozumieć usługę rachunków wirtualnych?

Odpowiedź: TAK

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-14 14:35

      Obrowo, dnia 09.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 25/2014 z dnia 22.04.2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia

na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa.

(rodzaj – dostawa, usługa, robota budowlana)

 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2018 r. do 28.02.2020 r.  


 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.I.2017.IMM

Obrowo, dnia 30.10.2017r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymaniaw sezonie 2016 – 2017dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej i Szkolnej w Brzozówce oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice.

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym
   utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w 10 rejonach, polegających w szczególności na:
 1. likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
 2. utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
 3. posiadanie dostępu do materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg i chodników (np. żwiru lub piasku z dodatkiem soli w stosunku 5:1);
 4. zapewnieniu, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

 

Obrowo, dnia 16.11.2017r.

RRG.271.I.2017.HR

OFERENCI

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  poniżej 30.000 euro na zadanie pn: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1”.
W zapytaniu ofertowym pkt. VII kryteria oceny ofert nie przyjęto progów procentowych dla kryterium cena i termin.

Postępowanie zostało unieważnione.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-17 08:11

Obrowo, dnia  24.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Obrowo w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 „w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19”

"dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3"

"dla części miejscowości Silno działka nr 32/1"

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Gmina Obrowo z siedzibą: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

REGON: 871118744             

NIP: 879 266 82 60

Tel. 56 678 60 22 wew.181,  Fax 56 678 60 22

email: obrowo@obrowo.pl, adres strony internetowej: www.bip.obrowo.pl - Przetargi i ogłoszenia-przetargi do 30 000 euro

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.)
 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 153194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-23 11:19

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1655362
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-19 09:48

Stopka strony