Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:49

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:50

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2035

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:52

 

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Obrowo i Medalu Honorowego Gminy Obrowo, a także zasad, trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu ich noszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:52

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:53

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Sąsieczno gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:54

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:55

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:56

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:57

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:58

 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zawały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:59

 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stajenczynki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 11:59

 

W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:00

 

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:02

 

W sprawie zmiany zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:02

 

W sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2018-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:03

 

W sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:04

 

W sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze


 

W sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:07

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:08

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-30 12:09

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 14:59

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r.  poz. 713) zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 24.09.2020 r. o godzinie 9:00  w Remizie OSP w Kawęczynie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Obrowo i Medalu Honorowego Gminy Obrowo, a także zasad, trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu ich noszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Sąsieczno gmina Obrowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo.
 17. Podjęcie uchwały złożonej przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zawały.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Stajenczynki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego Funkcjonowania
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2018-2022 .
 24. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Obrowo
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.
 28. Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych w dokumencie:„ Decyzja odwołanie od decyzji  ws. uznania skargi (z 2.04.2020 r.) za bezzasadną”.
 29. Interpelacje i wnioski radnych.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 15:00

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3947
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-01 08:47:58