Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony


 

Obrowo, 31 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo wraz zprognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 czerwca 2022 r. do 08 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo(www.bip.obrowo.pl)
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  01 lipca 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Obrowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2021 r.:

 • pocztą na adres Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2022-05-31 13:56
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-31 14:08

Obrowo, 13 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Obrowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 02czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo wraz zprognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2021 r. do 21 października 2021 r.w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo(www.bip.obrowo.pl)
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  01 października 2021 r. o godz. 13.00w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Obrowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r.:

 • pocztą na adres Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-09-13 15:04
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 15:06

 

Obrowo, 27 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Obrowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 02czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. w siedzibie  Urzędu GminyObrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie BiuletynuInformacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo (www.bip.obrowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Obrowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.:

 • pocztą na adres Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-04-27 16:12

Obrowo, 27 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBROWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Obrowo

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 02czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. w siedzibie  Urzędu GminyObrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie BiuletynuInformacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo (www.bip.obrowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Obrowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.:

 • pocztą na adres Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: obrowo@obrowo.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-04-27 07:51

 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2020-07-31 11:08
 • zmodyfikował: Natalia Górzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 10:06

 

Aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-10-15 09:56

 

Wyjaśnienia dotyczące Obwieszczenia w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-10-25 15:00
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-25 15:01

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-10-10 11:53

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-10-10 11:54

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-10-10 11:57

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11686
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-26 14:54:35