Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, dn. 22.10.2014 r.

RPiF.3060.2.3.2014

Wyniki Otwartego Konkursu

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr XLII/258/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuję, że w pisemnym konkursie ofert na:

„Wybór Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo”

Dokonano wyboru Agenta Emisji, którym został bank:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A,

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.10.2014 r. do godz. 13:45 wpłynęła jedna ważna oferta.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.10.2014 r. o godz. 14:00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 22.10.2014 r.

Oferta, wybrana w konkursie, czyli oferta nr 1, spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert, uzyskała łącznie 100,00 pkt. 

Warunki cenowe wybranej oferty.

  1. Bank oferuje świadczenie usług z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo na kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.
  2. Oprocentowanie przyjęte w wyniku przeprowadzonych negocjacji: suma zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży w wysokości:

- 1,50 % dla obligacji serii G14

- 1,50 % dla obligacji serii H14

- 1,50 % dla obligacji serii I14

      3. Prowizja: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), płatna w terminie 21 dni na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu wpłaty na rachunek Gminy środków, z tytułu objęcia przez Bank pierwszej emisji serii Obligacji.

      4. Gmina może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.

      5. Gmina ma prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii Obligacji.  

      6. Bank zobowiązuje się do niepopierania żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

      7. Bank zapewni, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania ww. zawiadomienia, środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy.  

Informuję, że planowany termin podpisania umowy w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji został określony na dzień 24.10.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Wójt Gminy Obrowo

działając na podstawie §7 uchwały Nr XLII/258/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Obrowo.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

Oferty w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Sekretariat (pok. 1)

Termin składania ofert upływa 21 października 2014 roku o godz. 13:45

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27475
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-17 12:44:52