Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

                                                                                                                 Obrowo, dn. 24.04.2014 r.

                                              

RPiF.3060.1.4.2014

Wyniki Otwartego Konkursu

 

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w pisemnym konkursie ofert na:

„Wybór Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo”

Dokonano wyboru Agenta Emisji, którym został bank:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A,

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.04.2014 r. do godz. 14:30 wpłynęły dwie ważne oferty.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 23.04.2014 r.

 

Najkorzystniejsza oferta, wybrana w konkursie, czyli oferta nr 1, spełnia warunki określone
w zaproszeniu do składania ofert, uzyskując łącznie 100,00 pkt. 

Drugą ofertą biorącą udział w przedmiotowym konkursie jest oferta Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, która uzyskała 92,86 pkt.

Warunki cenowe wybranej oferty.

  1. Bank oferuje świadczenie usług z pełnieniem funkcji Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo na kwotę 7.800.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.
  2. Oprocentowanie przyjęte w wyniku przeprowadzonych negocjacji: suma zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży w wysokości:

- 1,30 % dla obligacji serii B14

- 1,30 % dla obligacji serii C14

- 1,30 % dla obligacji serii D14

- 1,30 % dla obligacji serii E14

- 1,30 % dla obligacji serii F14

- 1,30 % dla obligacji serii A15

- 1,30 % dla obligacji serii B15

- 1,30 % dla obligacji serii A16

- 1,30 % dla obligacji serii B16

      3. Prowizja: 23.400,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych 00/100),
           płatna w terminie 21 dni na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu wpłaty na
           rachunek Gminy środków, z tytułu objęcia przez Bank pierwszej emisji serii Obligacji.

      4. Gmina może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.

      5. Gmina ma prawo do rezygnacji z emisji dowolnej serii Obligacji.

      6. Bank zobowiązuje się do niepopierania żadnych innych kosztów prowizyjnych lub
          opłat poza wyżej wymienionymi z tytułu usług związanych z pełnieniem funkcji agenta
          emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

      7. Bank zapewni, że emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty
           zawiadomienia o planie emisji, tj. najpóźniej 7-mego dnia od otrzymania ww.
           zawiadomienia, środki finansowe znajdują się na rachunku bankowym Gminy.  

Informuję, że planowany termin podpisania umowy w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji został określony na dzień 28.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27.

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Wójt Gminy Obrowo zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Obrowo działając na podstawie§7 uchwały Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo.

Oferty w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, Sekretariat (pok. 1)

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2014 roku o godz. 12.00

drukuj ()

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.04.2014 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2014 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.04.2014 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49025
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-07-04 09:57:27