Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, dnia 08.01.2021 r. 

Wójt Gminy Obrowo

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021
na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie sportu pod nazwą:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu

REGULAMIN
otwartego konkursu ofert nr 1/2021

 1. Rodzaj i formy realizacji zadania

 

 1. Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Obrowo służy realizacja celu publicznego w zakresie:
 • poprawy warunków uprawiania sportu i osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym wypoczynku oraz propagowanie aktywności sportowej,
 • promocji sportu i aktywnego stylu życia,
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Obrowo.
 1.      Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez:

           1) realizację programów szkolenia sportowego;

           2) zakup sprzętu sportowego;

           3) zakup obuwia i odzieży sportowej;

           4) pokrycie kosztów organizowania imprez i rozgrywek sportowych, zawodów
           sportowych, uczestnictwa w tych zawodach:

 1.       a) transportu na zawody (przy rozliczaniu kosztów transportu należy zastosować ogólnie
               przyjęte przepisy dotyczące użytkowania samochodów prywatnych do celów
               służbowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23.10.2007 r.
               (Dz. U Nr 201, poz. 1462)). Z rozliczenia powinna wynikać liczba przejechanych
               kilometrów oraz jednoznaczny związek z realizacją dotowanego zadania.
 2.   b) wyżywienia i noclegów,
 3. c) opłat za sędziów,
 4. d) zabezpieczenia opieki medycznej,

           5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

           6) sfinansowania stypendiów i wynagrodzeń kadry szkoleniowej (trenerów,
          instruktorów),

           7) nagrody (puchary, medale itp.)

           8) promocję zadania, celem dotarcia do szerszej rzeszy zainteresowanych mieszkańców
          gminy (plakaty, oznakowania).

 

 1. Forma realizacji współpracy: dotacja celowa.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021

 

 1. Na realizację zadania, zgodnie z budżetem gminy Obrowo na rok 2021, planuje się przeznaczyć kwotę do 170.000,00 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy złożone oferty nie uzyskują akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy może przeznaczyć środki na:
  • inne zadanie w ramach konkursu ofert, które spełniło wymogi formalne umożliwiające przyznanie dotacji;
  • ogłoszenie nowego konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 5 ust. 4 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu:

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
  przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego
       zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 2. Wójt Gminy Obrowo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
  przyznania dotacji i nie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty
       zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
       reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
       wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową
       oferenta.
 3. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego
  (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) w wysokości 10%
      całkowitych kosztów zadania,
  pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 4. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu,
 5. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 6. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązującego dla tego personelu; jeżeli wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 18,30 zł za jedną godzinę pracy.

 

 1. Z dotacji Wójta Gminy przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2021 nie mogą być
  pokrywane wydatki:

     1) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów;

     2) poniesione na przygotowanie oferty;

     3) z tytułu opłat i kar umownych;

     4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;

     5) nieuwzględnione w ofercie, niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;

     6) na obsługę księgową, czy też na wynagrodzenie koordynatora projektu;

     7) poniesione przed terminem wprowadzenia zarządzenia przez Wójta Gminy o rozstrzygnięciu
         ww. otwartego konkursu ofert.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje
  umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Obrowo.
 1. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania według wzoru
  określonego w załączniku nr 1 w ogłoszeniu wraz z załącznikami określonymi
      w ogłoszeniu.
 2. Oferty należy składać w terminie od dnia 08 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.
  do godz. 14:00 na niżej podany adres:  

    Urząd Gminy Obrowo, sekretariat – pokój nr 1, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

    O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy.

 

 1. Druk oferty i regulamin konkursu można otrzymać w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub pobrać
  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo
      http://bip.obrowo.pl w zakładce „Konkursy otwarte” oraz www.obrowo.pl
      w aktualnościach.
 2. W konkursie mogą  brać udział kluby i stowarzyszenia sportowe.
 3. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby, które zgodnie
  z postanowieniami
  statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania
       podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

1)Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl lub kopię innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych);

 • Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego;
 • Umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie w przypadku projektów
  z udziałem partnera.

 

 1. Załączniki do oferty powinny być:
 2. ponumerowane,
 3. podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.
 5. Oferta wraz z ponumerowanymi załącznikami powinna być trwale połączona, na przykład
  złożona w papierowej lub plastikowej teczce – skoroszycie typu „wczep” (nie bindowanej).
  Zalecane jest nieużywanie „koszulek foliowych”.
 6. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez
  Oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrzona.
 7. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada
  Oferent.
 8. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez
  Oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr 1/2021, wzorów druków
        dołączonych do ogłoszenia (wzorów: sprawozdania, umowy, weksla i deklaracji
         wekslowej) oraz procedur zlecenia, realizacji i rozliczania zadań publicznych
        dofinansowanych z budżetu Gminy Obrowo.
 9. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki
  z budżetu Gminy Obrowo.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 2021. Umowa może obowiązywać strony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia wydania zarządzenia przez Wójta Gminy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 1/2021 i przyznaniu dotacji na ww. zadania. Wydatki w ramach zadania publicznego ponoszone przed datą rozstrzygnięcia konkursu uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione ze środków własnych lub z innych źródeł.

      Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
   z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem
  i harmonogramem jego realizacji, winny być zgłaszane do Urzędu Gminy w formie
       pisemnej z prośbą o akceptację, na minimum 7 dni przed terminem zakończenia
        realizacji zadania.

      Bez uprzedniej akceptacji, niedopuszczalne są zmiany pozycji, które decydowały
      o wyborze danej oferty – dotyczy to przede wszystkim zakresu rzeczowego realizowanego
      zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Obrowo.
 2. Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, niezbędnych do realizacji zadania,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów, rozgrywek i imprez sportowych lub uczestnictwa w nich,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe),
 • wydatki związane z zakupem napojów, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych,
 • wydatki związane z zakupem usług: transportowych, wynajmu obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego, noclegów, wyżywienia, druku zaproszeń,
 • dyplomów, plakatów, programów, komunikatów, wynajmu karetki pogotowia, ochrony,
 • wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi sędziowskiej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, medycznej i spikera,
 • wydatki związane z ubezpieczeniem sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z opłatami bankowymi, pocztowymi związanymi z działalnością klubu lub stowarzyszenia sportowego.
 1. Wydatki powinny być dokonywane:
 • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 1. a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 2. b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
   celów;

                  2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

                  3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Obrowo.
 3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów:
 • złożenie oferty na właściwym formularzu;
 • złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (zgodna z odpowiednim zapisem w statucie);
 • złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie;
 • dołączenie do oferty wszystkich wymaganych regulaminem załączników;
 • podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
  z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
 • zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu;
 • zadeklarowanie przez Oferenta finansowego wkładu własnego w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania;
 • poprawne wypełnienie oświadczenia wymaganego wzorem oferty.

 

 1. Ofertę należy wypełnić czytelnie. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

 

 1. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

 1. Złożona oferta musi być spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań, a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji.

 

 1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa w rozdziale
  VI ust. 3 pkt. 4, 5 i 8, w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej
  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo
  http://bip.obrowo.pl
       (w zakładce „Konkursy otwarte”) oraz www.obrowo.pl w aktualnościach,
       wykazu ofert, w których stwierdzono ww. uchybienia.

     Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne zostanie zamieszczony na stronie
      internetowej w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert. W przypadku nieusunięcia
      wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana. Brana pod uwagę jest
      data wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

 

 1. Przy ocenie ofert Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • wartość merytoryczną projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
  i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 • koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 • wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowanym wkładem rzeczowym, osobowym (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 • możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze
  i zasięgu
  (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) – skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 • zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców) – skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wynosi 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

 

 1. Komisja dokona oceny zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Wójtowi Gminy zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 3. Do zarządzenia Wójta Gminy Obrowo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo http://bip.obrowo.pl
  (w zakładce „Konkursy otwarte”) oraz Urzędu Gminy Obrowo: obrowo.pl w aktualnościach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w rozdziale VI ust. 10, stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania. Ramowy wzór umowy (załącznik nr 4), wzór weksla (załącznik nr 5) oraz wzór deklaracji wekslowej (załącznik nr 6) znajduje się na stronie internetowej przy ogłoszeniu konkursu.
 2. W przypadku gdy Wójt Gminy przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie, Oferent może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Urząd, w ciągu 7 dni od
     dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.
W szczególnie uzasadnionych
     przypadkach oświadczenie może złożyć po terminie wymienionym wyżej.
     Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć Oferenta oraz podpisy osób
     uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,

2) zaproponować w formie pisemnej zaktualizowany harmonogram i kosztorys
      realizacji zadania
(korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania) na druku
      stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Korekta powinna uwzględnić
      wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdz. VI ust.
      3 pkt.7. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe
      przygotowanie i podpisanie umowy.

 1. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić:

     1) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego bądź finansowego zadania, korektę zakresu
          rzeczowego i finansowego zadania;

     2) w przypadku oferty wspólnej, umowę pomiędzy Oferentami określającą zakres ich
          świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.

 1. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
  i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego
         zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności
         prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające
         wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 2. Wójt Gminy odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy
  w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferta okaże się, że
  wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
 3. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania
  publicznego w terminie określonym w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić według
  wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, dostępny na stronie
       internetowej.
 4. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Obrowo.
 5. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
 • wyodrębnienia w ewidencji księgowej  środków otrzymanych na realizację umowy,
 • dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur,  rachunków, umów) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej,
 • kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i
 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Obrowo - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 • Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22.
 • Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@obrowo.pl.
 • Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Obrowo, dnia 08.01.2021 r.                                                                                                                              (-) mgr Andrzej Wieczyński

                                                                                              

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-08 12:42
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 11:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42079
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-14 16:12:27