Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:05

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:06

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Obrowo, naruszenie praworządności oraz interesu strony, przewlekłe oraz biurokratyczne załatwianie sprawy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:07

 

W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przejęcia dróg dojazdowych w miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo (działki ewidencyjne nr 296/14 oraz 297/23)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:08

 

W sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Dzikowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:09

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:10

 

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-22 11:10

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-10 15:18

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zapraszam na XI sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godzinie 1200 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Ustalenie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.

    5. Wybór sekretarza obrad.

    6. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach ze stanu bezpieczeństwa na  

        terenie gminy Obrowo.

    7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    8. Interpelacje i wnioski radnych.

    9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2034.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta

         Gminy Obrowo, naruszenie praworządności oraz interesu strony, przewlekłe oraz biurokratyczne

         załatwianie sprawy.

  13. Podjęcie uchwały w rozpatrzenia petycji dotyczącej przejęcia dróg dojazdowych w    

         miejscowości Stajenczynki, gmina Obrowo (działki ewidencyjne nr 296/14 oraz 297/23).

  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady

         Sołeckiej wsi Dzikowo.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

   16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26  

         marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na    

         pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz

         powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej

         na terenie Gminy Obrowo

   17. Sprawy różne.

   18. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy w Obrowie

   

 

                                                                                                         

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                    /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-10 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5288
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-22 11:11:12