Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

REJESTR WYBORCÓW

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A obejmuje obywateli polskich. Część B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Wyborcy niezamieszkali ale stale przebywający na terenie gminy Obrowo bez zameldowania na pobyt stały, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Do wnioskodawcy należy udokumentowanie faktu zamieszkiwania poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Obrowo można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Obrowo może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Wzory wniosków o dopisanie do rejestru, wniosku o udostępnienie rejestru, deklaracja dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w załączeniu.

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

W myśl art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie gminy Obrowo.

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioskodawca zgłasza się osobiście:

 1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (niżej załączniki).
 2. Pisemną deklaracji, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.
 3. Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz oryginał do wglądu.

UWAGI

 1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.
 3. Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.
 4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
 5. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.
 6. Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Miasta Białystok przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują w Białymstoku. Wpisanie do rejestru wyborców następuje nie później niż trzydziestego dnia po zarządzeniu wyborów, w których - na podstawie i w zakresie określonym w ustawach - wnioskodawca zamierza uczestniczyć.

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW. REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy przez cały rok.

Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje.

Załatwienie sprawy

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Sprawę prowadzi i informacji udziela: Referat Ewidencji Ludności

 • adres: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pokój Nr 5
 • e-mail: obrowo@obrowo.pl
 • telefon: +48 56 678 60 22 wew. 158
 • godziny pracy:
  • poniedziałek, środa, czwartek: w godz. 7:15-15:15
  • wtorek: w godz.7:15-16:15
  • piątek: w godz.7:15-14:15

Wszczęcie sprawy:

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
 • Deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców,
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać przez cały rok.

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. organu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Akty prawne dotyczące sprawy

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.).
 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5545
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-22 08:15:40