Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27,
 • e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
 • telefonicznie +48 56 678 60 22.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl.

 1. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy w celu:
  1. prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
   • Wpisanie do rejestru wyborców,
   • Skreślenie z rejestru wyborców,
   • Ujęcia w spisie wyborców,
   • Dopisania do spisu wyborów,
   • Skreślenia ze spisu wyborców,
   • Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
   • Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
   • Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;
  2. obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów gminy.
 2. Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sądy, organy ścigania, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 3. Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
 4. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj. co najmniej przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia celu dla jakich były przetwarzane, następnie zostaną usunięte.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
   1. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-14 10:09

Poradnik dot. RODO w czasie kampanii wyborczej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-14 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-14 10:11:19