Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Obrowo, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek kierownika instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 5. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 8. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 9. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 11. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-09-16 11:04

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-09-16 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-31 12:22:43