Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 18

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 4 marca 2020 r.

 

w sprawie: sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej.
CTR 2KU2 stanowiącego własność Gminy Obrowo, użytkowany przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony (aukcja) na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t, marka: SEAT, model:  Inca Diesel 1,9D, rok produkcji 2000, nr rej. CTR 2KU2, będącego własnością Gminy Obrowo. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący komisji – Sławomir Lewandowski;
 2. Sekretarz komisji – Iwona Malcan- Maj;
 3. Członek komisji – Artur Słomkowski.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej.

§ 4

Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 z dnia 4 marca 2020r.

Regulamin przetargu na sprzedaż samochodu  ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej. CTR 2KU2 stanowiącego własność Gminy Obrowo

§1

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,8t,  nr rej. CTR 2KU2, będący własnością Gminy Obrowo, użytkowany przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

§2

Przed przystąpieniem do przetargu należy wykonać  wycenę przedmiotu sprzedaży. Wycenę powinien wykonać rzeczoznawca, posiadający odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

§3

Przedmiot przetargu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Obrowie p. Arturem Słomkowskim nr tel. 56 6786022 wew. 184.

§4

1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu ustnego-aukcji.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym.

§5

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Obrowo.

2. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, udzielanie informacji oferentom, przeprowadzenie przetargu oraz sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.

3.Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta protokołu końcowego z przetargu.

§6

1.Dokument potwierdzający wniesienie wadium, dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu oraz ewentualne pełnomocnictwo podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2.Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej samochodu.

3. Cena wywoławcza sprzedaży samochodu wynosi 350 zł netto.

4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

5. Przetarg prowadzony jest w formie aukcji odbywającej się „w górę” poprzez postąpienie. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji wynosi 30,00 zł.

6. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestników przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.

7. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.

8. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa się za sprzedany.

9. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).

10.Przewodniczący komisji zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę uczestnika, który wygrał przetarg i zaoferował najwyższą cenę.

§7

1.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Obrowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2.Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub zamknięcia przetargu.

3.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§8

Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Obrowo w terminie ustalonym przez sprzedającego.

§9

 1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
  w szczególności:
 1. Określenie miejsca i czasu przetargu;
 2. Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;
 3. Wysokość ceny wywoławczej;
 4. Najwyższa cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
 5. Imię i nazwisko/nazwę i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
 6. Wysokość ceny nabycia i oznaczenia kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny.

2. Protokół zatwierdza Wójt Gminy Obrowo.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18 z dnia 4 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu  ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej. CTR 2KU2 będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

strona: www.obrowo.pl

e-mail: wodkan@obrowo.pl

tel./fax. (56) 678-60-22

2.Przedmiot sprzedaży

Marka: SEAT

Model pojazdu: Inca Diesel 1,8t

Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg rzeczywisty odczytany: 284177 km

Stan techniczny :

 Środek techniczny dotychczas będący we władaniu Gminy Obrowo. Pojazd  w złym stanie technicznym.

Części do naprawy:

 1. Drzwi tyłu nadwozia
 2. Podłoga przednia ze wzmocnieniami
 3. Podłoga bagażnika ze wzmocnieniami i podłużnicami
 4. Półoś z przegubami L i P
 5. Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła
 6. Drążek stabilizatora
 7. Układ drążków kierowniczych
 8. Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi L i P (zawieszenie przednie i tylne)
 9. Drążek stabilizatora skrętny

Części do wymiany:

 1. Błotnik przedni lewy
 2. Próg kpl. lewy
 3. Dach kpl. Lewy i prawy
 4. Sprężyna lub resor z osadzeniem lewy i prawy, zawieszenie przednie i tylne
 5. Amortyzator lewy i prawy, zawieszenie przednie i tylne
 6. Tarcza hamulcowa/bęben lewy i prawy, zawieszenie przednie i tylne
 7. Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia przedniego
 8. Tłumiki środkowy i tylny
 9. Opony kół przednich i tylnych lewe i prawe
 10.  Akumulator
 1.  Pojazd nie przeszedł przeglądu technicznego i nie jest dopuszczony do ruchu.

Dopuszczalna masa całkowita/Ładowność: 1750 kg/625 kg

Rodzaj kabiny: 5 osobowa

Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ 4x2/ manualna

Pojemność/ moc silnika: 1896 cm3/ 47 kW (64KM)

Liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4/ rzędowy

3. Cena wywoławcza netto: 350 zł słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych netto + 23% VAT

4. Minimalne postąpienie w licytacji: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27,

87-126 Obrowo, pokój nr 2, w dniu 24 marca 2020 r., o godzinie 10:00.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem Urzędu Gminy w Obrowie p. Arturem Słomkowskim nr tel. 56 6786022 wew. 184.

7. Wadium-wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Obrowie, nr konta  61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w Banku Spółdzielczym w Grębocinie do dnia 23 marca 2020r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Wadium-zakup samochodu ciężarowego do 3,5t, nr rej. CTR 2KU2”. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Obrowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

4. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub zamknięcia przetargu.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu przetargu oraz stanem technicznym pojazdu.

8. Pozostałe informacje

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Samochód nie podlega gwarancji. Nie ma możliwości reklamacji oraz zwrotu zakupionego pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

3. Przedmiot przetargu  zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Do zawartej umowy dodatkowo zostanie wystawiona faktura VAT.

5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i  zapłaceniu ceny na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego.

7. Wójt Gminy Obrowo zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

9. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrowo w dni robocze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:15-15:15, wtorek 7:15-16:15, piątek 7:15-14:15 pod numerem telefonu 56 6786022 wew. 184.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Słomkowski
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-03-12 12:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30929
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-12 12:11