Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 85/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 18 października 2019 r.

 

w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego Steyr 790 nr rej. CTR3H34 stanowiącego własność Gminy Obrowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam  drugi ustny przetarg nieograniczony (aukcja) na sprzedaż samochodu pożarniczego Steyr 790, rok produkcji 1977, nr rej. CTR3H34, będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawęczynie. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący komisji – Artur Słomkowski;
 2. Sekretarz komisji – Iwona Malcan- Maj;
 3. Członek komisji - Sławomir Lewandowski.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.

§ 4

Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                              

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 85/2019 z dnia 18 października 2019 r.

 

Regulamin przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki Steyr 790 stanowiącego własność Gminy Obrowo

 

§1

Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy Steyr 790, rok produkcji 1977, nr rej. CTR3H34, będący własnością Gminy Obrowo, użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawęczynie.

§2

Przed przystąpieniem do przetargu  wykonano  wycenę przedmiotu sprzedaży. Wycenę wykonał rzeczoznawca, posiadający odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

§3

Przedmiot przetargu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Obrowie p. Sławomirem Lewandowskim nr tel. 56 6786022 wew. 151.

§4

1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu ustnego-aukcji.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym.

§5

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Obrowo.

2. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo, udzielanie informacji oferentom, przeprowadzenie przetargu oraz sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.

3.Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta protokołu końcowego z przetargu.

§6

1.Dokument potwierdzający wniesienie wadium, dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu oraz ewentualne pełnomocnictwo podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2.Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej samochodu.

3. Cena wywoławcza sprzedaży samochodu wynosi 6 800,00 zł netto.

4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

5. Przetarg prowadzony jest w formie aukcji odbywającej się „w górę” poprzez postąpienie. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji wynosi 50,00 zł.

6. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestników przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.

7. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.

8. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa się za sprzedany.

9. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).

10.Przewodniczący komisji zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę uczestnika, który wygrał przetarg i zaoferował najwyższą cenę.

§7

1.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Obrowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2.Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub zamknięcia przetargu.

3.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§8

Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Obrowo w terminie ustalonym przez sprzedającego.

§9

 1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w szczególności:
 1. Określenie miejsca i czasu przetargu;
 2. Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;
 3. Wysokość ceny wywoławczej;
 4. Najwyższa cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
 5. Imię i nazwisko/nazwę i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
 6. Wysokość ceny nabycia i oznaczenia kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny.

2. Protokół zatwierdza Wójt Gminy Obrowo.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/2019 z dnia 18 października  2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrowo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Steyr 790, rok produkcji 1977, nr rej. CTR3H34, będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kawęczynie.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

strona: www.obrowo.pl

e-mail: oc@obrowo.pl

tel./fax. (56) 678-60-22

2.Przedmiot sprzedaży

Marka: Steyr

Model pojazdu: 790

Rok produkcji: 1977

Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg: 24451 km

Stan techniczny :

Samochód dotychczas będący we władaniu OSP Kawęczyn. Pojazd w złym stanie technicznym. Opony zużyte w 60%. Rama nośna częściowo przerdzewiała, w ostatnim czasie została zakonserwowana, lecz jej stan techniczny nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji. Zabudowa (kabina + zabudowa strażacka) w częściach dolnych skorodowana. Z wyposażenia zabudowy strażackiej pozostawiono autopompę Rosenbauer. Układ hamulcowy niesprawny- wycieki. Silnik z wyciekami. Po rozgrzaniu ciśnienie oleju na niskim poziomie. Skrzynia biegów  wypracowana. Z uwagi na stan techniczny pojazdu nie jest dopuszczony do ruchu- brak przeglądu technicznego.

 Dopuszczalna masa całkowita: 13 000 kg

Rodzaj kabiny: 7 osobowa

Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ 4x4/ manualna

Pojemność/ moc silnika: 6595 cm3/ 143 kW

Doładowanie: turbosprężarka

Liczba cylindrów/ układ cylindrów: 6/ rzędowy

3.Cena wywoławcza: 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) netto.

4.Minimalne postąpienie w licytacji: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

5.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, pokój 6, w dniu 5 listopada, o godzinie 10:00

6.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Obrowie p. Sławomirem Lewandowskim nr tel. 56 6786022 wew. 151.

7.Wadium-wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia

1) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Obrowie, nr konta  61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w Banku Spółdzielczym w Grębocinie do dnia 4 listopada  do godz. 15:00 z dopiskiem „Wadium-zakup samochodu pożarniczego Steyr 790, nr rej. CTR3H34”. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Obrowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

4) Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub zamknięcia przetargu.

5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6) Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu przetargu oraz stanem technicznym pojazdu.

8.Pozostałe informacje

1) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Samochód nie podlega gwarancji. Nie ma możliwości reklamacji oraz zwrotu zakupionego pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.

2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

3) Przedmiot przetargu  zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia.

4) Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Do zawartej umowy dodatkowo zostanie wystawiona faktura VAT.

5) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i  zapłaceniu ceny na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego.

7) Wójt Gminy Obrowo zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

9) Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrowo w dni robocze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:15-15:15, wtorek 7:15-16:15, piątek 7:15-14:15 pod numerem telefonu 56 6786022 wew. 151

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-21 13:49

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-21 13:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-30 10:41:27