Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Wójtem Gminy Obrowo jest Andrzej Wieczyński

data urodzenia:
20 lipca 1962 roku
     
wykształcenie:
wyższe
kierunek - socjologia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

praca:

 • Wojewódzki Szpital Zespolony W Toruniu
 • Urząd Gminy Obrowo
 • Urząd Gminy Łysomice
 • Urząd Marszałkowski

kontakt:
Urząd Gminy Obrowo pokój nr 1
telefon służbowy (056) 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 09:25

Zakres działania i komptetencji Wójta:

1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników referatów, pracowników na samodzielnych i pomocniczych stanowiskach.
2. Wójt jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a także zwierzchnikiem służbowym kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych obowiązujących przepisów.
4. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i pracą Urzędu Gminy,
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
3) wykonywanie uchwał Rady Gminy,
4) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,
5) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy lub innego pracownika Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu,
6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy,
7) podejmowanie decyzji nienależących do kompetencji Rady Gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu,
8) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz utrzymywanie kontaktów z organami tych administracji,
9) ogłaszanie uchwał Rady Gminy i innych aktów prawa oraz przekazywanie ich do Wojewody,
10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
11) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
13) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności podległych pracowników,
14) wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
15) informowanie Wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego,
16) składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z pracy Wójta oraz składanie wyjaśnień na złożone zapytania i interpelacje,
17) sprawowanie nadzoru nad działalnością:
- Sekretarza Gminy,
- Zastępcy Wójta,
- Skarbnika Gminy,
- kierowników referatów,
- wszystkich samodzielnych stanowisk,
- stanowisk pomocniczych.
18) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-05 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16755
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 09:34:14