Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony


 

 

Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 4 Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo nr 9/2016 z dnia 16.02.2016 r. w skład Referatu Organizacyjno – Oświatowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)      Kierownik Referatu Organizacyjno – Oświatowego;

2)      Stanowisko ds. oświaty i sportu;

3)      Stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu;

4)      Stanowisko ds. kadr i BHP;

5)      Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i bezrobocia;

6)      Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;

7)      Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy;

8)    Archiwista

9)      Koordynator sportu;

10)  Wieloosobowe stanowisko sprzątaczki;

11)  Wieloosobowe stanowisko pracownika gospodarczego i palacza c.o.;

12)  Opiekun dowozu osób niepełnosprawnych;

13)  Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły).

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjno – Oświatowego należy:

 1. Odpowiedzialność za bieżące utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy.    
 2. Prowadzenie procedur związanych z realizacją wszystkich konkursów otwartych.
 3. Prowadzenie postępowań związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 4. Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 5. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 6. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawanych i wycofanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniu i zbiórkach publicznych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z bezrobociem:

a)      rejestracja osób poszukujących pracy,

b)      wnioskowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zatrudniania pracowników interwencyjnych i publicznych,

c)      organizowanie praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz przygotowania zawodowego,

d)      przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozliczania refundacji z Urzędem Pracy.

 1. Nadzór nad osobami skierowanymi przez kuratorów sądowych do odpracowywania nieodpłatnie dozorowanej pracy na cele publiczne.
 2. Odpowiedzialność za prowadzenie Sekretariatu.
 3. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych m.in.:

a)      prowadzenie akt osobowych pracowników,

b)      sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,

c)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu,

d)     czuwanie nad właściwym określeniem wysokości przysługującym pracownikom dodatków służbowych i nagród jubileuszowych,

e)      prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych,

f)       rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków rodzin z ubezpieczeń społecznych,

g)      prowadzenie spraw związanych z PFRON,

h)      wykonywanie czynności związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników,

i)        bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich,

j)      sporządzanie umów w sprawie podróży służbowej samochodem prywatnym,

k)        prowadzenie spraw związanych z przejściem pracownika Urzędu Gminy oraz  jednostek podległych na emeryturę,

l)    sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu BHP a w szczególności:

a)      organizacja szkoleń z zakresu BHP,

b)      nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP,

c)      inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków pracy,

d)     sporządzanie dokumentów związanych z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi (protokół wypadkowy, karta wypadku, statystyczna karta wypadku)

e)      sporządzanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

f)       zlecenie wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w urzędzie.

 1. Prowadzenie okresowej oceny pracowników.
 2. Obsługa kancelaryjna Urzędu:

a)      przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji z zewnątrz i wewnątrz urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

b)      prowadzanie ewidencji korespondencji,

c)      gromadzenie oraz przechowywanie korespondencji Wójta,

d)     rejestracja faktur.

 1. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta oraz Sekretarza Gminy.
 2. Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem oraz Sekretarzem Gminy, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.
 3. Przyjmowanie oraz ewidencja ofert przetargowych, konkursowych.
 4. Prowadzanie ewidencji skarg i wniosków.
 5. Wystawianie delegacji dla Wójta i dla pracowników Urzędu.
 6. Zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich rejestru.
 7. Współdziałanie z organami państwowej Inspekcji Sanitarnej dla zapewnienia ludności higienicznych warunków pracy i spraw socjalnych oraz w zakresie higieny szkolnej.
 8.  Współdziałanie z koordynatorem w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy.
 9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół w tym:

a)      przygotowanie i prowadzenie obsługi techniczno – organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów,

b)      nadzór nad opracowywanymi dokumentami organizacyjnymi szkół,

c)      nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem finansami przez dyrektorów szkół.

 1. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu organizacji szkół pod obrady Rady Gminy.
 2. Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie funkcjonowania oświaty.
 3. Organizacja dowozu dzieci do szkół.
 4. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi.
 5. Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.
 6. Prowadzenie spraw i obsługa:

a)      Rady Gminy,

b)      komisji Rady Gminy,

c)      jednostek pomocniczych.

 1. Przygotowywanie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy oraz komisji Rady.
 2. Przygotowywanie projektów wszystkich uchwał na sesję Rady Gminy i zarządzeń Wójta niezbędnych do funkcjonowania Urzędu.
 3. Obsługa i organizowanie narad, konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Prowadzenie archiwum, w tym m.in.:

a)      współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i przygotowania ich do przekazania do archiwum,

b)      przyjmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,

c)      udostępnianie akt,

d)     brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie jej na makulaturę,

e)      przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

f)       utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym archiwa zakładowe.

 1. Nadzór nad osobami skierowanymi przez kuratorów sądowych do odpracowania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne.
 2. Organizacja i nadzór nad dowozem uczniów niepełnosprawnych.

      3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły.

Kierownikiem Referatu Organizacyjno – Oświatowego jest Marzena Słupczewska

Tel. 56 678 60 22 wew. 153

Inspektorem ds. oświaty i sportu jest Joanna Zielińska

Tel. 56 678 60 22 wew. 159

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-01-24 15:25
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-13 10:24

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8834
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-13 10:24:54