Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 24 /2017

Wójta Gminy Obrowo

  z dnia 3 kwietnia 2017r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

     Działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 i z 2011 r. Nr 254 poz.1526),oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 60 poz. 373 oraz Dz.U. z 2011 Nr 254 poz.1525),zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam z dniem 3 kwietnia 2017 roku konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 43,  na warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy w Obrowie.

§ 3

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych,www.obrowo.pl ,Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie, Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie.

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                     Andrzej Wieczyński

 

 

    

 Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2017

                                                                 Wójta Gminy Obrowo

                                                                 z dnia 3 kwietnia 2017r.

WÓJT GMINY OBROWO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 43,

    

1. Do konkursu na stanowisko :

   

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 43,

może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184, poz.1436 oraz z 2011 r.Nr 254,poz.1526).

 

2.Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz.373 oraz z 2011 r Nr 254 poz.1525) powinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

5)oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),lub art.147 ust.1 pkt.4 ustwy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.Nr 15, poz.148, z późn.zm),

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1397, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2005 r, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.7)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.  W przypadku składania kserokopii dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.                                                                                                                                                          

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie pokój  nr 2, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Obrowie

Aleja Lipowa 27

                                                                                  87-126 Obrowo

do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu). Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.                                                                                                     

5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.                                                                                                                     

6.Informacji o zasadach konkursu udziela Pani Urszula Słupczewska pracownik ds. oświaty Urzędu Gminy w Obrowie, tel. 56 678 60 22 w.159.

                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                    Andrzej Wieczyński

 

 

 

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-04-03 12:52
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-03 13:03

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-04-03 12:58 przez Administrator - UG Obrowo
 • zmieniono 2017-04-03 13:00 przez Administrator - UG Obrowo
 • zmieniono 2017-04-03 13:03 przez Administrator - UG Obrowo
 • zmieniono 2017-04-03 13:03 przez Administrator - UG Obrowo

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79073
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 15:10