Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.I.2018.IMM

  Obrowo, dnia 12.09.2018r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2018 – 2019 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym
   utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w 10 rejonach, polegających w szczególności na:
 1. likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
 2. utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
 3. posiadanie dostępu do materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg i chodników (np. żwiru lub piasku z dodatkiem soli w stosunku 5:1);
 4. zapewnieniu, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

1.2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 1 ppkt. 1, tylko na
telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego,

nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia. Wykaz rejonów odśnieżania
i posypywania dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert. Wykonawca może wskazać max 2 rejony.

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dziennych oraz miesięcznych raportów
z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonanych usług w ramach akcji
zimowego utrzymania.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem
(koordynatorami) prac ze strony Zamawiającego, nadzorującym całością akcji „Zima”.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona
uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg
i chodników.

1.6. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją
umowy wykonawca samodzielnie – bez wezwania – dokona likwidacji szkody i pokryje
ewentualne koszty z nią związane, informując niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie.

1.7. Po zakończeniu zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2018-2019 wykonawca ma
obowiązek usunąć zalegający na drogach i chodnikach materiał użyty do ich posypywania.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin wykonania zadania: do dnia 30.04.2019 roku.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków:
  1. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia w zależności od rejonów tj.:

 

 a) w rejonach I-X:

 - ciągnik z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM z pługiem przednim o szerokości min. 2,60 m
lub inny sprzęt równoważny – min. 1 szt.,

 - sprzęt do posypywania – min. 1szt.,

 - sprzęt do załadunku – min. 1 szt.

 

Uwaga!!!

 W przypadku wyboru rejonów: IV, V, czy VI, Wykonawcy zobowiązani są dysponować dodatkowym sprzętem tj.: ciągnikiem z pługiem (o parametrach jak wyżej), spycharko-ładowarką, sprzętem do posypywania i załadunku, ponieważ drogi we wskazanych rejonach są terenami zawiewowymi, ze specyfiką do częstych utrudnień w ich przejezdności.     

 

b) w rejonie XI:

   -sprzęt do mechanicznego odśnieżania chodników – min. 1 szt.

 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego. Wykaz dotyczy wszystkich rejonów. Dodatkowo w odniesieniu do rejonu XI – należy wskazać osoby do posypywania chodników lub osoby do ręcznego odśnieżania i posypywania chodników, jeśli chodniki nie będą odśnieżane sprzętem mechanicznym.

 

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczącsytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się: ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 1. Opis Kryteriów wyboru oferty:

4.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej
            podanymi kryteriami i ich wagami:

Cena – 90 %                                                         przy czym 1 % = 1 pkt.

Dyspozycyjność – 10 %

 

4.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

1) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

cena minimalna

Ocena punktów =     cena badana      x 100 punktów x 90 %

2)Kryterium „dyspozycyjność” będzie obliczane na podstawie czasu przystąpienia do rozpoczęcia prac związanych z likwidacją śliskości lub odśnieżaniem od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Rozpoczęcie prac utrzymaniowych musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 3godziny. Waga w kryterium „dyspozycyjność” wynosi 10% = 10 pkt.

Liczba punktów w ramach kryterium „dyspozycyjność” zostanie obliczona następująco:

3 godziny – 0 pkt.

2 godziny - 5 pkt.

1 godzina – 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dyspozycyjność” to 10 punktów.

 

Uwaga!

Zadeklarowanie okresu przystąpienia do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg dłuższego niż 3 godziny będzie skutkowało odrzuceniem Wykonawcy jako nie odpowiadającej treści zaproszenia do składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca poda wartość mniejszą niż 1 godzina zostanie mu naliczona maksymalna ilość 10 pkt.

 

  1. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 1. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
 2. Wykaz zadeklarowanych rejonów odśnieżania i posypywania (zał. nr 2).
 3. Potencjał kadrowy (zał. nr 3).
 4. Potencjał techniczny (zał. nr 4) , niezbędny do wykonywania zamówienia, który będzie brał udział w wykonywaniu usług odśnieżania i posypywania dróg gminnych i chodników.
 5. Podpisany wzór umowy (zał. nr 5).
 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzacy, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zał. nr 6).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo”do dnia 25.09.2018 r. do godz. 10:30.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2018 r. o godz. 10:40 w pokoju nr 6.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie Zamawiającego są:

 

 1. Miłosz Nowakowski tel. 56 678 60 22 wew. 180.
 2. Iwona Malcan-Maj tel. 56 678 60 22 wew. 180.

 

 1. Załączniki:

 

 1. Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Wykaz rejonów odśnieżania i posypywania do zadeklarowania.
 3. Wzór potencjału kadrowego.
 4. Wzór wykazu potencjału technicznego.
 5. Wzór umowy.

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-12 08:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 165898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-01 13:40

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1956255
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-14 14:59

Stopka strony