Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obrowo, dnia  24.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Obrowo w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 „w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19”

"dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3"

"dla części miejscowości Silno działka nr 32/1"

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Gmina Obrowo z siedzibą: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

REGON: 871118744             

NIP: 879 266 82 60

Tel. 56 678 60 22 wew.181,  Fax 56 678 60 22

email: obrowo@obrowo.pl, adres strony internetowej: www.bip.obrowo.pl - Przetargi i ogłoszenia-przetargi do 30 000 euro

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.)
 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

III. Szczegółowy zakres opracowania.

 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa dla:

- części działek nr 515/2, 146/19 położonych w miejscowości  Osiek n/Wisłą
o powierzchni 4,5971ha(zgodnie z archiwum jednostki rejestrowej Starostwa Powiatowego w Toruniu), w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Obrowo Nr XXX/221/2017 z dnia  29 września 2017r 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu geodezyjnego miejscowości Osiek n/Wisłą,

- części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3" o powierzchni 0,23ha,
w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Obrowo
Nr XV/102 /2016 z dnia  30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu geodezyjnego miejscowości Osiek n/Wisłą,

- części miejscowości Silno działka nr 32/1" o powierzchni 0,10ha,
w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Obrowo
Nr XV/101/2016 z dnia  30 marca 2016r  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. fragmentu geodezyjnego części miejscowości Silno. ,

Skala opracowania planu:  1 : 1000 

 1. Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu projektu planu.
 2. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu  planu miejscowego
 3. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia projektu planu.
 4. Opracowanie wszelkich innych dokumentów i opracowań wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego dla sporządzenia projektu planu miejscowego,

Do przedmiotu zamówienia należą prace planistyczne w tym:

 • prace o charakterze proceduralnym - redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) zgodnie z ustawa o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym i współprace przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych,
 • prace wstępne, przygotowawcze, analiza wniosków do planu,
 • prace projektowe - prezentacja koncepcji, opracowanie prognozy oddziaływania
  na środowisko,
 • udział we wszelkich prezentacjach projektu planu w posiedzeniach Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej, jak również w innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia
 • udział w sesji Rady Gminy Obrowo na której uchwalany będzie miejscowy plan
  i poprzedzającym sesję posiedzeniu właściwej komisji ( na życzenie zamawiającego),
 • prezentacja projektu planu,
 • opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach,
 • wprowadzenie zmian do tekstu i rysunków projektu planu odpowiednio
  do uwzględnionych uwag,
 • opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu,
 • sporządzenie wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w wymaganych ilościach);
 • zorganizowanie wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu planu, prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu planu,
 • rozpatrzenie uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu
  i prognozy oddziaływania na środowisko; wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag,
 • przygotowanie projektu planu do uchwalenia,
 • przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • przygotowanie ewentualnych odpowiedzi na zarzuty zgłaszane przez Wojewodę po uchwaleniu planu miejscowego,
 • przygotowanie niezbędnej ilości egzemplarzy projektu miejscowego planu oraz prognoz do opiniowania, uzgodnień, wyłożenia do publicznego wglądu oraz do uchwalenia planu miejscowego i przygotowania dokumentacji planistycznej, w tym
  w postaci elektronicznej,
 • dostarczenie egzemplarzy uchwalonego planu miejscowego wraz z załącznikami:

- w wersji elektronicznej - część opisowa w formacie tekstowym,

 • przygotowanie uchwalonego planu miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( w wersji HTML)
 • umieszczenie uchwalonego planu miejscowego na właściwej platformie internetowej.

Do opracowania projektu planu Zamawiający udostępni:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo w wersji elektronicznej.
 2. Aktualna informacja z rejestru gruntów ( wypisy i wyrysy).
 3. Wnioski złożone w sprawie sporządzenia planów miejscowych.

IV. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia.

Wykonawca przekaże zamawiającemu następujące prace w ilościach:

 1. 4 egz. plany z tekstem i rysunkami (rysunki w technice barwnej) i 2 egz. wersji elektronicznej w tym jedna w formacie xml.
 2. Opracowanie ekofizjograficzne - wersja papierowa i na nośniku CD.
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko - wersja papierowa i na nośniku CD.

V. Wymagane warunki.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące postanowienia:

 1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. posiadający co najmniej dwie opinie stanowiące referencje z wykonanych prac
  o podobnym charakterze.

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII. Kryteria oceny ofert.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta uwzględniająca termin i cenę, za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

VIII. Zakres oferty:

 1. dane oferenta,
 2. informację o składzie zespołu autorskiego i kwalifikacjach zawodowych do sporządzania opracowań planowania przestrzennego,
 3. co najmniej 2 referencje z wykonania prac o podobnym charakterze. Referencje powinny zawierać czas realizacji pracy.
 4. termin opracowania wstępnej koncepcji projektu planu,
 5. przewidywany harmonogram prac,
 6. cenę brutto.

IX. Opis przygotowania oferty.

 1. Oferta musi zawierać całość zamówienia.
 2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko 1 ofertę.

Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Gmina Obrowo, Urząd Gminy Obrowo,
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z oznaczeniem: Oferta na Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19”, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3",dla części miejscowości Silno działka nr 32/1".

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

X. Miejsce składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie): Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo - w terminie do 07.11.2017r. do godz. 15:00
 2. Informacje o wyborze oferty zostaną zamieszczone na stronie www.bip.obrowo.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

XI. Rozstrzygnięcie postępowania.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie, wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.obrowo.pl - Przetargi i ogłoszenia-przetargi do 30 000 euro i tablicy ogłoszeń.

XII. Postanowienia ogólne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
 3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Obrowo z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

z up.Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Mirosława Kłosińska

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-24 15:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 170392
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-01 13:40

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2064316
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 09:28

Stopka strony