Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obrowo, data 25.11.2016r.

Znak sprawy: ROO.271.XX.2016.MS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Obrowo, ul. Al. Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

Tel 56 678 60 22, fax. 56 678 60 22, e-mail: obrowo@obrowo.pl

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pt.:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach szkoły w m. Łążyn II oraz Osiek nad Wisłą

Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia:

-  wykonanie kompletnej, prawidłowej pod względem technicznym dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wskaźnikowego kosztu inwestycji (WKI),

- uzyskanie dla inwestycji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych objętych inwestycją,

- wykonanie studium wykonalności

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na potrzeby termomodernizacji budynków:

- budynek szkoły, ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą

- budynek szkoły, Łążyn II, 87-123 Dobrzejewice

Dokumenty stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, w ramach RPO 2014-2020.

Warunki realizacji zlecenia:

  1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Opracowania należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w elektronicznej (zapisane na nośnikach pamięci).

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 05.01.2016 r.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej pocztą lub osobiście należy przekazać Zamawiającemu do dnia 02.12.2016 r. do godz. 14:00.         

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

               1.Nazwa i adres wykonawcy

 …………………………………………………………….

2. NIP

……………………………………………………………..

3. REGON

 …………………………………………………………….

4. nr rachunku bankowego

……………………………………………………………..

5. cenę netto i brutto ………………………………………….    

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Warunki płatności:

Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w jednej transzy po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

Płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
    data publikacji: 2016-11-25 08:13
  • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 08:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143692
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-30 08:49

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1443386
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-23 14:54

Stopka strony